Zomerzotheid? Hoe behoud ik mijn no-claimkorting?! Grimmige sfeer Wie het weet mag het zeggen Een enkel lichtpuntje Ruitschade De titel zomerzotheid schoot ons te binnen toen wij, de ontwikkelingen op het gebied van ziektekosten- en au tomobielverzekeringen overdenken de, en uit het raam kijkende, weliswaar een zware regenval konsta- teerden, maar desondanks toch hier en daar tekenen meenden te bespeu ren van een naderende zomer. Uit een ver verleden, toen wij ons midden in onze romantische periode bevonden - die overigens gelukkig nog steeds niet ten einde is, doch die in de ene leeftijdsfase heviger beleefd wordt dan in andere - herinneren wij ons in tens van deze "Zomerzotheid", dat luchtige toneelspel kompleet met zo veel verwikkelingen en persoonsver wisselingen te hebben genoten. We waren toen slechts sporadisch in staat om zoiets te gaan zien en zeker nog niet verzadigd van rekreatieve TV- programma's zoals nu, al is daarvan de romantiek naar onze mening niet de sterkste zijde, maar alla. Hoe komt een mens dan toch op zo'n titel en wat heeft dat met verzekerin gen te maken? Mogelijk niet zoveel, al ware te wensen dat de huidige schermutselingen en manipulaties konden worden afgedaan als "zomer- zotheden". Wij vrezen echter dat dit geenszins het geval zal zijn, getuige de grimmige sfeer die spreekt uit een aantal krante artikelen na verschijning van het rap port van de Kommissie Dekker en ze ker na de vroegtijdig bekendgemaakte plannen van het kabinet. Een greep uit de koppen "Landelijke Specialistenve reniging woedend", "Tandartsen over wegen juridische stappen" (tegen het kabinet), "Dees wil eigen bijdrage fondspatiënten", "Aktiedag Medi sche Specialisten", "Ziekenfondspre mie per 1 juli omhoog", "Tekort aan verpleegbedden snel oplossen" (eis in kort geding van de Consumenten bond tegen Staatssekretaris Dees), en alsof dat allemaal nog niet verwar rend genoeg is komt ene Brinkman daar nog eens overheen met de me dedeling dat een aantal ziekenhuizen zal moeten worden gesloten waardoor dan weer honderden, zo niet duizen den, banen op de tocht komen, enz. enz. Wat een ellende. Als dat geen verwikkelingen en tegen strijdigheden zijn dan weten wij het niet meer. Alleen de persoonsverwis seling ontbreekt nog. En intussen vre zen de vakcentrales dat de echte chauffeur uit het stuk, of in dit geval J. Visscher de laagst betaalden, van dit alles de dupe worden. Is er eigenlijk nog wel iemand die te vreden is in dit van melk (letterlijk) en honing (lees: welvaart) overvloei ende land? Waar dit alles uiteindelijk toe zal lei den en wat de oplossing voor al deze problemen zal zijn? Wij weten het ook niet zo goed en we zullen het bo vendien wel veel te simpel zien. Voor de hand liggend zou zijn dat de zie kenhuizen die moeten sluiten worden omgebouwd tot verpleegtehuizen. Dat moet toch met een kleine ingreep (een in die kringen veel gebruikte term) mogelijk zijn zonder dat het al te veel hoeft te kosten. Zodoende komt dan een aantal zieken die niet langer op medische indikatie in een ziekenhuis vertoeft vlugger in aanmerking om naar een verpleegtehuis te worden overgebracht zodat ze ook niet langer voor rekening van het ziekenfonds komen. Dat scheelt alweer. En als er dan toch eens een basispak ket kon komen, indien mogelijk uit gebreid met eveneens een basisdekking voor tandheelkundige zorg - een wat uitgebreider pakket Dekker zullen we maar zeggen - en specialisten en .tandartsen zouden be reid zijn om de verworvenheden op medisch-technisch gebied beheerst en verantwoord toe te passen en de ver zekerden zouden bereid zijn zich in hun medische konsumptie wat te be perken, dan mag er best ook finan cieel een stukje risiko voor rekening van de verzekerde blijven (het gaat tenslotte om z'n eigen gezondheid en deze last kan hij niet helemaal afwen telen op de gemeenschap en een risiko-loze maatschappij kan nu een maal niet op het verlanglijste voorko men) dan moet het toch in dit van je-weet-wel overvloeiende land moge lijk zijn om iedereen te garanderen dat hij of zij tegen een redelijke prijs op een redelijke medische verzorging mag rekenen. Als iedereen zich maar redelijk opstelt om dit te bereiken. Bij de motorrijtuigenverzekeraars is het overigens ook geen vetpot. Vol gens sommigen die het, naar eigen zeggen, kunnen weten, zouden daar de premies met 30% omhoog moeten om weer tot enigszins bevredigende resultaten te komen. Dat is niet mis. Het valt dan ook niet te verwachten dat het zonder slag of stoot en op korte termijn zover zal komen, maar een eerste aanzet is al gemaakt. Vanaf 1 mei zullen bij de meeste maatschappijen de premies met gemiddeld 7,5% stijgen, terwijl het eigen risiko wordt opgetrokken van ƒ200,naar ƒ300, Een troost voor onze leden is dat wij gezien onze resultaten niet mee hoe ven te doen en dat de premie zowel als het eigen risiko voorlopig op het zelfde niveau gehandhaafd blijven. Wel zullen wij enkele aanpassingen la ten volgen ten aanzien van het eigen risiko bij ruitschade, diefstal en scha de door loslopende dieren. Ook bij motoren gaat het eigen behoud van ƒ100,naar ƒ200,Dit heeft u ech ter in onze vorige editie al uitgebreid kunnen lezen. Van harte een schadevrije vakantie toegewenst. J. Visscher VERZEKERINGEN ZLM Postbus 70 - 4460 BA GOES Frans den Hollanderlaan 10 - 4461 HN GOES Telefoon: 01100-38000 Telex: 55537 Telefax: 01100-15341 Schademelding: 01100-38888 Polisafdeling: 01100-38880 vertegenwoordigers: Walcheren: Fa. J. Don, Kromme Weele 16, 4331 PB Middelburg, 01180-15151. Schouwen-Duiveland: M. Hanse, Oude Haven 21, 4301 JJ Zierikzee, postbus 97, 4300 AB Zierikzee, 01110-14275. Midden-Zeeland: Verzekeringen ZLM, F. den Hollanderl. 10, 4461 HN Goes, 01100-38000. Z. Vlaanderen Oost: Ass. knt. Boidin, Janseniuslaan 8, 4561 NM Hulst, 01140-12220. Z. Vlaanderen West: Ass. knt. Boidin, Markt 7, 4501 CJ Oostburg, 01170-2355. Z. Vlaanderen Midden: D.J. Dees, Beethovenhof 43, 4536 AE Ter- neuzen, 01150-94469. Poortvliet e.o.: J.W. van Dijke, Burgemeet 25, 4693 CJ Poortvliet, 01662-2509. Tholen e.o.: J.P.M. Overbeeke, Ten Ankerweg 72, 4691 GX Tholen, 01660-2888. West-Nrd. Brabant: F.J. Duine, Kamperfoeliestr. 53, 4621 GE Bergen op Zoom, 01640-56000. S.M. Timmers, Stationsstraat 1, 4761 BP Zevenbergen, 01680-23979. Midden-Nrd. Brabant: A.M. Verbrugge, Pr. Hendrikstr. 39, 4941 JT Raamsdonksveer, 01621-12924. Oost-Noord-Brabant: J.J. Bolier, Boordseweg 41, 5671 AP Nuenen, 040-831469. Werkendam: Rabobank Werkendam, Merwestraat 10, 4251 CR Wer kendam, 01835-2700. Melkhandelaren, AVM, Raadhuisstr. 39, 5056 HC Berkel Enschot, 013-339100. Een redelijke medische verzorging blijft gewenst. In de volksmond is het begrip no- claimkorting algemeen bekend, zodat dit geen verdere uitleg behoeft. Bij te lefonische meldingen van autoschade op de schade-acceptatie blijkt echter wel onduidelijkheid te bestaan over de vraag wanneer men deze korting verliest. Welnu, men verliest 15 of 20% no- claimkorting indien wij een uitkering doen welke niet kan worden verhaald op een ander - met uitzondering van enkele soorten schade zoals ruitscha de. Het wel of niet hebben van schuld is dus geen kriterium; vandaar dat een schade veroorzaakt door hagel of storm uw no-claimkorting in gevaar brengt. Binnen de afdeling schade-acceptatie krijgen alle toegezonden schadefor mulieren een eerste beoordeling inza ke aansprakelijkheid. Na bestudering van het geheel ziet men dagelijks een aantal soorten autoschades en aanrij dingssituaties terugkeren. Ik onderscheid hierin de 3 belangrijk ste: voorrangskwesties, kop- en staartbotsingen en bijzondere verrich tingen. Uw opdracht luidt simpel! Tracht bo venstaande 3 schades te voorkomen en de kans dat u no-claimkorting ver speelt neemt zienderogen af. De ver vulling van deze opdracht is echter niet eenvoudig, maar goede voorne mens kunnen u schadevrij het jaar doorhelpen. Hoe dan? Voorrangskwesties: Veel bestuurders blijken zich vaak nauwelijks te reali seren of ze zich wel of niet op een voorrangsweg bevinden. Dit kunt u voorkomen door goed op verkeers borden te letten. Voorts dient u de snelheid aan te passen indien u zijwe gen nadert en uw voertuig tot stilstand te brengen voor de haaietanden en stopstrepen. Overigens is voorrang krijgen iets anders dan voorrang nemen. Kop- en staartbotsingen: Vooral bij een nat wegdek komt deze aanrij dingssituatie erg veel voor. De raad geving is eenvoudig, maar wordt te vaak in de wind geslagen. Houd ten allen tijde voldoende afstand ten op zichte van uw voorganger zodat u bij het abrupt afremmen voldoende me ters overhoudt om tijdig tot stilstand te kunnen komen. Een ongeluk zit altijd in een klein hoekje, maar ook op een rechte weg kunnen gemakkelijk ongelukken ontstaan. Bijzondere verrichtingen: Parkeren, een uitrit verlaten, achteruit rijden, keren op de weg etc. zijn verrichtin gen waarbij veel ongelukken gebeu ren. Schadevrij rijden en geringe premie betalen kunt u alléén wanneer u tijdens deze handelingen extra ge- koncentreerd bent! Al gauw wordt gedacht dat u er ab soluut niets aan kunt doen wanneer u ruitschade overkomt. Dat is ook in veel gevallen zo. Wanneer u echter de snelheid drastisch vermindert bij weg werkzaamheden en dan erg veel ruim te laat tussen u en uw voorganger is de kans dat u door steenslag wordt ge troffen veel kleiner. Overigens verliest u bij ruitschade geen no-claimkorting, maar het past in het voornemen scha devrij te rijden aardig thuis. Natuurlijk kunt u ook door heel an dere omstandigheden schade oplopen die niet op derden kan worden ver haald en dus knagen aan uw kor tingspercentage en vanzelfsprekend komt u er niet met bovenstaande sum miere opsommingen en raadgevingen. Men zegt altijd dat een ongeluk in een klein hoekje zit, maar het is en blijft jammer dat u niet eerst even in dat kleine hoekje hebt gekeken. Veel succes! L. Remijn L. Remijn 6 Vrijdag 10 juli 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 6