Veedrinkputten in Zeeland tuintips Hoe van een kleine tuin iets groots kan worden Een beeldverhaal van kreatief omgaan met ruimte Kleine landschapselementen Geschiedenis Funktie van de putten Vergelijking van kosten wateraanvoer Onderhoud Kortgeleden kwam een brochure uit over veedrinkputten in Zee land. Deze brochure is samen gesteld door de Zeeuwse drinkputtenwerkgroep in samen werking met de provincie Zeeland. Het schrijven van de brochure werd verzorgd door Risto Louws, die in het kader van zijn studie Cultuurtechniek aan de Land bouw Universiteit te Wageningen een stageperiode bij de Stichting Landschapsverzorging Zeeland doorbracht. In een aantal overzichtelijke hoofdstukken wordt ingegaan op de geschiedenis van de putten, op de waarde van de putten voor de landbouw, de natuur en het land schap, op het onderhoud dat noodzakelijk is om de put in goe de staat te houden, op mogelijk heden voor aanleg van putten. Er is ook een interessant hoofdstuk opgenomen waarin de kosten van diverse methoden om vee in de wei van drinkwater te voorzien wor den vergeleken. Bij deze vergelij king wordt ook niet vergeten om de voor- en nadelen die de ver schillende methoden hebben te vermelden. In de brochure wordt veron dersteld dat de "hollestelle" de oervorm van de drinkput is. Hol lestelle is niet alleen een in Zeeland voorkomende familienaam. Hol lestelle is ook de naam voor een stelberg die in vroeger jaren door schaapherders op de schorren op geworpen werd, met daarin een kunstmatige put waarin zoet re genwater opgevangen kon wor den. Op deze manier beschikten de herders en de schaapskudden over een bij hoge waterstanden bruik baar toevluchtsoord, voorzien van geschikt drinkwater. Het zit er wel in dat de familienaam Hollestelle gebaseerd is op deze bijzondere stelbergen. Deze methode om drinkbaar wa ter op te slaan in een omgeving waar verder alleen maar zout of brak water voorkomt bleef men gedurende vele jaren toepassen in de Zeeuwse polders. Een groot deel van de nog be staande putten is nog altijd in ge bruik voor het doel waarvoor ze ooit gegraven zijn: leveren van drinkwater voor het vee. Nog steeds leggen boeren, zij het spaar zaam, nieuwe putten aan. Dat is wel het beste bewijs dat ze voor de landbouw nog steeds waarde kun nen hebben, ondanks de andere mogelijkheden het vee in de wei van water te voorzien. Naast deze oerfunktie hebben de putten een belangrijke funktie in de natuur. Het zijn voor Zeeland zeldzame watertjes, omdat het als het ware zoete eilandjes in een ver der zoute omgeving zijn. Voor di verse planten en dieren zijn ze van belang. Een groep dieren die wel zeer nauw verbonden is met de drinkput, is de groep van de am fibieën. Dat zijn bijvoorbeeld de groene kikker, de boomkikker en de kleine watersalamander. Het meest bijzonder is wel het voorko men van de boomkikker in West- Zeeuws-Vlaanderen. Het gaat daar om een groot deel van alle in West-Europa voorkomende boomkikkers. Zij zijn voor hun voortbestaan afhankelijk van de veedrinkputten. Nu er ook andere mogelijkheden zijn het vee in de wei van water te voorzien, rijst de vraag hoe zinvol putten nog voor de landbouw zijn. Als de kosten van een drinkput worden vergeleken met die van een aansluiting op de waterleiding, het zelf met een tank water naar de wei brengen of een put slaan, dan blijkt een drinkput verreweg het meest voordelig. In de brochure is gebruik gemaakt van gegevens van het Konsulentschap voor de Rundveehouderij, de Landinrich- tingsdienst en de Waterleiding Maatschappij Zuidwest Neder land. De jaarlijkse kosten van een gemiddelde veedrinkput zijn onge veer 70,Daarbij is rekening gehouden met opbrengstverlies (waar een put ligt groeit geen gras) en met de kosten van het af en toe opschonen. Aanleg van een put kost ongeveer 200,Aanleg van waterleiding kost daarentegen ongeveer 2.350,Jaarlijkse kosten zijn in dit geval 300, tot 365,De aanlegkosten zijn overigens veel lager wanneer men Veedrinkputten zijn voor Zeeland zeldzame watertjes, het zijn zoete eilandjes in een zoute omgeving. Het onderhoud van een put kan gratis worden uitgevoerd. zelf een leiding kan leggen vanaf de schuur. Water aanvoeren tot en met een tank kost jaarlijks zo'n 1.200,wanneer rekening ge houden wordt met de benodigde uren. Aanlegkosten zijn in dit ge val nihil. Kosten voor het aanbo ren van een zoetwaterbei in de diepere ondergrond wisselen sterk. Op de zandgronden in Zeeuws- Vlaanderen zal het goedkoper zijn dan in de Yerseke Moer. Gemid deld kost het toch al gauw 2.600,De jaarlijkse kosten zijn echter zeer laag. Er kleven ook nadelen aan het ge bruik van een drinkput. Ze kun nen vervuild raken en er is het gevaar van brak worden en droog vallen. De andere methoden zijn dan ook bedrijfszekerder. Toch funktioneren veel putten goed. In de brochure wordt het een en ander uit de doeken gedaan over onderhoud en aanleg van de vee drinkputten. Ongeveer een keer in de acht tot tien jaar moet een drinkput worden geschoond. Modder en planten worden er dan uitgehaald, oevers kuhnen bijge werkt worden. Vroeger werd dat met de hand gedaan. Tegenwoor dig wordt het meestal gedaan met behulp van een hydraulische kraan. De beste periode voor het onderhoud valt in september en oktober. Het onderhoud van een put kan gratis worden uitgevoerd. Voor belangstellenden is de bro chure gratis verkrijgbaar bij het informatiecentrum van de provin cie, Abdij 9 te Middelburg, tele foon 01180-31400. Wie meer informatie wil hebben over het on derhoud kan kontakt opnemen met de Stichting. Landschapsver zorging Zeeland, telefoon 01100-30936. c. j. nouse beveland bv. De uitdaging om van een kleine tuin iets interessants te maken noopt vooral tot het kreatief om gaan met de beschikbare ruimte en tot een passend gebruik van mid delen om ruimte te scheppen. Ruimte is een nogal abstrakt be grip maar aan de hand van de fo to's wordt ongetwijfeld duidelijk wat daar in dit verband onder wordt verstaan. Onderwerp van dit beeldverhaal is een kleine voortuin van een 'twee onder één kap' woning. De af stand van gevel tot trottoir was op het smalle gedeelte nog geen drie meter. In de voortuin was de ga rage-oprit geïntegreerd en de voor tuin moest goed aansluiten op de bestaande zijtuin. Die zijtuin is enkele jaren geleden aangelegd volgens een tamelijk ro mantisch ontwerp. Belangrijke kenmerken van die zijtuin zoals ronde vormen en gebruik van baksteenklinkers voor straat- en metselwerk bepalen mede daarom het gezicht van de voortuin. Foto 1 geeft een indruk van een deel van de achtertuin waarop de voortuin moest aansluiten. In de oude situatie was de voor tuin zoals zo veel voortuinen eigenlijk deel van de straat. Om er voor te zorgen dat de voortuin ruimte als een eigen tuingedeelte beleefd kon worden was een dui delijke begrenzing noodzakelijk. Foto 2 geeft goed weer hoe die be grenzing tot stand is gebracht: op een laag, gemetseld muurtje is een transparant spijlenwerk met gro te ronde vensters gekreëerd. Daar door is een markante begrenzing ontstaan die de tuinruimte als zo danig bepaalt maar tegelijkertijd zo open is dat voldoende door- en uitzicht blijft bestaan. Op foto 3 is te zien hoe door het ronde venster een interessante doorkijk naar de bestaande zijtuin is ontstaan en hoe het klin kerstraatwerk van de oprit zich in het pad naar de zijtuin voortzet. Spanning tussen recht en rond komt tot uitdrukking in foto 4. In het straatwerk wisselen rechte lij nen en cirkels elkaar af. De recht hoekige opgemetselde bloembak kontrasteert met het ronde venster, met de halfronde stoep en de ronde keienbak. Rcmd in rond zien we op de foto 5. Een glanzend koperen waterbol is gevat in de glanzende lijst van het ronde venster. De ronde wa terbol ligt op het keienbed dat het rond opgemetselde waterreservoir afdekt. In dat waterreservoir staat een pompje dat het water in een glinsterende film permanent over de bol pompt. Het is vooral een tuin van hout en steen met af en toe een metaal glans. Beplanting zal straks in ran kende guirlandes langs de spijlen afhangen en vult de open plekken in bloembak en bestrating. Water speelt als een perpetuum mobile een levendige rol in deze intussen spraakmakende tuin. Ontwerp en foto's: C.J. Nou- se/Beveland bv 12 Vrijdag 9 oktober 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 12