Vakantiewerk KIMLC kommentaar over geld en goed Beloning van in het bedrijf meewerkende kinderen EG verkeert in mid-life krisis Rónd deze tijd is of wordt het lopende schooljaar weer afgesloten. Voor een aantal agrarische studenten zal dit de afsluiting van hun - volledige - agrarische opleiding zijn. Degenen die thuis een agrarisch bedrijf hebben staan dan voor de keuze elders, al of niet op een agra risch bedrijf, in loondienst gaan of thuis op het ouderlijk bedrijf gaan meewerken. Veelal zal dit laatste gebeuren met de gedachte en de intentie het be drijf een keer over te nemen. Mede met het oog hierop is het gewenst hiervoor regelingen te treffen. In de praktijk komen we nog te dik wijls tegen dat het meewerken thuis als een vanzelfsprekendheid be schouwd wordt en dat hier als tegen prestatie "slechts" tegenover staat: kost, inwoning, kleding en zakgeld. Dit gebeurt dan vaak vanuit de niet uitgesproken veronderstelling dat hij of zij straks toch op het bedrijf ver der kan gaan. Er zijn echter een aantal redenen te noemen waarom het juist wel erg be langrijk is om het een en ander te re gelen omtrent beloning e.d., ook als men van plan is in de toekomst het bedrijf over te laten nemen. De rede nen zijn: - het treffen en toekennen van een be loning geeft de noodzaak een analy se te maken van het bedrijf en de bedrijfsmogelijkheden. Bij een te krappe omvang kunnen maatregelen getroffen worden. Door de huidige wetgeving op het gebied van de pro- duktie - melk - en de mest wordt aan passing steeds moeilijker. Teleurstellingen achteraf kunnen ech ter door tijdige onderkenning voor komen worden; - voor de toekomstige ondernemer is eigen vermogensvorming van wezen lijk belang, vooral bij overname; -.verrekening achteraf, a.h.v. het aantal thuis meegewerkte jaren biedt weinig zekerheid naar de bedrijfsop- volger toe op dit moment; - als het bedrijf bij nader inzien niet wordt overgenomen, heeft toch een reële beloning plaatsgehad; - een reële beloning schept duidelijk heid voor het kind en voor de ouders; - beloning kan de arbeidsmotivatie vergroten. Een afhankelijkheid van het resultaat stimuleert. Verschillende beloningsmethoden mogelijk Er zijn verschillende methoden waar op men meewerkende kinderen kan belonen voor gedane arbeid. Regeling en die hiertoe gemaakt kunnen wor den, kunnen beperkt blijven tot een financiële beloning alleen, maar kun nen ook uitgebreid worden met b.v. overnamerechten van het bedrijf. Hoe ver men wil gaan in het regelen van bepaalde zaken hangt af van de wen sen en vooruitzichten die er op het moment zijn. De 3 meest toegepaste regelingen die getroffen worden om meewerkende kinderen te belonen zijn de volgende: Loondienst Het kind kan thuis in loondienst ge nomen worden. De hoogte van het loon hangt af van de CAO in de be treffende bedrijfstak. Ook uitbetaling tegen het wettelijk minimumloon is mogelijk. Het "voordeel" voor het kind is dat het verzekerd is van een vast inkomen. Ook al werkt het be drijf verliesgevend, toch moet het kind uitbetaald worden. Het kan dus de financiële positie van het bedrijf verzwakken op het moment dat het toch al niet zo goed gaat. Tegen gesteld is het zo dat in jaren met ho ge bedrijfswinsten het kind niets merkt van het feit dat mede door zijn/haar arbeid het bedrijf goed ge draaid heeft. Het resultaat wordt hier geflatteerd ten nadele van de thuis meewerkende. Een ander punt van afweging bij een loondienstverhouding is de verzeke ringsplicht. Verzekeringsplicht bete kent dat er premie betaald moet worden voor alle werknemersverzeke ringen (WW, Ziektewet, Zieken fondswet, WAO). Het betekent echter ook dat men hiervoor verze kerd is. Het nadeel kan hierin schui len dat het een vrij dure vorm van verzekeren is. Indien het voornemen bestaat het be drijf in de toekomst over te nemen is het niet gewenst dat het bedrag wat de opvolger in spé niet direkt nodig heeft voor levensonderhoud e.d. uit het bedrijf gehaald wordt, maar het is beter als dit kapitaal in het bedrijf blijft zitten als schuld aan de meewer kende. Middels een jaarlijkse tegoed- schrijving door de ouders in het bedrijf is dit te realiseren. Winstdelingsovereenkomst Kenmerk van deze vorm is dat de hoogte van de beloning afhangt van het bedrijfsresultaat. De behaalde be drijfswinst wordt volgens een bepaal de verdeelsleutel verdeeld tussen de ouders en het kind. Op deze manier wordt de financiële en daarmee ook de mentale betrokkenheid bij het be drijf vergroot, omdat een grotere in zet immers meestal direkt groter financieel resultaat oplevert. Bij de ze vorm van beloning is men niet ver plicht verzekerd, maar dient men zich partikulier te verzekeren tegen ziek tekosten en arbeidsongeschiktheid. Dit is meestal een minder dure vorm van verzekeren in vergelijking tot de loondienstbetrekking. Een winstde lingsovereenkomst kan ook ten doel hebben om een voorlopige belonings regeling te treffen, vooruitlopend op een nauwere samenwerking of be drijfsopvolging. In jaren met lage bedrijfswinsten, is het gevolg van deze regeling dat ook het winstaandeel van de opvolger in spé laag is en dat hij/zij dus weinig kans krijgt voor vermogensvorming. In jaren met hoge bedrijfswinsten echter zal de opvolger lang niet het he le winstaandeel hoeven op te nemen om de privé-bestedingen hiermee te betalen met als gevolg dat het niet op genomen winstaandeel potentieel be drijfskapitaal van de opvolger wordt. Binnen de winstdelingsovereenkomst kan ook een minimale beloning voor de zoon/dochter worden bedongen. Voor de fiskus wordt een winstdelings overeenkomst veelal gelijk gesteld met inkomen uit arbeid. De periode waarin per traditie veel va kantiewerk wordt verricht is weer aangebroken. Velen willen proberen een zakcent bij te verdienen om het eigen vakantiebudget te verruimen. Daarbij is het goed om op een aantal zaken te letten. Het vakantiewerk mag worden ge daan door personen van 15 jaar en ouder. Wel zullen degenen die nog geen 18 jaar oud zijn erop moeten let ten dat een arbeidskaart verplicht is als aan de leerplicht is voldaan. Avond- en nachtwerk is voor deze leeftijdsgroep verboden al zijn uitzon deringen mogelijk in de verplegende- en verzorgende sektor. De maximale arbeidsduur voor deze groep bedraagt 8 uur per dag. Op de beloning van de vakantiewer ker is de Wet minimumloon en mini mum vakantietoeslag van toepassing, Maatschapsovereenkomst Een maatschap is een samenwerkings vorm tussen twee of meer vennoten (ouder/kind). De behaalde winst wordt ook hier, zoals hierboven om schreven, verdeeld volgens een be paalde verdeelsleutel. In de maatschap worden echter meer zaken geregeld dan bij de winstdelingsvorm van belonen gebruikelijk is. Er wordt in vastgelegd welke goederen (grond, gebouwen, machines, vee, arbeid etc.) ingebracht worden in de maatschap. Er worden vaak al vergaande rechten voor de opvolger vastgelegd, b.v. dat hij/zij roerende en onroerende goe deren te zijner tijd kan overnemen en ook tegen welke waarde (meestal agrarische waarde) hij/zij deze goe deren dan kan overnemen. Hierme de wordt dan de eigenlijke bedrijfsovername mogelijk gemaakt. Voor zelfstandige ondernemers gel den bepaalde fiskale faciliteiten, zo als de zelfstandigenaftrek en de FOR (fiskale oudedagsreserve). De venno ten in een maatschap worden (onder bepaalde voorwaarden) door de fis- kus als zelfstandig ondernemer aan gemerkt. Voor een opvolger in spé houdt dit dan ook in dat hij/zij aan spraak kan maken op deze genoem de fiskale faciliteiten. Vooral met het oog op de fiskale be handeling kan het raadzaam zijn een maatschapsovereenkomst aan te gaan. Uiteraard zal een gezamenlijke exploitatie van het bedrijf moeten bestaan met ook een gezamenlijk ri- siko. Binnen de overeenkomst zelf kan echter bepaald worden hoever men wil gaan. Maatwerk Er zijn nogal wat manieren om mee werkende kinderen te belonen en re gelingen te treffen voor een toekomstige bedrijfsovername. Bij het treffen van een beloningsregeling worden ook veelal andere zaken be keken en beoordeeld zoals een finan ciële gelijkstelling van de kinderen en de beoordeling van de opvolgings- wensen en mogelijkheden. Dit vraagt om een individuele beoor deling. In iedere situatie zijn de om standigheden anders. Het gaat om een "eigen" oplossing en deze is van veel faktoren afhankelijk. Bij de overwegingen kan de Sociaal- Ekonomische Voorlichtingsdienst U behulpzaam zijn. Vraag tijdig naar deze voorlichting. Bij de ZLM is er een vlugschrift ge maakt over Beloning van meewerken de kinderen. U kunt dit aanvragen bij Hans Mieras, tel. 01100-21010. tenzij minder dan 1/3 van de gebrui kelijke arbeidsduur wordt gewerkt. De vakantiebijslag bedraagt in dat ge val 7Zïover het verdiende loon. Eveneens bestaat aanspraak op va kantiedagen. Of er sprake is van een echte dienstbetrekking zal veelal af hangen van de gemaakte afspraken. In de land- en tuinbouw komt veel sei zoenwerk voor wat betekent dat de vakantiewerker niet gebonden is aan vaste werktijden. In die situatie is er geen sprake van het sociaal verzekerd zijn. Wel zullen ten behoeve van de loon belasting aan enige administratieve bepalingen moeten worden voldaan en premieheffing volksverzekering worden afgedragen. Vaste werktijden Betreft het vakantiewerk echter het De Europese Gemeenschap is in wezen een Europa der Vaderlan den. Dat is vorige week tijdens de Topkonferende van regeringslei ders en staatshoofden nog weer eens duidelijk gebleken. De Ge meenschap is met minimale bin dingen bijeen gehouden. Dertig jaar na de ondertekening van het Verdrag van Rome kun je zeggen dat de Gemeenschap in een mid life krisis verkeert. Deze toestand kan er toe leiden dat er óf een meer stabiele Gemeenschap zal ontstaan óf een proces van steeds verder gaande des-integratie zich zal voltrekken. Daarbij dient men wel te bedenken dat een desinte gratie uiteindelijk voor alle lid staten van de EG verlies van wel vaart betekent. Het is opvallend hoe tweeslachtig sommige regeringen tegenover de Gemeenschap staan: Wel de voor delen willen inkasseren, maar niet de nadelen aanvaarden. Dat is ze ker het geval met de Bondsrepu bliek. Dit land heeft een zeer sterke ekonomie, vooral gebaseerd op een industrie die volop de voor delen van de Gemeenschap heeft weten te benutten. De Duitse eko nomie is in staat de eigen boeren op vele fronten financieel tege moet te komen. (Eigenlijk zijn het de afnemers van de Duitse in- dustrieprodukten, zoals Neder land, die de rekening betalen.) Aan de andere kant durft West- Duitsland het specialisatie-beginsel niet toe te passen in de landbouw vanwege de daaraan verbonden gevolgen. Daarom is het ook on begrijpelijk dat Bondsminister Kiechle van Landbouw tot onge wenst persoon is verklaard op de algemene vergadering van de Duit se Boerenbond. Of zou men van mening zijn dat Kiechle 's halsstar rige houding in Brussel haaks staat op het lange termijn beleid van de Duitse boeren? De meeste zorg baart de financie ring van de EG. Een strukturele oplossing voor het probleem is er nog niet, hoewel voorzitter Delors van de Europese Commissie dien aangaande positieve voorstellen heeft ingediend. Hier heeft de Britse premier Thatcher zich nog eens laten gelden als ongekroon de penningmeester, zonder ook maar enige politieke wil en visie te tonen om in Europa de handen in een te slaan. Het opschuiven van de beslissing over de financiering verrichten van werkzaamheden gedu rende vast voorgeschreven werktijden dan is veelal sprake van een normale dienstbetrekking.-Op het bruto loon moeten dan loonbelasting, premie AOW/AWW en premie werknemers verzekeringen worden ingehouden. Voor zover een netto vergoeding is af gesproken moet dit netto bedrag naar bruto worden teruggerekend of ook daadwerkelijk loonbelasting verschul digd zal zijn zal afhankelijk zijn van het gegeven of de beloning uitkomt boven de belastingvrije som. Het loon dat gedurende het zomersei zoen wordt verdiend met vakantie werk heeft geen invloed op het recht op kinderbijslag, tenzij de netto ver diensten meer bedragen dan ƒ1.400,Het meerdere wordt dan in de verrekening betrokken. Voor personen van 18 jaar en ouder met studiebeurzen krachtens de Wet stu diefinanciering geldt een specifieke kortingsregeling terzake van genoten inkomsten, uit welke hoofde dan ook. Voorzover sprake is van inhouding van ziekenfondspremie terwijl de va kantiewerker via de ouders partiku lier verzekerd is, bestaat de mogelijkheid tot restitutie van deze premie. De werkgever verstrekt een werkgeversverklaring waarop de pe riode is aangegeven van de verrichte naar het eind van dit jaar toont aan, dat politiek inderdaad krisis- management is; er kunnen alleen besluiten genomen worden als de krisis groot genoeg is. Het is alleen jammer dat de landbouw daar de dupe van wordt. Wat de markt- en prijsbesluiten betreft is het mijns inziens heel verstandig dat de kwestie van hef fing op oliën en vetten (stabilisa tieheffing) allereerst nog eens goed met belanghebbende landen bui ten de EG wordt besproken. Voorkomen moet worden dat een verlichting van het Europese bud get ongewenste reakties oproept bij de handelspartners, waardoor het uiteindelijke saldo voor de EG wel eens negatief zou kunnen uit vallen. Zeker een open handelsna tie als Nederland zou daarvan de gevolgen ondervinden. De reeds ingewikkelde materie van monetair compenserende bedra gen is er door de jongste besluiten in Brussel nog ondoorzichtiger op geworden. Niet alleen is een nog sterkere nadruk komen te liggen op het verschillend uitwerken van mcb per lid-staat, maar ook is een nog sterkere nadruk komen te lig gen op de varierende uitwerking tussen de diverse produkten. Voor Nederland betekent dit dat alle produkten die onder het mcb- regiem vallen een half procent prijsverlaging ondergaan, omdat ons land heeft gekozen voor een aanpassing van de zgn. groene koers. Voor exportprodukten is dit een gunstige benadering. Ongunstiger is de uitwerking van de groene koers-aanpassing voor produkten die in mindere mate op export zijn georiënteerd. Dat geldt zeker voor produkten zoals de gra nen, waarvan de prijzen behoor lijk zijn verlaagd en bovendien de beheers- en kwaliteitsregelingen zijn aangescherpt. Ik vind dan ook dat de Raad van Landbouwmi nisters hier is doorgeschoten en dat Nederland (lees minister Braks) zich er onvoldoende tegen heeft verzet. De besluiten zijn nu buiten het kader van geleidelijk heid en beheersbaarheid komen te liggen. Afijn, de EG leeft nog. Het landbouwbeleid wordt in de mid life krisis meegesleept en blijft daardoor afhankelijk van telkens weer benodigde eenmalige uitke ringen. Varekamp werkzaamheden. Met deze verklaring en een opgaaf van de betaalde premie van de partikuliere verzekering kan bij het ziekenfonds om restitutie van (een deel) der ziekenfondspremie wor den gevraagd. B. Veerbeek Landbouwschap: Nijpels moet verzuringsuitspraak toelichten Het Landbouwschap wil van minis ter Nijpels van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu op heldering over diens uitspraken over de bijdrage van de landbouw aan de verzuring van het milieu. Volgens re cente kranteberichten zou de be windsman hebben gezegd dat am moniak uit mest voor 60 procent verantwoordelijk is voor de verzu ring. Het Landbouwschap ontkent niet dat ammoniak uit mest bij draagt aan de verzuring, maar bere kent die zelf op ongeveer een kwart. Het Landbouwschap meent dat er voor de uitspraken van minister Nij pels, zoals die in de pers zijn weerge geven, geen wetenschappelijke on derbouwing te geven is. Vrijdag 10 juli 1987 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 3