Hippisch nieuws Voor 13e keer barbecue op Binnenhof Udense slachterij wil parelhoen promoten Produktschap voor Zuivel bij presentatie jaarverslag: "Teruggang in ontwikkeling zuivelsektor zet door" korte wenken veehouderij De besluiten van de Landbouwministerraad van 31 maart 1984 (in voering superheffing) en van 16 december 1986 (verdere produktie- daling) betekenen, dat t.o.v. het kalenderjaar 1983 de melkaanvoer in Nederland met tenminste 17% omlaag moet. Zonder superheffing zou de Nederlandse melkaanvoer in de perioden 1984/1985 t/m 1988/1989 waarschijnlijk met tenminste ca. 2V2% per jaar zijn geste gen, zodat door de superheffing de Nederlandse melkaanvoer met ruim 25% lager is komen te liggen, aldus drs. H. Schelhaas, voorzitter van het Produktschap voor Zuivel te Rijswijk, in het deze week versche nen jaarverslag over 1986 van dit produktschap. Met deze beslissingen en het besluit van 3 maart 1987 het in de zuivel gangbare interventiesysteem voor bo ter en mager melkpoeder aanzienlijk te verzwakken is de zuivelsektor be land in een nieuw tijdperk. De heer Schelhaas onderscheidt daarbij 3 pe rioden in de zuivelhistorie sinds de Tweede Wereldoorlog, namelijk: van 1945 - 28 juni 1968: een nationaal zui velbeleid, met vérgaande en gedetail leerde regelingen; van 28 juni 1968 - 31 maart 1984: een globaal Europees zuivelbeleid met een onbeperkte pro- duktie tegen een vaste minimumprijs; vanaf 31 maart 1984 werd de onbe perkte produktie tegen een vaste prijs vervangen door een strak gereguleer de produktie met een onzeker en wel licht sterk fluktuerend prijspeil. In de periode 1968-1983 steeg de Ne derlandse melkaanvoer van 7,1 mil jard kg naar 12,9 miljard kg ruim 80%). Overigens traden ook in de pe riode 1968-1984 af en toe ernstige ver storingen op in het evenwicht tussen vraag en aanbod op de Europese zui- velmarkt. Maar net tegen de tijd, dat ingrijpende maatregelen onvermijde lijk leken, verdwenen de gevormde overschotten weer. Derde wereld Het veranderde marktbeeld werd niet veroorzaakt door een plotseling ster ke stijging van het aanbod of door een inzakkende binnenlandse markt. De oorzaak moet voor het grootste deel worden gezocht in landen van de derde wereld, want in 1982 veroor zaakten de ekonomische recessie en de schuldenkrisis een vrij abrupt eind aan de stijgende vraag naar voedsel. Zelfs een daling trad op. De drama tische daling van de olieprijs eind 1985/begin 1986 leidde tot een scher pe teruggang van de voedselimporten door de OPEC-landen. De Ameri kaanse landbouw geraakte in een ern stig financiële krisis en de Nederlandse zuivelsektor werd gekon- fronteerd met een aanzienlijke pro- duktiebeperking. Vooralsnog konden de inkomens redelijk op peil worden gehouden. Een belangrijke oorzaak voor het veranderde marktbeeld was ook de stijging van de landbouwpro- duktie in een aantal ontwikkelingslan den, w.o. India en China. Versterkte teruggang De belangrijkste veranderingen in de Nederlandse zuivelsektor in het ver slagjaar 1986 zijn - aldus de heer Schelhaas - als volgt samen te vatten. Het aantal melkveehouders daalde van 58.000 naar 55.000 (-3%). Het aantal melkkoeien nam af van 2.354.000 naar 2.247.000 (-5%). De melkproduktie per koe steeg van 5.331 kg naar 5.650 kg 6%). Het aantal zuivelondernemingen daalde van 43 naar 37 en het aantal bedrij ven van 128 naar 120. Het aantal werknemers verminderde van 20.100 naar 19.800 (-1,5%). De waarde van de zuivelexport liep terug van ƒ7,5 miljard naar ƒ6,9 miljard (-8%). Door de eerder genoemde te verwach ten daling van de melkaanvoer met ca. 9,5% in de komende twee jaar zul len deze ontwikkelingen zich groten deels in 1987 (versterkt) doorzetten. Donderdag 2 juli hield het Voorlichtingsbureau Vlees een persbijeen komst in perscentrum Nieuwspoort en aansluitend, voor de 13e keer een barbecue op het Binnenhof. Evenals vorig jaar was het weer over vol met etende en drinkende mensen. Ook de minister van Landbouw en Visserij, ir. G.J.M. Braks, wilde na de persbijeenkomst wel een stukje vlees proeven. Bijgaande foto toont de minister in "aktie". De minister zei bij gelegenheid van een persbijeenkomst met Spaanse Journalisten dat de handelsbalans tus sen Spanje en Nederland sinds de toe-1 treding van Spanje tot de EG omgeslagen van negatief naar een po sitief saldo, namelijk bijna 145 mil joen gulden in 1986. Dit is met name toe te schrijven aan een opmerkelij ke verbetering van de agrarische han delsbalans van min 241 miljoen gulden in 1985 naar plus 49 miljoen gulden van 1986. Bijna alle Neder landse agrarische produktietakken droegen hieraan bij, de zuivelsektor uitgezonderd. De sterkste groei viel te noteren in de kategorie vee en vlees, waarvan de uitvoer naar Spanje liefst omhoog schoot van 8 miljoen gulden in 1985 naar 208 miljoen in 1986! Wat de agrarische sektor betreft, lig gen er volgens Braks naast die voor landbouwprodukten eveneens goede exportmogelijkheden voor landbouw werktuigen en uitgangsmateriaal, het geen dit jaar zelfs op drie beurzen in Spanje was en is te zien: de Techno Alimentaria, de Euragro en de Expo-Aviga. ze. De Nederlandse positie op de Spaanse markt is daardoor zwak. Weliswaar is de invoer van biggen in Spanje voorlopig gekontingenteerd, maar we moeten oppassen dat de Duitsers niet ons deel van dat kontin- gent overnemen". Ministerer Braks liet zich het gebarbecuede vlees goed smaken. De prijsdaling van biggen door het overschot in ons land noemde hij goed, omdat onze konkurrentieposi- tie daardoor verbetert. "Nu zijn de Duitse biggen goedkoper dan de on- Bestuur Landbouwschap: Geen loskoppeling melk en grond op korte termijn Het bestuur van het Landbouwschap staat vooralsnog afwijzend tegenover vrije verhandelbaarheid van melkquo ta. Tijdens de vergadering van woens dag 1 juli stelde het bestuur zich wel op het standpunt dat vrije verhandel baarheid van melkquota, zoals on langs voorgesteld door de PvdA en de VVD, wellicht voor de toekomst bruikbare elementen bevat. Het bestuur wil dat het VVD/PvdA- plan, vrije verhandelbaarheid en af roming van quota, wordt "meegeno men" in de diskussie over de werking en het effekt van de superheffing, waarover de Europese Commissie een rapport heeft toegezegd. Vrijdag 10 juli 1987 MASTITIS veroorzaakt een schade van f165,per koe. Een kenge tal voor de uierontsteking kan het celgetal zijn. Per individuele koe wordt dit getal 4 x per jaar afgedrukt op de uitslag van de proef melking. Koeien met een celgetal boven 400(000) hebben vrijwel zeker een uierontsteking veroorzaakt door vnl. Bakteriën. Behandel deze koei en evt. in overleg met de dierenarts in verband met de keuze van de anti biotica of plaats ze op de lijst van dieren die afgevoerd worden. WELKE KOE MOET IK NU WEER VERKOPEN? Het vervan- gingsbeleid wordt voor een veehou der een steeds moeilijker beleid om dat de meest slechte koeien al weg zijn. De laktatiewaarde blijft echter een goed hulpmiddel. De grens voor Veel evenementen hebben het slecht met het weer getroffen, zo als het Internationale Concours te Axel en ook de Zeeuwse Dag van het Paard, al viel daar de publie ke belangstelling alles mee. In an der verband zal over deze dag ongetwijfeld verslag worden ge daan. Maar op één zaak zou ik toch nog de nadruk willen leggen en dat is op het 12'/2 jarig bestaan van de Stichting "De Zeeuwse In span", die al in het betrekkelijk korte bestaan veel moois van de ondergang gered en weer prachtig authentiek gerestaureerd heeft. De Stichting hoopte met een mooie demonstratie veel nieuwe dona teurs te werven. De ervaring leert, dat zo'n dag zich daarvoor niet zo leent. Daarom hier nog even een herinnering. Want de Stichting is geheel afhankelijk van subsidies en giften en zou een flink aantal donateurs a ƒ10,(minimaal) per jaar goed erbij kunnen gebruiken. De penningmeester is de heer K. Scherphuis, Markt 51, Middel burg, bankrekening bij de ABN is nummer 5103.41.799. Leg dit Landbouwblad even bij de finan ciële administratie! Inmiddels ligt de jubileumkeuring van de afdeling Zeeland van het W.P.N. ook weer achter ons, maar op moment van het schrij ven van dit stukje nog voor ons. We hopen dat de goede weers voorspelling ook is uitgekomen. En nu maar weer op naar de vol gende evenementen, waarvan we alleen de belangrijkste kunnen noemen. Dit is in de eerste plaats het internationale Concours Hip- pique in Zaamslag van Luctor et Emergo op 24 en 25 juli, gevolgd door de jubileumkeuring ter gele genheid van het 50-jarig bestaan van het Nederlands Shetland Po ny Stamboek op 1 augustus op het Federatiecentrum te Ermelo. Naast keuringen aan de hand, zal de Shetlander 's middags als veel- zijdighëidspony getoond worden, met o.a. Nederlands kampioen schap eenspannen merriën. Zee land zal jeugdige ringstekers op pad sturen, waarbij het spelele ment voorop zal staan. En op 15 augustus zijn er de provinciale kampioenschappen van Landelij ke Ruiters in Domburg, georgani seerd door de Rijvereniging "Oranjezon", die bekend staat, dat ze er altijd iets heel bijzonders van weten te maken met diverse attraktienummers. Zo zullen dit jaar o.a. de marathonrijders IJs brand Chardon en Weusthof hun krachten gaan meten met onze Zeeuwse vierspanrijder Wim Vos uit Gapinge en dat kon best nog eens een verrassing worden. Rekreatie In bepaalde delen van Nederland staan paard en pony heel sterk in het teken van de rekreatie en nu de rekreatie in Zeeland zo'n be langrijke rol speelt, vraag ik me wel eens af of hier paard en pony niet meer bij betrokken kunnen worden. Zo beschikt de provincie Drenthe momenteel over 480 km. ruiterpad! Bedenk daarbij even dat Middelburg - Groningen 340 km. is. In 1982 startte de Gront- mij. met een rekreatieplan voor paarderoutes. Met financiële me dewerking van het ministerie van Landbouw en de provincie Dren the is dit nu gerealiseerd met hulp van de Nederlands Hippische Sportbond, de ANWB en de pro vinciale VVV, die de ruiterroutes nu ook in haar arrangementen heeft opgenomen. Talrijke gebie den in Zeeland zouden zich hier voor ook uitstekend lenen. Een andere opvallende ontwikkeling is die van het huifwagen toerisme, dat vanuit Drenthe en Overijssel ook in vele andere provincies gestalte heeft gekregen. Volgens gegevens van het Nederlands Bu- I reau voor Toerisme zijn er in Ne derland al een vijftigtal bedrijven, die huifwagens met paard of po ny en al verhuren. In veel geval len zijn er al routes uitgezet. Ook kan men meerdaagse tochten ma ken. De wagens zijn dan voorzien van gasstel en allerlei huisraad. Als reden voor de opkomst van dit soort toerisme noemt de provin ciale VVV voor Overijssel het ar gument, dat steeds meer mensen in hun vakantie aktief bezig wil len zijn. Dat is dus ook een ver klaring voor de animo voor trapfietsen in de kuststrook. Voor zover bekend is er in Zeeland nog geen bedrijf dat zich toelegt op dit huifwagenstoerisme. In Noord- Brabant zijn ze al wel te vinden. Neeltje Jans rond per huifwagen zou misschien nog wel eens een succes kunnen worden. In deze vakantietijd voor velen dacht ik dat deze bespiegelingen i over de rol van paard en pony bij de vakantie wel paste en misschien is die rol in de toekomst veel gro ter dan we nu nog denken. Tot slot wees Braks een door het Landbouwschap voorgestelde heffing op Spaanse aardbeien resoluut van de hand. "Dat zou het principe van de vrije markt aantasten". jonge koeien ligt 10 punten lager als die voor oudere koeien, als gren zen kunnen we b.v. stellen resp. 85 en 95 laktatie-waarden. De L.W. is echter geen fokwaarde. Voor selek- tie (van welke koeien kalveren aan houden); koe-index gebruiken. Vervanging van een koe wordt ech ter nog door MEER FAKTOREN bepaald dan alleen de produktie c.q. de laktatiewaarde. Om enkele voor beelden te noemen: gebruikeigen- schappen zoals taaimelks en lastig melken, seizoen van afkalven i.v.m. wintermelktoeslag, al of niet drach tig zijn, de direkte opbrengstprijs, het eksterieur denk aan diep uier en slechte speenplaatsing of slecht been werk, het aanwezig zijn van een chronische subklinische mastitis. Al deze facetten en waarschijnlijk nog meer wegen in de te nemen be slissing of Elsje 164 of Vanessa 12 verkocht gaat worden. De Udense pluimveeslachter Bevers gaat in samenwerking met het Pro duktschap voor Pluimvee en Eieren en de Nederlandse Vereniging van Poeliers een promotiekampagne houden ten gunste van het parel hoen. Het dier wordt op de Neder landse markt gepromoot als een 'smakelijk alternatief' voor kip. De smaak ligt ergens tussen kip en fa zant in. In Nederland wordt slechts 50 gram parelhoen per persoon per jaar gege ten, tegen 250 gram in België en liefst 900 gram in Frankrijk. Vol gens direkteur Wim Bevers komt dat omdat de Nederlander slechts weinig geld over heeft voor een goed stuk vlees. Het is niet verwonderlijk dat juist de Udense pluimveeslachter daar ver andering in wil brengen. AI meer dan tien jaar is dit bedrijf op parel hoen gespecialiseerd. Twintig mesters in Oost-Brabant leveren het dier op kontraktbasis aan. Verreweg de meeste parelhoenders - in Bra bant 'poelepetaat' genoemd - ver dwijnen echter in de magen van smulpapen in België, Frankrijk, Ita lië en Engeland. In België heeft Be vers een marktaandeel van tussen de 30 en 40 procent weten te bereiken. Volgens direkteur Bevers is nu ook de Nederlandse markt rijp voor het parelhoen. Naast de speciale smaak munt het beest uit door een uitzon derlijk laag vet- en kaloriegehalte en een zeer hoog eiwitgehalte. Ook de diervriendelijke kweek van het pa relhoen spreekt in zijn voordeel. Het dier krijgt met uitgebalanceerd, na tuurlijk voer drie maanden de tijd om op zijn eindgewicht te komen, dat met 1200 gram aanzienlijk onder de 1800 gram van de meeste (slechts zes weken oude) slachtkuikens ligt. Bovendien loopt het dier met veel minder soortgenoten op een vierkan te meter dan de slachtkip. De voeder konversie van het parel hoen valt hierbij uiteraard wat on voordeliger uit dan die van de kip, maar dat resulteert dan ook in een hoger percentage vlees per slacht dier. Uiteindelijk komt het parel hoen niet eens zo gek veel duurder uit de bus dan de kip. Bevers noemt een prijs van 10 a 12 gulden per kilo. Op dit moment slacht Bevers 15.000 parelhoenders per week. Als het in Nederland betrekkelijk nieuwe pluimvee goed aanslaat, dan sluit Bevers een verdubbeling van de hui dige produktie niet uit. Ook een uit breiding van het op dit moment 22 personen tellende personeelsbestand behoort dan tot de mogelijkheden. 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 11