nieuws uit brussel Landbouwschap komt met agrarisch beleidsplan Regering mist visie op toekomst land- en tuinbouw EG-begroting niet tijdig klaar: lidstaten moeten betaling mogelijk overnemen In Nederland nog veel onbekendheid over Welzijn van dieren Bestuur Landbouwschap: Foto-tentoonstelling veranderingen Zeeuwse platteland uwen aan het Bewaakt suikersysteem blijft gehandhaafd Crisis in Belgische varkenshouderij (R. Winkel, Brussel) Het is de EG-ministers van Begrotingszaken niet gelukt tijdig een be groting op te stellen voor volgend jaar. De kans bestaat dat de lidsta ten de landbouwbetalingen al komend voorjaar moeten overnemen, omdat de kas in Brussel dan leeg is. De ontwerpbegroting had uiter lijk dinsdag bij het Europees Parlement moeten zijn ingediend, zoals voorgeschreven in het EG-verdrag. Na een behandeling in het Parle ment en een tweede lezing in de Raad zou de begroting dan eind dit jaar aan het Parlement zijn voorgelegd voor een definitief oordeel. Het staat nu echter al vast dat dit tijdschema voor het eerst in de der tigjarige geschiedenis van de Ge meenschap niet kan worden ge respecteerd. De voorzitter van de ministerraad, Ufe Ellmann-Jansen staat volgende week in Straatsburg met lege handen. En het ziet er voor lopig niet naar uit dat er in deze si tuatie nog iets verandert vóór de Europese Top op 4 en 5 december in Kopenhagen. Dat ligt voor een groot deel aan de onoverbrugbare meningsverschillen tussen Groot-Brittannië en de rest van de EG, en dan met name de zuidelijke lidstaten. Zoals al bleek tijdens de voorbije top in Brussel weigerde mevrouw Thatcher abso luut om meer geld uit te trekken voor de Gemeenschap, zolang de landbouwuitgaven niet worden te ruggedrongen.. Engeland heeft daarbij het onmis kenbare tactische voordeel dat er op het ogenblik eigenlijk veel te weinig geld is om een reële begroting op te stellen. Dp inkomsten, die hoofdza kelijk worden bepaald door de btw- afdracht door de lidstaten, schieten namelijk volstrekt tekort. Er mag op het ogenblik hoogstens 1,4 procent van de btw naar Brussel, terwijl er volgens de Europese Commissie minstens 1,7 procent nodig is, een verschil van ruim 15 miljard gulden. De Britten kregen steun uit onver wachte hoek. Griekenland en Spanje hadden eveneens onoverkomelijke bezwaren, zij vinden het bedrag nog veel te laag. Het uitblijven van een begrotingsakkoord betekent poli- tiekgezien dat er wat meer druk staat op de twaalf regeringsleiders om in Kopenhagen spijkers met koppen te slaan. Maar feitelijk heeft het nog niet veel gevolgen. Als er in Kopen hagen nog geen besluit valt dan drei gen er al in het voorjaar grote pro blemen bij de landbouwbetalingen. Het moment waarop de Gemeen schap niet meer aan haar verplichtin gen kan voldoen zou zich in maart al kunnen aandienen. Voor de boeren zou dat geen finan ciële gevolgen mogen hebben, zo zegt men in Brussel. "De producent heeft recht op zijn exportrestitutie. Als er hier geen geld meer is moeten de lidstaten die verantwoordelijk heid overnemen, in afwachting van geld uit Brussel", aldus een woord voerder van Andriessen deze week. Bij de Staatsuitgeverij is het boek 'Welzijn van dieren in Nederland' verschenen. Dit boek beschrijft de leefomstandigheden van dieren in de landbouw, maar ook van huisdieren zoals honden, katten, konijnen en vogels, en van minder voor de hand liggende diersoorten als apen, tijgers en reptielen in onder andere de Ne derlandse dierentuinen. Het welzijn van dieren is een actueel onderwerp dat veel emoties oproept. Bijna iedereen is erbij betrokken. Veel mensen houden zelf huisdieren en hebben daar plezier in. En bijna iedereen gebruikt dierlijke produk- ten, waarvoor in de veehouderij jaarlijks miljoenen landbouwhuis dieren worden gehouden en gedood. Veranderingen in de veehouderij In de loop der jaren zijn landbouwhuisdier-rassen ontwik keld die beter beantwoorden aan het doel waarvoor de dieren worden ge houden. Daardoor is bijvoorbeeld de melkgift van koeien toegenomen, groeien varkens sneller en leggen kippen meer eieren. In de moderne intensieve veehouderij kunnen veel meer dieren op een veel kleiner op pervlak dan vroeger gehuisvest wor den. Deze ruimtebesparende, econo misch rendabele huisvestingssyste men in de intensieve veehouderij hebben wel geleid tot heel andere leefomstandigheden voor de dieren. Er wordt gewerkt aan het ontwikke len van betere huisvesting voor die ren. Scharreleieren hebben hun in trede gedaan en sinds kort ook scharrelvarkensvlees. Consumenten raken steeds beter geïnformeerd en kunnen afgewogen keuzes maken. Er zijn echter veel verschillende be langen in het geding waardoor ver beteringen van het welzijn van die ren vaak niet van de ene dag op de andere kunnen worden door gevoerd. 'Welzijn van dieren in Nederland' is verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de Staatsuitgeverij Christoffel Plantijnstraat, 's-Gravenhage, tele foon 070-789880. Het kost 16,90 en bevat 148 pagina's, met veel foto's. Veel mensen houden zelf, met veel plezier, huisdieren. Vaak is kennis over huisvesting en verzorging beperkt. Het bestuur van het Landbouw schap mist van de regering een dui delijke en samenhangende visie op de toekomst van de land- en tuin bouw. Dit geluid viel woensdag te beluisteren bij het bespreken van de beleidsvoornemens die het kabinet op Prinsjesdag naar buiten heeft ge bracht. De verschillende woordvoer ders toonden zich teleurgesteld over het "afstandelijke, beleidsarme en weinig inspirerende" karakter van troonrede en miljoenennota. Stuk voor stuk maakten ze duidelijk dat de landbouw op het ogenblik aan loopt tegen een historisch om slagpunt. KNBTB woordvoerder Latijnhou wers sprak in dit verband zelfs van een crisis. Naar zijn oordeel moet die bestreden worden door in een zelfstandigenstatuut duidelijkheid te Het Landbouwschap werkt aan een agrarisch beleidsplan, waarmee het begin volgend jaar in de openbaar heid wil komen. In dit plan zal wor den aangegeven welke knelpunten moeten worden weggenomen om voor de lange termijn zicht te hou den op een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van de land- en tuin bouw. Maar ook zal worden aange duid wat de agrarische ondernemers en hun organisaties zelf moeten doen om de bedrijven en de sector als geheel aan te passen aan de ver anderde omstandigheden. Dit zei de voorzitter van het Land bouwschap, de heer Marius Vare kamp, woensdag 30 september aan het begin van de algemene bestuurs vergadering. Hij oefende daarbij kritiek op het weinig inspirerende beleid dat de regering op Prinsjesdag voor de landbouw heeft uitgestip peld. Nu de omstandigheden zich wijzigen moeten overheid en be drijfsleven samen de kaders schep pen waarbinnen de agrarische sector weer verder kan, aldus Varekamp, die van de regering een meer boer- vriendelijke koers eiste. Kritiek had de voorzitter van het Landbouwschap ook op de recente voorstellen van de Europese Com missie voor het stabiliseren van de EG-landbouwuitgaven. Naar zijn mening is er sprake van gebrek aan durf om de markt beter zijn werk te laten doen. Nu het er naar uitziet dat de zuivelquotering voorlopig wordt voortgezet wil Varekamp voor het eind van het melkprijsjaar wel een nieuwe discussie over het in ons land gehanteerde toewijzingssysteem. Het plan van de Europese Commis sie om zonder evaluatie van de situa tie het graanbeleid verder aan te scherpen getuigt volgens Varekamp van weinig gevoel voor de proble men die er in de akkerbouw nu al zijn door eerdere prijsverlagingen en de gevolgen van de slechte zomer. Hij veroordeelde om deze reden ook de uitspraken van minister Braks over verdere verlaging van de graan prijs en inkrimping van het graan areaal. scheppen over een consistente fiscale behandeling van zelfstandige onder nemers. De koers naar een meer marktgericht landbouwbeleid moet worden gefaseerd, aan begeleidende sociaal-structurele maatregelen moet prioriteit worden gegeven. Hij pleit te er verder voor om de produk- tiestructuur en de concurrentie kracht van de Nederlandse land- en tuinbouw optimaal te houden en maximaal profijt te trekken van biotechnologie en de mogelijkheden voor nieuwe gewassen en nieuwe toepassingen van bestaande ge wassen. Het bestuur van het Landbouw schap drong aan op meer aandacht voor het milieu en daarvoor een sa menhangende visie te ontwikkelen. Bezwaren waren er tegen de voorge nomen bezuinigingen op de sociaal- economische voorlichtingsdiensten. De 21 bij de Raad van Europa aangesloten landen hebben zoals bekend voor 1987/1988 een Europese Campagne voor de Landelijke Gebieden op touw gezet. De campagne is er in de eerste plaats voor om belangstelling voor het platteland te wekken. In Zeeland wordt op twee manie ren aandacht aan de campagne gegeven. Voor het onderwijs is een informatiemap samen gesteld. De laatste veertig jaar is het Zeeuwse plaateland sterk veran derd. Met een foto tentoonstelling worden de ach tergronden van deze veranderin gen toegelicht. De wijze waarop aan de verande ringen structuur gegeven wordt en de resultaten zijn in beeld ge bracht. Tevens wordt een door kijk gegeven naar toekomstige veranderingen van het Zeeuwse landelijk gebied. De tentoonstelling is te bezichti gen van 21 september tot en met 13 oktober in de Kapittelzaal in het Abdijcomplex te Middel burg. Deze zaal is op werkdagen geopend van half tien tot half één en van half twee tot half vijf. Voor het bezoek met groepen kan een afspraak gemaakt wor den (tel. 01180-31395). Dezelfde tentoonstelling zal in de winter van 1987/1988 successie velijk ook geplaatst worden in een aantal gemeentehuizen en in de zomer van 1988 weer in de Ka pittelzaal. Nadere irtfichtingen kunnen ver strekt worden door de Landin- richtingsdienst van'het Ministerie van Landbouw en Visserij te Goes (tel. 01100-37348). Het bewaakt mengprijssysteem met voortschrijdende referentie voor sui kerbieten voldoet aan de doelstellin gen en zal, ondanks het bezwaar van afgrendeling van de sector, de ko mendejaren worden voortgezet. Tot die conclusie kwam het bestuur van het Landbouwschap afgelopen woensdag tijdens de evaluatie van het vorige jaar ingevoerde systeem. Besloten werd om in principe al dit jaar met het schijfsgewijze systeem van start te gaan, tenzij uit een juri disch onderzoek zou blijken dat dit grote problemen oplevert. Het bestuur zal daar in de volgende ver gadering een verslag van krijgen. De uitsluiting van nieuwe telers werd als een groot nadeel van het bewaak te systeem gezien. Namens de tuin bouw zei Scheffers het erg jammer te vinden dat hiervoor is gekozen. Volgens de Belgische Boerenbond verkeren de Belgische varkenshou ders in een crisissituatie. De forse uitbreiding van de produktie in met name Nederland en de problemen rond de varkenspest drukken zwaar op de prijzen, zo heeft de bond deze week laten weten. Volgens de bond draait een groot aantal bedrijven met verlies. In de streken waar varkenspest is ge constateerd zijn de biggenhandel en de afzetmogelijkheden voor mest- varkens ontwricht. Vooral in de zeu- genhouderij is de situatie volgens de bond dramatisch. De biggenprijzen zijn sinds de tweede helft van vorig jaar met een kwart gedaald, terwijl de kosten met 5 procent omhoog gingen. Gemiddeld is het inkomen sinds 1985 met 90 procent gedaald. Vooral jonge bedrijven kregen zwa re klappen. In de mestvarkenshouderij liggen de prijzen 23 procent lager dan ander half jaar geleden. In Oost-Brabant en West-Limburg, waar in verband met de varkenspest blokkade maatregelen zijn genomen, is de si tuatie nog slechter, aldus de bond. De opbrengsten liggen daar een stuk onder de kostprijs. Vrijdag 9 oktober 1987 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 5