Aangifte veldkeuring pootaardappelen Aardappel-seminar in China was sukses Varekamp oriënteert zich in China Voorlopig overzicht keuringsaangifte pootaardappelen 'De ekonomische ontwikkeling gaat gigantisch hard in dat land. De mensen waren er erg enthou siast'. Marius Varekamp, voor zitter van het Landbouwschap, blikt terug op zijn bezoek aan China waarvan hij op 18 mei is teruggekeerd. Van de missie hoeft vooralsnog geen resultaat verwacht te worden, zegt Vare kamp. De Chinezen hebben geen geld. Wat is het resultaat van het bezoek? 'Zelfs de grote bedrijven hadden niet de verwachting dat ze iets konden verkopen. Je moet ken nis opdoen van wat er zich in dat land ontwikkelt en hoe zich dat afspeelt. En dat gaat hard. Zelf ben ik er voor de eerste keer, maar anderen zagen dat het land in anderhalf jaar tijd veel meer auto's had gekregen en dat de kleding en muziek snel westerser was geworden. Ze willen van al les, maar er is geen geld. Daarom willen ze de know-how en de middelen om alles zelf te doen. 'We hebben geen geld', zeggen ze, 'maar wel twee miljard han den'. Ze doen aan ontwikkeling en verbetering van grasland. Ze zijn geïnteresseerd in het opslaan van aardappelen. De kassen bouw, de veevoederindustrie, de zaadhandel en machine-industrie hebben afzetkansen. Voor de pri maire landbouw in Nederland zie ik die niet. Misschien is dat later wel het geval als de koopkracht van de Chinezen is toegenomen'. Thans, 17 mei, is de aangiftedatum voor de veldkeuring gesloten. Maar de cijfers daarvan zijn nog niet ver werkt. Het blijft dus nog even span nend hoe deze cijfers eruit komen te zien. In de eerste plaats dus de totale aangifte, maar verder ook de aangif te per ras. 'Boze tongen' beweren dat de opgegeven arealen minder goed overeen zouden stemmen met de werkelijkheid dan vroeger. Hoewel het wat een teer onderwerp is, willen we ook de oppervlakte aardappelen als onderwerp niet uit de weg gaan. De verplichtingen die aan de oppervlakte pootaardappelen verbonden worden, zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Echter ook eventuele voordelen van de moge lijkheden om een bepaalde opper vlakte van bijvoorbeeld licentieras sen te mogen verbouwen zijn sterk naar voren gekomen. Wat zijn dan de verplichtingen? In de eerste plaats moet een deel van de kosten van de NAK en keurings diensten betaald worden per eenheid van oppervlakte, dus per ha. Het reglementstarief voor 1987 is ƒ220,per ha. Door de overheids bijdrage wordt het werkelijke tarief dat in rekening wordt gebracht 111,per ha. Ook de Stopa-heffingen worden ten dele per ha en ten dele per 100 kg ge certificeerd produkt in rekening ge bracht. Voor het tarief per opper vlakte worden de aangiftecijfers van de Keuringsdienst als uitgangspunt genomen. Dus niet de cijfers van de meitelling, zoals hier en daar wordt verondersteld: neen, de oppervlakte- cijfers van de Keuringsdienst. Voor het eerst dit jaar de aangiftecijfers! Met de mogelijkheid van restitutie bij terugtrekken of afkeuring tijdens de veldkeuring. Tot dit jaar toe wer den ook wel de NAK-cijfers ge bruikt, maar golden de tarieven over Hierna volgt een voorlopig overzicht betreffende de keuringsaangifte van poot aardappelen bestemd voor oogst 1987 in vergelijking met de definitieve aan giftecijfers van het vorige oogstjaar. Keuringsdienst Friesland-Groningen Noordoost-Nederland Noordzeepolders Rivieren-Delta-Nederland 1987 (voorlopig) 13.450 ha 3.451 ha 13.572 ha 4.628 ha 1986 (definitief) 13.341 ha 3.695 ha 13.581 ha 4.802 ha Totaal 35.101 ha Een gedetailleerd overzicht per ras, is nog niet beschikbaar. 6 35.419 ha de definitief goedgekeurde arealen, waardoor met het uitbrengen van de Stopa-heffingen gewacht moest wor den tot de uitslagen van de nakon- trole. Voor dit jaar 1987 is de zgn. basis-areaalheffing ƒ400,— per ha; deze heffing zal in de loop van de zo mer worden uitgebracht. Voorts is er bij de Stopa ingesteld een ekstra heffing per ras voor die rassen waarvan gemiddeld meer dan 1.000 kg per ha wordt ingeleverd bij de Stopa. En ook voor deze heffing gelden de oppervlaktegegevens van de Keuringsdienst. Deze ekstra hef fing per ras kan oplopen tot ƒ400, per ha. Tenslotte is er dan bij de Stopa nog de kalamiteitenheffing en ook deze heffing wordt opgelegd over het are aal zoals dat bij de Keuringsdienst bekend is. En deze heffing treedt voor 1987 in werking wanneer in to taal meer dan 130.000 ton uit de markt moet worden genomen. Bij een Stopa-inname van 170.000 ton zoals in 1985, zou deze heffing oplo pen tot ƒ300,per ha. Optelsom En dan is de optelsom vrij een voudig: keuringsaangifte ƒ111, basisheffing Stopa ƒ400,— heffing per ras ƒ400, kalamiteitenheffing ƒ300, ƒ1.211, Alleen al om financiële redenen is het dus zeer verleidelijk om de op pervlakte pootaardappelen die voor de keuring wordt aangegeven 'wat naar beneden af te ronden'. Maar dan gaat dat wel ten koste van je kollega's. In het keuringsreglement van de NAK zijn bepalingen opge nomen over verkeerd opgegeven op pervlakte. Daar staat dat wanneer de oppervlakte naar boven afwijkt vier maal het tarief in rekening kan wor den gebracht. Die kant moeten we natuurlijk niet uit. We moeten ge woon onze oppervlakte goed opgeven. "Ackergold" konsumptieaardappel wint marktaandeel De konsument wil aardappelen van een steeds betere kwaliteit. Zij gaan daarom in toenemende mate over naar "Ackergold". De marktontwik keling ten gunste van het Duitse kon- sumptieaardappelmerk 'Ackergold" laat zich vooral duidelijk aflezen uit de afzet van de kleinverpakking (2'/2 kg). Het aandeel van "Ackergold" lag in deze sektor in 1986 op 15,6% en dat was 2,3% meer dan in het jaar 1985. In 1986 hebben Duitse huishou dens ca. 2 miljoen ton konsumptie- aardappelen gekocht, dat was ±3% minder dan in 1985. Het marktaan deel van "Ackergold" in deze totale aankoop door huishoudens in de Bondsrepubliek is evenwel het vorig jaar met 5,6% gestegen en met 4,5% in het jaar daarvoor. Deze aantallen hebben betrekking op alle aardappe linkopen, ook bij de telers, inklusief de keldervoorraden. (Uit: Der Kartoffelbau) Licentierassen Een nog hachelijker onderwerp is de juiste opgave, een juiste aangifte van de oppervlakte licentierassen. Als een licentiehouder een areaal meent te moeten of kunnen planten van een bepaald ras van b.v. 300 ha en telers springen daar wat slordig mee om en verbouwen b.v. 10 a 20% meer, wat blijft er dan van de plan ning over? Dit laatste is natuurlijk geen direkte zaak van NAK en Sto pa, maar primair voor de verant woordelijkheid van handelshuis met zijn telers. Het is al zo moeilijk om een bouw plan samen te stellen en nu word je ook nog op je vingers gekeken over de te verbouwen oppervlakte poo taardappelen en over de aangifte daarvan voor de keuring. Maar on juiste, of liever gezegd slordige, op gave van gegevens voor de keuring kan in diverse gevallen verstrekken de gevolgen hebben voor de kolle ga's. Wat de één te weinig betaalt, betaalt de ander teveel. De pootaar- dappelteelt in Nederland is in princi pe vrij binnen het raam van de Wet op de Aardappelmoeheid. Maar wel een vrijheid in gezamenlijke verbon denheid èn verantwoordelijkheid. A. Vermeer Vrijdag 29 mei 1987 Het Chinees-Nederlandse aardappel-seminar, dat medio mei in Bei jing (Peking) plaatsvond, is een geslaagde gebeurtenis geworden. Zo'n tweehonderd aanwezigen luisterden drie dagen lang geboeid naar de lezingen over diverse aspekten van de aardappelteelt en - verwerking. Minister-president Lubbers, die het seminar een middag bijwoonde, benadrukte in een korte toespraak nog eens de waarde van de Chinees-Nederlandse samenwerking, juist op agrarisch ge bied. Onder de aanwezigen in Beijing waren, naast verschillende Chi nese autoriteiten, ook Landbouwschapsvoorzitter Marius Varekamp en de Secretaris Buitenland van het Landbouwschap, Chris Floris. jaren sterk gemaakt voor een nauwe re samenwerking met China. Minister tevreden De eerste resultaten van die samen werking zijn hoopgevend. Dat bleek onder meer uit de woorden van mi nister Zhang van Inner-Mongolia, een belangrijk aardappelproduce- rend gebied in China- De bewinds man bezocht vorige week woensdag het seminar en vertelde daar onder meer, uitermate tevreden te zijn over de twaalf Nederlandse rassen die vo rig jaar onder zijn supervisie zijn uit geprobeerd. De opbrengsten waren zo goed, dat men ook dit jaar weer doorgaat met de proefnemingen. Het Nederlands pootgoed levert in China goede resultaten op Het aardappel-seminar was georga niseerd door de Chinese ministeries van Landbouw en van Handel en Lichte Industrie, in nauwe samen werking met het Nederlandse minis terie van Landbouw. Het seminar vormde een nieuwe stap in de drie jaar geleden op gang gekomen sa menwerking op het gebied van de Veel aandacht voor de sprekers. Achter de tafel o.m. minister-president Lubbers Samenwerking Van Arkel sprak de hoop uit dat bei de problemen in de nabije toekomst uit de weg kunnen worden geruimd. 'Dat lijkt me van groot belang voor het verbeteren van de aardappelteelt in China', aldus NIVAA-direkteur Van Arkel in Beijing. Van Chinese zijde werd de wens uitgesproken om spoedig gezamenlijke aktiviteiten te starten. Men denkt daarbij onder meer aan permanente samenwerking op het gebied van onderzoek, b.v. naar de rassen-geschiktheid voor verwerking. aardappelen tussen China en Neder land. Het kan wordeh gezien als een logisch vervolg op eerdere aktivitei ten, zoals bezoeken van Chinese aard appeldeskundigen aan Nederland en het uitpoten van proefzendingen Nederlands pootgoed in enkele Chi nese aardappelgebieden. Met name het NIVAA heeft zich de afgelopen Minister Zhang liet duidelijk blij ken, open te staan voor verdere sa menwerking. NIVAA-direkteur prof.dr.ir. H. van Arkel benadrukte dat het seminar was georganiseerd om Nederlandse kennis en technologie door te geven aan China. Tegelijkertijd sprak hij de hoop uit dat het tevens zou leiden tot meer begrip voor de problemen die bij een verdergaande samenwer king nog uit de weg moet worden geruimd. Eén van die problemen wordt ge vormd door de phytosanitaire eisen welke China stelt aan het te importe ren pootgoed. Een tweede obstakel in de ontwikkeling van handelsrela ties is het niet-erkennen door China van kwekersrechten.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 6