Financiële problemen bij leveranciers of afnemers over geld en goed Kapitaalexport in effekten Exkursie naar de Flevopolder voor belangstel lenden uit W. Zeeuws-Vlaanderen 25-jarig jubileum J.J.M. Piasmans Zaken doen brengt een zeker risiko met zich mee; dat geldt voor iedereen, dus ook boeren en tuinders. Uiteraard probeert iedereen die risiko's tot het uiterste te beperken door zich zo goed mogelijk te overtuigen van de (financiële) betrouwbaarheid van degenen waar mee men zaken doet. Dat neemt echter niet weg, dat men soms toch te maken kan krijgen met leveranciers of afnemers die in financiële problemen raken. Daarbij kan men daar te maken krijgen met be grippen als 'surséance van betaling' en 'faillissement'. Als er ergens financiële moeilijkhe den zijn is men meestal nog niet di- rekt aan surséance of faillissement toe. Het gaat hierbij immers om nogal ingrijpende regelingen waar aan de rechter te pas moet komen en waarvoor wettelijke regels gelden. Er wordt daarom meestal eerst ge zocht naar mogelijkheden om langs andere wegen oplossingen te berei ken. Vaak probeert men daarbij ook om op vrijwillige basis met de schuldeisers tot een akkoord te ko men. Als dat mogelijk is, is dat meestal verreweg de beste weg. Maar dat lukt helaas lang niet altijd en dan moeten er andere wegen bewandeld worden. Surséance van betaling De wet geeft aan diegene die in fi nanciële moeilijkheden verkeert de mogelijkheid om zelf surséance van betaling te vragen. Dat kan van be lang zijn om te voorkomen dat men door schuldeisers wordt aangepakt, terwijl er de verwachting is de zaken nog wel te kunnen regelen als men daarvoor de tijd krijgt. Zo'n sur séance van betaling moet worden aangevraagd bij de arrondissements rechtbank. Voor de rechter daarover be slist wordt overlegd met schuld eisers. Er wordt verder een bewind voerder benoemd, die toezicht moet uitoefenen op het beheer van het be drijf. Wordt surséance van betaling verleend, dan wordt daarmee aan de schuldenaar een algemeen uitstel van betaling toegestaan. Dat geldt ten opzichte van alle schuldeisers met zgn. konkurrente (niet bevoorrech te) vordering. Dit uitstel van beta ling geldt echter niet voor preferente (bevoorrechte) schuldeisers, die een door pand of hypotheek gedekte vordering hebben. Zij kunnen de schuldenaar tot betaling blijven dwingen. De surséance van betaling geldt in eerste instantie voor maksi maal anderhalf jaar. Daarna is er de mogelijkheid van meerdere keren verlenging met nog anderhalf jaar. De bedoeling is de schuldenaar de gelegenheid te geven orde op zaken te stellen. Hij is met toestemming van de bewindvoerder wel bevoegd betalingen te doen. Daarbij dienen de schuldeisers naar evenredigheid van hun vorderingen te worden be taald. Overeenkomsten, die men heeft met iemand aan wie surséance van betaling is verleend en die nog niet of nog maar gedeeltelijk zijn na gekomen, kunnen worden ontbon den. Daartoe moet dan een verzoek worden ingediend. Als de schulde naar en de bewindvoerder samen verklaren dat zij de overeenkomst willen nakomen, gaat de ontbinding echter niet door. Men kan dan ech ter wel vragen zekerheid te geven dat de overeenkomst wordt nagekomen. Faillissement Faillissement is een heel andere zaak dan surséance van betaling. Het is er op gericht het hele vermogen van de schuldenaar te gelde te maken om al zijn schuldeisers zoveel mogelijk te kunnen voldoen. Een faillissement wordt aangevraagd bij de recht bank. Zo'n aanvraag kan worden in gediend door de schuldenaar zelf, door het Openbaar Ministerie als het in het algemeen belang nodig is, maar meestal gebeurt het door één of meer schuldeisers. Nadat iemand door de rechtbank failliet is verklaard worden een rechter-kommissaris en een curator benoemd. De rechter-kommissaris is een rechter die toeziet op de juiste gang van zaken in het faillissement; de curator is belast met de afwikke ling van de zaken. Het gevolg van een faillissement is, dat men de be schikking over zijn vermogen ver liest. Men blijft wel handelingsbe- kwaam, maar men mag niet meer zelf handelen; dat moet aan de cura tor worden overgelaten. Bij een faillissement krijgen alle be kende schuldeisers daarvan bericht en er wordt ook bekendheid aan ge geven door een bericht in de krant. Voor een bepaalde datum krijgen de schuldeisers gelegenheid hun vorde ringen in te dienen, waarna tot de definitieve vaststelling van alle' schulden kan worden overgegaan. Zijn er al beslagen gelegd, dan ver vallen deze door het faillissement. Lopende overeenkomsten Lopende overeenkomsten kunnen ook bij een faillissement worden ontbonden. Wil de curator deze la ten doorgaan, dan kan van hem worden verlangd dat hiervoor zeker heid wordt gesteld. Zijn er al voor het faillissement handelingen ver richt waardoor schuldeisers werden benadeeld, dan kan de curator deze onder zekere voorwaarden teniet doen. Een faillissement eindigt vaak door het verbindend worden van de zgn. slotuitdelingslijst. Daarin is aangegeven hoeveel elk van de schuldeisers zal ontvangen. Het is echter ook mogelijk, dat een faillis sement door gebrek aan baten wordt opgeheven. Dat betekent, dat er geen voldoende baten zijn om aan de konkurrente schuldeisers iets te be talen, zodat het geen zin heeft het faillissement langer te laten duren. Schuldeisers die niet volledig worden betaald, kunnen later na het einde van het faillissement altijd nog po gingen doen om hun geld te krijgen, als degene die failliet was weer over middelen gaat beschikken. Het is dus niet zo, dat men na een faillisse ment niet meer kan worden aan gesproken voor de niet-betaalde schulden. Alles bij elkaar een materie die voor de betrokkenen niet zo plezierig is en waaraan bovendien nogal wat haken en ogen zitten. Voorlichtingsbijeenkomst over administratieve ruilverkaveling 'De Braakman' De Besturen van de drie Zeeuwse Landbouworganisaties nodigen alle grondgebruikers in het gebied Hoek, Philippine, Sas van Gent, Sluiskil als mede hun gezinsleden uit op maandag 1 juni 1987 om 19.45 uur in hotel- café-restaurant "Dallinga", Nieuwe Kerkstraat 5 te Sluiskil (tel.: 01157-1590). Zoals u bekend overwegen de bestu ren een aanvraag in te dienen voor dit gebied voor een administratieve ruil verkaveling. Deze winter zijn er diver se besprekingen en voorlichtingsavonden gehouden. De besturen vinden nu de tijd aangebro ken om een beslissing te nemen over het wel of niet aanvragen. Voor deze beslissing wordt genomen willen zij in de eerste plaats weten of de wens tot In het jaarverslag 1986 van de Neder- landsche Bank is interessant cijferma teriaal opgenomen over het kapitaalmarktverkeer met het buiten land. Uit de gepubliceerde tabellen blijkt dat een groot bedrag aan Ne derlands geld is besteed voor aankoop van buitenlandse effekten. Dat dit mogelijk is geworden heeft mede als oorzaak de gedaalde ren testand. De overheid als belangrijke vrager van geld op de kapitaalmarkt behoefte in 1986 minder een beroep op de aanbieders van geld te doen. Deze situatie deed zich voor omdat woningbouwverenigingen en gemeen telijke woningbouwbedrijven grote bedragen als vervroegde aflossingen op eerder door het Rijk verstrekte wo ningwetleningen aan de overheid heb ben overgemaakt. Zij waren in staat deze vervroegde af lossingen te doen omdat zij tegen een lagere rentevoet elders nieuwe lenin gen hebben gesloten. Doordat het Rijk deze hogere ontvangsten extra binnenkreeg behoefde zij zelf ook minder voor nieuwe leningen de markt op. Uitgedrukt in procenten De drie centrale landbouworganisa ties in West Zeeuws Vlaanderen heb ben het plan opgevat een exkursie te organiseren naar de Flevopolder op donderdag 18 juni a.s. Er zullen 2 ak kerbouwbedrijven worden bezocht van Zeeuwen die reeds enige jaren in de polder verblijven namelijk P. van Liere, afkomstig uit Walcheren en B. de Bruyckere afkomstig uit Oost- Zeeuws Vlaanderen. Door een oud-medewerker van de di- rektie van de IJsselmeerpolders zal een uiteenzetting worden gegeven over het wonen, werken en leven in de polder. Hij zal ons tevens op een rondrit door de polder vergezellen. Vanzelfsprekend worden ook de da mes verwacht op de exkursie. De kosten van de lunch en het diner zullen de deelnemers(sters) zelf dienen te betalen. De buskosten zijn voor re kening van de 3 C.L.O. Het is een unieke gelegenheid om met de Land bouw en de mensen in dat gebied ken nis te maken. Verschillende deelnemers(sters) aan de ruilverkavelingskucsus hebben zich reeds aangemeld. Wellicht zijn er nog kansen uit de ruilverkavelingsgebie- den in voorbereiding om een bedrijf in de polder te verkrijgen. Uw opgave wordt ingewacht voor za terdag 6 juni bij de sekretarissen van de kring. Voor de ZLM: dhr. J.l. Ris- seeuw, Hoofdplaatseweg 6, Breskens, 01172-1465; Voor de NCB: dhr. A. v.d. Hemel, Minnepoortstraat 3, IJ- zendijke, 01176-1529; Voor de CBTB: dhr. J. Cappon, Provinciale- weg 2, Zuidzande, 01171-1380. Het programma en de kosten en de vertrektijden zullen u dan zo spoedig mogelijk worden toegestuurd. Ter inzagelegging lijst rechthebbenden en het register van schattingsuitkomsten voor rvk Yerseke Moer ruilverkaveling ook bij het merendeel van de grondgebruikers in het gebied leeft. Daarom is de voorlichtingsbij eenkomst gepland. Inleidingen zullen worden gehouden door ir. H. Okma inspekteur voor Landinrichting in Zeeland en J. van der Aa, Sociaal Ekonomisch Voor lichter van de N.C.B. Daarna zullen vragen beantwoord worden door de beide inleiders en de heren J. Markus- se en W. de Wolf, Sociaal Ekonomi- sche voorlichters bij de ZLM en de CBTB. Wij vertrouwen er op dat iedere grondgebruiker met grondgebruik in het gebied met echtgenote en meewer kend gezinslid aanwezig zal zijn. Het gaat, mede op langere termijn ge zien, om de toekomst van uw gebied. Die bedrijven die met de laagste kost prijs kunnen werken zullen een voor sprong behouden. De Besturen De Landinrichtingskommissie voor de ruilverkaveling Yerseke Moer deelt mede, dat gedurende één maand, van 14 juni tot en met 13 juli 1987 in Yerseke, Hogeweg 3 (plaats van terinzagelegging) op werkdagen, behalve op de zaterdagen, tijdens kantooruren voor een ieder koste loos ter inzage zullen liggen, de lijst van rechthebbenden als bedoeld in artikel 161; het register van schat tingsuitkomsten met een kaart waar op de klassegrenzen, als bedoeld in artikel 167, en de gegevens met be trekking tot de inrichting der gron den als bedoeld in artikel 166 zijn aangegeven, of gewaarmerkte af schriften daarvan en het stelsel van klassifikatie als bedoeld in artikel 162, eerste lid. Uiterlijk 14 dagen na de laatste dag, waarop de in artikel 168, eerste lid, bedoelde stukken, alsmede het stel sel van klassifikatie, ter inzage heb ben gelegen (cfus tot en met 27 juli 1987), kan iedere belanghebbende zijn bezwaren tegen de toekenning en omschrijving van rechten op de lijst van rechthebbenden en tegen de uitkomsten van de eerste schatting schriftelijk bij de Landinrichtings kommissie indienen (adres: sekr. Yerseke Moer, p/a Westsingel 58, 4461 DM Goes). Na verloop van bo vengenoemde termijn, kunnen slechts zij als rechthebbende worden erkend, die voorkomen op de lijst van rechthebbenden of zij die tegen de daarop voorkomende toekenning of omschrijving van rechten bezwa ren hebben ingediend of hun recht verkrijgenden. Het is van groot be lang na te gaan of alle rechten juist omschreven zijn en of alle erfdienst baarheden en andere beperkte zake lijke rechten zijn opgenomen. De lijst van rechthebbenden is in haar geheel of in uittreksel tegen be taling der kosten verkrijgbaar op aanvraag bij de Landinrichtings kommissie. De kosten bedragen ƒ13,50 per artikel vermeerderd meet ƒ1,30 per perceel. van het nationale inkomen daalde daardoor het beroep van de overheid op de binnenlandse kapitaalmarkt van 6.8% tot 2.8%. Daarmee bleef de binnenlandse belegger echter wel met zijn geld zitten. Omdat de overheid minder in de markt was ging de be legger de grens over. Aan buitenland se effekten is in 1986 voor een bedrag van 16.5 miljard gekocht tegen 7 mil jard in het jaar daarvoor. Van de aankopen is ongeveer een der de toe te schrijven aan beleggingen door pensioenfondsen. Geografisch gezien zijn de beleggingen in buiten landse effekten als volgt te verdelen: E.G. 9.5 miljard; V.S. 3.8 miljard en overige landen 3.2 miljard. Van de lander der E.G. waren Duitsland en Engeland de belangrijkste gebieden waarheen ons geld is gevloeid. Uit het voorgaande blijkt dat het geld altijd weer een bestemming vindt. Is dit niet in eigen land dan wel daarbui ten. De Hollandse koopmansgeest verloochent zich niet. Toch blijft be leggen een moeilijk vakgebied. B. Veerbeek Provincie Zeeland wil in kleine kernen basisschool in stand houden Het dagelijks bestuur van de provin cie Zeeland zal zich inzetten voor het behoud van de laatste basisschool in een kleine kern, ongeacht de richting van het onderwijs. Dat houdt tegelijk in, dat niet gestreefd zal worden naar het be houd van de laatste school van een richting, bijzonder of openbaar, als in dezelfde kern nog andere basis scholen zijn. Dit hebben gedeputeerde staten ge schreven aan de leden van de vaste kommissie voor onderwijs en weten schappen van de tweede kamer. Aardappelhandel De Feyter failliet De rechtbank in Middelburg heeft de aardappelhandel De Feyter B.V. uit Breskens maandag 25 mei jl. fail liet verklaard. Voor de dertig werk nemers is ontslag aangevraagd. Vele tientallen Zeeuws-Vlaamse boe ren hebben gezamenlijk enkele mil joenen guldens van het bedrijf te goed. Per boerenbedrijf loopt dat van 20.000 gulden tot ruim een ton. De schuld aan de bank bedraagt nog eens acht miljoen gulden. Bewind voerder Den Hollander is nog in on derhandeling over de verkoop van het bedrijf. Er bestaat belangstelling voor de gebouwen. bestemmings plannen Domburg Naar aanleiding van de vergadering van de gemeenteraad van 12 mei jl. maakt de burgemeester bekend dat een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan 'Buitenge bied'. Dit voorbereidingsbesluit ligt vanaf heden voor een ieder ter inza ge bij de gemeentesekretarie. Op 28 mei 1987 was het precies 25 jaar geleden dat de heer J.J.M. Piasmans het boekhoudbureau van de Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw binnenstapte. Begonnen als 2e assistent onder de heer Van de Vijver en later onder de heer Michaël heeft hij zich ontwikkeld tot een zeer gewaardeerd le medewerker van de vestiging te Bergen op Zoom van de Accountantsunie ZLM b.v. Voor ve len is de heer Piasmans een goede ad viseur en raadgever, zowel op fiskaal als op administratief gebied. Ook de administratieve automatisering en de grotere mogelijkheden van informa tie die de tegenwoordige verwerkings wijze de ondernemer biedt zijn bij de heer Piasmans niet onopgemerkt ge bleven. De direktie van de Accoun tantsunie ZLM b.v. vertrouwt er dan ook op dat in de toekomst de heer Piasmans nog vele jaren met zijn in zicht en vakkennis een bijdrage mag leveren aan de dienstverlening van ons kantoor. Vrijdag 29 mei 1987 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 3