Samenwerking tussen boer en combinatiebaanwerker verloopt meestal zeer goed Zeer goede publieke belangstelling voor trekker- trek wedstrijden in Kapelle Van beide kanten geven en nemen Niet niks Geven en nemen Vroeg zijn Interesse Vorig jaar is in Zeeland het com- binatiebanenproject van start ge gaan. Door de Stichting Agrari sche Projecten (STAP), waarin Arbeidsbureau, Bedrijfsverzor- ging en Landbouwschap deelne men, worden binnen dit project jongeren zonder werk aan deel tijdbanen geholpen bij twee of drie boeren. Er zijn nu in Zee land 13 combiwerkers aan de slag. Uit de mond van enkele be trokkenen noteerden wij ruige, veelal positieve, bevindingen. Nederlander eet meer vlees De Nederlandse konsument at in 1985 ruim 20meer dierlijk eiwit dan twintig jaar eerder. Dit kwam vooral door het veel grotere ver bruik van varkens- en pluimvee vlees en kaas. Het verbruik van alkoholische dranken is in de af gelopen twee decennia meer dan verdubbeld en dat van koffie en frisdranken steeg eveneens zeer sterk. Dit blijkt uit een dezer da gen door het Landbouw- Ekonomisch Instituut gepubliceer de aflevering van de Periodieke rapportage "Konsumptie van Voedingsmiddelen" 1). Het verbruik van plantaardig ei wit bleef sinds 1965 op hetzelfde niveau. De afname in de hoeveel heid eiwit uit tarwebloem en - (gries)meel werd opgevangen door onder andere een sterke toename van de notenkonsumptie. In de zuivelsektor vond een be langrijke verschuiving plaats van volle naar halfvolle en magere melk en melkprodukten. Ook de vetbijdrage van de zichtbare voe- dingsvetten is door de sterke afna me in het margarineverbruik aanzienlijk teruggelopen. 1) "Konsumptie van Voe dingsmiddelen in Nederland in 1984 en 1985". Bestellen door overschrijving van f20,25 op postrekening 412235 van het LEI te Den Haag, onder vermelding van "PR 64-84/85". Adri geeft aan dat samenwerken met iemand "van buiten" niks hij ip-r de men niet met personeel werkte en hij daaraan dus niet gewend is. Er De Renosaurus uit Nagele. Deze behaalde een tweede plaats in de kategorie dient een goede band te zijn, maar 3,4 ton vrije klasse. In Kamperland (N. Beveland) heeft Adri de Putter een akkerbouwbe drijf van 50 ha. Het is een samen met zijn vader opgebouwd, twee- mansbedrijf. De vader van Adri is enige jaren geleden uit het bedrijf gestapt. Hij werkt nog wel mee op het bedrijf, maar in steeds mindere mate. "Dan moet je je af gaan vra gen", zegt Adri, 'ga je je machine park afbouwen of ga je er een twee de man bijnemen". Het machine park is opgebouwd voor twee man, maar om een gedeelte daarvan (tweedehands) te verkopen, dat zag hij niet zitten. En voor een volledige arbeidskracht erbij zou onvoldoende werk zijn, dus dat kon niet. Een combiwerker op zijn bedrijf biedt dus uitkomst. Als zijn machinepark op één man zou zijn afgestemd dan zou hij er overigens niet over denken een combiwerker in dienst te nemen. Sinds 20 oktober vorig jaar werkt Anton Schaeffer (21) uit Oostkapel- le (W) elke donderdag en vrijdag op het bedrijf van De Putter. Van de andere drie dagen in de week werkt hij er één op een ander akkerbouw bedrijf en twee op een pluimveebe- drijf. Hij is als combiwerker aan gesteld vrij korte tijd nadat hij uit militaire dienst kwam. Daarvoor had hij de RMAS te Goes gevolgd. Over het algemeen bevalt Anton het werk zeer goed: "Dit is werk daar voor ik zelf gekozen heb. Het is ze ker niet zo dat de slechtste of verve lendste karweitjes aan mij overgela ten worden, en bovendien wordt mij heel bewust de mogelijkheid gegeven om te leren. En als er eens een keer rotwerk is, en het is nuttig, dan geef ik er niet om". Ook van de kant van Adri is er over de samenwerking niets dan lof. "Het is wel van beide kanten geven en nemen: je hebt een bepaald werk patroon, en een ander werkt wel eens wat anders maar toch bevalt het heel goed". Adrie benadrukt dat Antons handen "niet verkeerd staan". Hij is niet van boerenaf komst, maar had wel werkervaring en verricht alle voorkomende werk zaamheden. Mocht het nodig zijn dan doet Adri het werk eerst een keer voor, geeft daar uitleg bij (bijv. bij het afstellen van de kunst meststrooier) en vervolgens voert Anton de werkzaamheden zelfstan dig uit". Als leermethode werkt dit veel beter dan een stage op een Iand- bouwpraktijkschool", zo meent De Putter. En mocht het toch niet luk ken, dan neemt Adri, overigens wel in goed overleg, het werk terug en doet hij het zelf. "Maar als de wil om te leren er is, en men niet al te overtuigd is van het eigen gelijk, dan valt het wel mee", aldus Adri. De organisatie van de trekker-trek wedstrijd op 4 juli j.l. in Kapelle heeft over publieke belangstelling niet te klagen gehad. Ondanks het ideale strandweer kwamen er toch zo'n naar schatting 4.000 a 4.500 toeschouwers. Volgens de vereniging 'Trekker-trek Midden-Zeeland' heeft er zich in de loop der jaren een stabiel, selekt publiek voor de trekker-trek ontwikkeld. In hoofdzaak bestaat het publiek uit tech nisch geïnteresseerde jonge mensen zo tussen 12 en 45 jaar oud. De wedstrijden zijn goed verlopen. Op de baan zelf had men daar niet zo veel zorgen over, maar bij het aan- en afslepen van de trekkers is een onge luk niet denkbeeldig, gezien de klei ne oppervlakte waarop alles zich afspeelt. Als gevolg van de overvloedige regen val was de baan in een iets mindere konditie dan andere jaren. Vanaf vo rige week maandag heeft men er met man en macht aan gewerkt om het trajekt in orde te maken. Men heeft, nadat de grasmat was verwijderd, de baan tweemaal opengemaakt, maar doordat het pas midden in de week goed begon te drogen bleef de onder grond toch te nat. Dé organisatie prijst zich gelukkig dat deze wedstrijd niet enkele weken eerder stond ge pland. Van de tot nu toe vier voor het kampioenschap van Nederland mee tellende wedstrijden die achter de rug zijn, is er vanwege de regen één afge last (Emmeloord) en telt er één niet mee (Ten Boer). Alleen de wedstrij den van Wierde en nu dus die van Ka- pelle/Biezelinge tellen mee voor het kampioenschap. Uitslagen: Vrije klasse 3,4 ton: 1Re nosaurus uit Nagele; 2. White Horse IV uit Uden; Super Standaard 3,4 ton: 1. Flodder; 2. Pink Panther uit Woudenberg; Mini Pullers: 1. The Reflex uit Aalten; 2. Blue Star uit Oostburg; Vrije klasse 4,4 ton: 1. Po- peye uit Bladel; 2. It Kypmantsje uit IJlst; Super Standaard 4,4 ton: 1. Torrino uit Bergeyk; 2. Deer Hunter uit Beuningen; Vrije klasse 5,7 ton: Green Spirit, het Barenbrugteam uit Biervliet; 2. Popeye uit Bladel; 3. It. Kypmantsje ilit IJlst. De Green Spi rit trok als enige in deze kategorie een full pull. De Tros zal overigens van deze wed strijd beelden uitzenden op de televi sie. Dit zal plaatsvinden op 17 juli a.s. om 18.10 uur in het programma 'Groen Grondig'. ook een gezagsverhouding. In dit ge val schort het geenszins aan een goe de samenwerking en gezien de grap jes die over en weer gemaakt worden verloopt ook de omgang zeer soepel. Dat blijkt ook uit hun eigen oordeel daarover. 't Klikt gewoon", zeg gen zowel boer als combiwerker te vreden. Dat is overigens niet in alle gevallen zo. Er is wel eens een com biwerker opgestapt, omdat de sa menwerking met de boer niet liep. Ook bij fruitteler Hans Daalman uit Nisse is een combiwerker in dienst: Marcel Tazelaar uit Wilhelmina- dorp. De 19-jarige Marcel werkt daar sinds 1 oktober vorig jaar twee dagen per week, nadat hij in juli de tweejarige richting aan de RMAS te Goes had afgemaakt. De overige drie dagen werkt hij bij een ander fruitbedrijf. Toen wij vorige week donderdag op het bedrijf van Daalman even een praatje kwamen maken was men Ja mes Grieve aan het dunnen. Volgens Daalman moeten die flink gedund worden, want daarmee moet je vroeg zijn, anders is het niks. En: "Niet 't vele is goed, maar 't goede is veel". Het fruitbedrijf van Daal man is 12 ha. groot. Voorheen werk te hij in combinatie met zijn zwager, maar toen diens zoon ook in het be drijf kwam, werd besloten de zaak op te splitsen. Een vaste kracht erbij kan niet uit, en voor Hans en zijn vrouw samen is er teveel werk. Van daar dat ook hier de deeltijdbanen uitkomst biedt. Marcel heeft veel interesse voor de fruitteelt. Daarvan was hij zich ech ter nog niet bewust toen hij de twee jarige richting aan de MAS ging vol gen. Die kende toen nog geen speci fieke fruitteeltvakken. Marcel moest dus al zijn fruitteeltkennis in de praktijk opdoen, al heeft hij er wel een snoeicursus bij gevolgd. "Maar, het echte snoeien moet je in de prak tijk leren" is zowel de opvatting van Marcel als van Hans. "Een voor waarde daarvoor is wel", zegt Hans, "dat je iets aan wilt nemen van een ander, zonder het beter te willen we ten". Bij Marcel ontbreekt het niet aan die wil, gezien de zelfstandig heid waarmee hij nu al allerlei werk zaamheden uitvoert. Het spuiten van de appels en peren heeft Hans eerst voorgedaan en nu doet Marcel dat ook, als dat zo uitkomt. Hans: "Ik vertel wel eerst welk middel hij moet gebruiken en in welke dose ring, maar dat is dan ook voldoen de. En zonodig kan hij altijd alles vragen". Bij het aangaan van de be trekking bij Daalman bestond nog enige terughoudendheid over de ca paciteiten van Marcel - buiten veel interesse in de fruitteelt had hij im mers nog geen kennis of ervaring op gedaan -, maar al gauw bleek de Zuid-Bevelandse fruitteelt dat dit overbodig was. Hij heeft zich de no dige vaardigheden snel aangeleerd. Dat leren blijft niet beperkt tot ap pels en peren: Op het andere fruit- teeltbedrijf heeft Marcel te maken met o.a. zacht fruit en ook met het kweken van appel- en perebomen. Beide combiwerkers zijn zeer tevre den met hun baan en hun werkge vers met hen. Zij werken in principe van half acht tot vijf uur (met pau zes). Beiden tonen de bereidheid om als dat nodig is, wat langer door te werken, doch zowel De Putter als Marcel Tazelaar (r.) is hier samen met zijn deeltijd-werkgever Hans Daal man James Grieve aan het dunnen. Anton Schaeffer, die twee dagen per week op het akkerbouwbedrijf van Adri de Putter uit Kamperland werkt: "De samenwerking klikt gewoon". Daalman trachten het met het werk zo uit te kienen dat dat niet hoeft. In de praktijk komt langer werken dan ook nauwelijks voor. Ook wordt er uiteraard met het plannen van het werk over de verschillende dagen van de week (zo mogelijk) rekening gehouden op welke dagen wel en welke niet een extra medewerker aanwezig is. De beloning en andere arbeidsvoorwaarden vallen onder de landbouw CAO. Voor meer informatie over het com- binatiebanenproject kan men zich richten tot de coördinator van de STAP, de heer J. van der Made, te lefoon 01100 - 21010. L. Kattenwinkel 12 Vrijdag 10 juli 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 12