Bedrijven die kontrakten niet naleven op zwarte lijst? Nogmaals 'tarweopbrengsten' Bij aardappels rooien komt veel grond mee Het is goed om door te kunnen werken "De komputer de baas?" De oogst van aardappelen is op ZUID-BEVELAND vorige week weer hortend en stotend op gang ge komen. Dat viel, vooral op de zwaardere grond, niet mee. Er is in het algemeen veel aanhangende grond met de aardappelen mee naar binnen gekomen. Dit hoeft voor de bewaring echter geen problemen te geven. Een voordeel van deze aanhangende grond is dat de aardappelen wat minder blauwgevoelig zijn. Dit is gunstig gezien het feit dat het o.w.g. rond de 410 schommelt. Het zijn over het algemeen mooie partijen aardappelen, hiermee bedoel ik dat ze dit jaar erg grof zijn. Dit is gunstig voor de afzet naar de ver werkende industrie en het prijsver schil tussen 35-50 mm en de 50 mm opwaarts. Nu nog even een reaktie op het stuk je van de G.S.C. in dit blad vorige week. Om met de laatste zin van het stukje te beginnen onderstreep ik dat het inderdaad de goede weg is die de G.S.C. momenteel bewandelt. Over hoe het verschil in opbrengst kan zijn ontstaan, 6900 kg/ha ten opzichte van 7500 kg/ha, is de vori ge keer genoeg geschreven. Dat er geen diskussie nodig is zoals de voorzitter vorige week schreef is te bestrijden. Er is wel degelijk een ver schil tussen Urban en b.v. Obelisk ook op Zuid-Beveland. Dit komt ook naar voren in de baktarwe proe ven van het PAGV te Lelystad, in het noorden en in het zuidwesten van het land. Dit hebben we vorige week ook in dit blad kunnen lezen. Urban brengt altijd 5-10% minder op ten opzichte van Obelisk. Dit houdt in dat Urban ongeveer een stuiver per kilo meer op moet bren gen. Want de financiële opbrengst wordt namelijk nog steeds bepaald door kilogram opbrengst maal prijs. En om met de woorden van de voor zitter te besluiten, iedereen mag daar het zijne over denken (en schrijven). Tot slot dan de bietenkampagne. Deze is momenteel in volle gang. De kilogram opbrengst ziet er goed uit De afgelopen week was een bijzon der spannende voor de sperziebo- nentelers in WEST BRABANT ZUID. Dagelijks was de weers voorspelling nachtvorst of vorst aan de grond en dat terwijl nog ongeveer 200 hektare sperziebonen geplukt moesten worden. Vorst is er in ons gebied niet gekonstateerd zodat in tegenstelling tot andere jaren in ok tober nog boontjes geplukt konden worden van goede kwaliteit. Gemiddeld werd er 7000 kg per ha geplukt voor een prijs die rond de gulden lag; voor een 2e oogst niet gek. Op de meeste bedrijven met sperziebonen in hun bouwplan bren gen de boontjes veruit het hoogste financiële rendement op. De laatste jaren is er enige uitbreiding in deze teelt gekomen omdat enkele bedrij ven zich gaan specialiseren zijn in het plukken, wassen en afzetten van sperziebonen. Voornamelijk akker bouwers doen op participatiebasis zaken met deze bedrijven. Qua financieel rendement komt het een stuk beter uit dan boontjes op kontrakt telen, vooral in een jaar als door ongunstige weersomstandighe den weinig kilo's geplukt worden. Een bedrijfstak die het gehele jaar alleen het suikergehalte, 14-15%, blijft achter t.o.v. vorig jaar. De bie ten kwamen over het algemeen ook 'schoon' uit de grond. Waar we wel op moeten letten is het schoonhouden van de weg en/of waarschuwen voor slipgevaar. Ze ker, zoals nu, als het regent. Het is weer vroeg donker en een ongelukje zit zoals eerder gemeld in een klein hoekje. Het weer heeft zich in de laatste week van september nog eens van de goede kant laten zien. Ook in THO- LEN EN ST. PHILIPSLAND is daar volop van geprofiteerd. En dat was hard nodig ook, nadat er in de voor afgaande week op donderdag plaat selijk veel regen viel. Een aantal pol ders in ons gebied kreeg ofwel 's morgens of 's avonds een fikse bui te verduren. In de polders waar dit niet het geval was kan reeds vanaf het begin van de vorige week goed aardappelen ge rooid worden. Half in de week was dat echter pas mogelijk in de wat nattere gebieden en dan ging het nog niet van een leien dakje. Vooral on der in de ruggen blijft het, vanwege de tijdens de natte zomer opgelopen struktuurschade, erg lang nat. Er moest dan ook over het algemeen erg veel grond worden verreden, voor de aardappelen in de cel lagen. Zelfs aan het eind van de week zagen de vrachten aardappelen nog erg zwart van de aanhangende grond en lag de rooikapaciteit vooral op de wat zwaardere gronden nog laag t.o.v. andere jaren. De kilogramopbrengst is, evenals de sortering, goed. Wel bestaat de in druk dat er plaatselijk op de lichte gronden de sortering wat achterblijft vanwege de wat grote aanslag en wat zuurstofgebrek gedurende de natte periode. De oogst van de uien verliep vanwe ge het weer ook niet zoals velen dat gepland hadden. Om toch wat op droogkosten te kunnen besparen, gaven veel kollega's de voorkeur aan een korte droogperiode te velde. Maar vanwege de onverwachte grote hoeveelheid regen, duurde deze pe riode eigenlijk wat te lang, waardoor kleurverlies is opgetreden. Hetgeen een zwakkere positie in de toch al slechte afzetmarkt betekent. Tussen de buien door is er de laatste weken ook nog wat Engels raai ge zaaid. Een groot aantal percelen is slecht van onder de dekvrucht tarwe vandaan gekomen. Veel tarwe was dit jaar niet geschikt als dekvrucht t.g.v. de sterke legering. Daardoor moest er veelal onder wat minder gunstige omstandigheden worden overgezaaid. Krijgt men er dan di- rekt nog een flinke bui overheen, dan ontstaat er een fikse korst, waarbij dan maar weer afgewacht moet worden of het gras daar weer doorheen komt. Wat positievere geluiden zijn er over de suikerbietenoogst. De op brengsten vallen over het algemeen mee, terwijl het gehalte ondanks de sombere zomer niet tegen .yalt. Vooral de afgelopen week was het ideaal weer voor onze bieten. Hope lijk duurt deze periode nog een aan tal weken, zodat de aardappel- en ui- enoogst goed binnen kan komgn en er een begin gemaakt kan worden met het zaaien van de wintertarwe. Een gewas wat we ondanks het steeds lager wordende saldo, niet in ons bouwplan kunnen missen. Tot slot willen wij onze streekgenoot Flip van den Hoek en zijn gezin nog feliciteren met de toewijzing van een bedrijf in de Flevopolders. Hopelijk is dat tevens een stimulans voor kol lega's in de volgende ruilverkave- lingsblokken om bij een volgende uitgifte ook eens een gokje te wagen. Alles wat rijden kan, rijdt in de WESTHOEK. Traktors met wa gens. Volgeladen met aardappels en bieten. De aardappels hebben de overhand, want met alle man- en machinekracht worden deze inge- schuurd. Van 's morgens niet al te vroeg tot in de late avonduren wordt er gewerkt om dit produkt binnen te krijgen. En het gaat, dankzij de dro ge dagen die achter ons liggen. We hadden er niet zoveel moed in. De grond was te nat, te veel verre gend, te klef fig. Weken achter el kaar hadden de sproeisporen vol gestaan. Vanaf die dijk gezien zagen we het water als een glinsterend lint door het land liggen en bange voor gevoelens bekropen ons dan. We we ten in de Westhoek maar al te goed wat modderen is. Want er ligt heel wat zware klei in onze regio. Steeds meer komen we tot de ontdekking dat deze ook niet alles is. Dan ineens komen toch de droge dagen vol zon. Er wordt gewerkt. Zaterdag en zon dag ook. Niet alleen aardappels rooien. Er lag nog meer te wachten. Gras zaaien voor zaad was er bij in geschoten bij het te veel aan nat. Nu zien we ploegen. Ploegen met de zaaimachine er achter aan. Zaaivoor rijden voor wintertarwe. Hier en daar is gezaaid. Die wintertarwe heeft nog tijd over en dat ligt bij het door redelijk gedraaid heeft is de vollegrondstuinbouw. Of het nu koolsoorten of winterpeen betreft bijna alle groenten brachten in prijs meer op dan vorig jaar. Dit is het di- rekte gevolg van de inkrimping van ruim 10% bij de vollegrondsgroen- ten. Voornamelijk de grotere bedrij ven zijn dit jaar afgevallen na enkele jaren met teleurstellende resultaten. Ook het natte groeiseizoen is natuur lijk in meer of mindere mate debet aan deze ontwikkeling. Publikaiies in weekbladen van enke le topmedewerkers van Albert Heijn krijgen bij de tuinders nauwelijks aandacht. Nederlandse tuinders doen het, zoals algemeen bekend, wat kwaliteit betreft goed, alleen wat de prijs aangaat ligt het soms niet in de lijn van dit grootwinkelbe drijf zodat vaak in het buitenland gekocht wordt. Wat aardappelen betreft bekijkt Al- bert Heijn in ieder geval het produkt niet al te kritisch. In enkele vesti gingen worden voor een hoge prijskonsumptie-aardappelen ver kocht die uiterlijk het predikaat voer- aardappelen nauwelijks waardig zijn. En dat met beursnoteringen die voor het gesorteerde produkt rond een dubbeltje schommelt. Een paar aardappelhandelaren gaan nu vlak voor of tijdens de oogst moeilijk doen over de prijs waar voor zij bij de telers gekontrakteerd hebben. Aardappelen te velde die op meerjarige of eenjarige basis gekon trakteerd zijn voor ongeveer 15 cent per kg veldsgewas blijken nu opeens niet meer te voldoen. Aardappel ziekte en andere smoesjes worden aangehaald om het kontrakt te ver breken of om de overeenkomst te herzien met een aanmerkelijk lagere prijs. Of het nu aardappelen, uien of an dere gewassen betreft, jaarlijks is het niet naleven van kontrakten een te rugkerende gebeurtenis die in de meeste gevallen alleen de boer als sluitpost geld kost. Meer solidariteit en openheid over nare ervaringen zou in deze al een stap in de goede richting zijn. Of moeten we als land bouw zoals een West Brabants kringbestuurslid het voorstelde, maar een zwarte lijst opstellen van bedrijven die zich zonder risiko over de rug van de landbouwer willen ver rijken. gras wel even anders. De nachten van de afgelopen week zijn te koud om het zaad te laten kiemen en groeien. Wel zal hopelijk van deze kou het suikergehalte in de bieten toenemen, want dat is aan de lage kant. Met zo'n laag gehalte krijg je je kwotum niet vol en je portemon- naie ook niet. Dat die centenzak niet gevuld zal worden begint steeds meer duidelijk te worden. Afgelopen week was er een boer blij dat hij nu tenminste z'n vlas.in brand kon steken. Helemaal waardeloos moest het toch ge ruimd. Na twee dozen lucifers ge bruikt te hebben is hij huiswaarts ge keerd en heeft de maaimachine op gezocht en het afgereden. Van één kant, want rondom rijden ging ook nog niet. Zulke zaken zijn treurig en vragen veel van het zenuwgestel. We weten dat we in oktober zitten, maar toch als we rondrijden, polder in polder uit, zie je dingen die je an ders in oktober vergeten bent. Ten eerste zijn de bomen nog steeds voorzien van een groene blader kroon. We zien nog steeds dat stro geperst en afgevoerd wordt. Het gonst en het ronkt van het gerij. Het is goed om door te kunnen werken en zodoende de financiële zorgen van dit jaar even te vergeten. Meer en meer ontdekken we, dat het weer vastere vormen gaat aan nemen. De zon kan overdag nog heerlijk schijnen, maar in de mor gen en in de avond kan het al be hoorlijk koud zijn. Voor die kou zijn we wel wat huiverig, want als we bij de aanvang van november de aardappelen nog niet uit heb ben, dan lopen we risiko's van blauw worden. Blauw aan de aardappelen is bij de handel niet geliefd, want blauw aan de knol wordt zwart in het vet. Een koop man koopt geen werk en liefst koopt hij een kwaliteit die buiten gewoon goed is en waar praktisch geen uitval in zit. De prijs die de koopman wil en kan besteden is en blijft laag en zo uit het hoofd ge rekend verliezen we bij verkoop thans een dubbeltje per kg. Eigenlijk moet je je afvragen waarom de boerenstand nog aard appels verbouwt. We zijn geen liefdadigheidsinstelling al zou je het soms wel eens denken. Drie ja ren achter elkaar slechte uien- en aardappelprijzen. Dit jaar verbou wen we als gevolg van de suiker regeling minder bieten en hup dan maar meer pootgoed de grond in, want de aardappel is nog een vrij gewas. Eind september met de schijfegge door de plantuien rijden en tel uit dan je winst. Dan maar liever meer tarwe uitzaaien dit na jaar, want daar word je wel niet rijk van, maar ook niet straatarm. De vorige maand zagen we plaat selijk kweek bestrijden in de aard appelen en pas geleden vollevelds kweek bestrijden in een tweejarig lucernegewas. Men rilt er van als men het aantal liters van het goe de chemisch middel bij elkaar op telt en vermenigvuldigt met de prijs. Men vraagt zich dan wel af of dat allemaal nog kan. Kweek- gras, klein hoefblad, veen wortel, hanepoot en melkdistel zijn zeer lastige onkruiden en over het al gemeen duur in de chemische bestrijding. In het begin van de vijftiger jaren hadden we alleen nog maar kleurstoffen en groeistoffen en verder een kultiva- tor en een stoppelploeg. Met deze wapens was de boer van toen veel mans, maar we mogen niet verge ten, dat er toen nog heel wat korrektie-werk met de hand na dien nodig was. Van de andere kant mogen we wel stellen, dat een stoppelploeg vele soorten onkrui den in één bewerking bestreed en dat de selektieve werking van di verse chemische middelen veelal te eenzijdig was. Beslist loont het daarom de moeite om in de stop pel de wortelonkruiden eens te karteren en daarna te beslissen of we er chemisch of mechanisch te gen aan gaan. Het heeft van de zomer gras gere gend en nog steeds hebben de koeien volop te eten. Het gras komt met regen en het gaat weg met regen en omdat afgelopen sei zoen alles later is, geloven we dat er nog een hele poos gras genoeg in de weiden zal zijn. Veel weide en graszaadhooi is verrot en de la te grasgroei kan dus nog heel veel kompenseren. De opbrengsten van de konsumptie-aardappelen zijn bijzonder hoog en het percentage bonken is groter dan vorig jaar. Een gevolg hiervan is dat het per centage kriel lager zal zijn en dat er minder voeraardappelen aange boden zullen worden. Toch be hoeven we niet ongerust te zijn, dat de koeien te weinig eten zul len krijgen. Door de inkrimping van de veestapel is er ook minder voer nodig. Ieder moment van de dag weten we via onze eigen kom puter hoeveel voer er voor het vee beschikbaar is, hoeveel voer we nodig hebben en wat we het beste kunnen aankopen. In de veehou derij is alles via de komputer uit te rekenen en te doseren. Bij de akkerbouw schijnt dat allemaal veel moeilijker te zijn, maar daar geloven wij niet in. Ook hij dient aan de hand van gegevens beslis singen te nemen, zijn gewasbe scherming te regelen, zijn bemesting aan de hand van het on derzoek vast te stellen en het ge heugen van de komputer vol te stoppen met kennis en ervaring enz. enz. Worden wij op deze wij ze de komputer de baas, dan zal onze taak gemakkelijker worden. Vroeger dacht ons personeel met ons mee, maar dat hebben we niet meer en daarom zullen we nu dus alle hulpmiddelen die ons ten dienste staan in moeten schakelen. De boer van vandaag moet met zijn tijd mee en zich niet dood- worstelen in eenzaamheid op zijn eigen bedrijf. 8 Vrijdag 9 oktober 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 8