nieuws uit brussel Braks somber over landbouwoverleg Boeren rond Markiezaatsmeer door disteloverlast geprikkeld tot aktie In diverse EG-lidstaten zoekt men naar ongevaarlijke" methode stieren merken Nederlandse kaassalade in trek bij Parijzenaars Werkgroepen (R. Winkel, Brussel) Er lijkt in Brussel voorlopig nog geen overeenstemming mogelijk over het prijzenpakket 1987/1988 en de begeleidende maatregelen. Minister Braks konstateerde dinsdagmorgenvroeg dat de standpun ten nog zeer ver uit elkaar liggen. 'Het ziet er vrij hopeloos uit'. Steeds vaker hoort men in Brussel verzuchten dat de tijd nog niet rijp is en dat de Europese top, eind juni, maar een oplossing moet bren gen. Braks heeft de hoop op een eerder akkoord niet opgegeven, maar hij erkent dat de aanstaande verkiezingen in Engeland, Italië, Portugal, en in Spanje en de naweeën van de verkiezingen in Duits land, het bereiken van een oplossing niet eenvoudiger maken. Het moeilijkste element in het pak ket blijft de 'margarinetaks', de hef fing op plantaardige oliën en vetten van 330 ecu per ton, die de Kommis sie volgend jaar bijna twee miljard ecu moet opleveren. Er is al voor gesteld de heffing wat later in te la ten gaan, visolie min of meer uit te zonderen en de Iberische landen een soepele overgangstermijn te bieden. Door deze veranderingen lijken De nemarken, Spanje en Portugal in middels voor de heffing gewonnen. Maar Nederland, Engeland en Duitsland moeten er nog steeds niets van weten. Deze drie landen kunnen met hun stemmenaantal de besluitvorming net tegenhouden. Aan de andere kant weigert de Kommissie welk kompromis dan ook te ondersteunen als de heffing er niet in is opgeno men. Voor Andriessen zit er politiek en financiëel te veel aan vast. Een voorstel van minister Braks om de heffing voorlopig te vergeten en de R. Winkel. kosten in de zadensektor te drukken door lagere prijzen en lagere garan- tiehoeveelheden is volgens Andries sen politiek volstrekt onhaalbaar. De Kommissie stelt haar hoop dus op een doorbreking van het Duitse of Nederlandse verzet. De Britten lijken niet te vermurwen. De meeste kans maakt Andriessen bij minister Kiechle, die persoonlijk een voor stander is van de heffing. Maar het Duitse kabinet is tegen en sinds de verkiezingsoverwinning van de libe ralen hebben de tegenstanders in de regering aan kracht gewonnen. Ook bij de mcb-kwestie is een oplos sing nog lang niet in zicht. De Keersmaeker kwam zondagmiddag bij de hervatting van de Raad met het voorstel de positieve mcb's voor Nederland en Duitsland gedeeltelijk af te breken door 1 procent over te brengen naar de negatieve mcb's in de andere landen. De rest zou bij het begin van het volgende verkoopsei zoen moeten verdwijnen. Dit voor stel werd onmiddellijk van tafel ge veegd door de Bondsrepubliek. Kiechle zei dinsdag dat hij in het ui terste geval niet verder wil gaan dan een afbraak in drie etappes, te begin nen met het volgend landbouwjaar. Ter kompensatie zouden de Duitse boeren dan wel hun 5 procent btw- aftrek mogen houden. Die zou be- gein 1989 worden teruggebracht tot 3 procent. Ook wat het toekomstige mcb-stelsel betreft bieden de Duitsers nog wei nig openingen. Een voorstel van De Keersmaeker om voor varkensvlees geen mcb's meer in te stellen en in andere sektoren meteen 30 procent af te breken is onaanvaardbaar. Een zeker automatisme wordt nu wel mogelijk geacht, maar dan alleen als daar in principe onbeperkte nationa le kompensatieregelingen tegenover mogen staan, zo menen de Duitsers. Minister Braks zei dat hij daar alleen mee kan instemmen als die kompen satie niet produktgebonden is. Andriessen en De Keersmaeker heb ben dinsdagmorgen toegezegd dat ze voor de mcb's toch nog een keer zul len proberen naar een opening te zoeken. Maar De Keersmaeker vindt eigenlijk dat hij zijn werk als raads voorzitter heeft gedaan en dat het initiatief nu van de Kommissie moet komen. Andriessen staat hier gezien het on zekere lot van de margarinetaks wat huiverig tegenover. De landbouw- kommissaris zit bovendien in zijn maag met de financiële gevolgen van de konsessies die De Keersmaeker in zijn 2 tot dusver ingediende kompro- misvoorstellen heeft gedaan en die de lidstaten natuurlijk niet meer zul len teruggeven. Die wijzigingen kosten de EG dit jaar 760 en volgend jaar 840 miljoen ecu in vergelijking met de oorspronkelijke voorstellen. Van de toegezegde ombuiging van het landbouwbeleid blijft er zomaar een ruime 300 miljoen ecu over. Het tekort op de Europese begroting loopt intussen op tot 6 miljard ecu. Zondag legde Andriessen hierover een nogal harde verklaring af in de Landbouwraad. De ministers van Financiën willen de broekriem aan halen, maar de ministers van land bouw schieten gaten in onze begro ting. Een duidelijk geval van 'bud gettaire schizofrenie', zo luidde zijn diagnose. Maandag werd de bood schap nog eens herhaald in de alge mene raad, die ook in Brussel verga derde. De indruk was echter dat de ministers van Buitenlandse Zaken hun kollega's van Landbouw be hoorlijk dekten. Het lijkt er niet op dat van die kant op een doorbraak moet worden gerekend. Intussen kan worden vastgesteld dat een aantal maatregelen die van be lang zijn voor Nederland geen tegen stand oproepen in de andere landen. Zo zal de Kommissie dit jaar maat regelen nemen om de technische en agro-monetaire problemen bij de toepassing van de medeverantwoor delijkheidsheffing voor graan op te lossen. In de zuivelsektor wordt de mogelijkheid geopend om kwota te leasen. Kwota die zijn opgekocht in het kader van de bedrijfsbeëindi gingsregeling mogen worden door verkocht door de overheid. Tenslot te wordt uit zoete room vervaardig de boter toegelaten tot de interven tie. Bij de mcb's lijkt een meerder heid tegen de uitbreiding van de kommissiebevoegdheden bij het toe passen van franchises. Alleen voor pluimvee en olijfolie komt er een maksimum van 5 procent. Ook bij de berekening van eksportrestituties zal er geen rekening worden gehou den met een grotere franchise, zodat de Nederlandse eksportpositie niet verder wordt verzwakt ten opzichte van de zwakke muntlanden. De akkerbouwers rond het Markiezaatsmeer bij Woensdrecht vrezen dat zij deze zomer veel overlast zullen ondervinden van de akker distel. Zaad van deze ongewenste plant is vorig jaar vanuit dit meer in zeer grote hoeveelheden naar hun akkers gewaaid. Het Brabants Landschap dat het Markiezaat in beheer heeft wil niets doen aan de bestrijding van de distels en zodoende stond vorig jaar 200 a 250 ha. in volle bloei. Vooral boeren in de Hoogewaardpolder, de Caterspol- der, de Prins Karelpolder, de Kreekrakpolder, de Völckerpolder, de Damespolder, de Van der Duinspolder, de Oud-en Nieuwe- Hinkeleroordpolder en de Zuidpolder ondervinden last. Kees Colpaart uit de Caterspolder konstateert ruim twee jaar na het droogvallen van de Markiezaats- gronden in de zone rond het meer al een duidelijke toename van de dis tels. "Eerder kwam deze bij ons op het land en in de tuinen nauwelijks voor. Tot nu toe is het dit jaar nog meegevallen maar dat is te danken aan het koude weer". Wanneer er straks temperaturen van rond de 20°C komen dan verwacht hij een sterke opkomst. De bestrijding in de bieten is dan erg fnoeilijk en kost baar geworden. Ook in andere ge wassen brengt de bestrijdig uiteraard extra problemen en werk met zich me. "Nu zie je ze nog niet maar over een paar weken kan de opkomst rampzalig zijn", zo vreest hij. De boeren in de betreffende polders hebben hun nood reeds geklaagd bij de Gewestelijke Raad van het Land bouwschap in Tilburg. De familie Colpaart wilde op grond van de pro vinciale distelverordening de distels in het Markiezaatsmeer bestrijden maar B. en W. van Woensdrecht weigerden hen daartoe te verplich ten. De Raad van State heeft deze weigering inmiddels ongegrond ver klaard. 'De motieven van de Raad zijn nog niet bekend. De Gewestelijke Raad van het Land bouwschap is uiteraard nauw bij de gang van zaken betrokken. Op voor stel van alle betrokkenen zijn inmid dels onafhankelijke werkgroepen ge vormd die de opdracht hebben ge kregen vast te stellen welke invloed ff Uit publikaties blijkt het, dat er niet slechts in Nederland problemen zijn met het merken van stieren voor recht op ƒ65,aan premie van de EEG. Duitse mesters moeten daartoe een gat aanbrengen in een van de oren van hun stieren. Volgens de Duitse Boerenbond kleven hieraan ernstige gevaren, zowel voor de dieren als voor de veehou ders. Als alternatief heeft deze organisatie voorgesteld het merken met een bepaalde kleur van onuitwisbare verf op het voorhoofd van de stieren. Het zoëvenvermelde geeft echter wel aanleiding om in herinnering te bren gen een aanpassing van de betreffen de EEG-verordening, d.d. 23 april 1987. Deze aanpassing is er gekomen op verzoek van de Franse regering. Op grond daarvan mogen bestaande systemen voor merking en identifika- tie, die voor andere doeleinden funk- tioneren, ook voor deze regeling worden gebruikt. Hieraan worden wel enkele voorwaarden verbonden. Dit doet de vraag rijzen, waarom er niet wordt gewerkt in Nederland met de instrumenten van identifikatie en re gistratie van de Gezondheidsdiensten voor Dieren, aldus een publikatie in 'Vee en vlees'. Konkrete suggesties zijn hiertoe ge daan in een artikel in het ZLM-blad d.d. 1 mei 1987. Wellicht is dit voor een aantal bedrijven niet goed of be slist niet mogelijk. Daarvoor zou dan een andere en betere aanpak dan nu beschikbaar moeten zijn. Hiervoor is inmiddels gewezen op een bepaald fa brikaat van oormerken, dat voor slachtveeverzekering wordt gebruikt. De onderhavige kwestie is onlangs aan de orde geweest tijdens het kon- gres van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee. Bij die gelegen- de distelgroei in het Markie zaatsmeer heeft en mogelijk kan hebben op de distelgroei op de aan grenzende akkers en tuinen. "Het moet duidelijk zijn, zo zegt geweste lijk sekretaris K. Bankers, dat het ministerie van landbouw hier geen probleem wil oproepen of instand houden. Als blijkt dat bepaalde be langen onevenredig bevoordeeld of benadeeld worden dan moet het be leid worden aangepast. Onderzoek de komende weken is noodzakelijk om precies vast te leggen of er een oorzakelijk verband is tussen de toe nemende distelgroei in de polders en de groei en bloei van de distels aan de andere kant van de dijk. Als dat er is dan zullen de boeren in ieder ge val schadeloos gesteld moeten wor den. Het is niet de bedoeling van het ministerie van landbouw en van het Brabants Landschap om de boeren overlast te bezorgen. Het wachten is nu op de motivatie bij de uitspraak van de Raad van State. J.W. heid is medegedeeld, dat er stemmen zijn opgegaan dat het Ministerie van Landbouw en Visserij en betrokken organisaties hierover nader over leggen. Daarbij dient niet alleen de kwestie van het merken te worden bekeken. Ook is het nodig om voor enkele an dere problemen oplossingen te tref fen. Er zijn namelijk stieren geslacht in april jongstleden, terwijl er geen aanvraagformulier werd ingeleverd. De betrokken mesters konden zo'n formulier toen niet krijgen van hun distriktsbureauhouder. In een ande re situatie heeft de R.V.V. geen ver klaring afgegeven omtrent slachting. Reden voor deze weigering zou zijn, dat de stieren in het slachthuis zijn ge blikt. Juristen kunnen natuurlijk het hoofd erover gaan buigen, of de R.V.V., gelet op voorschriften van de uitvoeringsregeling, wel of niet juist heeft gehandeld. Volgens de publika tie in 'Vee en vlees' ware het niet Salades met Nederlandse kaas vonden gretig aftrek bij de Parij zenaars tijdens de onlangs gehou den Foire de Paris. Op deze belangrijke konsumentenbeurs stonden de bezc^kers in de rij voor de stand van Het Nederlands Zui- velbureau om van dit gerecht te proeven. Nog niet eerder had het Nederlands Zuivelbureau deelge nomen aan deze beurs. In vrijwel elke winkel van enige omvang in Parijs is Nederlandse kaas te vin den. Echter door het enorme aan bod op elk gebied en zeker van kaas is de Parijse konsument wispelturiger en minder trouw dan de gemiddelde Franse konsument. praktischer, wanneer voor al dit soort moeilijkheden met deze regeling spoe dig gezocht wordt naar aanvaardba re oplossingen. Dat hierbij vermeden moet worden, dat uitvoeringskosten voor de Nederlandse overheid de pan uitrijzen, is zonneklaar. Ook mogen er geen gaten voor frauden ontstaan. Anderzijds mag van het Ministerie van Landbouw en Visserij wel een enige mate van flexibele opstelling ter zake worden verwacht. Met opmerkingen, zoals "wanneer een veehouder het aanbrengen van oormerken te gevaarlijk vindt, dan ziet hij/zij maar af van recht van pre mie", zijn we niet op de goede weg. Een bedrag van ƒ67,19 per stier aan EEG-premie mag geen enkele onder nemer in agrarisch Nederland laten liggen. De Nederlandse overheid heeft ons inziens echt de taak om middels "reële randvoorwaarden" het touche ren van dit bedrag mogelijk te maken. Vrijdag 29 mei 1987 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 5