"Zuid-Beveland zit met baktarwe projekt op goede weg" Beheersing kontraktareaal graszaad komt in zicht Perspektieven roggeteelt niet onderschatten; jaarlijkse import gelijk aan teelt op 6000 ha Internationaal aardappelforum in Emmeloord Direkteur H. Thomsen Meelfabriek Alkmaar: Goede weg korte wenken akkerbouw Vanwege de dit jaar sterk gestegen belangstelling voor de teelt van graszaad in Nederland en andere landen van de EG, en de aanwijzin gen dat die belangstelling volgend jaar weer groter zal zijn, denkt Ba- renbrug Holland BV uit Oosterhout (Gld.) er sterk over om voor vol gend jaar het kontraktareaal graszaad te beheersen en om de mini mumgaranties lager te stellen. Ook een sterke uitbreiding van de graszaadteelt in Denemarken, waar de graszaadteelt vele keren groter is dan in Nederland, draagt er toe bij dat de Nederlandse telers in de verdrukking komen. Dit vernamen wij van de heer N. Nas, hoofd af deling produktie van Barenbrug. Jaarlijks moet er in Nederland zo'n 40.000 ton rogge geïmporteerd wor den, doordat bij een eigen produktie van nog 19.000 ton in 1986 de behoef te van de meelindustrie op ca. 60.000 ton ligt. Om deze import overbodig te maken zou een extra teeltoppervlak van ongeveer 6.000 ha nodig zijn. Dit blijkt uit een artikel over de teelt van rogge in ons land van H.J. van der Linden van het CAD voor Kwaliteit en Bewaring, Wageningen. De teelt van rogge, die voornamelijk op dal- en zandgronden plaatsvindt, is de laatste dertig jaar in ons land sterk ingekrompen. De belangrijkste reden hiervoor is dat het saldo, afhan kelijk van het gebied, ƒ200,tot ƒ500,— per ha lager ligt dan dat van tarwe. Om de roggeteelt voor de Ne derlandse teler aantrekkelijk te maken zou vooral de korrelopbrengst moe ten stijgen. In het Zuidwestelijk klei gebied is de laatste jaren slechts tussen de 10 en 20 ha met rogge beteeld ge weest, vorig jaar uitsluitend in Oost Zeeuws-Vlaanderen In de alternatieve landbouw wordt wel steeds meer rogge geteeld. Ener zijds is er uit de alternatieve hoek vrij veel vraag naar dit produkt, ander zijds is de prijsvorming hier ook to taal verschillend aan die in de gangbare landbouw, waardoor er van een lager saldo dan van produkten als tarwe geen sprake hoeft te zijn. Uit Duits onderzoek op zandgrond is ge bleken, dat met bepaalde teeltmaatre- gelen opbrengsten te behalen zijn van bijna 7.000 kg per ha. Naast een ho gere produktie is een hogere prijs per kilogram ook een mogelijkheid om brug kunnen daar niet tegen konkur- reren (Nederland eksporteert ca. 80% van zijn graszaad). Nas voorziet dat hierdoor de Neder landse boeren de rekening gepresen teerd krijgen voor iets dat buiten hun schuld veroorzaakt is. De firma Barenbrug denkt er althans sterk over om voor volgend jaar de mini mumgaranties voor graszaad te verlagen. 'Ook aan beheersing van het kon traktareaal zal niet te ontkomen zijn', aldus Nas. Oogsten met de richt, een vroeger algemeen toegepaste oogstmethode. Thans is dit nog bij hoge uitzondering te zien, alleen de oude generatie verstaat dit vak nog. het saldo te verhogen. In 1985 werd voor de Duitse rogge gemiddeld 5 cent meer gegeven dan voor de Nederland se rogge. Wanneer de Nederlandse rogge een vergelijkbaar prijsniveau haalt als de Duitse rogge dan ziet het saldo er veel aantrekkelijker uit. Hier bij moet echter wel een kanttekening worden gemaakt. De Duitse boeren zijn zeer goed in staat om grote uni forme partijen kwaliteitsrogge te te len, die de meelindustrie wenst. Hierdoor is het prijsverschil voor een groot gedeelte verklaarbaar. Als de Nederlandse boer in staat is om gro te, uniforme partijen rogge te telen met een kwaliteit die door de meelfa brieken wordt gewenst dan is het ze ker niet uitgesloten, dat er een betere prijs betaald wordt. In Nederland wordt, vergeleken met andere gewassen, weinig onderzoek aan rogge verricht. Dit jaar zullen op een aantal proefboerderijen be- mestingsproeven worden gedaan. Rogge is, vergeleken met aardappe len, suikerbieten, tarwe of gerst een klein akkerbouwgewas. Het is daar om verklaarbaar, dat bij het onder zoek de prioriteiten niet in de eerste plaats op dit gewas worden gericht. Rogge mag echter gezien de afzetmo gelijkheden niet direkt uit het oog worden verloren. De heer Nas heeft onlangs een be zoek gebracht aan Denemarken, de grootste graszaadproducent in de EG. Daar bleek een enorme groei in het graszaadareaal, het oppervlak Engels raai is daar dit jaar verdub beld. Volgens Nas komt die uitbrei ding in hoofdzaak door de lage mi nimumgaranties die de telers van graszaad in Denemarken geboden worden, waardoor het graszaad door de kontrakteerders voor een zeer lage prijs kan worden afgezet. Nederlandse bedrijven als Baren- De Graanstudieklub Zuid-Beveland heeft donderdag 21 mei jl. een veldex- kursie georganiseerd. Eerst is er aan dacht besteed aan een perceel zomergerst wat op 10 maart gezaaid is, dus net nog over.de bevroren grond. Wat stond dat vol met zo'n 275 planten per vierkante meter. Ve len hadden twijfels over de dichte stand, maar wanneer een aantal plan ten uitgetrokken werd, zag je al vrij goed dat er per plant drie dikke sprui ten over bleven die in aar over gaan. Enkele planten zullen 4 aren leveren d.w.z. dat op het perceel tussen de 850 en 900 aren per vierkante meter zul len groeien. Hierna werd een perceel wintertarwe van het ras Urban - een baktarwe - be keken. Dat stond er bijzonder goed voor met een prachtige verdeling van het aantal planten en met stevige sten gels die een goede aanzet kunnen ge ven om hier zo'n 600 aren per H. Thomsen vierkante meter te laten groeien. Als je een aar in de lengterichting door- De Stichting Aardappelmanifestatie 1987, die van 16 tot en met 19 septem ber a.s. in Emmeloord een aardappel vakbeurs, gekoppeld aan een internationaal forum, organiseert, heeft een lijst van gastsprekers voor het forum bekendgemaakt. Inleidingen zullen worden verzorgd door: Ir. José Pablo Guerra uit Ha vanna, direkteur van de afdeling aardappelen en granen van het minis terie van Landbouw te Cuba; de heer L. Amirouche uit Algiers, algemeen direkteur van het ITCMI (Institute Techniques des Cultures Maraichai- res et Industrielles) van het ministe rie van Landbouw te Algerije; dr. Vrijdag 29 mei 1987 Ahmed Sharara uit Cairo, hoofd on derzoek van het departement groen te (aardappelen) van het ministerie van Landbouw van Egypte; dr. O.P. Ifenkwe, koördinator van het aardappelen-proefprogramma in Ni geria; en dr. N.M. Nayar, uit Shim- la, direkteur van het centrale aardappelonderzoeksinstituut van India. Van Nederlandse zijde zal een inlei ding worden verzorgd door dhr. G. Lodewijk, voorzitter van de VBNA, VENEXA en NFP. Het presidium van het forum wordt gevormd door dr. ir. D.E. van der Zaag (SVP), mevr. dr.ir. I. Mastenbroek (NAK Noordzeepolders) en prof.dr.ir. H. van Arkel (NIVAA). Het thema van het forum luidt: "De ontwikkeling in de laatste 50 jaar bij de teelt- en kon- sumptieaardappelen met een blik naar de toekomst". De Stichting Aardap pelmanifestatie heeft gekozen voor Engels als kongrestaal, terwijl in een aantal andere talen vertalingen be schikbaar zullen zijn. Het forum zal in hoofdzaak bezocht worden door buitenlanders via inschrijving. Onder het motto "Meet your potato- friends in Emmeloord, Holland", is met behulp van het NIVAA wereld wijd vóórinformatie verstuurd over deze eerste Nederlandse Aardappel manifestatie in Emmeloord. Nadere informatie: Stichting Aardappelmani festatie, tel. 05270-33449/334477. De teelt van graszaad in Nederland dreigt, o.a. door konkurrentie uit Denemarken, in de verdrukking te komen. snijdt - heel voorzichting - kan men het aantal aangelegde pakjes al tellen. In de praktijk is bij alle rassen de ziek- tedruk gering, er is een begin van een zeer lichte meeldauw aantasting en en kele oogvlekken zijn te vinden. Bij stijging van de temperatuur is de kans op uitbreiding van ziekten mogelijk, zodat een intensieve kontróle gewenst is. Kijken en let op dat de bovenste drie bladeren vrij van meeldauw en dus gezond blijven. Eerder spuiten heeft voor meeldauw ekonomisch geen zin. Na afloop van het veldbezoek is er aandacht besteed door Marco van Nieuwenhuize aan hoe om te gaan met de derde en/of vierde stikstofgift bij het ras Urban; dat is het baktar we ras projekt van de graanstudie klub. Gezien de oppervlakkige beworteling van de tarwerassen is het te overwegen nog twee stikstofgiften te geven, een gift net voor het laatste vlagblad verschijnt en de laatste gift voor of tijdens de bloei. Op deze avond was de heer H. Thom sen, direkteur van de Meelfabriek Alkmaar, aanwezig. Deze meelfa briek maakt diverse bloemsoorten voor brood- en banketbakkers, maar ook voor fabrieksmatige bereidings wijze. De heer Thomsen maakt zich in de Wieringermeer met een 20-tal boeren sterk om meer Nederlandse tarwe te gaan vermalen, maar dan van betere kwaliteit. Een aantal eisen van de meel- en bloemindustrie is: unifor me partijen van een goede bakkwali- teit die dienen te voldoen aan een hoog hektolitergewicht, een hoog Hayber - valgetal, een hoog Zeleny - waarde, een hoog percentage eiwit en machinale verwerkbaarheid van het deeg. In Nederland wordt jaarlijks tussen de 1 en 1,2 miljoen ton tarwe geteeld. Het aandeel van de Nederlandse tar we voor de meelindustrie voor brood en banket is hooguit 3%, Canadese of Amerikaanse tarwe 15%, Franse tarwe 72%, en Duitse tarwe 10%. De ze Duitse tarwerassen, die vermalen worden zijn van hoge kwaliteit. Ge geven het feit dat in Nederland de meel(bloem)- en zetmeelindustrie ge- zamelijk zo'n 1,1 miljoen tarwe ver malen is het meer dan gewenst dat het Nederlandse aandeel groter wordt. Hij vond het jammer dat de nu veel geteelde rassen in Nederland niet ge schikt zijn voor de bloemindustrie. Bovendien vond hij dat de telers meer inzicht dienen te krijgen in de kwali teit en afzetkansen voor tarwe. De heer Thomsen vond het een goe de zaak dat de leden van de Graanstu dieklub Zuid-Beveland dit baktarwe projekt aangepakt hebben en zei let terlijk "jullie zitten op de goede weg met dit initiatief". De DERDE N-GIFT op tarwe uiter lijk toedienen bij het verschijnen van de aren. Toediening op een later tijdstip geeft meestal minder rende ment. Afhankelijk van de zwaarte en kleur van het gewas dient 30-50 kg N te worden gegeven. Dit werkt positief op zowel opbrengst als ei witgehalte. Bij KNOLSELDERIJ vragen blad- vlekkenziekte, rattekeutel, luizen en wantsen om een intensieve kontrole. Bekijk uw percelen minstens twee keer per week en neem zonodig di rekt maatregelen. De middelen kunt u vinden in 'Handleiding 1987'. De eerste PHYTOPHTHORA- BESTRIJDING moet worden uitge voerd als de aardappelen in de rij el kaar gaan raken. Komt de ziekte al eerder in het gebied voor, wacht dan niet langer en voer direkt een bespui ting uit. Herhaal de bespuiting, af hankelijk van de weerssituatie, om de 7 tot 14 dagen. Voorkom infektie ■door afvalhopen. Durf zonodig ook uw buurman hierop te attenderen. BOTRYTIS in erwten is te bestrij den met Rohilan. Voor konserven- erwten gebruikt men 1,5 kg en voor droog te oogsten erwten 1 kg per ha. Het beste tijdstip is wanneer de eer ste bloemblaadjes vallen. In regen- rijke periodes dient voorbehoedend te worden gespoten. Elk jaar stellen de proefboerderijen een onderzoeksprogramma samen. Ook uw problemen op akkerbouw gebied kunnen hierin worden meege nomen. Heeft u SUGGESTIES voor onderzoek, geeft deze dan meteen door aan uw Vereniging voor Be drijfsvoorlichting, akkerbou wstu- dieklub of bedrijfsvoorlichter.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 9