Akkoord landbouwprijzen seizoen 1987/1988 EG-besluiten worden als negatief en onevenwichtig beoordeeld In de vroege ochtend van 1 juli jl. hebben de Europese ministers van Landbouw een akkoord bereikt over de landbouwprijzen, inklusief begeleidende maatregelen voor het seizoen 1987/1988. Dit akkoord werd mogelijk nadat op de Europese top van 30 juni jl. principe besluiten waren genomen over de aanpassingen in het agromonetaire stelsel, het voorlopig in de ijskast plaatsen van de oliën- en vettenhef- fing en de financiering van de uitgaven voor 1987. Minister Braks (landbouw en visserij) toonde zich verheugd dat er uiteindelijk toch een besluit genomen is, omdat dit voor de agrariërs de gewenste duidelijkheid schept over de landbouwprijzen. Tabel 1 Ecu/100 kg Wijz. in 100 kg Richtprijs melk 27.84 0 75.23 Interventieprijs boter. 313.20 0 846.36 Interventieprijs magere melkpoeder 174.04 0 470.31 Door aanpassing van de groene koers voor de gulden zijn de prijzen in gul dens met ongeveer een half procent verlaagd. Tabel 2. De interventieprijzen zijn: Mais, zachte tarwe Rogge, gerst, sorghum Durum tarwe Ecu/ton 179.44 170.47 291.59 //ton 482.34 458.23 783.80 Tabel 3. Voor koolzaad gelden de volgende prijzen: 1986/1987 Ecu/100 kg Richtprijs 46.41 Interventieprijs 42.15 Toeslag 'OO'zaad 1.25 Voor 1987/1988 worden 7 maandelijkse verhogingen toegepast op de richt prijs en interventieprijs van 1.06/100 kg ingaande november 1987. 1987/1988 Ecu/100 kg 45.02 40.76 2.50 1987/1988 100 kg 120.38 108.99 6.68 Tabel 4. De prijzen zijn: Steundrempelprijs Streefprijs Minimumprijs erwten Minimumprijs tuin en veldbonen 1986/1987 Ecu/100 kg 50.96 32.80 28.63 27.63 1987/1988 Ecu/100 kg 44.76 29.52 25.77 24.86 1987/1988 100 kg 119.68 28.93 68.91 66.47 Automatische opkoop van graan behoort tot het verleden Minder ingenomen was de minister met de inhoud van de besluiten op een aantal onderdelen. Dit betreft vooral het besluit over het toekom stige agromonetaire stelsel. Het feit, dat afbraak van monetaire kompen- serende bedrijven (m.c.b.'s), die ontstaan als gevolg van revaluaties niet mogen leiden tot prijsdalingen in nationale valuta. Dit houdt het gevaar in, dat als gevolg van valuta aanpassingen prijsverhogingen ont staan, die niet werkelijk nodig zijn, omdat gelijktijdig in landen met sterke valuta kostenverlagingen op treden. Ten opzichte van de oude si tuatie is wel een verbetering opgetre den, omdat 25% van de gevolgen van valuta-aanpassingen automa tisch worden afgebroken met ingang van het volgende marktseizoen. Daarnaast is wel uitzicht geboden op een oplossing voor de budgettaire moeilijkheden in 1987, maar het is nog volstrekt onduidelijk hoe de fi nanciële problematiek voor het jaar 1988 en volgende jaren moet worden opgelost. Voor de toekomst van het landbouwbeleid is de financiële rege ling van cruciale betekenis. Algemeen Voor de meeste produkten is de in gangsdatum van de maatregelen 1 juli 1987. Dit geldt zowel voor de prijzen als voor de agromonetaire aanpassingen. Uitzonderingen zijn onder andere rundvlees waarvoor de regelingen op 6 juli van kracht wor den, varkensvlees waarvan de in gangsdatum 1 november is en scha penvlees waarvoor de regeling op 2 januari 1988 ingaat. Agromonetaire vraagstukken Monetair Compenserende Bedragen Het aanvankelijke Kommissie- voorstel inzake bestaande m.c.b.'s luidde: volledige afbraak positieve m.c.b.'s (Nederland en West- Duitsland); - gedeeltelijke afbraak negatieve m.c.b.'s. Besloten is voor 1987/1988 één punt positieve m.c.b.'s om te zetten in ne gatieve m.c.b.'s. Voor West-Duitsland vindt voorts een verhoging van de franchise plaats met 0,5 punt. Voor Nederland daarentegen vindt geen verhoging van de franchise plaats, maar een af braak van een half punt via aanpas sing van de groene koers. Nederland heeft hiervoor gekozen, omdat ver groting van de franchise de konkur- rentiepositie op de markten nadelig beïnvloed. Het restant zal met in gang van de seizoenen 1988/1989 en 1989/1990 worden afgebroken. Voor de negatieve m.c.b.'s is het Kommissievoorstel met kleine aan passing aangenomen. De nu genomen besluiten houden in voor Nederland in dat per 1 juli 1987 de positieve m.c.b.'s voor zuivelpro ducten dalen van 2.9% naar 1.4% en voor granen van 2.4 naar 1%. Voorts verdwijnen per 1 juli voor suiker, per 6 juli voor rundvlees en per 1 november voor varkensvlees de nu nog bestaande m.c.b.'s van 1.8%. Daarnaast wordt voor zuivel, granen en rund- en varkensvlees de berekeningswijze van de m.c.b.'s enigszins aangepast, waardoor de bedragen als zodanig nog iets verder dalen dan door de daling in procen ten wordt aangegeven. Toekomstige m.c.b.'s Handhaving van het switch-over systeem. a. Voor de kunstmatige m.c.b.'s (de in negatieve m.c.b.'s omgezette po sitieve m.c.b.'s) - Wegwerking van 25% door verla ging van de prijzen in ecu bij de aan vang van het volgende verkoopsei zoen met eventueel een kompense- rende nationale sociale steun die niet aan de produktie is gekoppeld. - Wegwerking van 50% ran het sal do bij aanvang van het 2e verkoop seizoen volgend op de monetaire herschikking, met handhaving van het Gentlemens Agreement van 1979. - Wegwerking van het resterende ge deelte bij aanvang van het 3e ver koopseizoen op de monetaire her schikking met handhaving van het Gentlemens Agreement van 1979. b. Voor de natuurlijke m.c.b.'s. - Wegwerking van hoogstens 30% op het tijdstip van de monetaire her schikking. - Programma voor de afbraak van het saldo in twee gelijke fasen bij de aanvang van de twee verkoopseizoe nen volgend op de monetaire her schikking. Het stelsel zal voor 1 juli 1988 op nieuw worden bezien in het licht van een gezamenlijk verslag van de Mi nisters van Financiën en de Ministers van Landbouw. Aanvaarding van deze regeling met betrekking tot kunstmatige m.c.b.'s is in feite het handhaven van de hui dige regeling zij het dat direkt 25% wordt afgebroken en de rest in twee jaren met in achtneming van het Gentlemens Agreement uit 1979. Dit houdt in, dat de afbraak van de m.c.b.'s niet tot prijsverlaging in na tionale munt mag leiden in de landen met sterke valuta. Voor varkensvlees zullen in de toekomst geen m.c.b.'s meer bestaan, dit met uitzondering van landen met zwevende valuta waar de graan-m.c.b.'s meer dan 8 punten bedragen. Voor pluimvee en eieren wordt de franchise uitgebreid tot maksimaal 5 punten, waardoor in de praktijk voor de meeste lidsta ten de m.c.b.'s verdwijnen. Oliën- en vettenheffing De door de Kommissie voorgestelde oliën en vettenheffing wordt nader bestudeerd op z'n gevolgen. Daar naast zal met de belangrijkste han delspartners van de Europese Ge meenschap overleg worden gevoerd over deze heffing. Op de volgende Eurotop in Kopenhagen komt de oliën- en vettenheffing opnieuw op de agenda. Zuivel Voor zuivel waren in december 1986 reeds belangrijke besluiten geno men. Nu is over de volgende zuivel- punten overeenstemming bereikt. - De lidstaten mogen desgewenst de via de opkoopregeling verkregen melkkwota doorverkopen aan be paalde kategoriën producenten om de herstrukturering van de melkvee houderij te bevorderen. - De lidstaten mogen desgewenst een regeling maken, waarin melkvee houders die aan dezelfde fabriek le veren tijdelijk kwota aan elkaar kunnen overdragen. De lidstaten kunnen zelfstandig besluiten de re geling tot bepaalde kategoriën vee houders te beperken. - De hoogte van de vetkoëfficiënt in het kader van de superheffing (nu 0.26) zal nader worden bekeken. - Per 1 juli 1987 komt er een regeling voor de bescherming van de bena ming van zuivelprodukten. Deze re geling is bedoeld om duidelijkheid voor de konsument te scheppen ten aanzien van het onderscheid tussen zuivelprodukten en zogenaamde imitatieprodukten. Overigens mo gen de lidstaten hun bestaande na tionale regelingen handhaven tot 1 april 1989. - Tot nu toe kwam alleen boter ge maakt van zure room in aanmerking voor de interventie. Dit geldt nu ook voor boter gemaakt van zoete room. In het melkprijsjaar 1987/1988 gel den de richt- en interventieprijzen als vermeld in tabel 1. Granen De Kommissie had aanvankelijk voorgesteld de prijzen voor voeder- granen te verlagen met 2.6%. Beslo ten is thans de interventieprijs voor zowel tarwe (bakkwaliteit) als voe- dergranen ongewijzigd-te laten. De interventieprijsverlaging voor du- rumtarwe is vastgesteld op 2.7% in plaats van 4.71% zoals aanvankelijk was voorgesteld. Door de aanpas sing van de groene koers van de gul den vindt een geringe ekstra prijsda ling van ongeveer 0.5% plaats (zie tabel 2). Ten aanzien van de interventieperio de voor granen is besloten, dat inter ventie slechts kan plaatsvinden in dien de gemiddelde kommunautaire marktprijs onder 94% van de inter ventieprijs ligt (Kommissievoorstel was 93%). De werking van de inter ventieaankopen geldt alleen voor de periode oktober tot en met mei (het aanvankelijke voorstel was februari tot en met mei). Het nivo van de maandelijkse verhogingen van de in terventieprijs daalt van 2.45 ecu/ton tot 2 ecu/ton. Deze maatregelen kunnen in theorie de marktprijs met maksimaal ongeveer 7% doen dalen. De werkelijke daling hangt echter af van de mate waarin de interventie prijs de marktprijs beïnvloedt. De medeverantwoordelijkheidsheffing in de granen-sektor werd tot dusver bij de eerste verwerking opgelegd. De lidstaten mogen deze heffing nu ook in het eerste verkoopstadium opleggen. Zetmeel De minimumprijzen van fabrieks aardappelen gaat met 7.1% omlaag naar een nivo van 272.93 ecu/ton (/733.64/ton). Met deze maatregel wordt beoogd de konkurrentieposi- tie van aardappelzetmeel tegenover graanzetmeel te handhaven. Door de genomen maatregelen in de graan- sektor daalt ook de prijs van graan zetmeel. Suiker De prijzen voor suiker in ecu's blij ven gelijk. Door de daling van de groene koers van de gulden vindt ook hier een kleine prijsdaling plaats. De basisprijs voor suikerbie ten blijft 40.89 ecu/ton Ondanks opluchting dat de EG- landbouwministerraad uiteindelijk toch tot besluitvorming is gekomen op 1 juli jl., tonen de Europese boe- renorganisaties COPA en COGECA zich teleurgesteld. De genomen besluiten leiden volgens deze organi saties tot een verdere verslechtering van de toch al zeer moeilijke finan ciële positie van de boeren. Zij vinden de besluiten een voortzet ting van het beleid van eenzijdige bestraffing van de boeren in de EG. Bovendien verwachten de Europese organisaties dat de besluiten zeer slecht door de boeren zullen worden ontvangen, omdat zij slechts gedeel telijke oplossingen bieden en on- (/109.33/ton). De interventieprijs voor witte suiker blijft 54,18 ecu/100 kg (/144,87/100 kg). De Raad heeft besloten eenmalig een ekstra produktieheffing op te leggen op A- en B-suiker. Deze wordt voor Nederland 3.1% van de interventie prijs van witte suiker. Van de hef fing mag 60% worden verhaald op de boeren. Deze heffing is bedoeld als aanvullend middel voor de zelffi nanciering van de suikermarktor dening. Koolzaad Ook bij koolzaad wordt de 94%-regeling voor de interventie in gevoerd. Dit heeft echter nauwelijks effekt op de prijs, omdat er prak tisch geen interventie van koolzaad plaatsvindt. Wel kunnen effektieve prijsdalingen voortvloeien uit: - de daling van de richtprijs met 3%; - de toepassing van het garantie- drempelsysteem; nii in de EG zowel in 1986/1987 als in 1987/1988 de werkelijke produktie de garantie drempel van 3.5 miljoen ton fors overschrijdt. De overschrijding in 1987/1988 kan leiden tot een prijs daling van maksimaal 10% (zie tabel 3). Zaaizaden In de sektor zaaizaden stijgen de steunbedragen voor de verschillende zaden met 5 a 10%. Groente en fruit Van de voor Nederland belangrijk ste groenten- en fruitsoorten zijn de basis- en aankoopprijzen in ecu niet gewijzigd. Voor tomaten is er een wijziging in het interventiesysteem aanvaard. Dit betekent dat bij meer dan 350.000 ton interventie de inter ventieprijs daalt. Voorts worden prijzen in guldens ook nog enigszins beïnvloed door onder meer de aan passing van de groene koers van de gulden. Erwten, tuin- en veldbonen De prijs van de eiwithoudende ge wassen gaat met 10% omlaag. Tot deze prijsdaling is besloten mede in verband met de prijsdalingen voor granen en oliehoudende zaden en de sterke produktiviteitsstijging bij de teelt van eiwithoudende gewassen (zie tabel 4). Gedroogde groenvoedergewassen De streefprijs blijft gehandhaafd op 178.92 ecu/ton (ƒ478.41/ton). Het vaste steunbedrag van 8.49 ecu/ton is vervallen. Schapevlees De basisprijs voor schapevlees blijft gelijk 432.32 ecu/100 kg (f 1.115.97/100 kg). Wel zal de schape- vleesregeling in de toekomst herzien worden. Rundvlees De interventieprijs voor ossen en stierenvlees wordt gelijk getrokken. Dit betekent een lichte daling van de prijs voor stierenvlees en een stijging van de prijs voor ossenvlees. De in terventieprijs wordt 344 ecu/100 kg geslacht gewicht (ƒ919.81/100 kg). evenwichtig zijn. Voor een verster king van de huidige tendens van re nationalisatie wordt gevreesd, om dat de financiering van met name het EG-landbouwbeleid niet is veilig gesteld. Ook het Agrarische Groot handels Verbond (AGV) toont zich teleurgesteld dat de Raad niet in staat is gebleken om een duurzame marktekonomische hervorming in het EG-landbouwbeleid te brengen. Het AGV betreurt dat de uitbreiding van de interne EG-markt, die voor het bedrijfsleven van centraal belang is, tot veel later is uitgesteld. Voorts heeft het AGV ernstige kritiek op de besluiten in het agromonetaire stelsel. Vrijdag 10 juli 1987 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 5