Zuidwestelijke akkerbouwers mikken op zomergerst en peulvruchten Ook kleine uitbreiding aardappelareaal Konservenerwten Aardappelen Bieten Rassenkeuze Mais Een (gedwongen) inkrimping van het areaal suikerbieten met zo'n 6 a 7% en een relatief sterke daling van het areaal konservenerwten enerzijds en een uitbreiding van het areaal zomergerst, aardappe len, graszaad, groene erwten, veldbonen en vlas anderzijds zijn de meest in het oog springende konklusies na een aantal telefoni sche vraaggesprekken die wij hielden met enkele zaadleveran ciers, aardappelverwerkingsbe drijven en het CAT in Goes over de teeltarealen in Zeeland en West-Brabant. Het opvallendst-is de forse uit breiding van het areaal zomer gerst. Uit een schatting van de heer S.J. Rijlaarsdam, direkteur van de CZAV te Wemeldinge en uit een dit jaar voor het eerst ge maakte prognose van Cebeco Zuidwest te Zierikzee valt af te leiden dat er zeker rond 40% meer gerst is uitgezaaid; dit jaar ruim 9.000 ha gerst in Zeeland en West-Brabant, tegen ruim 6.400 ha in 1986. Deze teelt lijkt vooral op Zuid- en Noord-Beveland en in West-Brabant bijzonder sterk te zijn toegenomen. Ook ing. J.M. van der Weele, be- drijfstakdeskundige, op het CAT Goes spreekt van een grote uit breiding van deze teelt. Hij voeg de er aan toe dat de heel vroeg (februari) gezaaide gerst een wat dunne stand vertoont. Overigens is die sterke uitbreiding van het zomergerstareaal enigszins be trekkelijk. Vergeleken met vorig jaar is er weliswaar van een sterke groei sprake, maar vorig jaar was er relatief weinig gerst uitgezaaid, vanwege het late zaaitijdstip. De belangrijkste verandering bij de wintertarwe heeft zich niet zo zeer voorgedaan in het areaal, als wel in de rassenkeuze. Volgens Van der Weele bestaat nu ruim de helft van het Zuidwestelijk win- tertarweareaal uit het bakras Obelisk. Het aandeel van Armin- da is sterk teruggelopen, tot ca. een derde van het totaal. De rest bestaat in hoofdzaak uit Granta, Kraka, Pagode en Urban. Het areaal wintertarwe lijkt zich te hebben gestabiliseerd. Volgens de heer Rijlaarsdam ontlopen in Zeeland de saldi voor gerst, win tertarwe en erwten elkaar niet veel. De boer kiest daarom voor een gewas dat de meeste zeker heid biedt, en dat is in de eerste plaats graan en dan pas erwten. De zekerder opbrengst bij brouw- gerst is een ontwikkeling van de laatste jaren. Dit gewas is nu min of meer gelijkwaardig aan win tertarwe, aldus de CZAV- direkteur. In andere gebieden geldt dat veel minder, omdat daar de gerst veelal geen brouwkwali- teit heeft. Uit prognoses van Cebeco- Zuidwest valt af te leiden dat het areaal groene erwten met ca. 20% is toegenomen in Zeeland en West-Brabant. Landelijk schat Rijlaarsdam de toename in het areaal voererwten op ca. 60%. Deze uitbreiding is vooral in de Veenkoloniën tot stand gekomen. Naast een behoorlijke uitbreiding van het areaal droog te oogsten erwten (zowel voor voer, mense lijke konsumptie als voor zaai zaad) konstateert Van der Weele een verschuiving naar het semi- bladloze ras Solara. Ook bij de veldbonen heeft zich een behoor lijke uitbreiding voorgedaan. Van der Weele schat zelfs een sterkere uitbreiding dan bij de erwten. Het areaal voor Zeeland zou hier door de 2.000 ha zeker gepas seerd zijn, tegen ruim 1.700 ha vorig jaar. Uit de Cebeco progno ses volgt voor West-Brabant een uitbreiding met ca. 15%. Landelijk gezien is het veldbone- nareaal volgens Rijlaarsdam nog veel sterker uitgebreid, van onge veer 5.000 ha vorig jaar tot ca. 8.000 ha nu. Het areaal konservenerwten is in vergelijking met vorig jaar flink gedaald. In Zeeland is dat vol gens Van der Weele zeker 15%. De heer C. Oostrom, van Coroos Kapelle spreekt van landelijk 20% minder erwten en bonen. Ook de heer P. Dekker van het PAGV Lelystad heeft de indruk dat er een flinke afname in het areaal kontraktteelten zit. Vol gens hem zal er echter ongetwij feld ook weer een toename in dit areaal mogelijk zijn, bijvoor beeld als dit jaar bij een kleiner areaal de kg-opbrengsten tegen zouden vallen en de voorraden gekonserveerd produkt aan gesproken moeten worden. De zg. de Aardappel B.V. te Zierikzee schat dat het areaal konsumptie- aardappelen landelijk met een procent of 4 is uitgebreid, 'waar door we weer op het nivo van 1985 zitten'. De pootgoedteelt is volgens hem niet of nauwelijks uitgebreid. Voor het Zuidwesten zal voor de konsumptieteelt zeker een uitbreiding van 5% worden gehaald, meent Bierens. Ook Bierens vreest dat de aard- appelmarkt dit seizoen, en ook het volgende, weinig perspektie- ven biedt. Er zal zich van lieverle de echter een bepaald evenwicht tussen vraag en aabod gaan ont wikkelen, omdat de telers zullen gaan inzien dat een te groot are aal van de vrije produkten tot veel grotere verliezen per ha leidt dan bijvoorbeeld een wat minder goede prijs voor de tarwe, aldus de direkteur van de Aardappel B.V. Ook de heer L.R. Wentholt, direkteur van C. Meijer te Krui- ningen voorziet een lichte toena me van het areaal konsumptie- aardappelen. Volgens hem zegt dat echter nog niet zoveel, een J.M. van der Weele. pende beroepsprocedures vanwe ge de ruilverkaveling en het toe gevoegde akkerbouwareaal ook logisch, aldus de heer Calon. Voor de N.O.P. vindt hij het ech ter vreemd. Een 'ijzeren bouw plan' wordt wel genoemd als ver klaring voor de beperkt gebleven afname. De gemiddelde uitzaai datum lag zo rond 15-17 april. Door de tot nog toe gunstige om standigheden wat betreft grondstruktuur, kieming, op komst e.d. is de basis gelegd voor een goede suikeropbrengst. Desondanks zijn er hier en daar wel enkele problemen. Zo is er op de lichte gronden rond het Veer- semeer stuifschade opgetreden. Het bietenareaal is landelijk met 6 a 7°7o afgenomen, waarbij het Zuidwesten ongeveer op het gemiddelde ligt. Door de o.h.a. gunstige omstandigheden is de basis gelegd voor een goede suikeropbrengst. Hier ziet u hoe het onkruid tussen de rijen mechanisch wordt bestreden. Toegenomen in areaal zijn vooral veldbonen, groene erwten en zomergerst. varkenscyclus met elke vier jaar een top en een dieptepunt geldt ook hier. Op lange termijn is het benodigde areaal echter stabiel, omdat de menselijke konsumptie begrensd is, aldus de PAGV- onderzoeker en hij waarschuwt dan ook dat de akkerbouwers geen te hoge verwachtingen moe ten hebben van een areaalsuit breiding van konserventeelten, te meer ook omdat de konkurrentie op eksportmarkten groot is. Niet opvallend is de uitbreiding in de aardappelteelt. De heer J.M. Huige, direkteur van McCain, heeft de indruk dat vooral de hoeveelheid gekontrak- teerde vroege aardappelen in Bel gië sterk is uitgebreid met ca. 20%. De gevolgen hiervan zullen ook op de Nederlandse markt duidelijk merkbaar zijn. Met be trekking tot de hoofdoogst ziet Huige in ons land een uitbreiding met ca. 4 a 5% en hij spreekt zijn grote teleurstelling uit over deze uitbreiding, omdat de markt deze toename naar alle waarschijnlijk heid niet kan verwerken. Ook de heer A.W. Bierens, direkteur van paar procent meer of minder heeft veel minder invloed dan het percentage 50 mm - op. Het groeiseizoen is minstens zo be langrijk, de teeltmaatregelen van de boer, hebben derhalve een veel grotere invloed dan het areaal. Als je hele mooie, lange Bintjes produceert, dan heb je de markt, en dan is een lichte areaalsuitbrei ding geen ramp, aldus Wentholt. Van der Weele bevestigt de mini male uitbreiding van de poot goedteelt. Landelijk is het suikerbietenarea al met ca. 7% afgenomen, tot ca. 130.000 ha. De grootste terug gang heeft zich in het noorden voorgedaan, omdat daar in 1986 ook de grootste uitbreiding is ge weest, aldus de heer A. Calon, hoofd kampagnezaken van de Suiker Unie. Hij konstateert een daling van 0 tot 10% in de meeste gebieden, waarbij het Zuidwesten redelijk op het gemiddelde ligt. In twee gebieden is de afname be perkt gebleven, nl. in de N.O.P. en op Voorne-Putten. Op Voorne- Putten is dat gezien allerlei aan vullende regelingen, de nog lo- Spuitschade kwam daar voor waar telers ondanks het warme weer toch hun bieten gespoten hebben, o.a. met Betanal Tan dem. Plaatselijk is hagelschade opgetreden, er is zelfs sprake van uitkeringen tot 20%. Het plan- tenbestand is op sommige stroken duidelijk aangetast door de bie tekever. Uit informatie, ons verstrekt door de Centrale Suiker Maat schappij en de Suiker Unie, blijkt dat er zich op het gebied van ras senkeuze bij de bieten grote ver schuivingen hebben voorgedaan. Tegen de 40% van al het uitge zaaide bietenzaad behoort tot de rassenkategorie 'hoog winbaar suikergehalte'. Dit is ongeveer een verdubbeling t.o.v. vorig jaar. In de middengroep (vrij hoog win baar suikergehalte) is een evenre dige teruggang te zien. Men blijkt overigens wel trouw aan de leve rancier van het zaad te zijn: nage noeg alle verschuivingen hebben zich voorgedaan binnen rassen van dezelfde leverancier. Een an dere verschuiving is die in de ver houding pillen/naakt. Ca. drie kwart van het zaaizaad was inge- huld dit jaar, tegen vorig jaar nog rond 65%. Het areaal mais zal landelijk ge zien weinig of niet zijn toegeno men, dat verwachten zowel de heer Van der Weele als J. van de Meij van de afdeling binnenland se handel van de firma Van der Have uit Kapelle. De afzet van mais bij Van der Have is dit jaar in ieder geval niet groter geweest dan die van vorig jaar, maar er kan natuurlijk een verschuiving in de rassen zijn geweest, aldus Van der Meij. In de meeste gebie den in Zeeland en ook in West- Brabant is, zo blijkt uit de prog nose van Cebeco-Zuidwest, het areaal mais zelfs licht afgeno men, in West-Brabant het meest: 10% minder. Bedreigend voor de markt noemt Van der Weele de uitbreiding van het areaal 2e jaars plantuien, te meer omdat daardoor een druk op de prijs van zaaiuien ontstaat. Bij de zaaiuien is er overigens geen uitbreiding, eerder minder, zo verwacht hij. Die inkrimping blijkt ook uit het Cebeco- overzicht: voor de meeste gebie den in Zeeland een lichte tot rela tief forse inkrimping, alleen in West-Brabant een uitbreiding van ruim 200 ha. Van de kleine graangewassen zo- mertarwe en haver is over het al gemeen minder gezaaid dan in voorgaande jaren, van winter- gerst is ca. een derde uitgevroren waardoor daar nu ook minder van staat dan vorig jaar. De niet uitgevroren percelen vertonen bo vendien een dunne stand, aldus Van der Weele. De teelt van karwijzaad, vorig jaar nog goed voor ruim 700 ha in het Zuidwesten is belangrijk teruggelopen. Een aanleiding zou volgens Van der Weele kunnen zijn dat dit gewas vorig jaar te dun onder de dekvrucht vandaan is gekomen. De teunisbloem is op enkele tientallen ha's na geheel verdwenen. De teelt van vlas is dit jaar sterk toegenomen in Zee land, in Zeeuws-Vlaanderen be draagt de toename ruim 10%, waardoor het areaal alleen daar al ca. 2.500 ha beslaat. Ook voor de teelt van luzerne bestaat wat meer belangstelling. Via de gras drogerij of door het als hooi te winnen levert het een redelijke prijs op. De luzerne is deze winter goed doorgekomen. Het areaal bruine bonen zal ongeveer een kwart kleiner zijn dan vorig jaar. De prijsvorming vorig jaar zal een hoofdrol in deze forse afna me spelen. Het areaal graszaad is uitgebreid. Van der Weele kan niet eksakt zeggen met hoeveel, doch hij ver wacht dat de trend van vorig jaar zich voortzet. In 1985 stond er ruim 5.000 ha in Zeeland, in 1986 6.500 ha. Uit de prognose die Cebeco-Zuidwest heeft gemaakt volgt een uitbreiding met ruim 6% in het Zuidwesten. De toena me zal dus waarschijnlijk niet zo fors zijn als zij vorig jaar was. Voleens M. Nas. hoofd afdeling produktie bij Barenburg Holland B.V. uit Oosterhoudt (Gld.), is over heel Nederland voor 1987 zo'n 21.600 ha aangemeld voor de veldkeuring, terwijl de definitieve aanmelding vorig jaar 19.044 ha was. Als de winter niet zo streng was geweest, was de groei nog veel groter geweest, aldus Nas. De sterkste groei vond plaats in het noorden en westen van ons land, met name op de veenkolo niale gronden. Daar was ook de vorstschade het grootst, zodat Nas inschat dat de groei evenre dig over het land heeft plaatsge vonden, al lag de groei in het ge- kontrakteerde areaal in hoofd zaak buiten het Zuidwesten. Lex Kattenwinkel 8 Vrijdag 29 mei 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 8