Aardappelhandel L. Verhagen: "Onze aardappelsektor moet konkurrentieslag in met goed en goedkoop produkt" Plantenziektekundige Dienst gaat strenger op aardappelopslag kontróleren "Boeren moeten marktgerichter aardappelen gaan telen" Dagelijks Bestuur ZLM op werkbezoek in West-Brabant Voor niets.... Slagvaardig Kwaliteit Samenwerking Kontröle op opslag Het dagelijks bestuur heeft zojuist de sorteer en de bewaartoodsen gezien van aardappelhandel Verhagen B. V. Voor in het midden direkteur L. Verhagen met rechts kringvoorzitter J. Geluk en links sekretaris mr. J. Oggel. Achter v.l.n.r. vice voorzitter A. Munters, voorzitter H.C. van der Maas, sekretaris R. Hoitingrhoofd SEV ing. J. Markusse, kringsekretaris J.v.d. Slikke (niet zichtbaar), J. Nieuwenhuijse en W.v. Veldhuizen (net zichtbaar). Een betere kwaliteit van het pro dukt en een grotere commerciële slagvaardigheid van de teler zul len vooral bepalen of de Neder landse aardappeltelers de slag met de steeds nadrukkelijker aanwezi ge konkurrentie België en West- Duitsland met succes zullen weten te winnen. Met een aantrekkelij ke prijs en kwaliteit bevoorraden notabene de Belgen aan het begin van het seizoen onze verwerken de industrie voor een belangrijk deel! En zij willen meer. De Ne derlandse aardappelteler moet dus goed op zijn tellen passen". Dat was de boodschap die direkteur L. Verhagen van de in Dinteloord ge vestigde aardappelhandel Verha gen B. V. maandag 18 april j.l. het dagelijks bestuur van de ZLM voorhield. Het DB was te gast bij de Kring West-Brabant. Een dis- kussie met direkteur Verhagen en een bezichtiging van dit in de der tiger jaren gestichtte bedrijf waren onderdeel van het bezoek. De direkteur van het familiebe drijf dat tot de middelgrote aard appelhandelsbedrijven mag worden gerekend, zei in de ge- dachtenwisseling van mening te zijn dat de boeren in het algemeen nog onvoldoende en te opti mistisch worden voorgelicht over het aardappelgebeuren. Hoop op een goede afloop voor dit seizoen heeft hij niet, gezien de grote voorraden. Verder is er sprake van een toenemende konkurrentie van andere EG-landen en daarom zal alles in het werk moeten worden gesteld om met een beter vakman schap een kwalitatief zó goed pro dukt te maken dat het door de industrie graag wordt ontvangen. Immers de industrie is de grootste afnemer en die stelt hoge eisen. Het pas sinds kort opkomende kwaliteits-besef zal volgens Verha gen over de volle breedte bij de te lers ingang moeten krijgen. Op lange termijn, zo stelt hij, wordt onze konkurrentiepositie bepaald door goedkoop en goed. "En we mogen dan een redelijk export jaar achter de rug hebben, toch mogen we niet verwachten dat Spanje en Portugal de komende jaren even veel zullen importeren als het voorbije jaar. Bovendien, de im port vorig jaar loog er ook niet om. Zo slaagden de Belgen er in in de periode 15 augustus tot 1 decem ber niet minder dan 350.000 ton aardappelen aan onze industrie te leveren. Voornamelijk Bintjes van goede kwaliteit en tegen een prijs waarvoor de Nederlandse teler ze toen nog niet wilde verkopen. "En de Belgen en West-Duitsers willen graag nog meer aan ons verkopen. De Belgen willen al leveren toch omstreeks de jaarwisseling". Ver hagen die liever zaken doet met Zuidwestelijke telers ("maar de kwaliteit en prijs bepalen nu een maal met wie handel wordt ge daan") meent dat de volgende strategie gevoerd moet worden: De Nederlandse teler zal de aard appelen vanaf het begin van het seizoen aan moeten bieden tegen een konkurrerende prijs, desnoods een paar jaar voor praktisch niets. Dan zal de verloren gegane markt heroverd kunnen worden, gebeurt dat niet dan zijn we een niet on belangrijk deel van onze afzet markt kwijt. Dat vereist bij de telers een slag vaardiger inspelen op de markt. Afhankelijk van de hoeveelheid geoogst produkt (nationaal en in ternationaal) zal de oogst het ene jaar wel kunnen worden bewaard terwijl men het andere jaar de moed op zal moeten brengen om direkt aan het begin van het sei zoen al te verkopen en de bewaar- kapaciteit onbenut te laten. "Het afgelopen jaar hebben de meeste telers tegen de achtergrond van de droogte besloten het produkt vast te houden. Wat gebeurt er? De oogst valt erg mee maar het pro dukt is in de hoop op een goede prijs aan het eind van het seizoen blijven zitten met de nu bekende gevolgen. We moeten ophouden met het moment van verkoop zo sterk te laten bepalen door onze bewaar mogelij kheden Tevreden laat de West-Brabantse aardappelhandelaar zich uit over de inspanningen van het NIVAA onder leiding van ir. A. van Ar- kel. Dit ondanks het feit dat de ex port naar West-Duitsland zo sterk is teruggevallen. Hij wijdt dit o.m. aan de hogere eisen die onze Oosterburen om uiteenlopende re denen aan het Nederlands produkt zijn gaan stellen. "We moeten toe geven dat de kwaliteit van onze voor de Duitse industrie bestem de Bintjes na bewaring en trans port sterk tegen valt". Ook is er de invloed van de aktie Ackergold die toch wel succes heeft en voorts de noodzaak tot bouwplanver breding. Er wordt dus vooruitstrevend ge werkt om een deel van de eigen markt te gaan voorzien. Zo kan in Niedersachsen 70% van het aard appelareaal al worden beregend! ZLM-voorzitter de heer H.C. van der Maas konkludeerde na de wat hij noemde "nuttige diskussie", dat er meer samenwerking en overleg noodzakelijk is tussen handel, industrie en telers "willen we een stukje verloren gegane voorsprong weer inlopen. Vanuit hetzelfde belang zullen we de voor het Zuidwesten van zo groot be lang zijnde teelt van konsumptie- aardappelen in stand moeten hou den". Na een korte diskussie werd het bedrijf bezichtigd. De DB- leden raakten daarbij onder de in druk van de wijze waarop dit be drijf funktioneert en van de degelijkheid en de kwaliteit die het in alle opzichten uitstraalt, 's Avonds was het dagelijks bestuur te gast bij een vergadering van het Kringbestuur van de Kring West- Brabant. Eerder op de dag had het gezelschap een rondrit gemaakt door het kring-gebied. Voorzitter J. Geluk liet daarbij enige kunst werken zien die met het oog op een betere waterbeheersing in het Waterschap Volkerakpolder zijn gebouwd. Op enige afstand werd het werk bij de ophoging van de kaden langs de Roosendaal- se/Steenbergse Vliet gadegeslagen. Deze verhoging is noodzakelijk omdat de waterstand na de tot stand gekomen verbinding met het Zoommeer ongeveer een meter hoger komt. De aangrenzende boeren zijn er zeer tevreden mee; het onderlopen van oeverlanden langs de Vliet behoort nu tot het verleden. Het gezelschap betrad ook de zanderige kwelders langs het Krammer/Volkerak. Nu nog onbegroeid maar door het wegval len van eb en vloed straks waar schijnlijk bedekt met de gevreesde distels. De merkwaardig genoeg nog steeds aanwezige rotganzen sloegen een en ander op veilige af stand gade. J. Wierenga Bedrijfshygiëne is zeer belangrijk om de introduktie van ziekten, pla gen of onkruiden op een perceel of bedrijf te voorkomen. Preventie ve maatregelen moeten worden gezien als een investering om toekomstige bestrijdingskosten uit te sparen. In dit verband is het goed nogmaals stil te staan bij de gevolgen van aardappelopslag. Ook na twee strenge winters waarin een belangrijk deel van de rooiverliezen zal zijn doodgevroren. Kwaliteit is leuk, maar produceren wat de markt verlangt is belangrijker. Dat is samengevat de boodschap die de heer L. Wentholt, direkteur van aardappelhandel C. Meyer B.V. te Kruiningen, in de aandacht van de aardappeltelers wil aanbevelen. Voor al de industrie bepaalt de prijs van de aardappelen, en dat is de kurk waar de telers op drijven, het is daarom ook logisch dat telers de op de ver werking afgestemde teelthandelingen uitvoeren waardoor ze een zo hoog mogelijke prijs ontvangen. Toch ge beurt dat in de ogen van Wentholt nog onvoldoende. Eigenschappen waar de boer zelf wat aan kan doen en die hoog in het vaandèl van de in dustrie staan geschreven zijn de grof heid en hoe de aardappelen zijn afgerijpt. Wat betreft die grofheid meent Wen tholt dat een aantal telers dit seizoen te nauw gepoot heeft. Door de over het algemeen kleine potermaat had den de boeren poters over, enkelen hebben daarom maar dichter gepoot, zonder in ogenschouw te nemen dat daardoor ook de sortering lichter wordt. Uit de koude cijfers blijkt ech ter dat een paar ton per ha minder bij een iets grovere sortering beter is dan een wat hogere opbrengst. Om de aardappelen goed afgehard in de koeling te laten verdwijnen moet het gewas van half tot eind septem ber de gelegenheid krijgen om van na ture af te rijpen, aldus Wentholt. Om het gewas zo lang mogelijk groen te houden geven veel telers nog laat een bemesting stikstof waarna ze de bo vengrondse delen zwaar doodspuiten. "Dat vormt niet de beste basis voor een goede bewaring". Volgens de heer Wentholt moet de Nederlandse boer zijn teeltwijze nu bijstellen: "Dan is het voor een Euro pese kostprijs zeker mogelijk om een goede aardappel op de markt te bren gen, zelfs van een betere kwaliteit dan die in de ons omringende landen. Die lagere Europese kostprijs is voor de boeren in ons land zeker niet on haalbaar". Rooiverliezen van zo'n 350.000 knol len per ha zijn in het verleden geen uitzondering gebleken. Dit aantal is zelfs het tienvoudige van het aantal knollen dat men normaal bij de teelt van konsumptie-aardappelen poot. In geval van een strenge winter zal een belangrijk deel van de rooiverliezen kapot vriezen, zeker in die situaties waar voor de winter geen kerende grondbewerking heeft plaatsgevonden waardoor de verliesknollen boven in de bouwvoor zijn gebleven en er geen sneeuw aanwezig is. Opslagplanten in volggewassen vor men niet alleen een lastig te bestrij den onkruid maar betekenen voor de teler een direkt planteziektenkundig risiko. Opslagplanten kunnen een eer ste infektiebron vormen voor de aard appelziekte, Phytophthora infestans. Ook de Coloradokever kan zich goed vermeerderen op deze planten. Aardappelopslag betekent echter vooral een groot gevaar voor aardap pelmoeheid, veroorzaakt door het aardappelcysteaaltje. De vruchtwisse ling, als preventieve maatregel om aardappelmoeheid te voorkomen, funktioneert niet meer door aardap pelopslag. Een 1 op 2 of zelfs een 1 op 4 teelt kan een kontinuteelt worden! Nor maal gesproken loopt het aantal aal tjes in de jaren tussen twee aardappelteelten terug met ongeveer 30% per jaar. Bij aanwezigheid van opslag mag men gemiddeld rekenen op minimaal een drie-voudige toena me. Dit scheelt dus een faktor 4 a 5. Om dit effekt te kompenseren is een grondontsmetting met een optimaal resultaat nodig. Op plekken waar opslagplanten groei den kunnen op deze manier zware besmettingen ontstaan. Via grondbe werkingen zullen deze besmettingen worden uitgesmeerd over het perceel. Uit oogpunt van aardappelmoeheid is opslag dan ook onaanvaardbaar. De Plantenziektenkundige Dienst gaat met ingang van dit teeltseizoen scherper letten op de aanwezigheid van aardappelopslag en daar waar veel opslag aanwezig is, deze als aard appelteelt aanmerken. De gevolgen hiervan zijn dat de teler maatregelen moet nemen om te blijven kunnen voldoen aan de vruchtwisselingsvoor- schriften. Dus de volgende teelt uit stellen, resistente rassen telen of een grondontsmetting uitvoeren. Met de opslagkontrole zal omstreeks 1 juli worden aangevangen omdat rond die datum vermeerdering van het aardappelcysteaaltje heeft plaats gevonden. Tot die tijd heeft de teler dus de mogelijkheid aanwezige opslag aktief te bestrijden, bijvoorbeeld door toepassing van Roundup. Dank zij de vorst zullen in 1987 wel licht geen of slechts zeer weinig telers van de Plantenziektenkundige Dienst bericht ontvangen dat hun opslag als teelt is aangemerkt. Waakzaamheid blijft geboden want niet ieder jaar is Koning Winter behulpzaam. Iedere opslagplant is er één teveel! ir. A. Oldenkamp, Plantenziektenkundige Dienst L. Wentholt Opslagplanten in een volgewas betekenen een direkt plantenziektekundig risiko. Vrijdag 29 mei 1987 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 7