gropatax verzekeringen zlm zlm Zitdagen Tijdens en na de opening proefstation voor de varkenshouderij veel te zien Sociaal Ekonomischc Voorlichting (SEV) van de ZLM Zadententoonstelling in Wageningen Inhoudsopgave In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Rerf Kring Hulst van de ZLM De kring organiseert voor leden en gezinsleden een avondekskursie op woensdag 17 juni 1987 vanaf 17.30 uur. Op het programma staat: een rondrit per bus in de Kring Axel met bezoek aan het tuinbouwbedrijf van T. Verstrate en het veebedrijf van J. de Kraker. Vertrek/ophaalplaatsen zijn 't Hof te Zandeplein, Klooster- zande om 17.30 uur. En 's Graven hofplein te Hulst om 18.00 uur. Kosten ƒ5,p.p. Opgaven bij A. De Feyter, 01142 - 285 (vol is vol). AFD. GROEDE VAN DE NCB EN ZLM Een gezamenlijk uitstapje naar Lim burg, waar onder andere een bezoek wordt gebracht aan een zaadver- meerderingsbedrijf. Vetrek om 7.00 uur 's morgens op de markt te Groe- de en rond 24.00 uur weer thuis. De kosten bedragen ƒ55,(inkl.). Tele fonisch op te geven bij Anton Caste- leyn (01171-1206) voor 25 mei a.s. AFD. CADZAND VAN DE ZLM Op dinsdag 2 juni een ekskursie naar Mouterij Menu N.V. te Kloosterzan- de. Tijdens de rondleiding kan men zien hoe mout, grondstof voor de bierbrouwerij, wordt verkregen uit brouwgerst. Verder is er nog een ge zellige avond op vrijdag 12 juni a.s. met de besturen van de ZLM Cad- zand en Retranchement. Na het di ner is er een korte toelichting met vi sueel materiaal over de voor de streek belangrijke vlasteelt en - verwerking. Opgave uiterlijk vóór 3 juni bij J. Basting, tel. 01179-1242. De kosten bedragen ƒ37,50 p.p. AFD. VALKENISSE WEST VAN DE ZLM Op woensdag 17 juni is er een dagje Belgisch Vlaanderen. Vertrek om 7.10 uur vanaf het parkeerterrein van het voetbalveld uit Zoutelande. O.a. een bezoek aan een bloemen- teeltbedrijf in Oeselgem. Na de broodmaaltijd een bezoek aan een groot akkerbouwbedrijf. Na het di ner, gaat men met de boot van 22.25 uur naar Walcheren. Rond 23.00 uur thuiskomst. De kosten p.p. ƒ75,— moeten bij opgave, vóór 5 ju ni, worden voldaan. Opgave bij J. van Maldegem, Lageweg 3, Bigge- kerke en bij J. Duvekot, Boude- wijnskerke 56, Zoutelande. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wieringa, eindredactie tel. huis 01103-1440 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 AFD. KRING SCHOONDIJKE/IJ- ZENDIJKE VAN DE ZLM -Jaarlijkse busreis op donderdag 18 ju ni om 6.45 uur vertrek vanuit Schoon- dijke; om 7.00 uur vertrek vanuit IJzendijke. Bezoek aan de tuinen van Annevoi. Een rondvaart op de Maas in Dinant en op de terugweg een bezoek aan een landbouwbedrijf. De kosten zijn ƒ75,— per persoon. U kunt zich, met uw huisgenoten, opgeven vóór 30 mei a.s bij M. Salomé tel. 01176-1419. AFD. DE PEEL VAN DE ZLM Een uitwisseling met de afdeling Mar- kelo van de OLM op woensdag 17 ju ni. Om 10.00 uur ontvangst bij de kampeerboerderij van de familie De Bruin te De Rips. Na een bijeenkomst in "De Vierspan" te Deurne wordt een bezoek gebracht aan een groen tebedrijf te Helenaveen. Verder wordt er nog een Anthuriumkwekerij (bloe men) bezocht. Ter afsluiting een ge zamenlijke Brabantse koffietafel in Someren. Opgave tot (uiterlijk) 5 ju ni bij A. van Leeuwen, 04925-1250 of H. Gerritsen, 04936-4100. Kosten ƒ12,50 p.p. Open Dag PAGV op 26 juni In tegenstelling met andere berichten zal het PAGV te Lelystad dit jaar slechts één Open Dag organiseren en wel op 26 juni a.s. Op deze dag - oor spronkelijk bedoeld als donateursdag - is iedereen die in het werk van het PAGV is geïnteresseerd van harte welkom tussen 9.00 en 17.00 uur. Na dere inlichtingen via tel. 03200-22714. Voorlichtingsbijeenkomst Yerseke Moer De Landinrichtingskommissie voor de ruilverkaveling Yerseke Moer organi seert op vrijdag 12 juni 1987 een voor lichtingsbijeenkomst in het dorpshuis "de Zaete", Korringaweg 3 te Yerse ke. Aanvang 19.30 uur. De heer W.P. Rentier van het K.A.D.O.R. geeft een toelichting op de ter inzagelegging van de eerste schatting, de lijst van recht hebbenden en de registratie van de pachtovereenkomsten. Vervolgens geeft de heer ir. A.P. Rietveld, Lan- dinrichtingsdienst, een toelichting op de eerste schatting. Er is na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen over deze onderwerpen. Algemene Jaarvergadering Campina Op maandag 3 juni a.s. houdt de Coöperatieve Zuivelvereniging Cam pina ba haar jaarlijkse Algemene Ver gadering in "Koningshof" te Veldhoven. Tijdens deze bijeenkomst die om 10.00 uur begint, zal o.a. de groepsjaarrekening 1986 van DMV Campina, waarin opgenomen de jaar rekening van C.Z. Campina ba, wor den behandeld. Uiteraard echter zal met name de nodige aandacht worden besteed aan de toekomstverwachtin gen voor de zuivelindustrie en melk veehouderij in het algemeen, en voor onze koöperatie/onderneming in her bijzonder. De agenda vermeldt onder meer een inleiding over aktuele zui- velbeleidszaken door de Minister van Landbouw, ir. G.J.M. Braks. bekijken zijn (bijvoorbeeld de voer- ligbox en het kraamopfokhok). Ook Op 17 juni zal het Proefstation voor de Varkenshouderij te Rosmalen of- i ficieel door de minister van landbouw ir. G. Braks worden geopend. Na een ontvangst om 14.30 uur, de opening van de bijeenkomst om 15.00 uur door de heer Chr. W.C. van Gisber gen en een welkomstwoord door de burgemeester van Rosmalen mr. D.C.B. Burgers, volgt om 15.30 uur de toespraak door de minister. Om 16.00 uur is de openingshandeling. Daarna is er een rondleiding over het bedrijf, gevolgd door een receptie. In de gangen van het bedrijf zal een tentoonstelling te zien zijn over de bouw van het Proefstation. In de de monstratieruimte zullen onderdelen van het bedrijf opgesteld staan, die anders alleen maar van achter glas te zal hier de permanente tentoonstelling "varkenshouderij" worden op gesteld. In de bezoekersgangen wor den posters opgehangen met een korte toelichting van de lopende proeven. Op 19 en van 22 t/m 27 juni houdt het PV bezoekdagen, waarop kijk- lustigen uit verschillende delen van Nederland het bedrijf kunnen bezich tigen. Voor de varkenshouders uit het gebied CVP Tilburg West en Midden is de bezoekdag 23 juni; voor de var kenshouders uit het gebied CVP Til burg Oost en Zuid op 24 juni. Het PV is dan open van 10.00 tot 17.00 uur. Medewerkers van de konsulentschap- pen zullen in de stallen aanwezig zijn om uitleg te geven en vragen te beant woorden. Graanstudieklub Zuid Beveland Op donderdag 11 juni is er een veld- bezoek bij de heer M. Janse en de heer J. Boonman. Gastspreker is de heer F.E. Verschaffel. Voorlichtingsbijeenkomst zoet water Schouwen-Duiveland Op dinsdag 2 juni a.s. zal door het Waterschap Schouwen-Duiveland een voorlichtingsbijeenkomst worden ge houden over de mogelijkheden om via een pijpleiding het agrarisch gebied van Schouwen-Duiveland van zoet water te voorzien. Op deze informa tieve bijeenkomst zijn zowel belang hebbenden als belangstellenden welkom. Ze begint om 19.30 uur en vindt plaats in "de Graanbeurs" te Zierikzee. Ekskursie winterbloemen De Zaadteeltstudieklub 'Eiland Tholen' houdt een avondekskursie naar de zaadteeltvelden van winter bloemen. De betreffende percelen liggen in de direkte omgeving van St. Annaland. De ekskursie vindt plaats op woens dag 3 juni a.s. om 19.00 uur. Verzamelen op het parkeerterrein van de veiling, Lange weg 11 te St. Annaland. De rondleiding heeft plaats door de voorlichter, de heer K.E. Schik. Belangstellenden zijn van harte welkom. Drs. D.H. Franssens kwam in dienst bij het Landbouwschap op 1 maart 1956. Na een korte onderbreking van twee en een half jaar trad hij op 1 ok tober 1968 opnieuw in dienst bij het Landbouwschap waar hij sekretaris werd voor de ruimtelijke ordening. Als vertegenwoordiger van het Land bouwschap had drs. Franssens o.a. zitting in de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening. Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel. 01100 - 15710 (Goes) tel.01153 - 2010 (Zaamslag) tel. 01180 - 11451 (Middelburg) tel. 01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel. 01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01110 - 6051 (Zierikzee) tel. 01116 - 1540 (Renesse) SI Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur, de heer J. van Nispen, tel. 01100 - 21010. Bezoekers van de heer J. Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00-12.00 uur, de heer J. Vroegop, 01680 - 27921. m J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé), 01100 - 21010 (kantoör). J.H. Mieras, tel. 01102 - 1852 (privé), 01100 - 21010 (kantoor). G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117 - 1782 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch be reikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé). J.R. Kikkert, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01154 - 2060 (privé). M. Meulenberg, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100 - 31949 (privé), 01100 - 21010 (kantoor). A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Koninklijke onderscheiding voor drs. D.H. Franssens Bij zijn vervroegde uitdiensttreding is de heer drs. D.H. Franssens, sekre taris voor de ruimtelijke ordening van het Landbouwschap, benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Onder het motto 'Met zaden de we reld rond' heeft de vakgroep planten taxonomie van de Landbouwuniversi teit een tentoonstelling over zaden en hun verspreidingswijzen opgezet. Van 11 mei tot 30 oktober is deze expositie te zien in het Koetshuis in de botanische tuin Belmonte aan de Generaal Foul- kesweg 94 in Wageningen. Zowel de tuin als de tentoonstelling zijn gratis toegan kelijk en zijn alleen geopend op werk dagen van 08.30 tot 17.00 h. w Ruilverkaveling Nieuw Vossemeer De tweede uitgave van de ruilverka velingskrant Nieuw-Vossemeer is uit. Hierin wordt de ontsluiting beschre ven, het plan is zodanig ontworpen dat na de ruilverkaveling alle land bouwgronden en gebouwen goed be reikbaar zijn. Het plan voor de waterbeheersing voorziet in een vlot te afvoer van het overtollige water in natte perioden. Er is vanuit gegaan dat het water van het Zoommeer van voldoende kwaliteit is, zodat het mo gelijk moet worden het gehele gebied van water te voorzien. Verder wordt een bosgebied ontworpen tussen Nieuw-Vossemeer en Assumberg, en als reservaat aangewezen het gebied tussen de Platteweg en de Burgemees ter Catshoeklaan. De ruilverkave lingskrant is te bestellen bij het Sekretariaat van de Landinrichtings kommissie, postbus 1180, 5004 BD Tilburg. Demonstratie mestuitrijden In het Brabantse Mariahout bij Hel mond zal op 23 juni op de bedrijven van een drietal veehouders een de monstratie plaatsvinden met werktui gen voor het verdelen en injekteren van mengmest. Organisatoren zijn het konsulentschap voor de veehouderij in Waalre en het konsulentschap in al gemene dienst voor bedrijfsuitrusting in de veehouderij te Wageningen. Met toestemming van de federatie 'Het Landbouwwerktuig' worden va- kuümmestzuigers getoond, pomptank- wagens met verschillende verdeelsystemen en enkele mestinjek- teurs. Er zal ook algemene informa tie beschikbaar zijn over mestopslag en verwerking en over prijzen van de machines. De demonstratie wordt ge houden van 10.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00 uur. Inlichtingen over het wel of niet doorgaan (door de weersomstandigheden) van de de monstratie zijn verkrijgbaar bij het Konsulentschap in Waalre: tel. 04904-15885. 4. Minister Braks sluit bijstelling sucroseregeling niet uit. 5. Nieuws uit Brussel; Boeren rond Markiezaatsmeer door dis- teloverlast tot aktie geprikkeld. 6. Aardappel-seminar in China succes; Aangifte veldkeuring pootaardappelen. 7. Dagelijks bestuur ZLM op werkbezoek in West Brabant; PD gaat strenger op aardappelopslag kontroleren. 8. Zuidwestelijke akkerbouwers mikken op peulvruchten en zo- mergerst. 9. Beheersing kontraktareaal graszaad komt in zicht; Zuid Be veland met baktarwe op goede weg. 10. Epibré overzicht tarweziekten 11. Vrucht wisseling in Zuid westen 4; de invloed van on kruiden. 12 en 13. De maand juni op het Zuidwestelijk Landbouwbedrijf. 14. Tuinbouwklanken. Vrijdag 29 mei 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 2