gropatax verzekeringen zlm Leve het platteland zlm Zitdagen Land- en tuinbouwblad radio - t.v. Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Inhoudsopgave In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur. geen agendaberichten meer worden opgenomen Red AFD. THOLEN VAN DE NFO Op dinsdag 14 juli a.s. is er een avondekskursie naar de bedrijven van de heren C. Boudeling en A. Wisse. Aanvang: 19.00 uur. Te be ginnen bij de heer Boudeling aan de Langeweg te Anna Jacobapolder. Oproep van de groentetelers in Zeeuws-Vlaanderen De drie landbouworganisaties in Zeeuws-Vlaanderen zijn van oor deel, dat de groentetelers in dat ge bied in een nadelige positie verkeren t.o.v. hun collega's in andere delen van Nederland. Het is van groot be lang, dat hierin verbetering komt. Met name wordt gewezen op: verbe tering van teelttechnische aspecten (studiegroepen, voorlichting) en af zet van de produkten. Voorgesteld wordt om tot een bundeling van de belangen van de Zeeuws-VIaamse groentetelers te komen die zich met deze problematiek bezighouden. Teneinde de betrokkenen de gele genheid te geven hierover hun oor deel te geven en besluiten te nemen wordt er een bijeenkomst belegd op dinsdag 21 juli om 20.00 uur in restaurant "De Braakman" te Hoek. Wij dringen erop aan, dat de groen tetelers in grote getale opkomen. Deskundigen van voorlichtings dienst en landbouworganisaties zul len aanwezig zijn. 3 CLO in Zeeuws-Vlaanderen Bloemensiertentoonstelling Breda Flora De landelijk en internationaal hoog aangeschreven bloemen-siertentoon- stelling Breda Flora in de 16e eeuwse Grote Kerk van Breda vindt dit jaar plaats van vrijdag 21 tot en met woens dag 26 augustus. Open op vrijdag en zondag van 12.00-21.00 uur, zaterdag en maan dag tot en met woensdag van 09.00-21.00 uur. Kaartverkoop bij de VVV Breda en aan de kerk. De toegangsprijs bedraagt ƒ6,met speciale prijzen voor groepen, 65-plussers, kinderen en gezinnen. Alle verdere informatie verkrijgbaar bij VVV Breda, Willemstraat 17-19, 4811 AJ Breda, tel. 076-222444. Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel huis 01100-20228 J. Wieringa, eindredactie tel. huis 01103-1440 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM-Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Advertentie-acquisitie voor Midden-Zeeland: Tel. 01180-81000 Minister Braks staat centraal bij de folkloristische dans die laars" uit Heinkenszand uitvoerden. 'De Babbe- Minister Braks van Landbouw opende onlangs op de Flevohof de Europese Campagne voor de Landelijke Gebieden in ons land. Tijdens deze opening heeft een delegatie uit elke provincie liede ren ten gehore gebracht. Vanuit Zeeland heeft de dansgroep "De Babbelaars" uit Heinkenszand opgetreden. Tijdens de folklo ristische dans van deze groep moest de minister heel stil blijven staan. In zijn toespraak zei Braks o.a. dat nergens het ruimteprobleem zozeer naar voren komt als in ons land. „Wij leven niet alleen in een van de kleinste, maar ook dichts- bevolkte landen ter wereld. Een land bovendien waar in ruim tweederde van het buitengebied land- en tuinbouw wordt beoe fend. Braks noemde het niet ver wonderlijk dat de bewonders van het platteland niet altijd even in genomen zijn met het groeiende legioen "stadse" recreanten op hun domein, terwijl op hun beurt de stedelingen zich nogal eens storen aan de belemmeringen die zij op hun weg vinden. De minis ter ziet het als zijn taak die ver schillende belangen tot hun recht te laten komen. Dezelfde dat is in het kader van de Europese Campagne voor de Landelijke Gebieden op de Flevo hof een nieuwe tuin aangelegd. De tuin stelt een landkaart van Nederland voor. De meeste ge meenten zijn ingeplant door meer dan 400 burgemeesters die tijdens de startbijeenkomst aanwezig wa ren. Plantpubliciteit Nederland heeft gezorgd voor het vaste en eenjarige plantmateriaal. Via de waterwegen en snelwegen is het mogelijk om over de kaart van Nederland te lopen. Een leuke en leerzame attractie voor jong en oud. Regionale trekkerbehendigheidswedstrij- den West-Zeeuws Vlaanderen Op 18 juli worden in IJzendijke, tij dens de Folkloristische dag op de markt vanaf 19.00 uur de regionale trekkerbehendigheidswedstrijden ge houden. Deelname is vrij voor ieder een die bevoegd is om trekker te rijden, opgave bij de wedstrijdleiding aan het parcours. De eerste drie wor den afgevaardigd naar de provincia le kampioenschappen. Inschrijven kan tot 20.00 uur. Kursus "Onkruidkunde" in Gent (B.) In Gent zal op 22, 23 en 24 septem ber 1987 een kursus "Onkruidkunde" worden georganiseerd. De kursus is bedoeld als een brede introduktie tot het hele terrein van de onkruidkun de. De kursusstof is zowel binnen als buiten de landbouw toepasbaar. Er wordt gestreefd naar een behandeling van zowel de belangrijkste basisprin cipes als van een aantal toepassings- aspekten bij de teelt van gewassen en bij het beheer van bijvoorbeeld wa tergangen en wegbermen. De kursus is bestemd voor afgestudeerden van universitair en hoger beroepsonder wijs die werkzaam zijn in onderzoek, voorlichting en onderwijs, of bij uit voerende instanties als plantsoenen diensten, waterschappen en rijks diensten. Dinsdag 14 juli a.s. Radio 5 (298 me ter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "De kwaliteit van de arbeid in de landbouw", een vraaggesprek met prof. dr. A.L. Mok, hoogleraar in de sociologie van arbeid en technologie van de Landbouwuniversiteit te Wa- geningen. Donderdag 16 juli a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "Vakantie en Hygiëne: verantwoord eten onderweg", met medewerking van het Voorlichtingsbureau voor de voeding. Kunstmeststrooiertest en afstelservice De landbouwstudieklubs Hulst en Kloosterzande organiseren op 14, 15 en bij voldoende deelname ook op 16 juli a.s. in samenwerking met Agrarische Unie-Vulcaan B.V. een DSM-kunstmeststrooiertest- en af stelservice. Deze zal plaatsvinden van 's mor gens 9.00 uur tot 's middags 17.00 uur bij B. Rijk Aardappelhandel B.V., Hulsterweg 6 te Kloosterzan de. Voor de deelnemers en belang stellenden wordt een dia-serie ver toond in de loods, waarin het belang van een juiste afstelling en goed on derhoud van de strooier wordt toe gelicht. Deskundigen van DSM- Meststoffen B.V. verrichten de tests en kunnen u adviseren bij het ver krijgen van een akseptabel strooi- beeld bij de gewenste werkbreedte en de te gebruiken meststof. Aanvul lende informatie wordt verstrekt door Agrarische Unie-Vulcaan B.V., de heer E. de Koek, tel. 01148-1225. Landbouwschap wil verbod op doorstraling van voedsel Het Landbouwschap wil dat het zo genaamde doorstralen van voe dingsmiddelen in ons land zo snel mogelijk geheel word verboden. Bij de binnen- en buitenlandse consu ment moet op deze manier iedere twijfel worden weggenomen over het gebruik van deze omstreden metho de om de houdbaarheid te vergroten. Op de Westduitse markt kampt de Nederlandse tuinbouw op het ogen blik met afzetproblemen omdat veel consumenten ten onrechte denken dat uit ons land afkomstige groenten en fruit zijn bestraald. Wetenschappelijk zijn er geen aan wijzingen dat het onschadelijk ma ken van bacteriën en schimmels met behulp van gammastralen op welke manier dan ook nadelig is voor de volksgezondheid, in wetenschappe lijke kring denkt men dat bestraling het gevaar van voedselvergiftiging sterk zou kunnen verminderen. Accoitfantsunie (boekhoudbupo)' der ZLM tel. 01*30^15710 (Goes) tel. 01153^""*2013- (ZdSmslag) tel. 01180 - 11451 (Middelburg) tel.01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel. 01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01110 - 6051 (Zierikzee) tel.01116 - 1540 (Renesse) ai Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur, de heer J. van Nispen, tel. 01100 - 21010. Bezoekers van de heer J. Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. De zitdag van de heer J. Vroegop van 16 juli komt te vervallen. m J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé), 01100 - 21010 (kantoor). J.L. Mieras, tel. 01102 - 1852 (privé), 01100 - 21010 (kantoor). G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117 - 1782 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch be reikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé). J.R. Kikkert, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01154 - 2060 (privé). M. Meulenberg, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100 - 31949 (privé), 01100 - 21010 (kantoor). A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Vakantie Sociaal Ekonomische Voorlichters De heer J. Markusse, hoofd voorlichting, heeft vakantie tot 3 augus tus a.s. De heer A. Lindenbergh, rayon Brabant, heeft vakantie van 7 juli tot 10 augustus a.s. PHLO-kursus 'modellering en gebruik databases' Op 17, 18, 26 en 27 november a.s. zal in Wageningen,de PHLO-kursus 'Modellering en gebruik databases' worden gehouden. De kursus is be doeld als kennismaking met enkele basisbegrippen in de 'database jung le'. Van de kursisten wordt enige informatika-voorkennis verwacht. De kursus is bedoeld voor afgestu deerden van de LUW en het HAO, alsmede vergelijkbare opleidingen. Inschrijven kan tot 20 oktober. Na dere inlichtingen, via tel. 08370-84093. Dr. ir. A.P. Verkaik benoemd tot sekretaris NRL0 Dr. ir. A.P. Verkaik is onlangs be noemd tot sekretaris van de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onder zoek (NRLO). Hij volgt ir. G. Wan- sink op, die in verband met pensionering zijn funktie met ingang van 1 juni jl. heeft neergelegd. Dr. ir. A.P. Verkaik, geboren 3 mei 1941, studeerde in 1965 af aan de Landbouwhogeschool te Wagenin- gen. Hij was achtereenvolgens werk zaam bij een Christelijke Hogere Landbouwschool, bij de direkties Or ganisatie en Efficiency en Landbouw kundig Onderzoek van het ministerie van Landbouw en Visserij en de Na tionale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO. In 1977 promoveer de hij op een proefschrift met als on derwerp 'Verkenningen omtrent de doelsteilingsproblematiek in arbeids organisaties'. Kamer van Koophandel verleent steun aan Bedrijven Kontaktdagen De Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden- en Noord Zeeland verleent dit jaar extra steun aan de Zeeuwse Bedrijven Kontaktdagen. De Kamer van Koophandel is van mening dat de kontakten tussen die bedrijven onderling van enorm belang zijn voor een goede en gezonde ekonomische ontwikkeling in de regio. De Bedrij ven Kontaktdagen vinden plaats op 19 t/m 21 oktober van dit jaar, te Goes. 5. Uitwerking akkoord land bouwprijzen. 6. Hoe behoud ik mijn no-claim korting? 7. Verzekeringen ZLM wil leden totaalpakket aan gaan bieden; Voorzitter L.W. van Nieuwenhui- zen: "Verzekeringen ZLM ligt goed in de markt". 8. Financiële commissie: "Verze keringen ZLM kerngezonde on derneming. 9. Aantastingsniveau gele roest in veel tarwerassen hoog. 10. Beperkte rekreatiebestem- ming op kampeerboerderijen. 11. PZ: Teruggang zuivel zet door. 12. Samenwerking tussen boer en combiwerker verloopt goed; Goe de belangstelling voor trekker- trek in Kapelle. 13. Hoofdbestuur ZLM op werk bezoek. 15. Leerlingenaantal MAS Goes stabiel. 17. Overeenkomsten landschap- sonderhoud, PJZ-geluid. 19. Voor de vrouw; Kookrubriek. 2 Vrijdag 10 juli 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 2