9C gnopatax verzekeringen zlm zlm Land- en tuinbouwblad Fusie van Zeeuwse tuinbouwveilingen gesymboliseerd Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Open dag van de afd. Zeeland van de l\led. Bond van Plattelandsvrouwen Inhoudsopgave In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. ried. Open middag proeftuin "Noord-Brabant" te Breda Op 16 oktober 1987 zal er op de proeftuin "Noord-Brabant", Hei- laarstraat 230 te Breda een open middag worden georganiseerd. Tijdens deze middag staat het gewas prei centraal. Door de onderzoeker van de proeftuin zal een toelichting worden gegeven op het lopende on derzoek en de afgesloten proeven van 1986/1987. Naast de toelichting op de proeven is er gelegenheid om via een geleide rondgang de proeven te bekijken. Het programma start om 13.30 uur en eindigt om 16.45 uur. Nederlandse Tuinbouw Vakbeurs van 2 tot en met 6 februari 1988 De Nederlandse Tuinbouw Vak beurs (NTV) wordt in 1988 gehou den van dinsdag 2 tot en met zater dag 6 februari. Ook dit jaar vindt de beurs weer een uitstekend onderko men in de hallen van de groentevei ling in Bleiswijk, gelegen aan de rijksweg tussen Den Haag en Utrecht. Voorlichtingsbijeenkomst: Mestopslag, bouwen of niet De Konsulentschappen Rundveehou derij in de provincies Noord-Brabant en Zeeland gaan in de winterperiode het gebied in met een uitgebreid voor lichtingsprogramma. Op verzoek van de veehouders is de mestopslag een belangrijk onderdeel hierin. In een eerste bijeenkomst voor Kerstmis, zal gesproken worden over: "Mestopslag, bouwen of niet". Na december volgt een tweede bijeen komst voor de veehouders, die een mestopslag gaan bouwen. De rundveehouders kunnen zich op geven voor de voorlichtingsbijeen komst door de door het konsulentschap verzonden aanmel- dingsbrief voor 15 oktober a.s. inge vuld terug te zenden. Te zijner tijd zal dan een uitnodiging worden toe gestuurd. Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010. tst. 20. 21. 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01103-1440 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-2020 Telecopiër 2951 Telex 55230 Advertentie-acquisitie voor Midden-Zeeland: Tel. 01180-81000 Voorlichtingsbijeenkomst over beheersregelingen relatienotagebied 'Zeeuws Vlaanderen' Op dinsdag 13 oktober a.s. zal in Hotel Du Commerce, Burchtstraat 20 te Oostburg een algemene voor lichtingsbijeenkomst worden gehou den over de beheersregelingen voor het relatienotagebied 'Zeeuws- Vlaanderen'. De aanvang is om 19.30 uur. Op 26 oktober zal voor Oost Zeeuws-Vlaanderen een voor lichtingsbijeenkomst worden gehou den op een nog nader vast te stellen plaats. In de betreffende kreekgebie- den kunnen vrijwillige beheersover eenkomsten worden afgesloten. Ten behoeve van de inspraak is een ontwerp-brochure gemaakt, waarin in het kort de gegevens staan van het opgestelde ontwerp-beheersplan. Vanaf 16 november ligt dit ontwerp- beheersplan (t/m 15 december) voor een ieder kosteloos ter inzage op de gemeentehuizen te Aardenburg, Oostburg, Sluis en Terneuzen, als mede op het Landbouwcentrum te Goes. Een ieder kan voor 31 decem ber a.s. zijn of haar mening over de ze stukken schriftelijk kenbaar ma ken bij de Provinciale Kommissie Beheer Landbouwgronden, Westsin gel 58, 4461 DM Goes. Groente- en fruit promotiedemonstratie op ZHZ Barendrecht Op vrijdag 20 en zaterdag 21 novem ber a.s. organiseert de Coöperatieve Groente- en Fruitveiling "Zuid- Holland-Zuid" te Barendrecht een Groente- en Fruit Promotiemanifesta tie. Het telen van kwaliteitsproduk- ten en het behouden van de kwaliteit, niet alleen bij de oogst, maar vooral in de distributiekanalen, zijn de twee onderwerpen waar deze promotie- aktiviteiten om draaien. De manifestatie wordt gehouden aan de Diereristeinweg 30. Aktieweek 'Honger Hoeft Niet': 10 17 oktober 1987 Van 10 tot 17 oktober 1987 vindt'tie aktieweek 'Honger Hoeft Niet' voor de derde keer plaats. 'Honger Hoeft Niet' is een initiatief van ruim 30 landelijke Derde Wereld-, landbouw-, kerkelijke- en milieuor ganisaties. Gedurende één week zal door middel van een breed skala van plaatselijke en landelijke aktiviteiten ekstra aan dacht gevraagd worden voor de strukturele oorzaken en mogelijke oplossingen van het honger- probleem. Dit jaar zal het hongerprobleem in de aktieweek aan de hand van 4 the ma's nader uitgewerkt worden t.w. het E.G.-landbouwbeleid, vrouwen en plattelandsontwikkeling, biotechnologie en duurzaam bodem- gebruik. Deze speerpunten belichten op verschillende wijze het uitgangs punt van de informatieve aktieweek: honger is geen natuurverschijnsel, maar kan door inspanningen zowel hier als in de Derde Wereld uitge bannen worden. Op 10 oktober zal de aktieweek offi cieel van start gaan met een ope ningsmanifestatie over het EG- landbouw beleid en de Derde Wereld. radio - t.v. Woensdag 14 oktober a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.45-17.55 uur 'De landbouwbegroting VI'. Vrijdag 16 oktober a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.45-17.55 uur 'Agrarische belangstelling voor Bra zilië groeiende', een vraaggesprek met mr. W. v.d. Ree, hoofd uitvoe ring emigratie van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid en ir. T. Kaastra, landbouwraad in Brazilië. Themadag over maatschap voor agrarische vrouwen Op donderdag 15 oktober organiseert de Agrarische Commissie van de Ned. Bond van PI. vrouwen in samenwer king met de SEV van de ZLM een bij eenkomst met als thema de maatschap. De heer J. Markusse zal die dag vanaf 19.30 uur op de volgen de aspekten van de maatschap in gaan: Wat is een maatschap; Waarom een maatschap; Wat voor voordelen biedt een maatschap; De positie van de vrouw binnen de maatschap; Maatschap en huwelijksvoorwaarden; Maatschapsvormen man/vrouw, zoon/vader/moeder, dochter/vader; Fiskale konsekwenties van een maat schap; Wat moet in het kontrakt ge regeld worden. Alle agrarische vrouwen, speciaal ook de jonge vrouwen, worden hiervoor uitgenodigd. U kunt zich opgeven bij het agrarisch kommissielid in uw kring, vóór 6 ok tober a.s. C. Dees-Franje, 01134-1206; L. Brasser-Verhulst, 01180-25177; S. Hanse-Verburg, 01119-1265; N. van Driel-v.d. Wee- Ie, 01171-1465; C. Stoutjesdijk- Engelvaart, 01663-2362; C. Timmerman-Aarnoutse, 01192-1432. Begin deze week is in een vijver voor het nieuwe veilinggebouw van de CVZ te Kapelle een stalen kunstwerk van 24,5 meter ge plaatst. Het plastiek symboliseert de fusie die onlangs heeft plaats gevonden tussen de vroegere vei lingen te Goes, Kapelle, Terneu zen en Krabbendijke. Het vei- linggebeuren vindt nu centraal in de nieuwe veiling te Kapelle plaats en daarom heeft het kunst werk de vorm van een as gekre gen. Het heet dan ook "De Spil". Bovenin de "De Spil" is het draaibare logo van de CVZ aangebracht. De aandrijving van di logo dat op grote afstand van zowel de oude als de nieuwe rijksweg te zien is, geschiedt door een elektro-motor. 's Nachts wordt het symbool van de nieuwe veiling verlicht. Het ontwerp van het kunstwerk is van Hedda Buys uit Buren (Gelderland), Staal bouw Mook uit Oosterhout fa briceerde het stalen gevaarte. Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel. 01100 - 15710 (Goes) tel.01153 - 2010 (Zaamslag) tel. 01180 - 11451 (Middelburg) tel. 01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel. 01665 - 2604 (St. Annaland) tel.01110 - 6051 (Zierikzee) tel. 01116 - 1540 (Renesse) NIEUWEND1JK: donderdag 15 oktober a.s., 11.00-12.00 uur, café de Pelikaan. Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 m Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur, de heer J. van Nispen, tel. 01100 21010. Bezoekers van de heer J. Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00-12.00 uur, de heer J.' VroegOD 01680 - 27921. m J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé), 01100 - 21010 (kantoor). J.L. Mieras, tel. 01102 - 1852 (privé), 01100 - 21010 (kantoor). G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117 - 1782 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch be reikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé). J.R. Kikkert, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01154 - 2060 (privé). M. Meulenberg, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100 - 31949 (privé), 01100 - 21010 (kantoor). A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Op dinsdag 17 november a.s. zal in De Prins van Oranje te Goes een open dag worden gehouden door de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen afdeling Zeeland. De ope ningstijden zijn van 10.15 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Een heel skala van aktiviteiten zal deze dag de revue passeren: demonstraties in diverse technieken, video- en dia-presentaties, Spel met diskussie, quiz en wedstrijd, presen tatie kaderwerk, optreden zangko ren en volksdansgroep, show van Zeeuwse klederdrachten en verkoop Minister Bukman opent tentoonstelling "Werktuigen in ontwikkeling" Van 12 tot 16 oktober staat in 'De Stenge' te Heinkenszand de ten toonstelling 'Werktuigen in ontwik keling' opgesteld. Op maandagavond 12 oktober zal om 20.00 uur minister P. Bukman van Ontwikkelingssamen werking de openingshandeling ver richten. De minister zal dit doen met een inleiding over de betekenis van de kleine voedselproducent in het voed- selvraagstuk. De tentoonstelling is op gezet in het kader van Wereldvoedseldag 1987 en het projekt 'Trekkracht voor Kenya' van de drie Zeeuwse landbouworganisaties en het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt (ZAJK). Van eigen bodem: Nederlandse land- en tuinbouw in dokumentaire- serie NOS Door de NOS-televisie wordt dit najaar een vijfdelige dokumen- taire uitgezonden over de Neder landse land- en tuinbouw in de jaren tachtig, genaamd 'Van ei gen bodem'. Afgelopen dinsdag was de eerste uitzending: een ge filmd portret van een boerenge zin uit Noord-Brabant. Volgende week dinsdag is de tweede uitzen ding, over de techniek. In dit deel wordt in beeld gebracht in welke mate de moderne agrariër een technisch beroep uitoefent. Inge wikkelde machines en geavan ceerde technologie behoren on verbrekelijk bij het boerenleven van deze tijd. De dinsdagen daar opvolgend, 20 en 27 oktober en 3 november, zullen de uitzendin gen gaan over resp. de omgeving, de handel en de toekomst. De uitzendingen beginnen steeds om 21.30 uur, op Nederland 2. van diverse artikelen (w.o. kerst kaarten en kaarsen). Er is kinderoppas aanwezig. De toe gang is vrij. Gewijzigde afsluitdata draaibrug Sluiskil In verband met onderhoudswerk zaamheden aan de draaibrug over het Kanaal van Terneuzen te Sluiskil zal deze gedurende enige tijdstippen voor het wegverkeer worden afgesloten. In afwijking van eerdere aankondigin gen zullen deze stremmingen op de volgende tijdstippen plaatsvinden: 's nachts van 23.00 uur tot 04.00 uur, in de nacht van 12 op 13 oktober, van 13 op 14 oktober, van 26 op 27 okto ber, van 27 op 28 oktober, van 23 op 24 november en van 24 op 25 no vember. pag. 4 Vragenformulieren zoet- waterprojekt Schouwen- Duiveland verstuurd, pag. 5 EG-lidstaten moeten beta ling mogelijk overnemen, pag. 6 Belastingaftrekposten weer aktueel. pag. 7 Behandeling letselschade; Trekkers in zicht: gas dicht, pag. 8 en 9 Uit de praktijk, pag. 11 Akkerbouwer P. Boot legt geschiedenis platteland Schouwen-Duiveland vast. pag. 12 Tuintips; Veedrinkputten in Zeeland. pag. 13 Zeeuwse bedrijven van voor 1940 worden in kaart ge bracht. pag. 15 Voor de vrouw; kookru- briek: knolselderij; Vekabo- nieuws; Puzzel. pag. 17 P.J. Zuid-geluid: Ploeg en trekkerbehendigheidswedstrij- den succesvol; Marktberichten van het ZAJK. 2 Vrijdag 9 oktober 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 2