Akkerbouwer P. Boot legt geschiedenis platteland Schouwen-Duiveland vast Het wintertarweras met een uitstekende combinatie van: hoge opbrengst en goede bakkwaliteit CEBECO-HANDELSRAAD In boek met ruim 200 foto's en verhalen Diepgravend Meerwaarde Verhaaltjes Drie jaar lang heeft Piet Boot uit Kerkwerve op Schouwen- Duiveland een dubbel leven ge leid, althans dat gevoel heeft hij achteraf. Boot is namelijk akker bouwer op een bedrijf van 20 ha. maar ieder vrij uurtje heeft hij de afgelopen jaren besteed aan zijn hobby: de historie van het platte landsleven op het voormalige eiland Schouwen-Duiveland. Hij had zich namelijk vrijwillig de verplichting opgelegd om de (agrarische) ontwikkeling van dit gebied voor het nageslacht vast te leggen. Op zijn manier. Het re sultaat van zijn duik in de histo rie is een kloek boek van 208 pa gina's geworden. Aan de hand van ruim 200 foto's en ansichten wordt een beeld gegeven hoe boe ren en arbeiders vroeger leefden, woonden en werkten. Een tijds document dat eind oktober in een oplage van 1.200 exemplaren bij drukkerij v/h Lakenman en Ochtman B.V. te Zierikzee van de persen zal rollen en dan in alle boekhandels in Zeeland te koop zal zijn. Boot is altijd al geïnteresseerd ge weest in geschiedenis. Hij is o.m. bestuurslid van het landbouw museum in Dreischor. Ook is de amateurhistoricus in het bezit van veel boeken, oude foto's en ansichten van talrijke dorpen op Schouwen-Duiveland. Hij heeft o.m. een flink aandeel gehad in een achttal fotoboeken over de verschillende kerkdorpen. "Van het een komt het ander", zo ver telt de akkerbouwer enthousiast "en zonder eigenlijk goed te be seffen waar ik aan begon heb ik 3 jaar geleden besloten voor ei gen rekening een boek te maken over Schouwen-Duiveland zoals men er vroeger leefde. Dat hij daarbij zeer diepgravend en veel omvattend te werk is gegaan mag blijken uit de inhoud waaruit een kleine greep: moernering, mee krap, bomen rooien, Zeeuwsche Landbouw Maatschappij, karre- velden, vogeleilanden, geld, gei ten, drinkwater, privaat, werk loosheid, begraven, vlas, zaaima- chine, hooivordering, stoom- fiets, strandrijden, herverkave ling enz. Op deze foto van 1907 staat het melkkarretje van de familie W. G. Boot te Burgh. Toen mocht de hond nog als trekdier worden gebruikt. Hij en zijn baas staan klaar om de melk uit te venten. GiUNTï e Afd. Zaaizaad en Pootgoed. Rotterdam, Telefoon 010-4544911. Bij de samenstelling van het boek is Boot als volgt te werk gegaan: op iedere pagina staat een foto en daaromheen vermeldt hij dan een aantal interessante wetenswaar digheden. De verdienste is dat de foto's aldus een belangrijke meerwaarde krijgen. Drie winters terug begon Boot de jacht op foto's, want, zo vertelt hij, zelf heb ik er wel een paar maar lang en lang niet genoeg om een goed boek mee samen te stel len. Via kennissen en kennissen van kennissen heeft Boot het hele voormalige eiland afgestroopt. "Ik ben bij wel 120 verschillende adressen langs geweest. Niet overal was het raak. Soms was de kwaliteit slecht, dan weer had men het niet begrepen en het kwam ook voor dat ik al in het bezit was var) de foto's die me werden aangeboden". Tot 1930, zo ontdekte hij, zijn de foto's van goede kwaliteit omdat toen op het eiland een paar beroepsfo tografen aktief waren. Later ging men zelf meer fotograferen en werd de kwaliteit minder. Veel mensen, zo is hem gebleken, heb ben nog oude foto's en ansichten in hun bezit. Uitleenproblemen kwamen zelden voor. Kennelijk vertrouwden ze me wel, aldus Boot. Toen de fotoserie compleet was kwam de volgende opgave: de verhaaltjes. "En dat viel wel eens tegen. Veel wist ik zelf al wel maar er is toch ook menig naslagwerk en -boek aan te pas moeten komen en het aantal tele foontjes naar mensen waarvan ik meende dat zij op een bepaald terrein deskundig zijn, is niet te tellen". Erg veel heb ik er toch P.J. Boot nog weer van geleerd. "Ik wist niet dat het zelas van de moerne ring ook verkocht werd naar Leerdam voor de glasfabrieken en verbaasd was ik bijvoorbeeld toen ik er achter kwam dat boe ren eind vorige eeuw al over goed hooi- en stropersen beschikten. Verder ben ik er achter gekomen dat de ZLM vroeger van veel gro tere betekenis was voor de ont wikkeling van het platteland dan ik altijd had gedacht. Zo werden door de ZLM cursussen melken opgezet, vonden er gewaskeurin gen plaats, stimuleerde ze de in- troduktie van nieuwe machines enz. enz. In de boeken kom je zulke zaken veelvuldig tegen." Een paar foto's heeft boot niet kunnen vinden. Zo is hij nu nog steeds op zoek naar opnames van roten van vlas in de sloten en een opname van een groepje mensen dat aan het wieden is schijnt er ook niet te zijn. Kennelijk was dat zo gewoon dat niemand het nodig vond dat op de gevoelige plaat vast te leggen.... J. Wierenga Het boek komt eind oktober uit en is te bestellen bij P.J. Boot, Provincialeweg 14, 4321 SM Ker- kweerve, tel. 01117-1294. Het kost f 69,50 en wordt op Schouwen- Duiveland gratis thuisbezorgd. Later zal het boek ook in de boekhandel verkrijgbaar zijn. Molenaar Jan Steur laat zijn tarwe dorsen op de boerderij van Piet Hanse die op de men wagen zit. Molenaar Steur houdt een fles drank en een glaasje in zijn handen om de mannen van geestrijk vocht te voorzien. Met z'n allen dronk men destijds uit één glaasje. De opname dateert van 1913. In de eerste helft van deze eeuw zijn op Schouwen-Duiveland veel weilanden omgespit voor bouwland. Op elk dorp waren ploegjes arbeiders die dit werk aannamen. Meetapparatuur was er nog niet maar door op de horizon te richten met piketten en duimstok kon goed werk worden opgeleverd. Vrijdag 9 oktober 1987 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 11