CVZ-nieuws Verschillen in prijsontwikkeling Lagere prijzen Vorige week steeg de veilingprijs van de meeste glasgroenten, maar veel vollegrondsgroenten brachten minder op. Glasgroenten De tomaten brachten vorige week een hogere prijs op, ondanks een ruime re aanvoer. Ook komkommers skoor- den hoger. Hetzelfde was bij sla het geval, waarvan de aanvoer ook rui mer was. Vollegrondsgroenten In de koolsektor was het vooral spits kool die een deel van de prijs moest inleveren. Spinazie daalde eveneens in prijs. Ondanks een kleinere aanvoer liep de veilingprijs van andijvie terug van ƒ1,15 naar 45 cent. Waspeen bracht minder, bospeen meer op. Witlof ging een gulden in opbrengst- prijs omlaag. Ook prei leed een ge voelig prijsverlies. De aanvoer van asperges liep heel erg sterk terug. Des ondanks daalde de veilingprijs. Zowel de snijbonen als de sperziebonen brachten minder op. Dat gold heel sterk voor tuinbonen. Fruit Ondanks een kleinere aanvoer, daal de de prijs van appels op de veiling. Peren werden haast niet meer aange voerd. De aanvoer van aardbeien uit de vollegrond verdubbelde. De prijs er van daalde sterk. De "zomerko- ninkjes" vormen de inhoud van een PFG-marktbericht van Lisette van Rossum. De handel verwacht dat door de seizoensverlenging het ver bruik van aardbeien zal toenemen. In maart begint tegenwoordig het aard beienseizoen al. In april komen er door de vervroegde teelt al veel bin nen vanuit Zuid-Europa. In juni ko men de vollegrondsaardbeien van eigen bodem aan de markt. Dit jaar is de teelt van aardbeien onder glas kleiner dan vorig jaar. De aanvoer van aardbeien was in de eerste helft van dit jaar 14% kleiner dan vorig jaar. Er werd 15% meer geëxpor teerd. Aan vollegrondsaardbeien kwam bijna één derde minder op vei ling. In Nederland hebben de vroege Spaanse aardbeien de Italiaanse ver drongen. De Spaanse aardbeien over spoelen ook Frankrijk, tot grote woede van de Franse telers! Ook op de West-Duitse markt komen steeds meer Spaanse aardbeien. In Neder land is het aardbeienverbruik door de Spaanse uitvoer naar ons land, niet toegenomen. De Duitsers zijn wel meer aardbeien gaan eten. Het ogen- meloenseizoen is weer aangebroken. Dit jaar zullen er van 45 ha, ongeveer 3 miljoen meloenen op de veilingen worden aangeboden. De meloen be hoort tot de komkommerachtigen. In het begin van deze eeuw is met de teelt in het Westland begonnen (onder glas). Net voor de oorlog werd een 230 ha geteeld, zowel onder glas als in kassen. Uit Franse oogstramingen blijkt dat er in dat land dit jaar meer abrikozen, kersen en nektarines ge plukt zullen worden. Aan perziken wordt ongeveer dezelfde opbrengst geschat. In totaal zal de appeloogst niet veel afwijken van die van 1986, maar er zijn wel grote verschillen tus sen de gebieden. Verder blijkt dat het aandeel van de Golden Delicious klei ner zal zijn. De Franse perenoogst laat een duidelijk herstel zien. In de oogstschattingen van industrie tomaten wordt opnieuw een kleinere oogst verwacht. De Poolse fruitteelt heeft de afgelopen winter veel scha de opgelopen. Door de strenge kou zijn vooral de abrikozen-perziken en notebomen getroffen. Van de peren bomen zou de helft gesneuveld zijn, van de pruimenbomen 40% en van de appelbomen 15 a 20%. Bloemen en planten Ondanks de hogere weerstemperatuur bleef de aanvoer van snijbloemen op hetzelfde niveau: een zeer lichte toe name van minder dan 2%. Wel daal de de gemiddelde prijs fors: van 34 naar 25 cent. Ten opzichte van dezelf de periode van het vorige jaar, steeg de aanvoer met 6% en lag de gemid delde prijs op een 8 cent hoger niveau. Net als bij de snijbloemen week ook de aanvoer van kamerplanten niet veel af van die van de week daarvoor: -2%. de gemiddelde prijs daalde met 21 cent. Vergeleken met het vorige jaar geeft de markt voor kamerplan ten nog steeds een gunstig beeld te zien: vorige week een 36% hogere aanvoer en een gemiddelde prijs, die 11 cent hoger lag. In het eerste half jaar 1987 heeft Nederland voor 8'/2% meer bloemkwekerijprodukten geëx porteerd dan in het eerste halfjaar 1986. Voor snijbloemen was de ex portwaarde vrijwel gelijk, maar die van de planten steeg met ruim 11%. De grootste stijging van de export waarde van bloemkwekerijprodukten viel waar te nemen voor Spanje en wel met 40%. Italië nam voor 20% meer af, Denemarken voor 15%. Naar de Verenigde Staten ging voor 20% minder. Nieuwe roepprijs varkens pas volgende week Op verzoek van de slachterijen zal de nieuwe roepprijs varkens pas volgende week woensdag ingaan. Omdat het in de bedoeling lag de nieuwe roepprijs afgelopen woens dag te veranderen, hadden wij de tabel "varkens" al gewijzigd. De prijzen in de tabel kloppen dus wel deze week, maar de gewichtsgren- zen van de Utrechtse beurs en de omschrijvingen van de var- kensprijzen niet. Volgende week dekt de vlag de lading wel weer. Koeien, stieren, kalveren, varkens, ei eren, boter, granen, peulvruchten en aardappels brachten lagere prijzen op. Geen zonnige hemel op de markt dus. Runderen Op de rundveemarkten werden vori ge week weinig dieren aangevoerd. De aanvoer van het slachtvee was bijna 1500 stuks kleiner en van het ge- bruiksvee 500 stuks. Ondanks deze kleine aanvoer bracht het vrouwelijk slachtvee 15 tot 20 cent per kg geslacht gewicht minder op. Omdat de voor premie geblikte stieren vóór 10 juli geslacht moeten zijn, was daar van het aanbod ruimer en de prijs la ger. Weinig vraag en wegvallende MCB's deden het rundvlees in prijs dalen, bij export naar Italië tot 40 ct per kg (geslacht gewicht). De handel in gebruiksvee was rustig. De prijzen stonden onder druk. Kalveren en schapen De prijs van de jonge kalveren was vorige week flink lager. Aan het be gin van deze week bleef de daling be perkt. De oorzaak van de prijsdaling is de geringe belangstelling van de zij de van de kopers, omdat de mesterij nog minder rendeert. Het aanbod van vleeskalveren is momenteel ruim vol doende. De prijs van de vleeskalveren was ook iets lager en er werden min der kalveren aangeboden. De afzet van kalfsvlees verloopt moeizaam. De wijziging van de MCB's en de lage varkensprijzen maken de kalfs- vleesmarkt instabiel. De wolveemarkt was onveranderd. Varkens De varkensmarkt vertoont deze week geen zonnig beeld. De prijzen staan opnieuw onder druk. De karkassen brengen 3- tot 5 cent per kg minder op. Bij de onderdelen zijn vooral de hammen moeilijk te plaatsen. De be voorrading voor de vakantie loopt ten einde en het aspergeseizoen is bijna afgelopen. De hammen zijn 5 tot 15 cent in reaktie. Ook de schouders brengen minder op (-5 tot -10 cent). De afzet en prijs van ribben is stabiel. De buiken worden wat meer ge vraagd. De nieuwe klassifikatiegege- vens, welke aan de leveranciers verstrekt worden, zullen binnenkort betrekking hebben op varkens met een geslacht gewicht van 60 kg en meer, in plaats van 50 kg en meer. Te vens zal dan het PVV-uitbetalings ad vies vanaf 60 kg gelden. Uit EG steekproeven blijkt dat de varkenssta pel van april 1987 t/m maart 1988 in de 12 EG-lidstaten vermoedelijk zal stijgen met 1 Vi De sterkste stijging wordt verwacht in Spanje 8%), Nederland 7%), Griekenland 6%) en België/Luxemburg 4%). In Denemarken wordt de zelfde omvang van de varkensstapel verwacht en in Duitsland 3% kleiner. In juli 1985 werden in Nederland 1727 duizend varkens geslacht. In juli 1986 waren dat er 1863 duizend. Het CBS verwacht dat het aantal slachtingen in deze maand rond de 2000 duizend stuks vee zal liggen (2 miljoen dus). De "Vereniging van Exporteurs voor Levende Varkens" heeft zich ge distantieerd van de Utrechtse Var- kensbeurs en zal voortaan elke vrijdag een exportprijs afgeven. 40 miljoen Spanjaarden, die meestal vier keer per dag eten, 30% van het inkomen aan voedings- en genotmiddelen uitgeven en 45 miljoen toeristen per jaar ont vangen, moeten een goede klant van ons kunnen worden, zei mr. A.S. Bre- derode van het Voorlichtingsbureau Vlees op het Binnenhof, waar een barbecue werd gehouden. Zuivel Op de zuivelmarkt is de boterprijs ge daald, omdat geen boter meer ter in terventie kan worden aangeboden. De boterproduktie lag half juni ruim 25% lager dan een jaar eerder. De produktie van fabriekskaas lag 5% hoger. Oude kaas is momenteel goed gevraagd. De prijs van melkpoeder liep weer iets op. De produktie van magere melkpoeder lag medio juni meer dan 40% beneden het niveau van vorig jaar juni. Uit het jaar verslag van het Produktschap voor Zuivel blijkt, dat het aantal melkvee houders vorig jaar met 3000 is ge daald, dat het aantal melkkoeien afnam met ruim 100.000 stuks, dat de melkproduktie per koe steeg met ruim 300 kg en dat de zuivelexport terug liep met 600 miljoen gulden. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt kwamen er bij wei nig transakties lagere prijzen tot stand. Bij de zaden trok de prijs van blauwmaanzaad iets aan. De peul- vruchtenmarkt gaf lagere prijzen te zien. Aardappelen en uien Door het wegvallen van de Engelse markt duikelden de prijzen voor de frite-aardappelen naar omlaag. Ook de tafelaardappelen brachten een la gere prijs op. Het ruime aanbod gaat de telers nu geld kosten. In de eerste 5 maanden van dit jaar werd 653 dui zend ton aardappelen verwerkt tot aardappelkonsumptieprodukten, dat is een kleine 100 duizend ton meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Veevoeders De markt van de Noord-Amerikaanse mais was flauw gestemd. Na de Brus selse prijsbesluiten ging EG-mais in prijs omlaag. Tapioka noteerde elke dag lager. Het verbruik van tapioka in de EG daalde sterk dit jaar. Citrus- en bietenpulp noteerden onveranderd. Maisgluten voermeel - op termijn - daalde in prijs. Het Konsulentschap i.a.d. voor de Voedervoorziening heeft eind juni opnieuw een prijsver gelijking van veevoedergrondstoffen uitgevoerd. De uitkomst was als volgt: 1000 VEM 32 ct; toeslag voor 1 kg VRE 36 ct. 1000 VEVI 29 cent; toeslag voor 1 kg VRE 48 ct. Aardappelverwerkingscijfers mei Het Produktschap voor Aardappe len maakt bekend dat in mei 123.000 ton aardappelen zijn verwerkt, waarvan 104.000 ton voorgebakken produkten. In totaal zijn er nu van januari t/m mei 653.000 ton ver werkt, waarvan 520.000 ton voorge bakken produkt. Vorig jaar was er t/m mei 556.000 ton verwerkt, in 1985 was dat 527.000 ton. In mei zijn omgerekend naar vers produkt, in totaal 95.000 ton aardappelkon sumptieprodukten geëxporteerd en 4.800 ton geïmporteerd. Prijzen St. Annaland Doré gewoon 0,32 - 0,35; drielingen 0,25 - 0,27; kriel 1,28 - 1,37. Première gewoon 0,25 - 0,28; bon ken 0,50; drielingen 0,26; kriel 1,20. Gloria gewoon 0,25 - 0,28; bonken 0,52; kriel 1,20. Totale aanvoer: 270 ton. Het kleinfruitseizoen is in volle gang. De weersomstandigheden zijn gelukkig veel beter dan aan het begin. Dit komt de kwaliteit van de bessen, frambozen en aardbeien ten goede. De kwaliteit van de rode bessen en frambozen is goed. De prijzen van de rode bessen zijn tot op dit mo ment redelijk. Rode bessen doosjes van 200 gram I: weekaan- voer t/m 4-7 58.368 doosjes, mid- denprijs 0,89. Doosjes van 500 gram I: weekaanvoer t/m 4-7 8.152 doos jes, middenprijs 1,89. Het aanbod van frambozen is nog klein maar het is duidelijk dat de vroege rassen de laatste jaren terrein hebben moeten geven aan de latere rassen. De prijsvorming is goed en hetzelfde kan gezegd worden van de kwaliteit. Frambozen doosjes van 200 gram I: weekaan voer t/m 4-7 5.056 doosjes, midden- prijs 2,04. De eerste week dat kleinfruit gekon- ditioneerd aangeboden wordt is ach ter de rug. Het is voor telers en han del een hele omschakeling geweest. De kwaliteit van de rode bessen en frambozen die aangeboden worden is goed. Er treden geen kwaliteitsver schillen op ten aanzien van het verse produkt. Het is te hopen dat in het handelskanaal de gekoelde produk ten langer goed blijven, zodat de vraag naar gekoelde produkten ook tot uitdrukking komt in de prijs vorming. Aardbeien doosjes van 200 gram I: weekaan voer t/m 4-7 1.244 doosjes, midden- prijs 0,53. Doosjes van kilo's II: weekaanvoer t/m 4-7 2.964 kilo, midddenprijs 2,13. Bramen Doosjes van 150 gram I: weekaan voer t/m 4-7 432 doosjes, midden- prijs 4,81. Trosanjers De prijzen van trosanjers kunnen sterk variëren. Dat is het eerste in het oog springende beeld, dat uit de gra fiek naar voren komt. Het lijkt wel of elk jaar de prijsverschillen steeds meer gaan fluktueren. Vorig jaar werd vastgesteld dat de schommelin gen groter waren dan in 1984/1985 en nu moet weer hetzelfde gezegd wor den over 1986/1987 t.o.v. 1985/1986. In het laatste seizoen zijn de prijzen van de trosanjers dieper doorgezakt. De pieken waren eveneens minder hoog. In het voorjaar beginnen de trosanjers met een goed prijsniveau. Dat moet ook wel vanwege vrij hoge energiekosten. In de beide laatste maanden van het jaar zijn de prijzen gemiddeld ook weer goed, vooral vanwege een assortimentsverande ring. Naast dit algemene beeld kan over de verschillen tussen de beide ja ren worden opgemerkt, dat het ge middeld lager prijspeil in het laatste jaar vooral een gevolg is van het gro tere aanbod (5%). Op de Paardenmarkt van 's- Hertogenbosch werden 2 juli 118 stuks aangevoerd. De prijzen waren als volgt: Luxe paarden van ƒ2.725,tot ƒ3.350,Oude paarden van ƒ2.025,— tot ƒ2.750,—; 3-jarige paarden van ƒ1.425,tot ƒ2.800,2-jarige paarden van ƒ1.425,— tot ƒ2.400,—; Veulens van ƒ625,tot ƒ1.200,Hitten van ƒ775,— tot ƒ1.700,—; Pony's van ƒ475,tot ƒ1.550,Shetland pony's van ƒ325,tot ƒ600, Oude slachtpaarden van ƒ4,20 tot ƒ5,95, kg.gesl.gew.; Jonge slacht paarden van ƒ4,45 tot ƒ6,05, kg.gesl.gew. De handel verliep traag. Aardappelen in de Gemeenschap Rotterdam gaf maandag een zeer sterke prijsval te zien voor de Bintjes 50 mm opw. Dit ondanks een nog goede eksport die in de week tot 3 juli altijd nog 34.000 ton bedroeg, waarbij de afzet naar België nog niet geheel is inbegrepen. Tot nu toe wa ren aardappelen van oogst 1986, voor zover het de grote maten en goede kwaliteit betrof, nog vrij goed te quitteren aan de industrie, o.a. in Engeland dat de laatste tijd uit de partnerlanden, waaronder Neder land, aanzienlijke hoeveelheden aardappelen betrok. Ook België le verde nog niet bijster grote hoeveel heden naar Engeland zowel als naar Frankrijk. Geleidelijk en in versneld tempo worden de aardappelen van oogst 1986 geruimd, waarbij voor de uitgesorteerde aardappelen in de voedersektor zeer lage prijzen wor den betaald. Er is een vrij intensief handelsverkeer vanuit Frankrijk naar de Benelux in voeraardappelen, met weektransporten van 1000 ton en meer. Ook italië voert nog vrij aanzienlijke hoeveelheden aard appelen van oogst 1986 uit naar Frankrijk, evenals aardappelen van oogst 1987. In Frankrijk is de nieu we oogst zal vrijwel geheel gerooid. De uitvoer van vroege aardappelen had in de week tot 28 juni betrek king op ongeveer 11.700 ton, waar van ruim 8700 ton naar Engeland ging. Ook uit andere EG landen blijft Engeland aardappelen betrek ken, vooral ten behoeve van de in dustrie. Duitsland meldt sterk kon- kurrerende offertes van Italiaanse vroege aardappelen, die de prijzen van de vroege aardappelen uit de ei gen Duitse produktie vrij sterk on der druk houdt. Overigens blijft Duitsland ook vrij grote hoeveelhe den vroege aardappelen betrekken uit Frankrijk. In de laatste week van juni waren dat ruim 1800 ton. Ne derland was in die week met goed 360 ton uit Frankrijk, een beschei den afnemer. Termijnmarkt In de week tot 3 juli liepen de note ringen op de termijnmarkt voor le veringen april volgens jaar van dag tot dag op. Maandag zette de prijsstijging zich voort. Men ver wacht dat bij aanhoudende droogte de noteringen verder zullen oplopen. Schema biggenprijzen In de week van 13-7-1987 tot 20-7-1987 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij- zenschema voor Zuid-Nederland van 4 mei 1987 met ƒ2,55 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is ƒ3,65. Rozen De prijzen, zoals die in de grafiek zijn weergegeven, hebben betrekking op de rozen van alle soorten, dus zowel grootbloemige, als kleinbloemige en trosrozen. Het eerste dat in de prijslij- nen in de grafiek opvalt is het vrijwel gelijke verloop in beide seizoenen. Wie de prijslijn van 1984/1985 ook in de grafiek zou brengen, zou ontdek ken dat dit beeld toen ook zo was. Dat betekent dat rozen, binnen een seizoenmatig patroon, een vrij stabie le prijsvorming vertonen. Toch ken nen rozenkwekers de vrees hoe ver de prijs in de zomer zal doorzakken. Als er dan echte warme dagen zijn met veel zon, staat alles snel in bloei en neemt het aanbod fors toe, met als ge volg lagere prijzen. Het prijsverschil binnen één seizoen loopt van 20 cent per stuk tot ca. 60 cent. Uitgaande van het feit dat de konsument twee maal zoveel betaalt dan de kweker krijgt, is daar het prijsverschil 40 ct tot ƒ1,20. De wat achterblijvende prijs van december vorig jaar en ja nuari van dit jaar is te wijten aan het grote aanbod in die maanden. 22 Vrijdag 10 juli 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 22