Adviesburo voor boeren Minister Braks installeerde overlegorgaan Nationaal park "de Biesbosch" CCA biochem opent nieuwbouw Minister Braks sluit bijstelling sucroseregeling niet uit Provinciale Raad Zeeland ondersteunt privatiseringsvoorstellen Na gesprek Landbouwschap en Braks: Uitstel bij invullen mestboekhouding Netto winst CSM groeit Brabantse mestputten wellicht goedkoper Minister Braks van Landbouw heeft de boeren op aandrang van het Landbouwschap een maand uitstel gegeven bij het invullen van de mest boekhouding. Dit uitstel wordt ge bruikt voor nader overleg tussen Landbouwschap, ministerie en boekhoudburo's en voor nadere toe lichting en voorlichting over de mestboekhouding. Het Landbouw schap streeft ernaar de taak waar nodig te vereenvoudigen. Dit is het resultaat van het gesprek op vrijdag 22 mei tussen het Land bouwschap en minister Braks over de problemen bij het invullen van de mestboekhouding. Het Landbouw schap had in een brief om het over leg verzocht omdat volgens het Minister Braks van Landbouw heeft donderdag 21 mei jl. in aanwezigheid van een groot aantal genodigden de nieuwbouw van CCA biochem in Go- rinchem geopend. De minister wees onder meer op het toenemend belang dat CCA biochem heeft voor de ver werking van suiker tot biochemische produkten. CCA biochem is de groot ste producent van melkzuur ter we reld! Melkzuur is een belangrijk ingrediënt voor de levensmiddelen en farmaceutische industrie. Het bedrijf heeft zusterfabrieken in Spanje, Bra zilië en de VS. CCA biochem is een belangrijke onderneming binnen het Minister Braks hoopt en verwacht dat de nieuwe sucroseregeling tussen sui ker en zetmeel zo evenwichtig is dat bijstellingen na een evaluatie die te- zijnertijd door de EG plaats zal vin den, niet nodig zullen blijken te zijn. Toch wees hij er bij de opening van de CSM dochter CCA biochem don derdag 21 mei jl. in Gorinchem uit drukkelijk op dat de regeling zich nog in een overgangsfase bevindt. "Het viel niet mee, zo zei hij, om een zo danig prijsniveau vast te stellen dat daarmee zowel aan de belangen van de industrie als aan die van de land bouw tegemoet gekomen kon worden. Vooralsnog komt suiker op basis van het zetmeel/glucoseprijspeil voor de chemische industrie beschikbaar en de Publikatie over luchtvervuiling langs Kanaal van Gent naar Terneuzen De Zeeuwse Milieu Federatie heeft sa men met de Federatie voor Milieube scherming Gewest Gent een studie uitgevoerd naar de mate van luchtver vuiling langs het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Recent is naar aan leiding daarvan de publikatie "lucht vervuiling van Gent tot Terneuzen" uitgegeven. Ze is onlangs tijdens een aktie in het kader van de zure regen- week aangeboden aan de direkties van NSM en ACZ. Verordening koprot De Kommissie Bestrijding Planten ziekten en Plagen van de Gewestelij ke Raad van het Landbouwschap in Zeeland adviseert aan de Hoofdaf deling Akkerbouw van het Land bouwschap te verzoeken een veror dening uit te vaardigen, waarin on der meer zou dienen te worden opge nomen dat het na 10 april van elk jaar verboden is uien en afval van ui en voorhanden of in voorraad te hebben waaraan spruitvorming voorkomt. Deze bepalingen zouden niet alleen moeten gelden voor de landbouwondernemingen, maar ook voor derden, zulks met het oog op (openbare) vuilstortplaatsen e.d. schap bij de invoering van de mest boekhouding de voorlichting, de presentatie en het tijdstip niet goed waren. De afspraak betekent dat de veehouder op 15 juni op zijn formu lieren de gegevens vanaf 1 mei als nog moet hebben ingevuld. Het Landbouwschap en minister Braks hebben ook gesproken over de akties van boeren die hun mestfor- mulier terugsturen. Het schap zei zich 'heel nadrukkelijk te kunnen voorstellen dat de onrust is ont staan'. Het wees erop dat niet alleen de mestboekhouding de onrust ver oorzaakt maar dat het gaat om een opeenhoping van maatregelen, zoals de ingrepen in de WIR, de ekstra kwotumkorting en de ecologische richtlijn. CSM-koncern. CCA biochem ge bruikt voor de melkzuurfermentatie thans ca. 14.000 ton suiker per jaar en is daarmee de grootste afnemer van het suikerbedrijf van de CSM. Daarnaast is de CSM, door haar ge richtheid op deegwaren- en bakmelen via Honig en de bakprodukten van Pally en De Bruin, met een afname van ca. 30.000 ton de grootste afne mer van de Nederlandse maalindu- strie. Alles bijeen is de CSM als gevolg van haar merkartikelen- en in grediëntenstrategie in Nederland een belangrijke transformeerder gewor den van akkerbouwprodukten. onderlinge konkurrentieverhoudingen zullen nauwlettend bekeken worden", aldus minister Braks. Hoewel er nog veel onderzoek zal moeten worden ge daan stelde de bewindsman dat de verwachtingen ten aanzien van de mo gelijkheden van de biotechnologie te recht hooggespannen zijn. De minister zei voorts over de overschot- tenproblematiek in de landbouw dat aanvullende en nieuwe ingrepen"ook in de toekomst onvermijdelijk zijn. Hij sluit daarbij areaalsinkrimping niet uit. De minister wil zich ook ver sterkt in blijven zetten voor bevorde ring van het gebruik van agrarische grondstoffen in niet-traditionele pro dukten en voor niet-traditionele markten; de agrifikatie. Extra finan ciële middelen zullen daarvoor wor den uitgetrokken. Voor de eerste keer wordt namelijk geprobeerd een samenhangend beeld te geven van de luchtvervuiling van Gent tot Terneuzen. De samenwer kende milieu-organisaties zullen hun aktiviteiten voortzetten en hopen, wat Nederland betreft, o.a. dat de nieu we aandacht van het provinciebestuur tot snelle verbetering zal leiden. Tentoonstelling over viskweken Van 2 t/m 5 juni a.s. wordt in de RAI te Amsterdam Aquaculture Eu rope '87 georganiseerd. Aquaculture Europe '87 bestaat uit een interna tionale tentoonstelling met deelne mers uit heel Europa en de Verenig de Staten die bezoekers laten zien wat de nieuwste produkten en moge lijkheden zijn op het gebied van de viskweek. Naast de tentoonstelling vind een grote internationale konfe- rentie plaats met participanten uit 65 verschillende landen. Ontwikkelingen als superheffingen voor boeren en vangstbeperkingen voor vissers zorgen voor een enorme hausse in de viskweekindustrie. Mo menteel houden zich vele boeren al bezig met de intensieve visteelt als aanvulling op hun aktiviteiten- pakket. "De Biesbosch is een bijzonder be langrijk natuurgebied. Als onderdeel van het rivierenlandschap is het een zeer karakteristiek gebied voor Neder land. Het instellen van het circa 7100 hektaren omvattende nationale park in- oprichting biedt de mogelijkheid om reeds aanwezige natuurwaarden te be houden en het proces van natuuront wikkeling, ontstaan na de afsluiting van de Haringvliet, zo goed mogelijk te laten verlopen". Aldus minister van Landbouw, ir. G.J. Braks, tij dens zijn inleiding ter gelegenheid van de instelling van het Nationaal Park in oprichting De Biesbosch op 14 mei jl. in Werkendam. Hiertoe installeerde de minister een overlegorgaan met als voorzitter drs. J. Borgman, oud-gedeputeerde van Zuid-Holland. De Biesbosch is na het Dwingelderveld (Z.w.-Drenthe), Schiermonnikoog, De Groote Peel, de Weerribben (N.w.-Overijssel), het vijfde Nationale Park in oprichting. Een nationaal park is een wereldwijd begrip. Het omvat doorgaans een re latief groot gebied met waardevolle In grote lijnen ondersteunt de Provin ciale Raad voor de Bedrijfsontwikke ling in de Landbouw in Zeeland de overheidsplannen voor privatisering van de voorlichting. Ook de daarbij geschetste taken voor met name de eerste-lijns voorlichting hebben de goedkeuring van de Raad, alleen werd enige kritiek geuit op een taak van de eerste-lijns voorlichting in het kader van het doorsluizen van overheidsbe leid naar bedrijfsniveau. Dit o.m. Vorige week is in Helmond het agra risch adviesburo ROBA BV van start gegaan. ROBA staat voor Regi onaal Ontwikkelingsburo Agro- Technologie. Oprichters zijn twee jeugdige ingenieurs, Mark van den Eijnden en Erik van Dusseldorp. Het nieuwe buro adviseert niet al leen boeren, maar ook de agrarische organisaties en de aanverwante in- De 'alternatieve' Brabantse boerenor- ganisatie Coöpver. BOER meent dat haar plannen voor de aanpak van het mestprobleem veel goedkoper zijn dan ze aanvankelijk dacht. De coö peratie is van mening dat voor de bouw van mestputten in Noord- Brabant een bedrag van 40 miljoen gulden nodig is in vijf jaar tijd. En kele maanden geleden ging men nog uit van 90 miljoen over zeven jaar. Bij de eerste ramingen, die waren ge baseerd op gegevens van de Brabant se Mestbank, was uitgegaan van een kostenpost van 75 gulden per kubie ke meter mestopslagruimte. Nu komt Coöpver. BOER op een bedrag van 33,3 miljoen gulden, waarbij niet met subsidies of gelden van overschothef fingen is uitgegaan. Wel inbegrepen Benoeming bij Konsulentschap voor de Varkens- en de Pluimveehouderij te Gouda Binnenkort valt de benoeming te ver wachten van ir. W.J.M. Pieterse als Konsulent voor de Varkens- en de Pluimveehouderij te Gouda. Hij volgt daarmee ir. J.W.F. van Enckevort op die per gelijke datum is benoemd tot adjunkt-direkteur van de praktijk school in Horst. ecosystemen, welke niet wezenlijk veranderd zijn door menselijk ingrij pen. Nederland hanteert daarbij een ondergrens van ten minste 1000 hek taren waarbij het aaneengesloten ge bied dient te bestaan uit natuurterreinen, wateren en/of bos sen. In een nationaal park liggen geen of nagenoeg geen kultuurgronden. Er worden wel goede mogelijkheden ge- kreëerd voor rekreatief medegebruik via zonering. Andere belangen "Natuurbehoud en natuurontwikke ling met daarin passende vormen van rekreatie is de primaire doelstelling van een nationaal park. Voor alle dui delijkheid: het natuurbehoud en de natuurontwikkeling mogen door re- kreatieve aktiviteiten niet in het ge drang komen". Over de andere belangen die spelen, stelde de minis ter: "Aan die belangen is, uitgaande van de primaire doelstelling, zeker niet voorbijgegaan. Zo heb ik de be langen van de landbouw in het gebied niet veronachtzaamd". kwam naar voren tijdens de vergade ring van de Raad van 7 mei jl. Uit de diskussie kwam onder meer naar voren dat de overheid de voor keur geeft aan een interregionale aan pak van de privatisering van de voorlichting, waarbij aan een bepaal de produktiesektor per regio even tueel meer aandacht kan worden geschonken. De landbouwstruktuuradviezen voor de ruilverkavelingen met administra- dustriën in de land- en tuinbouw. Marktonderzoek staat hoog in het vaandel van ROBA. Boeren die iets nieuws beginnen, zijn meer geneigd om de produktiekant dan de afzet- kant te bekijken. Dat dit verkeerd uit kan pakken be wijst bijvoorbeeld het verhaal van de meerval, die ondanks de grote pro- duktie nog steeds niet is inge burgerd. zijn een bedrag aan solidariteitshef- fing en een ophaalbijdrage. Op deze wijze wil Coöp.ver. BOER de boeren tegen zo laag mogelijke kosten bun delen om van de mestoverschotten af te komen. Volgens de nieuwe organi satie, die inmiddels in Brabant enke le honderden leden heeft aangetrokken, staat minister Braks welwillend tegenover het initiatief. Uit de halfjaar cijfers van de Centra le Suiker Maatschappij blijkt dat de winst over de eerste helft van het lo pende boekjaar, van 31 oktober 1986 tot 31 maart 1987, ƒ31,2 miljoen be draagt, tegen ƒ27,2 miljoen in de overeenkomstige periode van het vo rige boekjaar. Verwacht wordt dat de netto winst in het tweede halfjaar minstens gelijk zal zijn aan die in het eerste halfjaar. In de winst van het eerste halfjaar van het lopende boekjaar zijn verwerkt de resultaten behaald door Red Band Venco bv en Luis Ayuso sa (Spanje), die in de eerste helft van het vorige boekjaar nog geen rol speelden. De suikerproduktie in het lopende boekjaar was groter dan ooit. De ver werking van bieten verliep voorspoe dig; dit had een gunstige invloed op de produktiekosten. Veel landbouwgrond ligt er ook niet binnen de begrenzing van het natio naal park in oprichting. Veel meer zal in de toekomst bekeken moeten wor den in hoeverre een rekreatieve uit waaiering voor de omliggende landbouwgebieden overlast kan opleveren. Financiën De heer Borgman ging als juist geïnstalleerd voorzitter van het over legorgaan met name in op de finan ciële aspekten van het nationaal park. Hij prees zich gelukkig, dat de minis ter gelden ter grootte van ƒ12 miljoen voor de uiteindelijke verwezenlijking ter beschikking heeft gesteld. Tot slot stelde hij, dat het overlegor gaan er alles aan gelegen zal zijn via een op te stellen beheer- en inrich tingsplan inhoud te geven aan haar taak. De overgang van park in oprich ting naar een officiële status is een be langrijk punt. Aansluitend konden de talrijke genodigden met een rond vaartboot De Biesbosch aan schouwen. tief karakter Breskens-Zuidzande en Schoondijke zijn door de Raad behan deld en vastgesteld. Het betreft hier 2 gebieden in Zeeuws-Vlaanderen, die in navolging van het blok Sluis-Oostburg administratief verkaveld worden. De grootste problemen doen zich in de ze gebieden voor op het gebied van de verkaveling. In de vergadering is de exploitatiere kening 1986 en de begroting 1987 van de Stichting voor de Bedrijfsontwik keling behandeld. Een belangrijk deel daarvan betreft de Kommissie voor de Waterbeheersing en Ontzilting van de Stichting. Het in eigen beheer uitvoe ren van onderzoek zal de komende tijd afgebouwd worden. In de nabije toekomst zal verder onderzoek uit besteed worden. ROBA zegt ook de kennis in huis te hebben voor technische adviezen. Zo niet, dan kunnen kontakten met diverse kennis-instituten, zoals de Landbouwuniversiteit in Wagenin- gen, worden ingeschakeld. Het buro zegt ook de biotechnologie als aan dachtsveld te hebben. Als een boer of andere klant kontakt met ROBA opneemt, zijn de eerste twee a drie gesprekken gratis; daarna wordt een kontrakt afgesloten. Vrijwel gelijktijdig met dit buro is in het Overijsselse Raalte een Agra risch Service Kantoor van start ge gaan. Dit kantoor wil de administra tieve zaken van boeren overnemen. Het gaat - als eerste partikuliere bu ro in ons land - bijvoorbeeld de 'in gewikkelde' mestboekhouding voor de boeren verzorgen. Met name deze mestwetgeving betekent voor veel boeren een grote administratieve rompslomp. De initiatiefnemer heeft kennis van zaken op dit gebied door zijn jarenlange ervaring als mede werker op het distriktburo bij de Stichting Uitvoering Landbouw- maatregelen van het ministerie van Landbouw. Onrust onder leden NCB Afgelopen maandag was het hoofd bestuur van de NCB bijeen voor de maandelijkse vergadering. De on vrede onder de leden vormde het hoofdpunt van de inleiding van de voorzitter. Met de kringvoorzitters werd uitgebreid gediskussieerd over de reakties vanuit de regio's. Gekonkludeerd werd dat op korte termijn konkrete beleidmaatregelen nodig zijn. Het hoofdbestuur besloot bij Minister Braks een aantal eisen op tafel te leggen. Daarnaast zal in dit kader voor de afdelings voorzitters een bijeenkomst worden georganiseerd om hen te in formeren. 4 Vrijdag 29 mei 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 4