Hoofdbestuur ZLM op werkbezoek Fokkerij Friese Vlag koffiemelk Kwekersrecht Postzegel Graanprijs Opvolgingsdruk Van 2 t/m 4 juli heeft het hoofd bestuur van de ZLM een werkbe zoek gebracht aan haar zusteror ganisaties in Friesland, Gronin gen en - jongste KNLC-loot - IJs- selmeerpolders. Begeleid door een warme en vrolijke julizon werd een zeer druk en uiterst boeiend programma afgewerkt. Hierbij enige impressies. Het eerste bedrijfsbezoek gold veehouder Klaas van de Ploeg in het Friese Schalsum. Bepaald niet de eerste de beste of eigenlijk juist wel: de pas met een Canade se van Nederlandse afkomst ge trouwde Friese veehouder be haalde vorig jaar met zijn ca. 155 melkkoeien per koe de hoogste produktie van Friesland. Zijn be drijf dat 80 ha groot is, bleek het visitekaartje van het Friese melkveehouderij-gebeuren. Met een speels gemak leidde hij de na komelingen van Feikje 19 (doch ter Feikje 24 leverde in 4 jaar tijds 50.000 kg melk waarvan in één 16.000 kg) met naam en af stamming in de ligboxenstal langs het hoofdbestuur. V.d. Ploeg die in zijn veestapel veel vuldig embryotransplantatie toe past, is jaren geleden al begon nen met het importeren van sper ma uit de VS. Zijn bijna Ameri kaans optreden en outfit (spij kerbroek, hemd met korte afgek nipte mouwen) verraden de tal rijke bezoeken die hij aan de VS heeft gebracht. Dat doet trou wens ook zijn vrouw waarmee hij nog in het engels moet praten omdat zij de taal van haar nieu we vaderland nog niet machtig is. De van energie overlopende on dernemer blijkt de kunst te ver staan om vlot inzicht te geven in zijn bedrijfssituatie: De gemid delde produktie is 9000 kg melk met een arbeidsbezetting van 8,9. Hij geeft de dieren 's zomers zo veel mogelijk gras met mais en 's winters kuilvoer met pulp en krachtvoer. Hij ruilt ieder jaar ca. 18 ha met een akkerbouwer voor de ruwvoerwinning waar van hij overigens een overschot verwacht de komende jaren. Vol gens de Friese melkveehouder is goed (kracht)voer en een goed milieu voor de dieren voor niet minder dan 70% bepalend voor de produktie. Daarnaast de stie renkeuze natuurlijk. Van der Ploeg heeft een kwotum van 1.268.000 kg en die hoeveel heid probeert hij te bereiken met zo weinig mogelijk koeien. Koei en die te weinig geven gaan er snel uit. Embryotransplantatie is duur en moet goed gemaakt wor den door de verkoop van de stie ren waarvoor overigens veel be langstelling bestaat, aldus de Friese boer, die nog maar 15 jaar geleden met de fokkerij is begon nen. Iemand die, zo zou de voor zitter van de Friese Maatschappij van landbouw, de heer Hofstra later zeggen, op tijd de bakens heeft verzet en alle omstandighe den optimaal voor zich heeft la ten werken. Kernprobleem in Friesland is, aldus Hofstra, dat in de Friese melkveehouderij veel bedrijven wel gemoderniseerd hebben vóór de superheffing in werking is getreden en veel niet. Die scheidslijn loopt vrij scherp door de Friese melkveehouders. De eerste groep gaat met de tijd mee, de tweede loopt achter en heeft in veel gevallen onvoldoen de toekomstperspektief. Datzelf de geldt op regionaal nivo ten aanzien van de ruilverkaveling. Vrijdag 10 juli 1987 Gebieden die verkaveld zijn heb ben goede produktieomstandig- heden, andere gebieden bijv. rond Wommels zitten achter de meet en de melkproduktie blijft daar sterk achter. Verkavelen daar kost nu veel meer. De voor zitter van de Friese Mij. vertelde dat de superheffing in de Friese gemeenschap diepe sporen trekt. Niet alleen op de bedrijven. Ook treedt er een schaalvergroting op in de melkverwerking (fa- briekssluitingen) en vindt er een vrij sterke inkrimping plaats bij het Fries rundvee syndikaat. Overigens blaast ook de Friese Mij. haar partij mee in het zoe ken naar alternatieven. Zo is een projekt opgezet om het houden van schapen verder te professio naliseren. Een ander projekt is gericht op de verdere uitbouw van alternatieve vollegronds- groententeelt. 'De daling van de olieprijs en van de dollar wordt nergens zo scherp gevoeld als bij ons, omdat wij veel produkten eksporteren naar derde landen', zo vertelde de direkteur van de topkoöpera- tie CC Friesland, ir. A.J. Kra nendonk, de ZLM-ers bij een ontvangst in de Friese hoofdstad. Op het kantoor van dit konsern, dat een groot deel van de Friese melk verwerkt tot allerlei pro dukten, waarvan Friese Vlag koffiemelk in ons land wel één van de bekendste is. CC Fries land dat totaal 4400 werknemers telt, waarvan 2200 in Nederland moet het personeel als gevolg van de dalende eksport inkrimpen. Het beleid van de koöperatie is nu vooral gericht op een verder produktdiversifikatie en op afzet met name in Europa en de VS.. Veel zorgen maakt de direkteur zich over het feit dat door de te ruglopende melkproduktie de OPEC-markten, waarvan hij verwacht dat ze in omstreeks 1995 weer op de markt zullen verschijnen, dan niet meer door ons beleverd kunnen worden. We dreigen deze markten dus voor goed kwijt te raken. 'De gezondheid van het poot- goed is momenteel optimaal', zo vertelde de vice-voorzitter van de Friese Mij., de heer H. Norder, de volgende dag tijdens een rit door de Friese Bouwhoek. Hier veel pootaardappelteelt met de steeds sterker levende gedachte om in verband met het voorko men van AM te gaan naar 1:4 en 1:5. In dit lichte kleigebied is de graanteelt van ondergeschikt be lang. Het mede door de Friese Mij. gestimuleerde vollegronds- groenteprojekt op kontrakt loopt hier goed en telt al ca. 100 deel nemers. Een welkome aanvulling voor het toch al smalle bouwplan die bovendien goed gedijt in het koele klimaat langs de Wad denzee. Algemeen direkteur ir. R. Dan- kert van Nederlands grootste aardappelkweekbedrijf Ropta- ZPC in het Friese Metslawier maakte op de eerste stop van het gezelschap van de gelegenheid gebruik om het gezelschap na drukkelijk te wijzen op het ge vaar dat de Nederlandse land bouw loopt bij het onverant woord bezuinigingen van de overheid bij de Stichting voor Plantenveredeling. Het funda menteel onderzoek dreigt hier weg te vallen met alle konse- kwenties van dien voor de vere deling in ons land. Overigens wil ook Ropta-ZPC zich bezig gaan houden met fundamenteel onder zoek. Trots vertelde de direkteur dat het kweekbedrijf de eerste ter wereld is waar AM-resitentie in zaailingen kan worden getoetst. Hij bracht verder de noodzaak van een versterkt onderzoek naar resistentie tegen Phytophthora onder de aandacht: 'Hier zit in alle opzichten een enorme bezui niging op lange termijn want als ons materiaal hiertegen resistent is dan hoeven we niet meer te spuiten en worden bovendien het milieu niet meer belast'. Dankert hield een vurig pleidooi voor het verlengen van het kwekersrecht. 'Anders lopen op de kweekbe- drijven de kosten uit de band en drijven ze van de boer weg in de armen van de multinationals'. Na een tocht langs het Lau- wersmeergebied dat in het kader van de Deltawet - mede dankzij Defensie - is ingepolderd (hier bevindt zich ook de bekende Vis- afslag Lauwersoog), ging de tocht onder leiding van het DB- lid van de Groninger Maatschap pij van Landbouw, de heer J. Torringa, door het akkerbouw gebied van Noord-Groningen naar het meest noordelijk plekje van ons land: "t Zielhoes' te Us- quert aan de Waddenzee. Hier voegden enkele bestuursle den van de Groninger Mij, waar onder voorzitter J. Leeuwma, zich bij het gezelschap. Een door sekretaris drs. J.R.A. Boertjens uitgedeelde ansichtkaart met spe ciale postzegel maakte de ZLM- ers duidelijk dat men hier op be zoek was bij de oudste landbouw- maatschappij van ons land (dit jaar 150 jaar), terwijl uit een kor te toelichting bovendien bleek dat in "t Zielhoes' toen ongetwij feld de eerste Groninger borrel is gedronken op het oprichtings besluit anderhalve eeuw geleden door de heren Reinders, Wester- hoff en Wichers. De ZLM-ers lieten zich ook hier diezelfde originele borrel van Groninger graan goed smaken. Na een rondrit door het Hoge- land dat anders dan de meesten hadden gedacht ook goed ont wikkelde veehouderijbedrijven telt van meest veehouders uit an dere streken van ons land, wer den de Zeeuwen en Noord- Brabanders ontvangen op het ak kerbouwbedrijf van J.D. Wester hof te Woldendorp. Samen met zijn maat G. Perdok eksploiteert hij ca. 250 ha akkerbouwgrond. Werknemers: één los/vaste kracht en in drukke periodes de echtgenotes en losse krachten. Westerhof en Perdok maakten duidelijk dat de zware klei in het Oldambt (50-70% afslibbaar) de boeren dwingt tot in hoofdzaak graanteelt tot ca. 60%. Verder zitten karwij, koolzaad en sui kerbieten in het bouwplan. Gras zaadteelt lukt niet door het duist- probleem terwijl teelten als dop erwten en veldbonen vanwege het oogstrisiko geen vaste voet aan de grond krijgen. Dit oogstrisiko verklaart tevens het grote aksent op de graanteelt en het belang dat met name deze boeren hebben bij een goede graanprijs. Vooruitstrevende boeren gaan hier over tot zelf drogen van de graanoogst. Voor zitter Leeuwma vertelde o.m. dat zich in het verleden in de Gronin ger akkerbouw al een vrij scherpe selektie heeft doorgezet. Met ge volg een schaalvergroting die overigens nog steeds doorgaat. Veel bedrijven werden hier ver kocht aan Duitse boeren maar een recente ontwikkeling is dat de zittende Groninger boeren kombinaties vormen om samen het te koop aangeboden bedrijf te verwerven en het daarna onder de kopers weer te verdelen. In sommige gebieden is overigens al 30% van de grond in handen van duitsers. Binnen de akkerbouw wordt de teelt van pootaardappe- len in het noorden van de provin cie steeds belangrijker, mede dankzij het gunstige klimaat. De veehouderij, die naar SBE's ge meten 52% uitmaakt van de landbouw in deze provincie, heeft superheffing en kwotum- toewijzingen redelijk goed doorstaan. Wel komt nu grond vrij die wordt verhuurd voor met name de pootaardappelteelt. Voor tuinbouw is het grootste probleem de afzet die zeer moei lijk en over relatief grote afstan den moet worden verwezenlijkt. Ten aanzien van de konserven- teelt wees Leeuwma als voorzit ter van de hoofdafdeling akker bouw van het Landbouwschap nog nadrukkelijk op de nood zaak tot samenwerking tussen de verschillende konservenfabrie- ken, terwijl er voorts meer aan promotie moet worden gedaan. Tijdens de tocht de volgende dag door de Noordoostpolder maak te sekretaris ir. W.G. de Raad van de Landbouw Maatschappij IJsselmeerpolders duidelijk dat het grootste knelpunt hier de be- drijfsstruktuur is. De opvol gingsdruk op deze 24 ha en 12 ha grote bedrijven is bovendien groot. Daarom wordt al sinds ja ren verhoging van bedrijfsin- komsten gevonden in de teelt van o.m. bloembollen en volle- grondsgroenten. Het beleid van Domeinen is gericht op een 'op schuivende' schaalvergroting. In een aantal gevallen komen dan boeren opnieuw op een bedrijf dat in feite al weer te klein is, wardoor de struktuur maar lang zaam verbetert. Op bezoek bij het echtpaar L.M. v. Bloois te Espel (oorspronkelijk afkomstig van Schouwen-Duiveland), ver telde Van Bloois dat in de loop van de tijd veel bedrijven in de polders ontmengd zijn. Een zwaar aksent ligt momenteel op rooivruchten. Een te intensieve beregening heeft hier in veel ge vallen tot struktuurbederf geleid, zo zei Van Bloois, die voorts ver telde dat ook hier de teelt van in tensieve vollegrondsgroenten op gang is gekomen, waaronder met name waspeen. Overigens is de konkurrentie ten aanzien van de waspeen groot doordat dit gewas in Noord-Brabant en Limburg op vrijkomende grond zeer goed koop kan worden geproduceerd. Het 3-daags werkbezoek van de ZLM-bestuurders werd afgeslo ten met een bezoek aan de uit Oost-Groningen afkomstige voorzitter van de L.M.IJ., de heer J. Panman te Lelystad. Een zeer modern akkerbouwbedrijf, dat 74 ha groot is en met een bouwplan dat vergelijkbaar is met het zuidwestelijke. Wel hier in dit nieuwe gebied een uitmun tende verkaveling en een zeer goede bereikbaarheid van de per celen door middel van een beton pad. Na een zeer druk program- ma vond het gezelschap hier nog leen uurtje de gelegenheid om in de zon wat na te praten. Aan het eind van het werkbezoek konden alle deelnemers de konklu- sie van voorzitter H.C. van der Maas van harte onderschrijven: dit bezoek was een nuttige ken nismaking met besturen en regio's van onze zusterorganisaties. Het heeft ook geleid tot een verster king van de onderlinge band en dat zal ten goede komen aan de belangenbehartiging in KNLC en Landbouwschap. J. Wierenga Het H.B. op bezoek bij veehouder K. van der Ploeg. De heer Van de Ploeg (m.) kent al zijn 155 koeien bij naam en afstamming. Rechts zijn vrouw. Het hoofdbestuur op werkbezoek bij de heren Perdok en Westerhof in het Groningse Woldenhof (Oldambt). Links de voorzitter van de akkerbouw commissie de heer J. Geluk, midden de heer Perdok in gesprek met de heer S.F. Noteboom. Rechts de heer j. Nieuwenhuyse die toehoort. Geheel rechts compagnon van Perdok de heer Westerhof.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 13