Letselschade Prolongatietijd nadert let op landbouwtrekkers! Specialisme in schadebehandeling: In het land- en tuinbouwblad van 11 september jl. heeft de heer Meeuw- sen het hoe en waarom uiteengezet van de reorganisatie op de schade- afdeling. Nu daarvoor de gelegen heid is gegeven wil ik graag iets ver tellen over het specialisme waar de groep letselschade zich mee bezig houdt. Laat ik beginnen de groep voor te stellen. Van links naar rechts ziet u op bijgaande foto de heren D. Heuseveldt, F. van den Bos en me vrouw B. Voet. Wanneer wordt uw schadegeval door de letselgroep behandeld en wanneer niet? Eén scheidingslijn laat zich duidelijk zien: Zolang er géén sprake is van letsel bij een verkeersongeval komt uw schadegeval niet in behandeling bij de letselgroep. Echter ook niet in alle gevallen waarbij gewonden en/of doden te betreuren zijn. Wél indien u door uw schuld letsel hebt toegebracht aan anderen en waar voor u aansprakelijk bent in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsver zekering Motorrijtuigen. Ook indien een ander u, als bestuurder/passa gier van een bij VERZEKERINGEN ZLM verzekerd motorrijtuig, letsel heeft toegebracht. Behandeling vindt dan plaats in het deader van de gratis meeverzekerde verhaalsbijstandsdekking. Verder behandelt de letselgroep schades wanneer sprake is van een zodanig letsel dat de Ongevallen Inzittenden Verzekering tot uitkering komt of kan komen. Uw gemelde motorrijtuigschade komt in dergelijke gevallen direkt in behandeling bij de letselgroep. Dus naast de letselschade wordt ook in die gevallen de materiële schade aan het voertuig door deze groep ge regeld. Betreft het een letselschade op uw AVP- of AVB-polis dan vindt be handeling van de aansprakelijkheid op die afdeling plaats, doch de vaststelling van de letselschade door de letselgroep. Vele organisaties komen eraan te pas. Aan de afwikkeling van een verkeer songeval, dat lichamelijk letsel tot gevolg heeft, komt behalve de aan sprakelijkheidsverzekeraar een groot aantal personen en organisa ties te pas: politie, officier van justi tie, NVVA (voor het procesverbaal), controle artsen, behandelende art sen, arbeidsdeskundige en medisch adviseurs (voor de medische infor matie), bedrijfsverenigingen of over heidsinstellingen (voor het verhaal van uitkeringen of salaris) en ziekte kostenverzekeraar of ziekenfonds (voor het verhalen van ziekte kosten). De W.A.-assuradeur neemt in dit netwerk de centrale plaats in. Interne en externe werkzaamheden. Bij de schade-afwikkeling maken we onderscheid tussen de interne en de externe werkzaamheden. Externe aktiviteiten worden verricht door een eigen buitendienstmede werker en door een zelfstandig ge vestigd expertisebureau. Voor wie gekozen wordt hangt primair af van de soort zaak en de specifieke kwali teiten van de betreffende functiona ris of schaderegelaar. Interne aktiviteiten worden verricht door de schadecorrespondent. Hij of zij ontvangt de schade-aangifte, verifieert of het gemelde schadegeval onder de polisdekking valt, verzorgt de correspondentie, beoordeelt de aansprakelijkheid en stelt de schuld vraag vast, beoordeelt de ingediende claims, geeft de buitendienstmede werker of schaderegelaar opdracht tot vaststelling en/of regeling van verschillende schadeposten, boor- deelt diens rapportage, voert bespre kingen met advokaat, medisch advi seur, schaderegelaar of met de ge wonde zelf en verzorgt de admi nistratieve afwikkeling. Medische en overige kosten. Naast meestal schade aan het voer tuig en de daarbij behorende gevolg schade, komen er bij letselschades nogal wat andere schadeposten om de hoek kijken. Zonder daar diep op in te gaan noem ik u er een aantal: Medische kosten. Dit zijn de kosten van ziekenhuisop name, specialistische behandeling, paramedische behandeling en even tuele opname in een revalidatie- inrichting. Verder valt hieronder dé vaak niet meeverzekerde huisarts, evt. niet-vergoede genees- en ver bandmiddelen, het evt. eigen risico bij een part. ziektekostenverzeke raar, hulpmiddelen zoals krukken, evt. extra aangeschafte kleding voor in het ziekenhuis zoals ondergoed en nachtgoed, vervoerskosten voor be handeling of medisch onderzoek, voorzieningen welke niet onder de AAW vallen en niet erkende genees wijzen en therapiën zoals acupunc tuur, gebedsgenezen of yogalessen. Verder zijn in dit kader nog te noe men bezoekkosten (ouders, echtge noot) en kosten van attenties (bloe men, fruit) ingeval van ziekenhui sopname. Bij zaakschade denken we aan kle ding en schoeisel, al dan niet^bescha- digd door het ongeval zelf ofwel ka pot geknipt in het ziekenhuis. De noodzaak van huishoudelijke hulp. Beter te formuleren als voor zieningen voor de huishouding. Dit doet zich vooral voor bij arbeidson- De groep letselschade, de speciale kennis, staat borg voor korrekte afwikkeling van letselschade geschiktheid van een gehuwde vrouw of alleenstaande. Inkomensschade. Door ZW- of WAO-uitkering, door betaald overheidssalaris of invalidi teitspensioen, alsmede door de in voering van de AAW, heeft prak tisch elk verkeersslachtoffer de ga rantie voor een basisinkomen, waar voor hij niet afhankelijk is van de aansprakelijkheidsverzekeraar. Dat neemt niet weg dat deze vergoe dingsstelsels de nodige "lekken" vertonen, die moeten worden op gevuld. Er is verschil tussen inkomensscha de, opgekomen vóór het bereiken van een eindtoestand en de inko mensschade bij blijvende, gehele of gedeeltelijke invaliditeit. Naast het basisloon kunnen er zijn de gemiste vergoedingen voor overwerk en an dere gemiste toeslagen, de gemiste inkomsten die (gedeeltelijk) buiten de belastingheffing worden gehou den (zwart-werk) en gemiste promo tie. Er kan toekomstige inkomens- schade ontstaan als gevolg van stu dievertraging. Smartegeld. Er zijn nog legio andere schade posten te noemen maar er is er één die de gemoederen het meest bezig houdt en dat is smartegeld. Dit is een vergoeding in geld uitgedrukt voor geleden pijn en smart alsmede voor gederfde en/of nog te derven levens vreugde. Smartegeld heeft de functie een ge noegdoening te zijn voor aantasting van lichamelijke integriteit. Smarte geld kan het toegebrachte leed niet wegnemen. Het beoogt een compen satie te bieden voor smart en gederf de levensvreugde. Het is dus niet meer dan een pleister op de wonde. Hoewel ik met bovenstaande nog maar iets heb verteld over het rege len van letselschade bent u, naar ik aanneem, ervan overtuigd dat het met recht een specialisme genoemd mag worden. D. Heuseveldt Onder dit motto is in de provincie Zeeland opnieuw een aktie van start gegaan om de weggebruikers op het gevaar van het landbouwverkeer te wijzen. Op zich is dit geen spektaku- lair nieuws, immers de laatste jaren wordt in deze periode steeds op nieuw de aandacht voor deze mate rie gevraagd. Helaas blijkt dit steeds ook weer nodig te zijn en het leek ons zinnig om hier ook weer op nieuw op in te haken. Waar op letten? In de eerste plaats is er de toestand van de wegen. Van de landbouwer mag verwacht worden dat hij de weg goed schoonmaakt en zonodig d.m.v. borden het overige verkeer attent maakt op gladde weggedeel ten. De automobilist moet begrijpen dat een boer niet het laatste krui meltje van de weg kan halen en dat hij dus rekening moet houden met gladde wegen in landbouwgebieden. De oplossing is erg simpel: snelheid aanpassen. Verlichting Een tweede belangrijk punt is de on- derhoudstoestand van de voertui gen, met name de verlichting. Denkt u eraan dat ook een goed funktione- rende verlichting niet te zien is als er een laag slik op zit. Vooral landbou wers dienen hierop attent te zijn. Het kost wat tijd, maar u zult het uzelf nooit vergeven als er een ern stig ongeluk gebeurt doordat uw lampen niet zichtbaar waren. Ruimte Vervolgens het snelheidsverschil en de grootte van de voertuigen. Als, automobilist dient u te beseffen dat de tegenwoordige landbouwmachi nes heel veel ruimte in beslag nemen Toon vooral respect voor elkaar. Vrijdag 9 oktober 1987 H. Meeuw sen en hun snelheid nu eenmaal veel la ger is dan die van auto's. Voor u het weet zit u er achterop. Fietsjeugd Tenslotte nog iets voor onze jeugdi ge fietsers. We weten dat het verlei delijk is om je te laten slepen door een traktor, maar het is zó gevaar lijk! Ook vorig jaar zijn hier weer doden door gevallen. Alsjeblieft, ge bruik je verstand! Samenspel Waar het uiteindelijk allemaal weer op neerkomt is dat we rekening hou den met elkaar en waar nodig en mo gelijk eikaars fouten opvangen. Het gas hoeft echt niet in alle gevallen helemaal dicht als er een trekker in zicht is, maar gas minderen is vrijwel steeds noodzakelijk. Stelt u zich eens voor dat we met z'n allen, door ons rijgedrag aan te passen, één ongeval met dodelijke afloop kunnen voor komen. Dat zou toch geweldig zijn! Hoewel het nog enige maanden van ons verwijderd is dat u de jaarnota voor 1988 weer in de bus krijgt be ginnen de voorbereidingen hiervoor al rond deze tijd. Zoals elk jaar wil len wij het niet nalaten u te wijzen op een aantal zaken met betrekking tot de "prolongatie". Ten eerste het omzetten van uw ver zekering van All Risks naar WA. Mocht u deze stap overwegen dan dient u dit altijd schriftelijk voor 1-11-1987 aan ons door te geven. "Waarom moet dit nu schriftelijk?" zult u zeggen. Daar is een simpele verklaring voor. Als u van All Risks naar WA gaat dan beperkt u de dek king. Dat wil zeggen dat u tegen mindere voorwaarden gaat verzeke ren. Als iemand het volgend jaar een kaskoschade heeft dan denkt men misschien nog dat het voortuig All Risks verzekerd is en gaat de schade claimen. Als de schade dan afgewe zen wordt is dat een hele teleurstel ling. Men zal dan misschien zeggen: "Hoe komen jullie erbij dat ik alleen WA verzekerd ben? Dan is het van het grootste belang dat wij schrifte lijk bewijs hebben van het feit dat u zelf verzocht heeft om de verzeke ring toch alleen WA te beperken. Zouden we deze zaken telefonisch afdoen dan zouden wij nimmer enig bewijs hebben. C.A. Toorenaar Denkt u er alstublieft ook aan als u een voertuig volgend jaar niet meer in de verzekering wilt hebben wegens koop of verkoop dat u dit voor 1 no vember aan ons doorgeeft. Dit geldt ook voor brommers!!! Als zij in 1988 niet meer verzekerd moeten worden geeft u dit dan voor tijdig door aangezien de brommer anders weer op de jaarnota staat. Mocht u met betrekking tot het om zetten van All Risks naar WA twijfe len, belt u dan gerust even de poli safdeling 01100-38880 of uw verte genwoordiger. C.A. Toorenaar

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 7