Aantastingsniveau gele roest in veel rassen hoog Phoma wordt een kwaliteitsziekte(?) Oogst lucerne verloopt nu voorspoedig Voorbereidingen aardappelmanifestatie Epipré-overzicht tarweziekten nr. 4 22 juni - 1 juli 1987 korte wenken akkerbouw Naast de, in een vorig overzicht reeds genoemde, rassen Kanzier, Okapi en Granada wordt thans ook plaatselijk gele roest gevonden in Kraka en Pa gode. Het aantastingsniveau is veelal zo hoog dat ook in beide laatst ge noemde rassen een spuitadvies moet worden gegeven. Gele roest kan zich vooral goed ont wikkelen bij temperaturen tussen 10 en 15°C in regenrijke perioden. Aan gezien het onder deze omstandighe den na infektie ongeveer 14 dagen duurt voordat de aantasting zichtbaar wordt en nieuwe sporen worden ge vormd, is het van belang dat de teler zijn gewas de komende dagen nauw keurig blijft volgen en bij toename van de ziektedruk maatregelen neemt. Meeldauw en Bladvlekkenziekte In ruim 70% van de Epipré- waarnemingspercelen wordt thans meeldauw en bladvlekkenziekte in de bovenste drie bladlagen gevonden. Zowel het aantal aangetaste percelen als het aantastingsniveau neemt nog steeds toe. Hoewel vochtige weersom standigheden en temperaturen van 20-25°C bijzonder gunstig zijn voor deze schommelingen, ontwikkelen ze zich ook goed in koele en natte groei seizoenen. Gezien het weerbeeld van de afgelopen periode en de verwach tingen voor de komende dagen, mag een verdere uitbreiding van deze ziek ten worden verwacht. Wanneer de Ziekteoverzicht per 1 juli 1987 Aantal waarnemingen: 440 percentage t.o.v. perc. aantasting t.o.v. aangetaste vorig in de aange vorig percelen overzicht taste perc. overzicht Gele roest 8 4 6 1 Bruine roest 7 1 2 1 Meeldauw 72 13 13 1 Bladvlekken 78 37 17 8 Bladluizen 37 22 8 5 schadedrempel m..b.t. deze ziekten wordt gepasseerd, adviseert Epipré een bespuiting met Bayfidan, Corbel of Tilt in kombinatie met Sportak of Daconil. Ook van de kombinatie Bay fidan plus Dyrene mag een goede wer king worden verwacht. Bladluizen In 37% van de percelen worden thans bladluizen gevonden. Hoewel het aantal halmen met luizen nog relatief laag is, mag onder invloed van hoge re temperaturen een toename van het aantal bladluizen worden verwacht. De bestrijding van bladluizen kan goed gekombineerd worden met een bestrijding tegen blad- en aarziekten. Wanneer er inmiddels een fungicide- bespuiting is aangewend, adviseert Epipré de telers nogmaals een waar neming te doen en indien de aktie- drempel voor bladluizen wordt overschreden een bespuiting uit te voeren. Hoewel de schadedrempel voor blad luizen afhankelijk is van het te ver wachten opbrengstniveau en derhalve van perceel tot perceel kan verschil len, is in het algemeen een bestrijding gewenst wanneer: a) voor en tijdens de bloei minstens 30% van de halmen (aar blad stengel) met bladluizen zijn bezet. b) na de bloei minstens 70% van de halmen met bladluizen zijn bezet. Voor de bestrijding van bladluizen zijn diverse middelen toegelaten. Pi- rimor en deels ook Hostaquick spa ren de natuurlijke vijanden van bladluizen en verdienen derhalve de voorkeur. Epipré-team ing. K.B. van Bon mw. M.J. van Hulsebos Sinds 1972 behoort de phoma-ziekte bij aardappels tot de quarantai- neziekten, d.w.z. een uitplant-verbod voor Nederland. De opsporing van de ziekte gebeurde via een monstername door de NAK en bij het vinden van de ziekte werden de gegevens daarvan doorgegeven aan de Plantenziektenkundige Dienst die op zijn beurt zodanige maatre gelen nam dat de betreffende partijen niet in Nederland konden wor den uitgeplant. Juist dezer dagen bereikte ons (het Landbouwschap!) het bericht, dat nog met ingang van deze oogst de phoma uit de rij van quarantaineziekten wordt weggenomen, d.w.z. dat de overheid voornemens is de ziekte 'vogelvrij' te verklaren en daarmee gaat be horen tot de kwaliteitsziekten zoals b.v. fusarium. Jarenlang, vanaf 1972, zijn er dis- kussies geweest over het zgn. pho- mabeleid. Diskussies over de zgn. 0-norm, over de wijze van be monsteren, over de grootte van de monsters, de methode van onder zoek op het laboratorium, enz.enz. Dertien jaren lang bevond het aantal besmet bevonden partijen zich zo rond de 1%. In 1985 liep dat percen tage sterk op en in 1986 hadden we zelfs te maken met een percentage van ongeveer 15% van de onder zochte partijen. De cijfers zijn niet helemaal.vergelijkbaar omdat intus sen een aantal rassen 'resistent' was verklaard. Korrigerend zou dat cij fer van 15 ongeveer op 10 komen te liggen. Vooral door phoma getrof fen boeren verzetten zich gedurende een lange reeks van jaren tegen het quarantainebeleid van de overheid en gingen soms over tot het aanspan nen van processen vanwege allerlei onbillijkheden. Vijftien jaren ervaring hebben on dertussen wel geleerd dat phoma in de grond kan achterblijven en ook met het pootgoed kan overgaan. Bevrijding Voor diegenen onder de pootgoedte- lers die bij voortduring te maken hebben gehad met de ziekte phoma zal het in eerste instantie als een be vrijding overkomen dat met phoma latent besmette aardappels niet meer worden afgekeurd, maar in Neder land mogen worden uitgeplant. Bij voortduring waren een aantal telers in zware diskussies gewikkeld met de PD, met de NAK, maar ook met de standsorganisaties en het Land bouwschap. De vraag is natuurlijk aan de orde of het op den duur een bevrijding zal blijven, omdat met het overheidsbesluit de ziekte niet is weggenomen. Neen, die blijft ge woon doorwoekeren en zal als de tijd gunstig is, in de vorm van rotte knollen toeslaan, waarmee de partij via het kwaliteitsbeleid van de NAK in moeilijkheden kan komen Pootgoedgebruikers Voor de gebruikers van pootgoed, voor diegenen die pootgoed aanko pen, komt het intrekken van het phomabesluit als een donderslag uit heldere hemel. En dat geldt zowel voor de vermeerderaars als voor de konsumptietelers. Zelden zijn er zo veel diskussies geweest over de ziekte phoma als in de afgelopen winter in vergaderingen van de keurings diensten, bij de standsorganisaties en ook bij de handelshuizen. In het Landbouwschap is na lang beraad een kompromis voorstel ontstaan. In het kort weergegeven: de 0-norm voor Nederland en een kwaliteits- ziektenbeleid bij eksport. Bovendien het opheffen van de quarantaine periode, een verplichte bewaarperio de, na besmetverklaring boven een bepaald percentage latent zieke knollen! Hierbij bleef de druk om met opgedane ervaringen phoma- vrij pootgoed te produceren duide- In Emmeloord is men momenteel druk bezig met de voorbereidingen van de Aardappelmanifestatie met internationaal forum, die van 16 tot en met 19 september wordt gehouden. Tijdens de manifestatie zullen op proefvelden rooidemonstraties worden georganiseerd en nieuwe ras sen worden voorgesteld. Tot de voorbereidingen behoort ook het nauw keurig selekteren van de aardappelpercelen. Of deze aardappelmeisjes tot de vaste staf van de inspekteur behoren is niet bekend. Doordat de weersomstandighe den als spelbreker fungeerden is de oogst van lucerne zo'n dag of 8 a 9 opgeschoven. Maar nu ver loopt de oogst dan ook voor spoedig. De kwaliteit van het produkt is goed, doordat behalve de oogst ook de bloei verlaat is. Zolang de lucerne niet bloeit, blijft de kwaliteit goed. Droog bedrijf Timmerman B.V. uit Kortgene verwacht dat de vol gende week de eerste snede ver werkt is. 'Als het weer het ten minste toelaat zullen we rond 18 a 19 juli door de eerste snede heen zijn', aldus de heer M. Tim merman. Het droogbedrijf had begin deze week reeds zo'n 800 ha lucerne gedroogd, terwijl toen nog ca. 370 ha moest gebeuren. Omdat ook nog ca. 400 ha 'open- land lucerne' (vorig jaar inge zaaid) moet gebeuren, blijft het droogbedrijf de hele maand juli druk. In augustus kan dan be gonnen worden aan de tweede snede. Tijdens het koude en natte weer heeft Timmerman weinig kunnen doen, of beter gezegd willen doen. Men heeft zich bewust in gehouden om geen land kapot te rijden. Waar men tussen de bui en door op sommige wel berijd bare percelen wel geoogst heeft, blijkt het land geen noemens waardige schade te hebben op gelopen. Aan het drogen van gras is Tim merman, ondanks het grote aan bod, niet toegekomen. 'Mis schien dat we wel zo'n 300 a 400 ton gras hadden kunnen drogen', zegt M. Timmerman, 'maar doordat we maksimaal 25 tot 30 ha per dag aankunnen hebben we ons nu tot de lucerne moeten be perken'. Doordat de werkzaamheden vanwege het weer uitgesteld moesten worden, had droogbedrijf Timmerman na de weeromslag alle beschik bare tijd nodig om de lucerne te verwerken. Aan drogen van gras kwam men niet toe lijk aanwezig en bleef voor de ver meerderaars en konsumptietelers de geruststelling dat de ziekte niet was aangetoond! Het Landbouwschap had het standpunt in grote over eenstemming met elkaar via de Hoofdafdeling Akkerbouw gefor muleerd en kenbaar gemaakt aan het Ministerie van Landbouw. Toen uit de wandelgangen bleek dat er binnen het Ministerie geen schot in kwam, is namens het DB van het Landbouw schap een beroep gedaan op Minis ter Braks. Dezer dagen is telefonisch meegedeeld dat het Ministerie om al lerlei duistere redenen het 'phoma besluit' gaat intrekken! Kwaliteitsziekte En daarmee ligt de ziekte phoma op het 'bordje' van de NAK in Ede! Moet de NAK blijven onderzoeken op het latent voorkomen van de phoma via monstername en labora toriumonderzoek? En welke konse- kwenties worden eraan verbonden bij het aantreffen van de ziekte? Is het werkelijk zo dat de ziekte phoma gelijk te stellen is met fusarium? In 1972, toen strenge maatregelen wer den genomen, waren diverse kon sumptietelers gekonfronteerd met ernstig door rotte knollen aangetaste partijen. Dat is sindsdien maar spo radisch meer voorgekomen. Zelden worden klachten gehoord uit het buitenland over het voorkomen van rotte knollen! Veel wijsheid wordt toegewenst aan de NAK die thans dusdanige reglementen moet opstel len om de afnemers van pootgoed te vreden te blijven stellen! Tenslotte Steeds meer worden we als land bouw in de steek gelaten door de overheid. Privatisering en ver zelfstandiging zijn modewoorden geworden. De Nederlandse aardap pel is nationaal en internationaal een ijzersterk produkt. Voor de Neder landse akkerbouwers nog één van de weinig produkten met perspektief! En als dan het Landbouwschap een beroep doet op de Minister van land bouw om behulpzaam te zijn bij het beheren van ziekten zoals phoma, dan valt de huidige beslissing bijzon der zuur. Het kost ook de overheid geen geld! Vijftien jaren lang zijn op phoma afgekeurde partijen door de Stopa uit de markt genomen! Dat wij zelf via de NAK wijze besluiten mogen nemen! A. Vermeer Luizen zitten graag in bonen. De zwarte bonenluis kan flink schade doen. Door het zuigen van de luis gaat de boon gemakkelijk KROM groeien. Kwaliteit is het devies. Denk echter aan de veiligheidster mijn van de middelen. Verwijder SCHIETERS uit Uw bie ten vorodat ze in het zaad komen. Ze produceren zaad dat jarenlang in de grond kiemkrachtig blijft en de zogenaamde wilde bieten ver oorzaken. Bij het ZELF DROGEN van gras zaad is de keuze van een goede venti lator van groot belang. Per m2 droogvloer moet de kapaciteit 400 m3 lucht per uur bedragen bij een te gendruk van 500 Pa. Deze weerstand wordt al bereikt bij een storthoogte van 60 cm. Wilt U of moet U hoger storten, begin dan tijdig met om scheppen van het zaad. Vakantiehulpen en logé's zijn vaak onbekend met de GEVAREN op het bedrijf. Verlies als ondernemer de veiligheid niet uit het oog en atten deer hen op mogelijk gevaren. Ook bestrijdingsmiddelen zijn bepaald niet zonder risiko. Houdt deze mid delen achter slot en grendel. Vrijdag 10 juli 1987 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 9