MET BRUSSEL WORDEN PRIJZEN VOOR GRANEN EN ERWTEN AFGEREKEND Vlassers-organisaties moeten internationaal meer samenwerken PRAKTISCH DOELTREFFEND ECONOMISCH Bloemstengels in tweedejaars plantuien AGRIMA-Techniek AGROMATIC MK II De EEG kent garantieprijzen voor granen en erwten. Over de hoogte daarvan wordt druk gediscussieerd. Toch vormen ze een zekerheid voor de akkerbouwer met deze gewassen op zijn bedrijf. Die zekerheid heeft hij niet over wortelon kruiden in de gewassen zoals kweek, hoefblad, distel en veenwortel. Ze zijn hinderlijk bij de oogst en verhogen het vochtgehalte van het geoogste produkt. Bovendien blijven ze elk jaar terugko men! De oplossing: ROUNDUP voor de oogst van granen en erwten. Het ideale moment om wortelonkruiden te bestrijden! Afdoend en jarenlang rendabel. De oogst verloopt gemakkelijker en de schone grond is direkt beschikbaar voor bewerking of een volggewas. De bespui ting past goed in het werkschema; dan is het ook meestal goed weer. Alle zaad- en wortelonkruiden worden doeltreffend opgeruimd, op het ideale moment doordat de sapstroom naar de wortel is gericht. Later zijn ze moeilijker te bestrijden! Er kan een zeer economische dosering ROUNDUP worden gebruikt vanwege het vatbare stadium van het onkruid. Het geoogste produkt is droger en er is minder verlies. In de volgteelten hoeven minder kosten voor bestrijding te worden gemaakt. ROUNDUP moet worden toegepast als de zaden en korrels minder dan 30% vocht bevatten, tot 7 dagen voor de oogst. Het ideale tijdstip ligt 1 a 3 weken voor de voorziene oogstdatum. DOSERING (in 200 I - 300 I water per ha) 3 liter ROUNDUP per ha voor kweek en eenjarige onkruiden. 4 liter ROUNDUP per ha voor de moeilij ke breedbladigen (veenwortel, riet, akker distel, e.a.). MET ROUNDUP REKENT U DOELTREFFEND AF MET WORTEL-ONKRUIDEN. Prijs 585,- excl. BTW Drie bussen waren er vorige week vrijdag 3 juli jl. nodig om de ca. 150 vlassers in het kader van een telerswedstrijd de Zeeuwsvlaamse vlasvelden te kunnen laten beoordelen. Dit evenement vond plaats tijdens de nationale vlasdag, georganiseerd door de Zeeuws-Vlaamse Vlassersbond, die dit jaar haar 60-jarig bestaan viert. Tegen 4 uur vrijdagmiddag keerde men van de rondrit terug bij de ma nege in Heikant waaraansluitend de eigenlijke vlasdag plaatsvond. Hier waren o.a. vlaswerktuigen tentoon gesteld waarvan er ook enkele gede monstreerd werden. Voorts was er een schilderijenexpositie en stonden er in de manege diverse stands over vlasprodukten (linnen), vlasrassen en oogst- en verwerkingsmethoden. Ook kon het talrijke publiek mee doen aan wedstrijden in het raden van het aantal vlaszaden in een bo kaal en het taxeren van tien monsters strovlas op vezel- en kwali teitswaarde. Aan het eind van deze dag sprak voorzitter M. van der Top van de commissie Vlas van het Hoofdpro- duktschap voor Akkerbouwproduk- ten. Hij pleitte onder meer voor een betere internationale samenwerking tussen de Vlastelersorganisaties. De afzetmogelijkheden van vlasproduk ten zouden daardoor aanzienlijk kunnen worden verbeterd, aldus Van der Top. Ook zou er meer on derzoek moeten worden gedaan naar gebruiksmogelijkheden van vlaspro dukten en zou er een betere reklame moeten worden gevoerd. Hij hield zijn vlassers-gehoor voor dat zij hun toekomst voor een belangrijk deel in eigen handen hebben, "maar dan moet wel de kostprijs omlaag", voegde hij er veelbetekenend aan toe. De gepensioneerde vlasteler R. Martinet uit Heikant werd door voorzitter A. Mortier tot erelid be noemd van de Zeeuws-Vlaamse Vlassersbond. Hierna werden de winnaars bekend gemaakt van de te lerswedstrijd. De vlasteeltwedstrijd werd gewonnen door M. Mortier uit St. Jansteen, tweede werd maat schap Van de Wege uit Zaamslag en als derde eindigde firma Carpentier- Oppeneer uit Hulst. Tijdens de vlasdag werd uitgebreid aandacht geschonken aan produkten die van vlas gemaakt kunnen worden. Naar de gebruiksmogelijkheden van vlasprodukten zou volgens de heer M. van de Top meer onderzoek plaats moeten vinden. Het is wel een mooi gezicht, al de ze bloemknoppen in de uien, maar de bedoeling van de teler is het ze ker niet. In sommige percelen tweede-jaars plantuien komen de ze bloemstengels voor. Ze vormen echter geen enkele reden tot ver ontrusting, aldus de heer Hoog- hiemstra van de SNUiF. Dergelijke bloemstengels komen elk jaar wel voor, en volgens Hooghiemstra zijn er wel jaren ge weest dat ze veel meer voorkwa men. Het ontstaan van bloemstengels hangt onder meer af van de grofte van het plant goed, het ras en de groeiomstan- digheden. Bij het sorteren van de uien worden die met een bloemstengel er eenvoudig uit gehaald. Men is overigens net begonnen met het rooien van tweedejaars plantuien. In vergelijking met an dere jaren is de oogst door het koude weer afgelopen maanden ongeveer een week verlaat. Deze bloemstengels zijn weliswaar niet door de teler bedoeld, ze vor men ook geen reden om over het geoogste produkt zorgen te hebben. V-V"-v J Graanvocht- en temperatuurmeter Volautomatische graanvochtmeting Geen afwegen of vermalen van graan- of zaadmonsters Meetduur 5 seconden Vochtgehalte direct afleesbaar Diëlectrisch meetprincipe Automatische temperatuurcorrectie Nauwkeurigheid 0,5% al naar gelang vochtgehalte en graansoort Robuust uitgevoerd, gewicht 1 kg Meetbereik van maïs tot 45% Electronische precisiethermometer voor graan, hooi enz. Meetbereik 0-100 °C Nauwkeurigheid 0,5 °C Reactietijd omgaand De warmteontwikkeling begint midden in de silo en een afstandstemperatuurmeter kan derhalve tijdig waarschuwen voor het nemen van preventieve maatregelen. Voorts: Spiro Luchtkanalen Temperatuurmeet regelinstallaties Klima ventilatoren Smedekensbrugge 26 4527 GE Aardenburg, tel. 01177-2504 14 Vrijdag 10 juli 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 14