Onderhoudsovereenkomsten 1986/1987 p.j. zuid geluid Deense plattelandsjongeren op wederbezoek bij P.J.Z. Zeeuws-Vlaanderen Het licht op de afdeling Walcheren T rekkerbehendigheidswedstrijden van 3 CJ0 Zeeland Met Agrarische studiereizen het hele jaar door op reis. Redaktie: Roelie Troost Bedrijfsovername ligt stil door handel in melkkwota De Stichting Landschapsverzorging Zeeland heeft in 1986 het afsluiten van overeenkomsten met partikulie- ren voor het onderhoud van kleine landschapselementen voortgezet. De provincie Zeeland verschafte daartoe de nodige financiële middelen via een doelsubsidie beheer en onderhoud kleine landschapselementen. Dit arti kel geeft een kort verslag van de re sultaten van dit werk in 1986. Ten behoeve van de uitvoering van het onderhoud is een eenvoudige overeenkomst opgesteld. Zo'n over eenkomst wordt afgesloten tussen SLZ en de eigenaar of gebruiksge- rechtigde van het te onderhouden landschapselement. De overeenkomst geldt voor een bepaalde onderhouds- aktiviteit. Na uitvoering van het werk wordf door SLZ een financiële bijdrage uitbetaald aan degene die het onderhoud heeft uitgevoerd. Welke elementen en bijdragen Met name landschapselementen die regelmatig onderhoud nodig hebben om te kunnen blijven voortbestaan komen voor de onderhoudsbijdrage in aanmerking. Dit zijn: knotbomen, hoogstamfruitbomen, hakhoutbosjes en veedrinkputten. De bijdrage is een symbolisch bedrag dat over het algemeen juist voldoen Hier volgt het programma van die week zodat leden zich eventueel op kunnen geven om die week mee te gaan. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde, en het is zeker nog goed om je Engels een beetje op te halen. Maandag 13 juli - 's avonds om 19.00 uur touwtrek ken bij Fam. Dieleman te Hoek. Er wordt getrokken tegen de Deense gasten Oost en West tegen elkaar. K.P.J.? Dinsdag 14 juli - Bezoek aan de bloemenveiling in Honselaarsdijk - Madurodam Panorama Mesdag. Woensdag 15 juli de is voor het vergoeden van de on kosten van de uitvoerder van het onderhoud. Zo is bijvoorbeeld de bij drage voor het knotten van een knot- boom ƒ5 per stuk, voor het snoeien van een hoogstamfruitboom eveneens ƒ5 per stuk, en voor het snoeien van een meidoornheg ƒ1,25 per strekken de meter. Het opschonen van drink putten wordt in tegenstelling tot het voorgaande volledig door SLZ be kostigd. De stichting schakelt daar over het algemeen loonwerkers voor in. Groeiende belangstelling In 1986 zijn 110 overeenkomsten af gesloten, waarvan meer dan de helft met boeren. Opvallend is dat 70% van de overeenkomsten op initiatief van de eigenaar van het betreffende - fietstocht met bezoek aan loonbe drijf Buyze - fokveedag in Oostburg, en bezoek Molen van Sluis - 's avonds Deense avond om 20.00 uur in de Uitkomst te Breskens. Toe gang gratis. Donderdag 16 juli - Bezoek aan de Deltawerken Neeltje Jans Bezoek aan Veere of Middelburg; ƒ10,— p.p. Vrijdag 17 juli - Gratis bezoek aan landbouwbe drijven - Om 18.00 uur een barbecue bij Fam. M. Dieleman te Zaamslag. landschapselement tot stand kwam. Dit geeft al aan dat veel eigenaren dui delijk belangstelling voor de regeling hebben, en dat de regeling inmiddels ruimere bekendheid heeft gekregen. Wanneer we kijken naar degenen die het onderhoud hebben gedaan, dan blijkt dat bij ongeveer 40% van de overeenkomsten vrijwilligers inge schakeld dienden te worden. Eige naren voerden ook regelmatig zelf het onderhoud uit (25%). Bij de overige overeenkomsten (35%) werd het on derhoud door loonwerkers gedaan. Dit betreft het opschonen van drink putten. In 1985 waren de aktiviteiten nogal sterk in West-Zeeuws- Vlaanderen gekoncentreerd. Daar is in 1986 al duidelijk verandering in ge komen. De stichting streeft ook naar een goede verdeling van de aktivitei- Zaterdag 18 juli - 's Morgens bezoek aan vlasbedrijf Van de Bilt; gratis - 's middags afscheid van de Deense gasten met koffietafel bij Dallinga Dit was het programma. We hopen op een gezellige week. Inlichtingen opgaven voor 7 juli bij Karin Dieleman (tel. 01154-1312) of Jacqueline Risseeuw (tel. 01179-1306). Tot dan. Bestuur Oost en West Zeeuws- Vlaanderen. P.J.Z.-agenda afdeling Fijnaart e.o.; Hallo P.J.Z.- ers. Zaterdag 11 juli is het weer zo ver. We hebben dan onze jaarlijkse Auto-Fiets-Trekker behendigheids wedstrijd. Wees sportief en doe mee met z'n al len is het reuze gezellig. Plaats: het terrein van de Bandenmarkt in Fij naart. Inschrijven tussen 14.00 uur en 14.30 uur 's middags. Tot zater dag 11 juli. afdeling Schouwen-Duiveland: Schuurfeest. Zaterdag 11 juli. Zuid- hageweg 1Aanvang 20.00 uur. Ou- wekerk. Op woensdag 24 juni. vergaderde de vaste kamerkommissie van Land bouw over de handel in melkkwota. Het NAJK was hierbij aanwezig om haar bezorgdheid over de handel in melkkwota te uiten. Door de handel in melkkwota hebben kwota waarde. Ook bij bedrijfsovername in familie verband. Bij bedrijfsovername moet betaald worden voor melkkwota. Uit bereke ningen van de NAJK blijkt, dat be drijfsovername daardoor niet meer mogelijk is. Een opvolger die een be drijf van 50 melkveekoeien wil over nemen, moet jaarlijks ƒ17.000,tot ƒ38.500,extra aan rente betalen. In de melkveehouderij ligt de bedrijfs overname bijna stil. Er is grote ondui delijkheid over de waardering van het melkkwotum bij bedrijfsovername. De bedrijfsovername wordt daarom uitgesteld. Men wacht af. Er komt nu langzaam duidelijkheid over de waar dering van melkkwota bij bedrijfs overname. Bedrijfsopvolgers moeten betalen voor melkkwota. Als dit op grote schaal bekend wordt, zullen bij na alle uitgestelde bedrijfsovernames definitief niet doorgaan. Dit vindt het NAJK onaanvaardbaar. Bedrijfsovername is alleen mogelijk als melkkwota geen waarde hebben. Handel in kwota moet verboden wor- ten over de provincie. Op bijgaand kaartje kunt u zien in welke regio's overeenkomsten zijn afgesloten. De verdeling is: 52% in Zeeuws- Vlaanderen, 18% op Walcheren, 22% op de Bevelanden en 8% op Schouwen-Duiveland. Helaas werden nog geen overeenkomsten afgesloten op Tholen en St. Philipsland. Inmid dels is bekend dat daar in 1987 ver andering in gaat komen. Er is in 1986 ƒ48.500 uitgegeven via de 110 overeenkomsten. Het bedrag per overeenkomst loopt uiteen van ca. ƒ50 tot ca. ƒ1.500. Een derde deel is besteed aan het onderhoud van 52 drinkputten. Een derde deel bestaat uit materiaalkosten. Wanneer iemand overgaat tot herstel en bescherming van een landschapselement dan is SLZ bereid om de benodigde materi alen gratis te verschaffen. Herstel en beschermen beschouwen wij als een onderdeel van het achterstallig onder houd. Materialen die beschikbaar gesteld kunnen worden, zijn onder meer: palen, prikkeldraad, boombe schermers, bomen en struiken. Het laatste derde deel is opgegaan aan bij voorbeeld het onderhoud van 1.000 knotbomen, 350 hoogstamfruitbo men en 3.000 meter meidoornheg. Gang van zaken in 1987 De stichting zet het afsluiten van on- Langs deze weg willen we wat vertel len over onze kleine afdeling. Met zo'n kleine 40 leden tellende afdeling, valt het niet altijd mee om steeds weer nieuwe aktiviteiten te vinden. Daarom zijn we van plan om samen met de ZLM afdeling Walcheren nieuwe leden te werven, om zodoen de meer nieuwe en interessante akti viteiten te kunnen organiseren. We denken hierbij aan toneel, sport en een danskursus. De danskursus zit er voor deze winter zo goed als zeker in. Een ieder die hiervoor interesse heeft, kan zich hier alvast voor opgeven. Andere aktiviteiten, die we ieder jaar organiseren zijn de volgende. We or ganiseren tweemaal per jaar een bow- lingavond. En voor de echte liefhebbers doen we ook nog mee aan de provinciale bowlingwedstrijd, waar we al enkele jaren niet onver dienstelijk spelen. Verder gaan we elk jaar één- of twee maal op exkursie, dit jaar was dat naar bakkerij De Visser te Oost- kapelle. den. Alleen dan hebben kwota geen waarde. Door toewijzing van extra melkkwo ta kunnen levensvatbare bedrijven een steuntje in de rug krijgen. Dat vindt Het hele jaar door is het mogelijk deel te nemen aan een Agrarische Studiereis. Een korte reis, een wat langere of een lange reis en naar vele bestemmingen! Voor 1987 staan de volgende reizen nog op het pro gramma: Schwarzwald-Duitsland: 20-25 juli, 6-daagse busreis, verblijf in één ho tel; Canada-Ontario: 21 juli-5 au gustus, 16-daagse vliegreis, rondreis per bus; Schotland-Verenigd Konink rijk; 12-21 augustus, 10-daagse bootreis/rondreis per bus; Harz- Duitsland: 24-28 augustus, 5-daagse busreis, verblijf in één hotel; Honga rije: 25 augustus-1 september, 8-daagse vliegreis, rondreis per bus; Californië-V.S.: 1-20 augustus, 20-daagse vliegreis/rondreis per bus; Mallorca-Spanje: 16-23 september, 8-daagse vliegreis, verblijf in één ho- derhoudsovereenkomsten in 1987 on verminderd voort. Er is zelfs meer geld beschikbaar voor overeen komsten dan in 1986. Dat komt om dat de provincie Zeeland bereid bleek om de doelsubsidie beheer en onder houd kleine landschapselementen te verhogen. Het succesvolle verloop in 1985 en 1986 heeft daar zeker een rol bij gespeeld. Wanneer u belangstelling heeft voor de regeling, neem dan kontakt op met de stichting. Uit het verslag kunt u op maken dat het niet uitmaakt of u veel of weinig landschapselementen te on derhouden heeft. U hoeft ook niet persé zelf het onderhoud te doen; de stichting juicht dat wel toe, maar als het niet k<pi dan wordt een andere oplossing gezocht. Adressen: Stichting Landschapsver zorging Zeeland, Grote Markt 28 te Goes (01100-30936) Schouwburgstraat 2 te Oostburg (01170-3650). Ook hebben we nog deze aktiviteiten: dropping, zwemmen in de Roompot, schaatsen in Roosendaal en barbecue- ën. En voor de fanatieke sporters doet de afdeling ieder jaar mee aan de pro vinciale zeskamp, wat dit jaar resul teerde in een eerste plaats, iets waar we met recht trots op zijn. Daarnaast wordt er ieder jaar een thema-avond georganiseerd, samen met de RAK en CPJ. Dit jaar was het over de veiligheid in de landbouw. Om nu al deze aktiviteiten ook de vol gende jaren doorgang te laten vinden en daarnaast nog een aantal nieuwe te kunnen blijven organiseren, hebben we bij de afd. Walcheren nieuwe le den nodig, die samen met ons de PJZ Walcheren er weer bovenop helpen. Een ieder die geïnteresseerd is kan al tijd even bellen, of kontakt opnemen met het sekretariaat: PJZ Walcheren, Petra Jasperse, Vlissingsestraat 16, 4371 RC Koudekerke, tel. 01185-2613. het NAJK een goed plan. Door een gericht toezeggingsbeleid van melk kwota kunnen meer levensvatbare be drijven overgenomen worden. Maar jongeren hebben weinig aan dit ex traatje als zij. aan de andere kant moe ten betalen voor het melkkwotum dat zij van hun ouders overnemen. tel; Bourgondiër 24-30 september, 7-daagse rondreis per bus; Sauerland-Duitsland: 5-9 oktober, 5-daagse busreis, verblijf in één ho tel; Kreta-Griekenland: 9-16 okto ber, 8-daagse vliegreis, verblijf in één hotel; Israël: 19-29 oktober, 11-daagse vliegreis, rondreis per bus; Australië: 3-27 november, 25-daagse vliegreis, rondreis per bus; Wenen: 4-8 november, 5-daagse vliegreis, verblijf in één ho tel; Brussel: 18-20 november, 3-daagse busreis, verblijf in één ho tel; Londen: 28 november-1 decem ber, 4-daagse trein-boot-busreis. Voor uitgebreide informatie over al deze reizen kunt u bellen naar het Secretariaat van AGRARISCHE STUDIEREIZEN, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem, telefoon 085-512087 van 08.00 tot 17.30 uur. 17 Sinds kort is bekend dat ook Zeelands beste trekkerchauffeurs aanwezig zul len zijn op de nationale kampioen schappen trekkerbehendigheid. De selektie hiervoor vindt plaats door, net zoals bij de ploegkampioenschap- pen, een regionale en provinciale wed strijd. Alle regio's zullen trachten een trekkerbehendigheidswedstrijd van de grond te krijgen indien die er nog niet is. Deze regionale wedstrijden richten zich op de provinciale en nationale kampioenschappen. Bij deze wed strijd gaat het om rijvaardigheid, vei ligheid, snelheid en handigheid. De provinciale en landelijke wedstrijd bestaat uit 4 proeven: proef met een trekker en wagen/machine, proef met Vrijdag 10 juli 1987 een trekker met gebruik van hefin- richting, trekker met gebruik van uit wendige hydrofiel en trekker alleen. We gebruiken hiervoor verschillende merken trekkers, dus niemand wordt sterk bevooroordeeld door gebruik van een merk zoals hij gewend is. De provinciale wedstrijd van 1987 vindt plaats op 5 september in de Wilhel- minapolder (Zuid-Beveland) gelijktij dig. met de provinciale ploegkampioenschappen. De eerste drie van die wedstrijd vertegenwoor digen Zeeland op de nationale kam pioenschappen. Dus doe ook mee aan de regionale wedstrijd nu er nog meer spanning inzit omdat je verder kan geraken. Trouwens supporters en be langstellenden op 5 september: van harte welkom. Dit jaar in juli verheugen we ons op de komst van 25 Deense plat telandsjongeren. Vorig jaar zijn er jongeren vanuit Zeeuws- Vlaanderen in Denemarken op bezoek geweest, vandaar deze uitwis seling. De beide besturen van Oost- en West-Zeeuws-Vlaanderen hebben hun best gedaan om een mooi en interessant programma in elkaar te zetten en ik vermoed dat het zeker gelukt is ook. De aan komst van de Denen zal zijn op 13 juli, het vertrek op 18 juli.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 17