uer/tondig verzekeren k//B verzekeringen zlm Verzekeringen ZLM wil leden totaalpakket aan gaan bieden risiko's Brandveiligheid en andere aan boord van een schip Twee markten Brand aan boord Diefstal en inbraak Verzekering Groei Wat te doen bij schade? Voorzitter L.W. v. Nieuwenhuyzen: "Verzekeringen ZLM ligt goed in de markt" Verzekeringen ZLM studeert op mogelijkheden om haar produkten- pakket (de verzekeringen) nog wat uit te breiden, zodat zij haar leden met een totaal pakket van dienst kan zijn. Daarbij kan o.m. worden gedacht aan de A.O.V., levensverzekeringen, verzekeren van sieraden, pensioenverzekeringen, reisverzekeringen enz. Een aantal van deze produkten zal de Verzekeringen ZLM zeker zelf niet gaan voeren maar onderbrengen bij kollega maatschappijen. De direkteur van Verzekeringen ZLM de heer H. Doeleman Hzn. deelde dit 19 juni jl. mee op de Algemene Vergadering van de Maatschappij in restaurant "De Collse Hoeve" in het Brabantse Nuenen. Om de hiermee samenhangende advies- en verkooptaak goed uit te kunnen voeren zal moeten worden geïnvesteerd in J^ennis, dus in men sen. Het in Goes gevestigde bedrijf is dan ook al druk bezig haar kennisni veau te verhogen, aldus Doeleman die de vergadering duidelijk maakte dat Verzekeringen ZLM in dit uit breidingsproces haar eigen beleid Van Nieuwenhuyzen verheelde niet- dat de faktoren die de verliezen bij andere maatschappijen veroorzaken ook voor Verzekeringen ZLM spelen zoals de groeiende criminaliteit en de toenemende onverschilligheid ten opzichte van waarden en bezittin gen. Van Nieuwenhuyzen: "Een ge zonde verhouding tussen premie en schade is de enige manier om je daartegen te wapenen en andere maatschappijen verhoogden dan ook de premie om tot rendements herstel te komen". Verzekeringen ZLM heeft reeds in 1986 een premie maatregel getroffen op basis van een reële en adequate premiestelling aan gepast binnen het werkgebied en passend voor haar eigen leden. Daartoe behoorde ook de verhoging van de no-claimkorting in 1986 tot 65% en per 1 januari 1987 tot 70% Expertisedienst Verzekeringen ZLM heeft per 1 mei 1986 een eigen expertisedienstop- gestart. Het hoofddoel daarvan: een betere en snellere service naar de le den, is zo stelde van Nieuwenhuyzen vast, zonder meer bereikt. Boven dien blijkt de nieuwe opzet kosten besparend te werken. Vorig jaar is ook een aparte polis voor tractoren en landbouwwerktuigen geïntrodu ceerd. De voorzitter konstateerde vervolgens dat de Onderlinge Verze keraars bij het publiek goed in de markt liggen. De stijgende lijn in het totale premievolume laat zich ook zien bij Verzekeringen ZLM. "Of schoon in ons het beleid groei niet een doel op zich is maar een ge volg". Een met deze groei samen hangende personeelsuitbreiding heeft overigens reeds geleid tot ruim tegebrek op het kantoor in Goes om Bestuur en direktie beraden zich dan ook om hiervoor een oplossing te zoeken in verbouw of nieuwbouw. Oudedagsvoorziening De heer van Nieuwenhuyzen ging vervolgens nader in op enige ontwik kelingen in het totale verzekerings- gebeuren. Ten aanzien van de ge zondheidszorg noemde hij het on langs uitgebrachte rapport van de blijft voeren. Ze zal vast houden aan haar principes van de "onderlinge". De direkteur ging hierna in op de voorwaarden waaraan de onderne ming moet voldoen wil zij haar servi ce naar de leden succesvol uit kunnen breiden. Zo wees hij erop dat de organisatie en de administratie van Verzekeringen ZLM optimaal dus zeer funktioneel en efficiënt L. v. Nieuwenhuyzen commissie Dekker. De belangen van de leden van Verzekeringen ZLM op dit terrein zijn ondergebracht bij de ZHV te Goes "die ongeacht de ont wikkelingen op dit gebied zichzelf zal blijven waarmaken". Ook in de sfeer van de levensverzekeringen staan ons een aantal maatregelen te wachten. Een daarvan is een wetswij ziging waarbij de aftrekbaarheid voor de fiskus van een aantal po lismodellen komt te vervallen, na melijk specifiek die waarvan het niet de bedoeling is om als oudedags of pensioenvoorziening te dienen. Vol gens de voorzitter schort er juist aan de oudedagsvoorziening van de zelfstandigen nogal wat en het bestuur van Verzekeringen ZLM zoekt dan ook naar oplossing hier voor in de vorm van een speciaal aangepaste polis. Doelstelling Voorzitter van Nieuwenhuyzen konstateerde vervolgens dat er in de verzekeringswereld veel concentra ties en fusies plaatsvinden. "Bij on- derlingen mag het doel daarbij nooit zijn produktiehonger of een polari serend model. Verzekeringen ZLM werkt al jaren samen met de 4 KNLC zusterorganisaties. Of er op dit terrein mogelijkheden liggen voor een verdere verbreding wordt momenteel behoedzaam afgetast. Van Nieuwenhuyzen: "Verbreding is alleen zinvol als het resultaat er van een versterking van de kontinuï- teit betekent. Daarbij wordt onver kort vastgehouden aan onze doelstelling: zo goed mogelijk verze keren tegen een zo gunstig mogelijke premie en dat als Verzekeringen ZLM". moeten werken. Wat de administratie betreft, deze is reeds enige jaren gele den volledig geautomatiseerd en alle gegevens zitten in de computer waar door mutaties zeer snel doorgevoerd kunnen worden. De organisatie wordt aangepast aan de komende ontwikkelingen. De heer Doeleman maakte wat het verzekeringsprodukt betreft onder scheid tussen twee markten: het gestandaardiseerde massaprodukt Nu de zomer weer zijn intrede heeft gedaan, willen wij u wijzen op de risiko's aan boord van een schip. Door bepaalde voorzorgs maatregelen te treffen kunnen veel risiko's worden voorkomen of beperkt. Om de watersport veilig te kunnen be oefenen is het noodzakelijk dat u de kans op brand zo klein mogelijk maakt. Als er aan boord brand uit breekt, ontstaat er een bijzonder ge vaarlijke situatie voor u, de opvarenden en de watersporters in uw omgeving. Denkt daarbij aan het volgende. De gassen die kunnen ontsnappen uit gasflessen of gasleidingen zijn allen zwaarder dan lucht en verzamelen zich - net als water - in de onderste ruimten van het schip. In deze ruim ten kan een geringe hoeveelheid gas al een explosief mengsel vormen. Daarom de volgende tips: De gasfles moet opgesteld worden in een afzonderlijke, goed geventileer de ruimte, die op het laagste punt is voorzien van een ventilatie-opening. Kontroleer deze opening regelmatig op verstopping. De gasfles moet rechtop staan en bij het verwisselen van de gasfles mag geen open vuur in de omgeving aan wezig zijn. De fles dient voorzien te zijn van de juiste drukregelaar en de gasslan gen moeten aan de uiteinden voorzien zijn van passende slangklemmen. Voor de aansluitingen mogen uit sluitend goedgekeurde gasslangen worden gebruikt. De slangen mogen niet in aanraking komen met de hitte van de apparaten en ze moeten vrij en ontspannen zijn aangebracht. Kontroleer regelmatig verbindingen en leidingen op lekkage met behulp van zeepsop. Sluit de kranen van de niet in ge bruik zijnde apparatuur, doe dit ook dat verkocht kan worden zonder per soonlijk kontakt tussen verzekeraar en verzekeringnemer (de zgn. retail- markt) en daarnaast het klantgerich te en specifieke produkt dat juist niet verkocht kan worden zonder deskun dige begeleiding. Steeds meer ervaart Verzekeringen ZLM de laatste tijd dat er bij haar leden een toenemende behoefte bestaat aan dit speciaal- produkt, dat zo wordt zonder meer verwacht, verkregen kan worden voor een lage prijs. Dit is ook het geval bij een massaprodukt als de mo torrijtuigenverzekeringen. Volgens de direkteur is het goed mogelijk om binnen één organisatie beide mark ten met elkaar te kombineren. "Wanneer binnen één organisatie de decentrale adviesfunktie en de cen trale direkte verkoop goed georgani seerd is dan zal er geen wrijving wanneer u denkt dat de gasfles leeg is. Bij een elektrische installatie is het verstandig ervoor te zorgen dat de be drading van voldoende dikte is. Als er een zekering doorslaat moet men EERST DE OORZAAK OPZOE KEN. Kontroleer tevens regelmatig de motoren en alle brandstofleidingen van uw schip op lekkages. Voor alle gasleidingen van kook- en verwar mingsapparatuur en ook voor de elek trische installaties en de motor geldt dat ze geïnstalleerd en gerepareerd moeten worden door een vakman. Die kent tenslotte de geldende voor schriften en zal werk afleveren dat hieraan voldoet. U kunt maar beter niet zelf experimenteren. De cijfers van diefstal- en inbraak- schade van of uit vaartuigen geven aan dat ook deze risiko's niet denk beeldig zijn. Door middel van ver schillende voorzieningen kunt u echter dit risiko sterk verkleinen. Het gebruik van start-kontakt- schakelaars, sleutel-schakelaars, brandstofafsluiters of bougiesloten voorkomt dat onbevoegden de motor van uw schip kunnen starten. Er bestaan ook slotkonstrukties voor de stuurinrichting, voor elk type buiten boordmotor en zelfs voor boottrai lers. Vanzelfsprekend moeten ook de luiken en deuren voorzien zijn van een deugdelijk slot en deze dienen dan ook gebruikt te worden. Bij diefstal uit de boot kan een inge bouwd kluisje of geldkistje de scha de beperken. Voor het achterhalen van de eigenaar van scheepsinventa- ris en surfplanken is het merken met postcode plus huisnummer en het re gistreren van uw bezittingen op een hiervoor bestemde kaart een goed hulpmiddel. Men dient minimaal een W.A.- verzekering af te sluiten voor boten met een motor van meer dan 4 pk of tussen beide distributiekanalen zijn. Wel moet er voor worden gewaakt dat beide kanalen niet oneigenlijk worden gebruikt. Bij Verzekeringen ZLM zullen dan ook regionaal agenten worden ge plaatst ten behoeve van het speciaal- produkt. De eerste is vorig jaar reeds gevestigd in het regio-kantoor Nue nen ten behoeve van de leden in Oost Noord-Brabant. Directeur H. Doeleman Hzn. deelde de aanwezigen mee dat het eerste haftfjaar 1987 zich wat de resultaten betreft goed aan laat zien. Voor 1987 wordt een premie inkomen verwacht van 48 miljoen hetgeen 3 miljoen meer is dan vorig jaar. De schade heeft zich in het eerste halfjaar niet ongunstig ontwikkeld. Onaeker blijft van welk deel wij dit jaar zullen deel nemen in de pool W.A. die wij voe ren met onze 4 kollega OVM's. Het lijkt nog zo stelde Doeleman, dat ook 1987 weer een mooi batig saldo te zien zal geven. De direkteur deelde mee dat voor 1 september een nieu we organisatiestructuur op de scha- deafdeling zal worden ingevoerd. Nieuw hierin zal zijn een groep scha- decorrespondenten die belast gaat worden met de behandeling van let selschade en een andere groep die specifiek de medische varia zal beheren. Na afloop van de Algemene Leden vergadering van Verzekeringen ZLM hebben bestuur en directie een rond rit gemaakt door een deel van het ge bied van gastheer Kring Oost- en Midden-Brabant. Ineke Allemekinders met een zeiloppervlakte van meer dan 16 m2. De kleinere boten zijn verze kerd op de aansprakelijkheidsverze kering voor partikulieren (AVP). Ook is het mogelijk om een pleziervaartui genverzekering te sluiten waarop eveneens het kasko en de inventaris is meeverzekerd. Wanneer u met de boot naar het bui tenland gaat, dan moet u er rekening mee houden dat een aansprakelijk heidsverzekering verplicht kan zijn. Zwitserland en Italië eisen bijvoor beeld een certificaat als bewijs dat men een aansprakelijkheidsverzeke ring heeft afgesloten. Zo'n certificaat kunt u aanvragen bij uw verzekeraar. Bij schade dient men direct de dichtst bijzijnde politie-instantie te waarschu wen en daarna uw assurantie-tussenpersoon of verzeke ringsmaatschappij. Bij schade aangifte dient men de instrukties voor het gebruik van het schadeformulier in acht te nemen. Een juist en volle dig ingevuld schadeformulier bevor dert een snelle schaderegeling. Ineke Allemekinders Verzekeringen ZLM heeft al haar branches in 1986 positief af kun nen sluiten, een genoegen dat vele andere verzekerinsmaatschappijen niet kunnen smaken. "Vooral in de motorvoertuigenbranche worden grote verliezen geleden", aldus voorzitter de heer L.W. v. Nieuwen huyzen in zijn openingswoord vrijdag 19 juni jl. op de Algemene Le denvergadering van Verzekeringen ZLM die plaats vond in de "de Collse Hoeve" te Nuenen. Achter de bestuurstafel v.l.n.r. Verzekeringen ZLM-direkteur de heer H. Doeleman Hzn., voorzitter L.W. van Nieuwenhuizen, vice-voorzitter J. Bom en adjunkt-direkteur J. Visscher. Vrijdag 10 juli 1987 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 7