Recht uit de praktijk Financiële commissie "Verzekeringen ZLM kerngezonde onderneming Mestopslagsilo in Oostburg in gebruik genomen Gerst, bier en eigendom Respekt Nu de eerste stofwolken zijn verdwenen over het intrekken van het Phoma Besluit toch nog even nadenken en napraten over de gevolgen daarvan. Phoma blijft een grillige, gevaarlijke schimmelziekte die onder bepaalde omstandigheden wreed en hard kan toeslaan. Het enige 'voordeel' van het intrekken van het phomabesluit is dat een ieder die te maken heeft met aardappelteelt nu zijn eigen boontjes moet doppen. Het bijzondere van de phoma blijft dat het een koude schimmel is en te gelijkertijd een wond-parasiet. Dat wil zeggen dat de schimmel, wanneer deze aanwezig is, slechts aktief wordt bij lage temperaturen, zo be neden de 7°C! En als er bij die lage temperaturen tegelijkertijd wondjes aanwezig zijn op de aardappelschil, dan kan de schimmel de aardappel binnendringen en na verloop van tijd rot veroorzaken hetgeen natuur lijk desastreus is bij het bewaren van aardappelen. Noord-Europa In Noord-Europa, denk aan de Skandinavische landen, Schotland en Ierland is het nog veel koeler dan bij ons. Daar komen in het algemeen geen luizen voor die de aardappel kunnen belagen met virusziekten. En luizen zijn de insekten die virus overbrengers zijn en sterke oogstre- dukties kunnen veroorzaken. In bij voorbeeld die Skandinavische lan den laat men de pootaardappelen ge woon doorgroeien tot in oktober toe! In het algemeen zijn daar de temperaturen dan al beneden de 7° en aangezien de grond daar sterk be zet is met stenen treden tijdens het oogsten talrijke verwondingen op. Een lustoord voor de phoma- schimmel. Gewoonweg een paradijs. Wist u dat daar nog ongeveer de helft van de aardappelen met de hand wordt opgezocht?! Dit om het aantal verwondingen zoveel moge lijk te reduceren. Dat is natuurlijk niet ons probleem, maar wel een les en een voorbeeld. En Nederland? Wij Nederlanders hebben wèl te ma ken met luizen, met name zo vanaf begin juli. Er zijn hele systemen voor opgezet om het aantal luizen te meten, zelfs iedere dag! En uit jaren lange ervaring weten we dat wanneer de luizendruk een bepaald punt be reikt heeft de zgn. loofvernietigings- data worden vastgesteld door de NAK. Na het loofvernietigen, hetzij via looftrekken, hetzij via doodspui ten, kan na 10 a 14 dagen worden begonnen met rooien. Beter kan gesteld worden: moet begonnen worden met rooien, omdat anders weer andere schimmels (rhizoctonia) hun kans krijgen. Wat ingewikkeld allemaal! Loofvernietigen betekent het verbreken van de verbinding tus sen loof en knol, waardoor geen door luizen overgebrachte viren de knol kunnen bereiken, waardoor vi rusvrije knollen kunnen worden ge oogst. Een geheel andere situatie dus dan in Skandinavische landen. De oogst van pootaardappelen in Ne derland vindt dan ook plaats in de maanden juli en augustus. Als de phomaschimmel dan wèl aanwezig is, dan zijn in het algemeen de tem peraturen meestal boven de 15° waardoor de schimmels volkomen in rust blijven. In de bewaarplaats, waar de poters in worden opgesla gen, wordt dan wel in de herfst de temperatuur kunstmatig zo snel mo gelijk omlaag gebracht, maar voor dat dat bereikt is zijn de eventuele wondjes allang weer verkurkt, waar door de phomaschimmel geen enkele kans krijgt. Bij pootaardappelen is het probleem 'rotte knollen' dan ook uiterst gering. Wel kan de pho ma latent met het pootgoed mee gaan. Als dat latente pootgoed ge bruikt wordt voor de konsumptie- teelt in Nederland ontstaat een ge heel andere situatie. Later rooien De konsumptietelers gaan steeds la ter rooien, zelfs tot in oktober. Een voordeel in Nederland is nog wel dat er geen of zeer weinig stenen voor komen, waardoor bij het mecha nisch oogsten via goed berubberde machines betrekkelijk weinig ver wondingen optreden. Zo kan het in ieder geval! Maar steeds later rooien betekent meer risiko vanwege slecht weer! Hoe later gerooid, des te druk ker wordt de teler tijdens het oogsten met alle gevolgen van dien! Bij de oogst van konsumptieaardap- pelen komen we steeds dichter bij het Schotse systeem te zitten. Wij weten dat in Nederland1 phoma voor komt in latente vorm; wij weten ook dat de besmetting via de grond èn via de knollen kan worden overge bracht. Een risikovolle situatie, met name voor de telers van konsumptie- aardappels. In het lang bewaren tot aan de volgende oogst zijn we 'meesters' geworden. Maar dan moet wel worden uitgegaan van zo gezond mogelijk pootgoed. Eksport-pootgoed Het overgrote deel van de eksport van pootaardappelen gaat naar war mere landen. Naar landen waar zelf geen pootgoed kan worden geteeld vanwege de zeer hoge luizendruk virusdruk). Daar speelt phoma geen enkele rol. In de wat koelere landen maakt men in toenemende mate ge bruik van ons basispootgoed, wat daar één of meerdere mnalen kan worden vermeerderd. Het NAK- phomabeleid zal in toenemende ma te moeten worden gericht op ba sispootgoed, althans wat het latent voorkomen betreft. Door het opheffen van het Phoma Besluit komt de Nederlandse kon- sumptieteler, met name van het zeer vatbare ras Bintje, het meest in de problemen te zitten. In de jaren '75 en '76 kwam het ras Bintje in gevaar door een zeer hoge virusinfektie. In de laatste jaren komt het ras Bintje steeds meer naar voren bij de be schouwingen over aardappelmoe heid. Daar komt nu nog eens een phomaprobleem bij. A. Vermeer De leden van Verzekeringen ZLM zijn op de algemene ledenvergade ring vrijdag 19 juni jl. in "De Collse Hoeve" te Nuenen akkoord gegaan met het bestuursvoorstel om de winst na belastingen ad. 6.283.468,als volgt te verdelen: 5.423.435,zal worden toege voegd aan de algemene reserve en 860.033,zal worden toegevoegd aan de egalisatiereserve. De reserve- positie van Verzekeringen ZLM vol doet daarmee ruimschoots aan de EG-eisen. In het financieel verslag stelde de fi nanciële commissie de heer H.J. Juin dat alle cijfers en overzichten korrekt in het jaarverslag zijn weer gegeven en dat de Verzekeringen ZLM een kerngezonde onderneming is. De heer Juin moest overigens sta tutair de financiële commissie verla ten. In deze vakature werd de heer N.J. Vink te Axel gekozen. De bestuursleden E.L. de Koeyer te Burgh-Haamstede en de heer J.v.d. Vorm te Breda/Effen werden herko zen. Wegens het bereiken van de sta tutaire eindleeftijd werd in de verga dering afscheid genomen van de heer I.C. Geluk te Nieuw-Vossemeer, als lid van de Beroepscommissie. Voor zitter L.W.v. Nieuwenhuyzen dank te de hëer Geluk voor de ca. 20 jaar tijdens welke deze deel heeft uitge maakt van de beroepscommissie. "Gelukkig hebt u het niet zo druk gehad en in al die jaren maar één royement uit moeten spreken". Ge- Als wij tegen het eind van de zo mer de wagens met graan weer over de plattelandswegen zullen zien rijden, dan is er aanleiding voor verschillende vragen. De nijvere akkerbouwer maakt zich zorgen over kg-opbrengst, vocht- percentage en vraagt zich af of de kwaliteit goed genoeg is voor brouwgerst of baktarwe. De ju rist, tijdens de laatste dagen van zijn zomervakantie gezeten op het terras van het dorpscafé ach ter een goed glas gerstenat, vraagt zich af (het bloed kruipt toch weer waar het niet gaan kan) wie er nu eigenaar van de vracht gerst zou zijn. Hij bestelt nog een glas en bedenkt een paar mogelijkheden. De boer op de trekker staat waar schijnlijk aan het hoofd van een eenmansbedrijf en terwijl de loonwerker de kombine bestuurt brengt hij het graan naar koöpe- ratie of handelaar. Als hij de gerst al verkocht heeft dan is de leveringskonditie van belang. Is er verkocht 'af bedrijf' dan is hij geen eigenaar meer maar trans porteur, al dan niet tegen vergoe ding. Heeft hij bij de koop af gesproken dat de levering ge beurt op de ontvangplaats van de koper dan is rijdend voorbij het terras de eigenaar, tenzij de boer de opbrengst van het gewas aan de bank, tot zekerheid van een le ning, in eigendom heeft overge dragen. (Geld, goede raad en meedenken hebben ook hun prijs...) Goed gebruik Een goed gebruik in de handel is om een eigendomsvoorbehoud te maken bij de verkoop van zaken tot dat de koopprijs volledig is betaald. Betaalt de koper niet of gaat hij failliet dan kan de verko per als eigenaar zijn spullen te rughalen en lijdt hij geen of al thans minder schade. Is er nog niet verkocht aan de koöperatie of de handelaar maar is er afgesproken de gerst op te slaan en later te verkopen dan moet de boer als de gerst het rooster van de losplaats passeert zijn pet afnemen en afscheid ne men van zijn met zorg geteelde produkt want door vermenging verliest hij de eigendom (ook bij eigendomsvoorbehoud). Afspraken met handelaar, koö peratie of pool zijö niet zonder betekenis, maar een curator in een faillissement ligt daarvan niet wakker. Men kan zich afvragen of het weegbriefje en het vochtpercen- tage bij de akkerbouwer niet te veel aandacht krijgen en de eigendom van zijn produktie te weinig. Er nadert weer een vracht. Ik reken af me realise rend dat ik door vermenging al eigenaar van het genotene was geworden, maar niet betalen is flessentrekkerij en wordt gestraft overeenkomstig artikel 325a van het Wetboek van Strafrecht. mr.ir. J. Huisman Vrijdag 3 juli jl. is in Oostburg bij loonbedrijf Kunst een mestopslagsi lo in gebruik genomen. Tevens werd een kompleet nieuwe drijfmest- verspreider gepresenteerd. De be doeling is dat van hieruit in heel Zeeuws-Vlaanderen mest afgezet gaat worden. streven 20.000 ton per jaar. Rinus Kunst verwacht dat het zeker meer zal worden. De silo heeft een inhoud van 3.000 m' en is geheel uit staal opgebouwd, de onderste 3 meter zelfs 7 mm dik. Dit staal is thermisch gegalvaniseerd en met een groene twee-komponenten coating behan- Aandachtig wordt geluisterd naar hetgeen de voorzitter en direkteur van Verzekeringen ZLM naar voren brengen. 8 luk reageerde niet op te merken dat wanneer hij het in de commissie druk zou hebben gehad hen niet goed zou zijn geweest. "Om in ver zekeringstermen te blijven, zo besloot hij zijn dankwoord, laten we deze situatie maar gewoon prolonge ren". De heer J.H. Aartgers werd in de beroepscommissie gekozen. Verzekeringen ZLM nam tevens af scheid van haar adviseur mr. J.F.G. Schlingemann. De heer Schlinge- mann die wegens omstandigheden niet aanwezig kon zijn, is één van de oprichters van Verzekeringen ZLM. Hij heeft ruim 36 jaar mede leiding gegeven aan de onderneming als lid van het dagelijks bestuur in de funk- tie van voorzitter en adviseur. Voor zitter L.W. van Nieuwenhuizen sprak met respekt en dankbaarheid over de bijzonder goede kracht die Schlingemann al die jaren voor de Verzekeringen ZLM geweest is niet alleen als jurist maar zeker ook als iemand die altijd attent die maatre gelen wist te nemen die in het belang van de leden waren. Hij was ook een enorme pleitbezorger van de onder linge gedachte. Voorts was hij altijd een warm voorstander voor een goe de relatie met de ZLM. De vergade ring besloot Schlingemann een bloemstuk toe te laten zenden met de beste wensen voor de toekomst. De vergadering ging akkoord met enkele wijzigingen in het reglement en in de statuten (zie landbouwblad van 22/5/'87). De nieuwe drijfmestverspreider-kombinatie met op de achtergrond de overdekte mestsilo. De silo is door loonbedrijf Kunst ge bouwd in samenwerking met de fir ma 'Mestdistributie Brabant'. In de ze firma werken drie Brabantse loonwerkers samen, die alle drie mesttransporten verzorgen. Deze drie bedrijven zorgen voor de aan voer van de mest, loonbedrijf Kunst voor de distributie. Voor die afzet heeft het loonbedrijf in Oost Zeeuws-Vlaanderen een vertegen woordiger in de arm genomen, in West Zeeuws-Vlaanderen regelt het bedrijf zelf de afzet. De silo zal uitsluitend varkensmest bevatten, overigens niet voor 100% afkomstig uit Noord-Brabant; ook de varkenshouders uit de streek, dat zijn er overigens niet veel, kunnen van de mestopslag gebruik maken. Vorig jaar heeft het loonbedrijf 16.000 ton mest afgezet, nu is het deld. De silo is 5 meter hoog en is te gen stankoverlast en inregenen afge dekt met zeer stevig tentzijl (PVC versterkt met polyester). Loonbedrijf Kunst had altijd al de beschikking over een drijfmest- verspreiderkombinatie van 15 m\ Vanaf nu beschikt het ook over een kombinatie van 22 m3. Het bijzon dere van deze nieuwe kombinatie is dat trekker en tank voorzien zijn van een bandendrukregelsysteem. Onder normale werkomstandigheden wor den de trekker- en tankbanden in het veld op een druk van resp. 0,6 en 1,0 bar gehouden, terwijl deze op de weg resp. 1,6 en 3,5 bar wordt. Al rijdende worden de banden van zo wel trekker als tank opgepompt en leeggelaten. Landbouwers die mest van het loonbedrijf willen betrekken moeten daarvoor ƒ9,01 per ton gaan betalen. Vrijdag 10 juli 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 8