Bloemensektor doet het goed Kaaskonsumptie groeit In de eerste negen maanden van dit jaar steeg de eksportwaarde van bloemkwekerijprodukten met 6%. De grens van 3 miljard gulden werd daarmede overschreden. Ook de eksport van bloembollen neemt toe. Op de groentenmarkt brachten de meeste groenten vorige week een ho gere prijs op. De vraag naar groen ten op de Europese markt is gunstig voor onze groentetelers. Glasgroenten De aanvoer van natuursla nam vori ge week verder af en die van glassla verder toe. Voor beide betekende dit een forse prijsstijging. De aanvoer van tomaten was vorige week klein. Toch daalde de prijs. Er dreigen dit jaar weer veel Griekse tomaten geïn tervenieerd te worden. De produktie voor 1987 is geschat op een kleine 2 miljoen ton, hetgeen een stijging van \2Vi% betekent. Gezien de grote voorraden die er nog zijn - van voor al industrietomaten - zijn afzetpro- blemen te verwachten. Vorig jaar werd er 80.000 ton Griekse tomaten geïntervenieerd. Vollegrondsgroenten In de koolhoek is de prijsontwikke ling van de witte en rode kool sta biel. Spitskool, maar vooral spruit- kool en bloemkool, brachten een ho gere prijs op. Chinese kool daarente gen liep in prijs terug. Bij de peen was er een plusje, zowel bij waspeen als bij bospeen. Witlof schoot in prijs omhoog, on danks een ruimere aanvoer. In de bonensektor brachten zowel de sper ziebonen als de snijbonen een hogere prijs op. De vraag naar vollegrondsgroenten is de laatste weken gunstig. Markt- deskundigen schrijven dit toe aan enerzijds veel zon, anderzijds aan de wat lager wordende temperaturen. Uiteraard speelt het kleinere aanbod van vollegrondsgroenten in andere delen van Europa ook een rol. In de afgelopen winter is nogal wat schade aangericht en de voorbije zomer was voor de groenteteelt ook niet overal ideaal. Ook in Nederland gaf het weer problemen, maar als totale sek- tor wordt door de betere prijzen van een aantal groenten, nu weer één en ander goedgemaakt. Fruit Op de fruitveilingen werden wat ap pels betreft veel Cox's aangevoerd; tweemaal zoveel als de week ervoor. Toch brachten deze appels een hoge re prijs op. Ook de andere appelras sen konden een prijswinst boeken. De aanvoer van peren was over het algemeen kleiner. Het prijspeil was voor de telers iets beter. De ramin gen van de appeloogst dit jaar laten grote verschillen zien t.o.v. vorig jaar. Zo denkt Canada 33 - en Ame rika 23% meer appels te kunnen oogsten. Finland verwacht een da ling van meer dan 55% en Zweden, Zwitserland en Turkije een daling van 10 tot 15%. De produktie van herfst- en bewaarperen in de EG loopt nog steeds terug, vooral in Ita lië. Alleen Spanje oogst meer late peren. Bloemen en planten De verwachting van een stabiele snij- bloemenmarkt is de vorige week niet bewaarheid geworden. Lagere tem peraturen (vooral 's nachts) zorgden voor een daling in de aanvoer ten opzichte van de voorgaande week, waardoor de gemiddelde prijs met 6 cent per steel toenam tot 38 cent. In vergelijking met 1986 steeg de aan voer met 6%, de gemiddelde prijs nam met 5 cent per steel toe. De markt voor kamerplanten blijft de laatste weken wel tamelijk stabiel: de aanvoer daalde vorige week met 4%, de prijs steeg met 8 cent per stuk. Ten opzichte van het vorige jaar waren er ook nauwelijks ver schillen: zowel aanvoer als prijs wa ren iets lager. De eksportwaarde van bloemen en planten uit ons land overschreed kort geleden de 3 mil jard gulden. Er werd voor 1,9 mil jard aan snijbloemen en voor 965 miljoen gulden aan planten uitge voerd. Het is voor het eerst in de ge- 22 schiedenis dat een dergelijk positief eksportresultaat zo vroeg in het jaar behaald wordt. Als de ontwikkeling zich voortzet ligt een omzet van 4 miljard gulden tegen het eind van het jaar binnen de mogelijkheden. Uit PVS-gegevens blijkt dat de bloembolleneksport in 1986/87 met 3% is gestegen, t.o.v. 1985/86. Het volume nam toe met 4%. De tulp blijft de belangrijkste eksportsoort. De afzet nam nog toe met 2%. De eksport van gladiolenbollen steeg met 7%.De eksport van leliebollen nam toe met 12%. De bosaanplan- tingen door partikulieren zijn de af gelopen twee jaar vervijfvoudigd. Dat betekent voor dit jaar 3000 ha bos, beplant door boeren en beleg gers, meer. De kaaskonsumptie in ons land blijft groeien. Het binnenlands ver bruik groeit zelfs sneller dan de eksport. Mede hierdoor steeg de prijs afgelopen week ongekend. De uienprijs daarentegen blijft zeer laag. Meer hierover elders op deze pagina. Runderen Op de slachtveemarkt was sprake van een kalme handel. Het vrouwe lijk slachtvee bracht zo'n 10 tot 15 cent minder op per kilo geslacht ge wicht. Er worden momenteel leven de slachtkoeien geïmporteerd uit Duitsland en België tegen konkurre- rende prijzen. De kwaliteit van de koeien is goed. De prijs van slachtstieren was stabiel. Op de rundvleesmarkt ondervinden de slachtkoeien veel konkurrentie van stieren-voorvlees. Zowel op de bin nenlandse als op de eksportmarkt bracht het rundvlees wat minder op. Er was afgelopen week een iets gro ter aanbod van gebruiksvee, al wis selde het nogal van markt tot markt. De prijzen bleven ongeveer gelijk. Kalveren en schapen Er was op de vleeskalvermarkt vol doende aanbod om goede afzetmo gelijkheden te garanderen. De vraag was iets groter. De prijs trok iets aan. Het vlees brengt op de eksport- markten meer op. Hoewel er zich een lichte prijstabili- satie aftekent bij de nuchtere kalve ren daalden ook verleden week de prijzen nog licht. De handel was rustig. De wolveemarkt werd weer gekenmerkt door een onveranderd rustig beeld. De prijzen waren stabiel. Varkens Het aanbod op de varkensmarkt was afgelopen week klein als gevolg van de nieuwe gewichtskortingen. De slachtvarkens worden door deze ver andering waarschijnlijk langer vast gehouden. De prijzen van karkassen bleven nagenoeg onveranderd. Slechts de afzet in Spanje verliep moeizaam, Duitsland en Italië boek ten een kleine plus. Ook voor wat betreft de onderdelen was het beeld stabiel. Hammen en schouders no teerden een lichte prijsdaling in West-Duitsland. Cavee-Coveco zal over de eerste 28 weken van dit jaar (de periode waarin het oude klassifikatie-systeem nog werd ge hanteerd) een prijskorrektie toepas sen van ƒ2,00 per slachtvarken. Granen In het noorden heeft het mooie weer niet kunnen verhinderen dat er nog problemen met de" graanoogst zijn. Voor de binnenlandse tarwe werden hogere prijzen betaald op de graan markt. Dit werd veroorzaakt door het beperkte aanbod en de vergrote eksport naar derde landen. De bete re kwaliteiten haver en rogge waren prijshoudend, terwijl voor de voer- kwaliteiten nauwelijks afzetmoge lijkheden te vinden waren. Het prijs- nivo op de gerstmarkt bleef ongewij zigd. Op de zadenmarkt verloopt de handel in karwijzaad moeizaam. Er is een te grote voorraad en er is veel aanbod van buitenlands zaad. Er is dit jaar ongeveer 10% van de vla soogst op het veld verloren gegaan als gevolg van het slechte weer. De verwachting is dat nog eens 25% on der slechte voorwaarden is binnen gehaald. Het totale vlasareaal steeg dit jaar in Frankrijk, België en Ne derland met zo'n 8.000 hektare tot 64.000 hektare. Nederland bezit 4330 hektare vlas. De handel in peul vruchten verloopt momenteel uiterst rustig. Alleen voor de beste kwalitei ten is belangstelling. De bruine bo nen gingen wat vlotter van de hand. Aardappelen en uien De stemming op de aardappelmarkt is erg rustig. De aardappelprijzen op de groothandelsbeurs in Rotterdam afgelopen maandag varieerden licht. De tafelaardappels deden iets meer, de frites-aardappels iets minder. De Bintjes van de zandgrond waren wat beter gevraagd, althans die voor di- rekte konsumptie. De Bintjes van de klei, geschikt voor eksport, noteer den lager. Eind vorige maand brachten de uien op de telersbeurzen een prijs van 4 tot 6 cent per kilo op. Vorig jaar was dat 11 tot 15 cent, waaruit blijkt dat de uienprijs dit jaar zeer laag is. De bruto-produktie van zaaiuien wordt voor dit jaar geraamd op 495 dui zend ton (CBS). Vorig jaar werd 580 duizend ton zaaiuien geoogst. De ge middelde opbrengst per ha wordt dit jaar geschat op 45 ton, tegen 51 ton vorig jaar. Veevoeders De prijzen van de meeste veevoeders daalden afgelopen week. Alleen de Noord-Amerikaanse mais en de so- jaschroot liepen in prijs op. De pro duktie van mengvoeders was het tweede kwartaal van dit jaar onge veer gelijk aan die van dezelfde pe riode in 1986. Er werd meer varkens- en pluimveevoeder geproduceerd. Rundveevoeder kende daarentegen een produktiedaling van 10%. In 1982 werd 59 duizend ton granen, oliezaden en bijprodukten in de EG ingevoerd. Weekoverzicht CVZ week tot en met 2 oktober 1987: Elstar: 75/80 I: 30 ton, 1,69. tot. 1:81 ton, 1,55. 75/80 II: 17 ton, 1,36. tot. II: 47 ton, 1,22. Odin: 70/80 I: 2 ton, 0,77. tot. I: 5 ton, 0,66. 70/80 II: 22 ton, 0,62. Tot. II: 64 ton,/0,53. B. Louise: 60/70 I: 70 ton, 1,05. tot. I: 243 ton, ƒ0,64. 60/70 II 1 ton, ƒ0,74. tot. II: 24 ton, 0,29. Alkmene: 70/80 I: 52 ton, 1,13. tot. I: 88 ton, 1,03. 70/80 II: 42 ton, 0,93. tot. II: 71 ton, ƒ0,85. Conference: 55/65 I: 220 ton, ƒ0,77. tot. I: 388 ton, 0,77. 55/65 II: 91 ton,/ 0,71. tot. II: 266 ton, 0,50. D. du Comice: 70/80 I: 67 ton, 1,14. tot. I: 101 ton, 1,10. 70/80 II: 51 ton, 0,87. tot. II: 100 ton, 0,75. G. Wil- dam: 60/70 I: 50 ton, 1,86. tot.I: 11 ton, 1,53. B. Hardy: 70/80 I: 43 ton, 1,03. tot.I: 258 ton, o,58. 70/80 II: 3 ton,/0,82. tot.II: 51 ton, 0,32. Cox's O.P.: 70/75 I: 97 ton, 1,51. tot. I: 286 ton, 1,28. 70/75 II: 66 ton, 1,13. tot. II 251 ton, 0,87. Golden D.: 70/80 I: 10 ton, ƒ0,87. tot. I: 12 ton, ƒ0,86. 70/80 II: 2 ton, ƒ0,71. tot. II: 2 ton, ƒ0,71. BI. Boskoop: 75/85 I: 14 ton, 1,11, tot. I: 33 ton, 0,96. 75/8*11: 5 ton, 0,92. tot. II: 10 ton, ƒ0,81. R. Boskoop: 75/85 I: 12 ton, 1,37. tot. I: 19 ton, 1,62. 75/85 II: 5 ton, 1,37. tot. II: 9 ton, 1,27. Legipont: I 60/70: 44 ton, 0,82. tot. I: 68 ton, ƒ0,73. 60/70 II: 9 ton, ƒ0,64. tot. II: 21 ton, 0,54. St. Remy: 60/701: 32 ton, 0,71 tot. I: 41 ton, ƒ0,71. 60/70 II: 6 ton, ƒ0,64. tot.II: 27 ton, 0,42. Prijsoverzicht, CVZ, dinsdag 6 oktober: Elstar: 75/80 I: 13 ton, 1,67. tot. I: 45 ton, 1,57. 75/80 II: 3 ton, 1,46, tot. II: 8 ton, 1,141. Odin: 70/80 I: 2 ton, ƒ0,88. tot. I: 5 ton, 0,73. 70/80 II: 9 ton, 0,65. tot. II: 29 ton, 0,56. B. Louise: 60/70 I: 3 ton, 1,26, tot. kl. I: 11 ton, 0,74. Alkmene: 70/80 I: 8 ton, 1,36. tot. I: 17 ton, 1,16.70/80 II: 4 ton, 1,25. tot. II: 9 ton, 1,12. Confe rence: 55/65 I: 36 ton, 0,82. tot. I: 40 ton, 0,85. 55/65 II: 40 ton, 0,85. tot. II: 26 ton, 0,40. D. du Comice: 22 ton, 1,01. tot. I: 13 ton, 0,99. 70/8011: 18 ton, 0,82. tot. II: 40 ton, ƒ0,67. G. Wildem: 60/70 I: 1 ton, 1,72. tot. I: 4 ton, 1,17. B. Hardv: 70/80 I 4 ton, 1,03. tot. I: 39"ton, 0,6170/80 II: 2 ton,/ 0,65. tot. II: 29 ton, 0,34. Cox's O.P.: 70/75 I: 19 ton, 1,61. tot. I: 76 ton, 1,14. 70/75 II: 18 ton, 1,51. tot. II: 70 ton, 1,07. Golden I).: 70/80 I: 6 ton, 1,01. tot. I: 10 ton, 0,93. 70/80 II: 1 ton, 0,73. tot.II: 1 ton, 0,73. BI. Boskoop: 75/85 I: 3 ton, 1,28 tot. I: 8 ton, 1,12. 75/85 II: 1 ton, 1,00. tot. II: 46 ton, 0,45. R. Boskoop: 75/85 I: 7 ton, 1,76. tot. I: 13 ton, 1,57.75/85 II: 6 ton, 1,28. St. Remy: 60/70 I: 8 ton, 0,68. tot.I: 11 ton, 0,70 ton. C.V.Z.-nieuws Het aanbod van appelen en peren was weer groot, ruim 1.200 ton appelen en 1.70.0 ton peren werden deze week verkocht. Het aanbod van de belang rijkste rassen was als volgt (aanvoer en middenprijs): Alkmene: 138 ton, 0,95; Cox's Orange Pippin: 536 ton, 1,09; Elstar: 127 ton, 1,43; Blonde Boskoop: 43 ton, 0,92; Conference: 653 ton,'/ 0,69; Bonne Louise: 266 ton, 0,61; Doyenné du Comice: 200 ton, 0,92; Beurre Har dy: 309 ton, 0,54. De komende week zal een tweetal vei lingen gehouden worden, waarbij de B.A. Lucas gekombineerd en gekon- ditioneerd aangeboden wordt. De kwaliteit van Cox's O.P. en Odin laat te wensen over, veel scheurtjes bij de steelholte zorgen er voor dat er veel klasse III komt. Het verpakken van Cox's en Elstar boven 75 mm wordt goed betaald, het prijsverschil van de maat 70/75 mm is gering. De pluk van de Conference is voorspoedig ge weest, de scrubcellen zijn op tijd ge vuld. 26 september is de laatste Conference ingebracht, de komende week worden alle cellen op het ge wenste regiem gebracht. Veiling St. Annaland: 150 ton zaaiuien: 15.20-15,60/100 kg. Doré 10-11 c. Première 8 c., Bonken 11 c., Gloria 7-11 c.Bonken 10 c., Bintje 22-23 c., Bonken 22-23 c., Kriel 75 c., Eigenheimer 16 c., Bilstar 21 c., Iréne 15-22 c. Aanvoer: 71 ton. Verwerkingscijfers aard appelen Het Produktschap voor Aardappe len deelt mede, dat in de maand au gustus in totaal 92.000 ton aard appelen is verwerkt tot frites, puree, chips en andere konsumptieproduk- ten. Daardoor is de verwerking tot 1 september gekomen op 998.000 ton tegenover 853.000 ton in 1986 en 810.000 ton in 1985. De uitvoer van frites, puree, chips, e.d. omgerekend tot verse aardappe len bedroeg in de maand augustus 125.000 ton, terwijl de invoer van produktèn overeenkwam met 2.100 ton verse aardappelen. Op basis van de in de week van 28 september t/m 2 oktober 1987 bin nengekomen eksportformulieren is 18.000 ton konsumptie- en industrie aardappelen (ekskl. België) geteld. Blauwmaanzaad Vergeleken met de beide vorige sei zoenen heeft blauwmaanzaad een goed jaar gehad, zoals uit de grafiek blijkt. Tussen 1986/87 en 1985/86 zat een prijsverschil van zo'n ƒ70, per 100 kg. De hogere prijs in 1986/87 heeft o.a. te maken met het feit dat door het gebeuren in Tsjer- nobyl er een 'stralingscertifikaat' geëist werd bij import vanuit Oost- Europa in de EG. Daardoor kwam er minder blauwmaanzaad binnen. BLAUWMAANZAAD BOERENSCHOONIN GLD/100 KC BEURS GOES Doordat de prijs gunstiger werd in 1986/87, werd door een aantal telers (de vaste kern van de blauwmaan- zaadtelers) een aantal partijen vast gehouden in de hoop van nog betere prijzen. Afgezien van een gunstiger prijsverschil in 1986/87 bleef de prijs toch beneden het peil dat nodig is om te spreken van een goed rende rende teelt. Wat dat betreft ziet het er dit jaar wat beter uit. De start was gunstiger en de handel sluit niet uit dat het prijsnivo over 1987/88 een honderd gulden hoger komt te liggen dan de prijs in 1986/87. Het areaal is dit jaar nog weer kleiner en de kwali teit is goed. Als er maar niet te veel blauwmaanzaad wordt ingevoerd. Aardappelen in de Gemeenschap Rotterdam noteerde maandag met afwijkingen van 50 cent tot een gul den per 100 kg naar boven en/of be neden ongeveer gelijk aan voorgaan de week, wat de Bintjes betreft. Gunstig oogstweer bevorderde de rooiwerkzaamheden in vele delen van het land. De bekendmaking van de oogstraming die 10% hoger zou kunnen uitvallen dan de oogst van vorig jaar, leidde aanvankelijk tot een scherpe val in de noteringen op de termijnmarkt. Later trad weer enig herstel in, vooral nadat er nogal wat kritiek op de ramingscijfers was losgekomen. Deze zouden wat te hoog zijn aangezet. Overigens blijft de situatie onzeker, met een situatie van vooralsnog lage prijzen. De uit voer bedroeg iri de week tot 25 sep tember ongeveer 18.000 ton, de afzet naar België niet geheel inbegrepen. Het is nog geen cijfer dat bevredi gend kan, doch bedacht dient dat het seizoen 1987/88 is ingegaan met vrijwel overal grote voorraden. Alle steunmaatregelen ten spijt blijven de prijzen voor Bintjes op een onge kend laag nivo. De beroepsorganisa tie van aardappeltelers (CNIPT) ver leent reeds een aanzienlijke premie voor het onderploegen van aard appelen, een premie die tot goed /2000/ha kan bedragen. Voorlopig geldt deze premie voor de vroe- ge/middelvroege soorten, doch overwogen wordt de premie ook te betalen bij het onderploegen van la tere soorten. Voorts is een denature- ringspremie van kracht van rond ƒ3,40/100 kg, wat niet tot een vol doende ontlasting van de markt bij draagt. De Duitse markt is vrij kalm, vooral nu de druk van de vroege aardappelen is weggenomen en het aanbod nu vooral betrekking heeft op de middelvroege aardappe len, waarvan men het aanbod wat beter in de hand heeft, ook al was daarvan vooral het weer debet. In Engeland werden in de periode van 1 augustus tot 11 september ruim 22.000 ton aardappelen ingevoerd, vergeleken met nog geen 5000 ton in de overeenkomstige periode van 1986. In Italië wordt een opslagpre mie voor aardappeltelers betaald, voor zover men kontrakten kan overleggen van minstens 100 ton. Aardappelverwerking In de eerste acht maanden werden 998.000 ton aardappelen verwerkt tot konsumptieprodukten. Vorig jaar waren dat 853.000 ton. Prijsbericht veiling Zuid- Holland Zuid, dinsdag 6 oktober 1987 Andijvie: 42.000 kg, middenprijs: 52. Bloemkool: 17.000 st., midden- pHjs: 259. Komkommers: 163.000 st., middenprijs: 76. Sla: 45.000 st., middenprijs: 45. Spruiten: 134.000 kg., middenprijs: 201. Tomaten: 12.000 bk., middenprijs: 1205. Wit lof: 19.000 kg., middenprijs: 475. Ijsbergsla: 56.000 st., middenprijs: 85. Schema biggenprijzen In de week van 12-10-1987 tot 19-10-1987 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij- zenschema voor Zuid-Nederland van 4 mei 1987 met 2,65 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg var kensvlees in deze week is 3,65. Op de paardenmarkt te 's Hertogenbosch werden 1 oktober jl. 155 stuks aangevoerd. De prijzen waren als volgt (per stuk): Luxe Paarden van 2725,— tot 3350,oude paarden van 2025,— tot ƒ2750,—; 3-jarige Paarden van 1425,— tot 2800,2-jarige Paarden van 1425,— tot 2400,—; Veulens van 625,— tot 1200,—; Hitten van 775,— tot 1700,—; Pony's van 475,— tot 1550,—; Shetland pony's van 325,— tot 600,—; Oude slachtpaarden 4,20 tot ƒ5,95 per kg. gesl.gew.; Jonge slachtpaarden van 4,45 tot 6,05 per kg.gesl.gew* De handel verliep traag, prijzen gelijk. oktober 1«M

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 22