Beperkte rekreatiebestemming op kampeerboerderijen Kersenpluk laat op gang gekomen! 'Vekabo'-nieuws De Franse groentekonservenindustrie in moeilijkheden Wat een weersovergang AMFLRLN IJ DL LDLRAT/L ZLLLAND Op het ogenblik worden in Ne derland meer dan 100 verschil lende groente- en fruitsoorten ge teeld. Daaronder bevinden zich vele soorten sla. Behalve kropsla is dat bijvoorbeeld Lollo Rosso, een krullerige groene sla. Krulan- dijvie of frisée is een groene sla soort met een geel hart. De bla deren van de rode Eikebladsla hebben enigszins de vorm van het blad van een Amerikaanse eik. De sla is pittig met een nootachti ge smaak. Al deze slasoorten zijn verkrijgbaar van half mei tot eind oktober of iets later. Van ju li tot half augustus is de Radic chio Rosso verkrijgbaar, familie van de witlof. Deze slasoorten komen oorspronkelijk uit Italië. Het is dus onjuist te veron derstellen dat Hollanders alleen maar kool of peen hebben. De Franse groentekonservenindustrie maakt een moeilijke periode door. Zowel in het buitenland als in Frank rijk zelf ontmoet men veel konkurren- tie. Gezien het feit dat vooral de prijs centraal staat in deze konkurren- tiestrijd staan de winstmarges onder druk. Ook vorig jaar konden een aan tal bedrijven het niet langer volhou den en moesten de poorten sluiten. In totaal hielden in 1986 nog 90 bedrij ven zich bezig met de produktie van groentekonserven. Hun omzet teza men was 4% minder dan in 1985. Grote voorraad Aan het begin van de campagne '86/'87 beschikten de meeste fabri kanten nog over een behoorlijke voorraad groentekonserven. Maïs en groentemengsels groeiers De vrij grote voorraad werd in 1986 aangevuld met 953 min 1/1-eenheden groentekonserven. Hiermee lag de produktie op vrijwel hetzelfde niveau als in 1983 en 1984. Ten opzichte van 1985 werd 4°7o minder geproduceerd. De twee belangrijkste produkten van de Franse konservenindustrie zijn nog steeds sperziebonen, doperwten en doperwten peen. Van dit laatste produkt werd vorig jaar echter aan zienlijk minder geproduceerd dan in de twee jaar ervoor. De geproduceer de hoeveelheid sperziebonen in blik/glas was echter wederom be hoorlijk groot. Duidelijke groeiers in het Franse assortiment zijn maïs en groentemengsels. Vorig jaar rolden 79 min 1/1-eenheden van de band tegen nog slechts 39 min in 1983. Verpakking Op het gebied van de verpakking zijn er momenteel in Frankrijk 3 ontwik kelingen: - Aluminium doet steeds meer z'n in trede als verpakkingsmateriaal. Dit maakt het o.a. mogelijk de vorm van het blik meer te variëren; - De blikken worden steeds meer voorzien van een "trekopening"; - De binnenkant van het blik wordt bedekt met een witte plastik coating. Deze veranderingen zijn echter der mate kostbaar, dat het onmogelijk is deze op alle blikken toe te passen. De veranderingen blijven dan ook be perkt tot de beste kwaliteiten en dan nog vooral de kleinere verpakkings eenheden. In Frankrijk zet de trend naar kleinere verpakkingen gestaag door. Volgens gegevens van de fabrikanten hadden in 1986 de halve literblikken een aan deel van 39% in het aantal verkochte eenheden tegen 37% in 1985. Het aandeel van de 1/4 liter-blikjes nam toe van 3% tot 8%. Groter exportoverschot De export van groentekonserven zorgde in 1986 voor een positieve bij drage aan de Franse handelsbalans. De sterke toename van het exporto verschot kwam tot stand ondanks het feit dat kwantitatief gezien de export met slechts 4% toenam tot 220,6 min 1/1-eenheden, terwijl er met 90,90 min 1/1-eenheden 14% meer geïm porteerd werd. De gemiddelde prijs van de geïmporteerde groentekonser ven is dan ook de laatste jaren aan zienlijk gedaald. Resultaten vorig jaar in groente- en fruitsektor matig De resultaten in de groente- en fruit sektor zijn in 1986 matig geweest. Tamelijk ongevoelig voor ekonomi- sche neer- of opgang bleef de vraag gelijk. Dit staat in het jaarverslag over 1986 van het Produktschap voor Groente en Fruit. Ondanks de strenge winter vorig jaar lag de prijs van verse groente ten opzichte van 1985 gemiddeld ge nomen lager, het prijspeil van groen- tenkonserven bleef nagenoeg gelijk. De schommelingen bij de prijs van het verse fruit waren groter. De om zet van de Nederlandse eksport daal de vorig jaar met twee procent ten opzichte van 1985 tot een bedrag van ruim 3,4 miljard gulden. Die terug gang zat hem met name in vers fruit, vruchtesappen en groentenkonser- ven. Nederland importeerde in 1986 voor ruim 3,6 miljard gulden aan groenten en fruit. De 49 procent van die produkten kwam uit landen van de EG. De vakanties zijn begonnen wan neer u dit leest en we hopen alle maal op goed weer, en een goed seizoen, voor boer en rekreant. De regelingen voor het kamperen bij de boer zijn in Zeeland vrij wel dezelfde als in voorgaande jaren. Het lijkt misschien voorbarig om nu alweer te denken aan 1988. Toch is dat zeker nodig, omdat per december 1987, de gemeen ten hun regelingen moeten af stemmen op de kampeerwet. Daarin is het kamperen bij de boer beperkt tot 5 eenheden met de mogelijkheid gedurende 6 we ken, 3 karavans of 5 tenten ekstra. Nu zijn in Zeeland de provincie en de gemeenten van mening dat reeds jaren lang be staande situaties niet kunnen worden teruggedraaid, en wil men in grote lijnen de bestaande situaties legaliseren. Dit wil men bereiken door op de bedrijven naast de agrarische bestemming een beperkte rekreatiebestem ming te leggen. Op het eerste ge zicht lijkt dit een aardige oplos sing, maar hier schuilt een adder onder het gras. Wanneer dit ge beurt, gaan voor onze bedrijven en voor onze buren veel strengere eisen gelden ten aanzien van de Hinderwet. Dat is de reden, dat de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap en onze land bouworganisaties tegen bestemmingsplan-matige regelin gen zijn. Het Vekabo bestuur is het hiermee eens, het kan en mag niet zo zijn, dat wij met onze ka ravans een belemmering worden voor de ontwikkeling van de landbouw in onze omgeving en op onze eigen bedrijven. Nu is het heel eenvoudig om te zeggen dat je ergens tegen bent, maar een alternatief aandragen is heel wat moeilijker. Het Vooront werp Openlucht Rekreatie zou een oplossing kunnen zijn. Daar in is voor een aantal van 10 een heden geen verandering van be stemming nodig, en daarnaast zöu ook de mogelijkheid van 3 karavans of 5 tenten ekstra gedu rende 6 weken open blijven. Op dit Voorontwerp Openlucht Re kreatie vooruitlopen, willen de overheden echter niet, omdat de hele procedure nog moet worden doorlopen, en men moet afwach- Na de lange periode van regen en koud weer zouden we nu wel weer eens het tegenovergestelde kunnen krijgen. De schade van de vele regen lijkt alsnog mee te vallen hier op THOLEN, al wordt dit elke dag wel beter zichtbaar door het geel worden van sommige percelen aardappelen en uien. Veel grond is met de verregende struktuur snel hard geworden. De best ontwaterde percelen - door goede drainage en organische stofvoorzie- ning - komen dan ook het best uit de bus. Op deze gronden houden de ge wassen het met zulk weer vol, wat soms tot enorme produktieverschillen kan leiden. Onder deze omstandighe den zien we weer eens hoeveel waar de we hieraan moeten hechten. Ook onder glas heeft de regenperiode moeilijkheden veroorzaakt, diverse schimmelziekten hadden het goed naar hun zin. Spuiten lijkt dan soms totaal geen effekt te hebben op b.v. botrytis en sclerotinia. In slazaadge wassen kan dit onder die omstandig heden veel problemen geven als het afgestroopte blad maar ligt te schim melen en de zaadstengel niet door wil komen, het lijkt dan een hopeloos geval. Met dit weer is echter alle leed zo ge leden er ontstaat in korte tijd een nieuw gewas. Met verbazing ziet men dan dit gewas onder gortdroge om standigheden soms manshoog op schieten, want de waterbehoefte van dit gewas is zeer gering. Op grote diepte neemt dit gewas schijnbaar nog water op. Verder is de overgang voor de meeste gewassen onder glas toch erg groot geweest. Men heeft dit de eerste dagen over het algemeen toch op moeten vangen met dikwijls een beetje water. Al is de oppervlakte van zaden onder glas dit jaar hier niti groot, er staat toch weer een verschei denheid aan bloem en groentezaden. Sommige teelten zijn nog in experi menteel stadium zoals violen waar de zaadzetting echter nog niet naar wens verloopt. Met ventilatoren, rugverne- velaars en bijen probeert men dit wel te beïnvloeden. Of men hierop een of andere manier in zal slagen zal de tijd ons leren. De teelt van hybride-zaden is een ar beidsintensieve bezigheid, omdat bloem voor bloem handmatig besto ven moet worden. De twee telers van tomatenzaad in ons gebied hebben hiertoe misschien de eerste aanzet ge geven om zich hier verder in te ver diepen. Onbekend maakt onbemind. De vraag naar hybridezaden van zo wel groenten als bloemzanden is groot, zodat hier voor geïnteresseer den zeker nog toekomst zit. Door het aanhoudende slechte weer is de kersenpluk dit jaar laat op gang ge komen! Afgelopen week is men begonnen met plukken en nu reeds blijkt dat zeker 50 tot 60% van de eerste rassen (vroege Duitse) als verloren moet wor den beschouwd. Als het weer nu maar zo goed blijft als op het ogenblik dan mag verwacht worden dat de volgende rassen goed zullen binnenkomen, (fo to Ab Westerbeek). ten wat er van dit voorontwerp overblijft. De gemeente Domburg heeft een eigen plan waarin wellicht moge lijkheden zijn, om tot een kom- promis te komen. Maar dan zal het nodig zijn dat alle betrokken partijen op korte termijn om de tafel gaan zitten, met de wil om een oplossing te vinden. Immers in december moeten de gemeen ten klaar zijn met hun regelingen voor 1988 en daar scheiden ons nog maar 5 maanden van. Daar om hopen wij, dat onze landbouw organisaties ons aktief zullen willen helpen, om tot een voor ieder aanvaardbare oplossing te komen. 10 Vrijdag 10 juli 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 10