Andere berichten Drukke tijden zegge en schrijve ^ODELB^ zuidelijke landbouw maatschappij Redelijkheid Ontwerp Waterschapswet Zoetwater verzekeringen zlm Onderverzekering kan tot teleurstellingen leiden ZLM standpunt rjwgfBÏBLfÖ^ QTTD VRIJDAG 9 OKTOBER I ka 75e JAARGANG NO. 31 land- en tuinbouwblad De boeren zijn de laatste weken, mits de weersomstandigheden het toelaten druk met de aardappeloogst. Hier worden bij A. Dobbelaar uit St. Jansteen aardappelen ingeschuurd. De hele familie helpt daarbij mee om stengeldelen e.d. te verwijderen. Dankzij het redelijk goede nazomerweer is de aardap peloogst in het Zuidwesten tot nu toe nog redelijk vlot verlopen. Veel boeren hebben de kans gegrepen door dag en nacht te werken. Ik schat dat begin deze week ruim de helft van het areaal in ons werkgebied was gerooid. Niettemin zijn er plaatselijk en regionaal gro te verschillen. Vooral op de zwaardere gronden is er sprake van veel tarra in de vorm van grond. De uien- oogst valt over het algemeen tegen. Met de prijzen van aardappelen en uien wil het nog steeds niet vlot ten maar we blijven hopen op betere tijden. Zaterdag jl. is in Oude Tonge de bestuursovereen komst voor het Krammer-Volkerak ondertekend. Daarbij waren o.a. aanwezig de minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Landbouw. In zijn toespraak ging de minister van Landbouw - die overi gens begon met te zeggen in belangrijke mate als na tuurbeschermingsminister te spreken - ook in op de te verwachten sterke distelgroei op de drooggevallen gronden in het Krammer-Volkerak. Hij vroeg daarbij van de landbouw "om naar redelijkheid begrip te heb ben voor deze onontkoombare overgangsfase". Ik moet eerlijk zeggen dat ik daarmee grote moeite heb na alles wat we tot nu toe in het Markiezaat beleefd hebben. De "liefde" voor de distel kan natuurlijk niet van één kant komen en volgens mij is de redelijkheid van de minister ver te zoeken. Van de landbouw kan in redelijkheid niet gevergd worden dat in het Krammer-Volkerak zondermeer akkoord wordt ge gaan met een zelfde explosie van de distelgroei als in het Markiezaat. Ik ben daarom erg benieuwd naar de door de minister in het vooruitzicht gestelde be heersmaatregelen om de distelgroei binnen aanvaard bare perken te houden. Vooralsnog zijn mijn verwach tingen daarvan niet hoog gespannen en zeker niet op korte termijn. Ondanks het feit dat het woord "land bouw" in het beleidsplan Krammer-Volkerak niet voorkomt waren er in Oude Tonge dus toch voor de landbouw min of meer belangrijke mededelingen te beluisteren. Zo constateerde de minister van Land bouw en Natuurbescherming ook nog dat -na vijfen dertig jaar Deltawerken- de landbouw over meer zoet water kan beschikken. Maar -haastte hij zich daaraan toe te voegen- minder dan verwacht. Dat is ons inder daad bekend. Ook de minister van Verkeer en Wa terstaat tipte -indirect- even het landbouwbelang aan. Zo zal m.b.t. het waterbeheer in het Zoommeer het beperken van verontreinigde stoffen vanuit met name het Hollandsch Diep centraal staan. En wat betreft de ontzilting is het de bedoeling nog voor voor het groei seizoen '88 een voldoende laag zoutgehalte te berei ken. Het is maar een weet. Onlangs is het (lang verwachte) wetsontwerp Water schapswet bij de Tweede Kamer ingediend. In zijn al gemeenheid is dit wetsontwerp in landbouwkringen positief ontvangen. In het wetsontwerp staat de trits belang - betaling - zeggenschap centraal. Nieuw is on dermeer dat ook pachters bestuurlijk bij het Water schap kunnen worden betrokken. Dat houdt dan te vens in dat de pachters zelf (een gedeelte van) de wa terschapslasten direct moeten gaan afdragen d.w.z. naast de pacht. Hoe dat precies in zijn werk dient te gaan moet nog nader worden uitgewerkt. In ieder ge val zou daarvoor ook de pachtwet en het pachtnor- menbesluit moeten worden aangepast. Het voorstel om de pachters te betrekken in het bestuur en het omslagstelsel van het waterschap kan voor ons werkgebied meer dan gewone betekenis hebben. Zo wordt in de dicussie over de zoetwater voorziening het feit dat de eigenaren onvoldoende mogelijkheden hebben om de lasten van een eventue le zoetwatervoorziening door te berekenen aan de ge bruikers als een struikelblok gezien. Dit probleem speelt vooral op Tholen en Sj. Philipsland maar is ook van belang voor Schouwen-Duiveland. Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen kan althans dit pro bleem naar het zich laat aanzien worden opgelost. Het afsluiten van een verzekering is een simpele zaak. Aanvraagformulier invullen, handtekening plaatsen, klaar is Kees. Het besluiten tot het aangaan van een ver- zekeringskontrakt is geen simpele zaak. De rechten en plichten zijn vastgesteld in de verzekeringsvoorwaarden. Deze behoort men grondig te lezen. Ingewikkeld? Ja, want ze zijn zo geformuleerd dat over de uitleg geen on zekerheid mag bestaan. Een goede voorlichting toege spitst op uw persoonlijke omstandigheden is dan ook on ontbeerlijk. Daar ligt de taak van onze vertegenwoor digers. Te veel premie betalen is niet nodig. Dat weet u goed, als lid van Verzekeringen ZLM. Te weinig premie betalen is onverstandig. Maar ook dat komt voor. We zien nogal eens dat leden onderverzekerd zijn. Dat komt pas boven water wanneer er schade wordt geclaimd. Onderverzeke ring komt niet alleen bij brandverzekeringen voor, maar ook bij autoverzekeringen. Wanneer u een te lage kata- loguswaarde (inclusief BTW en accessoires) opgeeft be taalt u minder premie. Doch deze zuinigheid wordt duur betaald wanneer u onverhoopt schade lijdt. Afgezien van de financiële strop is met name de teleurstelling groot. Dat wordt dan soms op de verzekeraar afgerea geerd. Het is dan ook onze taak u één en ander nog eens uit te leggen. U kunt deze teleurstelling voorkomen door een goed kontakt te hebben met onze adviseurs. Uitslui tend met een goed advies bent u verstandig verzekerd. Nu de herfstbladeren weer vallen, de.tuinmeubelen wor den opgeborgen, is het goed uw verzekeringen-map te voorschijn te halen en deze door te nemen. Uw verzeke ringsadviseur zal u daar graag bij helpen. Maak gebruik van hun diensten, ze zijn ervoor! Hun namen en tele foonnummers staan vermeld op pagina zes van deze krant. U bent dan verstandig verzekerd en heeft bovenal een veilig gevoel. Tenslotte: wanneer wij, leden van Verzekeringen ZLM, met z'n allen voor een veilig verkeer zorgen dan weet ik zeker dat Zeeland de veiligste provincie van Nederland is. Proberen! H. Doeleman Hzn., direkteur Voor Schouwen-Duiveland is het verschijnen van het wetsontwerp Waterschapswet vooral in zoverre bij zonder dat het samen valt met de enquête van het Waterschap over de zoetwatervoorziening. Bij deze enquête worden - op basis van het geldend recht - nu alleen de eigenaren betrokken. Als het ontwerp wet wordt zou ook dit anders zijn. Nu het dan toch over zoet water gaat lijkt het mij goed - om misverstanden te voorkomen - het algemene standpunt van het hoofdbestuur van de ZLM m.b.t. zoetwater nog eens kort uiteen te zetten. De ZLM gaat er van uit dat geprobeerd moet worden zoveel mogelijk bedrijven - met name ook voor de volgende generatie - een toekomst te bieden. Gezien de ontwik kelingen in de landbouw in het algemeen en de om standigheden in het Zuidwesten in het bijzonder ligt specialisatie in de plantaardige sector in ons werkge bied voor de hand. Deze specialisatie is zonder de voortdurende beschikking over zoet water eigenlijk niet goed mogelijk. De ZLM vindt daarom dat het rea liseren van zoet water voor de Zuidwestelijke land- en tuinbouw positief moet worden beoordeeld waar dit technisch en financieel haalbaar is. Natuurlijk blijft on verlet dat de regio uiteindelijk zelf de beslissing moet nemen. Maar alvorens te beslissen is het wel goed te weten waarover het precies gaat. Daarom is goede voorlichting van bijzonder groot belang. De vraag is of het daar tot nu toe niet aan ontbroken heeft. Maar misschien is met het stellen van de vraag het ant woord al gegeven. De ZLM wil zich daarom graag in zetten voor een goede voorlichtingscampagne ten be hoeve van de gebruikers in die gebieden waar de zoet watervoorziening aan de orde komt. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 1