Braks tot Landbouwschap: "Premie op kwaliteitsmest moet uit heffing komen" Sub veehouderijkommissie opgericht in kring West-Brabant C. Meijer Kruiningen BV huurt gebouwen De Feijter Breskens Drukke afscheidsreceptie oud direkteur Chr. van Oers van W.C.L.V. Beheer Braks zegt toe: Blikken van stieren is van de baan Phoma-besluit ingetrokken Ruilverkaveling Breskens-Zuidzande/Schoondijke Mogelijkheid tot opschuiving naar een door het Bureau Landbouwgronden (B.B.L) verworven akkerbouwbedrijf Minister Braks van Landbouw is vooralsnog niet bereid om geld uit het Mestaktieprogramma bij te dragen voor een premie op kwalita tief goede mest. Hij wil zich wel inzetten om een bedrag voor te schie ten dat later via de heffingen moet worden terugbetaald. De bewindsman verklaarde zich ook bereid om bij financiële ruimte als nog te kijken of hij de kosten voor zijn rekening wil nemen. Het Landbouwschap vroeg de minis ter in een gesprek op 1 juli indringend gelden vanuit het Mestaktieprogram ma beschikbaar te stellen voor een sti muleringspremie op mest van goede kwaliteit om de afzetkans van mest te verhogen. Dit jaar is hiervoor 2,5 mil joen gulden nodig. Voor verder over de financiering wordt gesproken wil de minister het premievoorstel eerst nader bestuderen. Minister Braks deelde verder mee dat Italië zijn importverbod voor cham pignons ongedaan moet maken. De Italianen krijgen hier maximum tien dagen de tijd voor. Eerder had het Landbouwschap er bij minister Braks op aangedrongen in Brussel te pro testeren tegen de beschermende maat regelen. Phomabeleid Tijdens het overleg is verder afgespro ken dat het Landbouwschap op kor te termijn met het ministerie en de Nederlandse Agrarische Keurings dienst zal praten over het phomabe leid. De nulnorm voor deze aardappelziekte, waar het Landbouw- Onlangs heeft het B.B.L. de beschik king gekregen over een akkerbouw bedrijf onder Groede, (ca. 23 ha eigendom inklusief gebouwen). Het bedrijf bestaat momenteel uit 2 ka vels. Het B.B.L. zoekt, in overleg met de landinrichtingskommissies voor de Landinrichtingsprojekten Breskens- Zuidzande en Schoondijke voor dit bedrijf m.i.v. 1 november 1987 een nieuwe eigenaar-gebruiker. De betreffende kandidaat zal zijn hui dige bedrijf (gebouwen en grond) aan het B.B.L. moeten overdragen waar bij als uitgangspunt geldt, dat de gronden op basis van een vrije agra rische verkeerswaarde worden over- Zeer veel leden, genodigden en za kenrelaties hebben tijdens een af scheidsreceptie op 29 juni in "De Wouwse Tol" afscheid genomen van de heer en mevrouw van Oers. De heer Van Oers verlaat na 44 jaar wegens pensionering de Wouwse Coöperatieve Landbouwvereniging waarvan hij de laatste 27 jaar direc teur is geweest. Onder de aanwezi gen waren o.a. direktieleden en le den van bestuur van Cebeco en Sui ker Unie en vrijwel alle directeuren van zustercoöperaties. Hoewel de heer Van Oers nog vaak op de WCLV te vinden zal zijn kan hij nu toch meer tijd vrijmaken voor zijn hobby's, n.l. fietsen, lezen, wandelen en mogelijk binnenkort als actief lid van de plaatselijke heem kundige kring. schap om heeft gevraagd, is volgens het ministerie niet te realiseren omdat goede kontrole niet mogelijk is. Een groot deel van de monsters blijkt on betrouwbaar te zijn. Het Landbouwschap heeft de minis ter laten weten dat een eventuele ont koppeling van melkquotum en grond aan de orde moet komen bij de eva luatie van quotering en superheffing vóór 1989. De tijd is niet rijp om over één onderdeel van het beleid een na dere uitspraak te doen. De verstrek kende konsequenties van ontkoppeling moeten eerst bestudeerd worden. Het Landbouwschap acht het wel gewenst dat het ministerie intussen blijft optre den tegen schijnkonstrukties. Bij verplaatsing van bedrijven mag geen afroming van mestquota plaats vinden, benadrukte het Landbouw schap tegenover de minister. Volgens Braks wordt er met het ministerie van Milieu wel over afroming gesproken. "Uit milieuhygiënische overwegin gen", zo zei hij. Het schap vond het teleurstellend dat het niet is betrok ken bij de mestboekhouding voor gedragen. Ten aanzien van eventueel door de hem gepachte gronden bestaat onder bepaalde voorwaarden ook de mogelijkheid dat de pacht- rechten aan het B.B.L. worden over gedragen. Bij de keuze van 'de kandidaat zullen een aantal overwe gingen een rol spelen. Genoemd wor den in dit verband: de ligging van het in te leveren bedrijf ten opzichte van andere bedrijven en de oppervlakte van het in te leveren bedrijf. Diegenen die voor het aangeboden be drijf in aanmerking wensen te komen, dienen zich schriftelijk aan te melden bij Hoofd Beheer Landbouwgronden in de Provincie Zeeland. Bij de aan- handelaren en transporteurs. Over de administratie voor afnemers zegde minister Braks toe dat hiervoor een praktische oplossing zal worden gezocht. E.G.-beleid Het Landbouwschap en de bewinds man hebben verder uitgebreid gespro ken over het EG-beleid voor de landbouw. De minister ontkende dat hij tegen de pers heeft gezegd dat de prijsverlagingen in de akkerbouw nog niet ver genoeg waren gegaan. Zijn opmerking betrof de afbraak van de monetaire compenserende bedragen. De minister deelde de zorg van het Landbouwschap over de toenemende tendens tot renationalisatie en de fragmentarische wijze waarop het landbouwbeleid in Brussel tot stand komt. Varekamp zei het te betreuren dat de EG-top beslissingen over de financie ring heeft doorgeschoven naar het ko mende najaar. "Daardoor kan een financieel vakuüm ontstaan". Het Landbouwschap heeft minister Braks gezegd de overheid te zullen houden aan de toezegging van premier Lub bers dat bij afbraak van positieve mcb's Nederland de nationale kom- pensatie van Duitsland zal volgen. Verder vindt het schap de prijsverla gingen voor akkerbouwprodukten te fors. melding moeten minimaal de volgen de gegevens verstrekt worden: naam en voornamen, adres, postco de, woonplaats, telefoonnummer, leeftijd en opvolgingssituatie. Ook ge gevens over oppervlakte van het hui dige bedrijf met vermelding van oppervlakte eigendom en langdurige pacht moeten vermeld worden. Aan meldingen die niet volledig zijn kun nen niet in behandeling genomen worden. Uw aanmeldingen dienen voor 1 au gustus 1987 ontvangen te zijn door het Hoofd Beheer Landbouwgron den, Westsingel 58, 4461 DM Goes. Tijdens de afgelopen maandelijkse vergadering van kring "West- Brabant" is een sub veehouderijkom missie opgericht naar aanleiding van de benoeming van een lid in de vee houderijkommissie van de ZLM. Gezien de sterke uitbreiding van kring West-Brabant de afgelopen 5 jaar, nl. van 700 naar bijna 1000 leden, en het feit dat deze uitbreiding in hoofdzaak betrekking heeft op tuinbouw en vee teelt, is een verzoek vanuit W. Brabant gehonoreerd om een lid in de veehouderij kommissie van de ZLM te benoemen. De sub kommissie zal voorafgaand aan de ZLM veehoude rij vergadering bij elkaar komen om specifieke knelpunten in de diverse veeteelttakken te bespreken. De mening van deze kringkommissie zal dan op de veehouderij kommissie vergadering van de ZLM verwoord Koelhuizen Oosterbaan BV te Bres- kens heeft deze week al het roerend en onroerend goed van de in mei fail liet verklaarde aardappelhandel De Feijter BV te Breskens overgenomen. Het gaat hier om de panden, trek kers en ander rollend materieel te Biervliet, Waterlandkerkje en Bres kens. Aardappelhandel G Meijer Kruiningen BV heeft met de nieuwe eigenaar een huurovereenkomst gete kend voor de gebouwen voor een pe riode van 5 jaar die stilzwijgend kan worden verlengd. Een en ander werd dinsdagmiddag bekend gemaakt op een persbijeenkomst op het bedrijf van G Meijer in Kruiningen. Voor Koelhuizen Oosterbaan BV is het een uitbreiding van haar opslag- kapaciteit die goed past in haar eigen bedrijfsstruktuur mocht de samen werking met Meijer voortijdig beëin digd worden. Voor C. Meijer Kruiningen BV betekent de huur van de gebouwen een flinke aanwinst voor wat betreft haar opslagmoge lijkheden in West Zeeuws- Vlaanderen. Meijer zal de gebou wen, zo zei direkteur L. Wentholt uitsluitend gebruiken voor opslag van aardappelen en uien die op kon- trakt voor het Kruinings bedrijf al daar zijn betaald. Met de gebouwen op de verschillende lokaties is het o.m. mogelijk om aardappelen van verschillende rassen en met een ver schillende eindbestemming separaat op te slaan. Het gaat hier overigens in hoofdzaak om aardappelen voor verwerking in de fabriek te Kruiningen. De heer Wentholt verwacht dat het bedrijf er in West Zeeuws Vlaanderen in zal slagen haar omzet te vergroten. Wat de reeds met de Feijter afgesloten worden door de heer J. Uitdewilligen, vanuit West-Brabant benoemd. Dat zo'n sub kommissie zeer positief en verhelderend kan werken is gebleken uit de ervaringen die zijn opgedaan met de sub tuinbouwkommissie in West-Brabant. Deze tuinbouwgroep is ruim 2 jaar geleden opgericht en vergadert onder voorzittersschap van de heer P. Frijters 3 a 4 maal per jaar. Een voordeel van het werken met sub kommissies is nog dat specifieke knel punten in een bepaalde sektor meer aandacht krijgen omdat de gehele groep bestaat uit vakkollega's. Voor kringvoorzitter J. Geluk brengt het enige verlichting omdat het voor hem ondoenlijk is zich te verdiepen in de zeer grote verscheidenheid van be drijfstakken die kring West-Brabant vertegenwoordigt. J. v. Tilburg contracten betreft merkte hij op dat deze in principe kunnen worden ge continueerd, maar de nieuwe con tracten met Meijer B.V. kunnen wel beter of slechter zijn dan die welke de boeren begin dit seizoen reeds hebben afgesloten. Meijer is bereid met de telers in het gebied een en an der te bespreken. Volgende week dinsdag zal er door het Kruinings be drijf een bijeenkomst worden belegd waar de telers van de laatste ontwik kelingen op de hoogte zullen worden gebracht. De bijeenkomst wordt ge houden in een zaal in het Hof van Koophandel te IJzendijke en begint om 15.00 uur. Bestuur Landbouwschap positief over premie op kwaliteitsmest Het bestuur van het Landbouw schap staat positief tegenover het plan van de Stichting Landelijke Mestbank voor een premie op mest met een hoog droge stofgehalte. Een dergelijke financiële prikkel voor de mestproducent moet er voor zorgen dat de produktie van kwalita tief goede mest gestimuleerd wordt en dat deze mest over een grotere af stand wordt afgezet. Het plan behelst een minimumprijs voor de gebruiker van mest. De hoogte hiervan is afhankelijk van de mestsoort en de prijs van andere meststoffen. Om in aanmerking te komen voor een kwaliteitspremie zal varkensdrijfmest over minimaal 100 kilometer vervoerd moeten worden. Voor pluimveedrijfmest en rundvee- drijfmest geldt een minimum trans portafstand van 125 kilometer. Een gezellig onderonsje, v.l.n.r. de nieuwe direkteur P. van Sande, de oude direkteur Chr. van Oers en de voorzitter van de WCL V de heer C. Luysterburg. De veehouder hoeft zijn volwassen meststieren voor de slacht niet meer te blikken om voor premie in aan merking te komen. Minister Braks heeft het Landbouw schap op 1 juli gezegd dat hij genoe gen zal nemen met het kontroleren van het nummer van de Gezond heidsdienst. 'De keurmeesters moe ten zich ekstra inspannen', zo liet de minister weten. Braks komt met dit besluit tegemoet aan het bezwaar van het Landbouw schap dat het blikken van volwassen stieren een te gevaarlijk karwei is. Bij de jonge dieren moet wel het oor nummer ingebracht worden. Het ministerie heeft het phoma- besluit ingetrokken. Dat betekent dat de ziekte uit de rij van quarataine- ziekten is verdwenen en een kwali teitsziekte zoals fusarium is geworden. Voor de teler is hiermee een aanmerkelijke verbetering bereikt. Voorzitter van de hoofdafdeling Ak kerbouw van het Landbouwschap de heer J. Leeuwma is ook zeer scep tisch. Hij is van mening dat in het belang van de konsumptietelers en ten behoeve van de export van poot- aardappelen een stuk keuringsbeleid in stand moet blijven. Bovendien blijft onderzoek naar phoma en het voorkomen daarvan zeer zeker gewenst. 4 Vrijdag 10 juli 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 4