CVZ-nieuws Dit jaar veel asperges Kunstmestprijzen stabiel? CVZ NOTERINGEN WEEK 22 Aardappelen en uien De aardappelmarkt blijft flauw gestemd. De prijzen van de tafelaar dappels daalden opnieuw. Gelukkig loopt de export goed. De prijs van de uien is vorige week op de veilingen flink gedaald. Veevoeders Op de grondstoffenmarkt voor vee voeders heerst een rustige stemming met beperkte omzetten. Lagere prij zen waren er voor tapioka en soja. De daling van de citruspulp lijkt tot stilstand te komen. De handel in bie- tenpulp - nieuwe oogst - komt traag tot stand. In de komende weken wor den voor dit produkt lagere prijzen verwacht. Meststoffen De prijs van de stikstofmeststoffen liggen nu weliswaar op een veel lager niveau dan één a anderhalf jaar gele den, maar de ontwikkeling er van is toch minder gunstig. Van oktober 1985 t/m februari 1986 gaf een grote kunstmestleverancier als prijs voor de KAS-27%N (basisprijs bij 10 ton, ge zakt, franko boer, exkl. BTW, prijs- korrekties en kwantumkorting) ƒ42,50 tot ƒ45,— op. Een jaar later gold een prijs van ƒ30,Van maart t/m september vorig jaar gold de vol gende prijsontwikkeling ƒ43,25, ƒ43,25, ƒ41,75, ƒ40,25, ƒ37,25, ƒ34,en ƒ32,75. Datzelfde rijtje is dit jaar: maart ƒ30,50, april ƒ31,50, mei ƒ32,50, juni (schatting) ƒ33,50. Geen daling in deze maanden dus van f3,maar een stijging van ƒ3,De belangrijkste reden van deze omme keer is dat producenten wel hogere prijzen moeten vragen om niet nog verder in financiële problemen te ko men. Overigens verwachten insiders deze zomer niet veel prijsstijgingen meer. Een eventuele daling zou mo gelijk alleen te bereiken zijn als gevolg van goedkope importen. Zo biedt Turkije momenteel 50.000 a 100.000 ton aan. Inmiddels begint bij de boe ren de tweede aankoopronde, die la ter is dan normaal, vanwege het feit dat de temperatuursom later bereikt werd. Toch is al 1/3 tot 1/4 van de aankoop voorbij. DSM-meststoffen B.V. houdt de grasgroei nauwkeurig bij en geeft voor het eerst dit jaar we kelijks een grasgroeibulletin uit. Aardappelen in de Gemeenschap Rotterdam ging maandag opnieuw fors omlaag voor de kleine maten Bintjes. Voor de 50 mm opw. konden de prijzen zich handhaven en voor de frites-aardappelen werd soms tot 50 cent/100 kg meer betaald. Overigens liggen de noteringen voor de grote maten op nog maar net 50% van een maand geleden. De handel beschikt over voldoende voorraden om de overgang naar de vroege aardappelen te overbruggen, althans voor de kon- sumptiematen. Voor de grote maten is alom in de Gemeenschap nog een zekere vraag te konstateren, die het echter niet mogelijk maakt de prijzen boven het huidige niveau uit te tillep. In België is de situatie navenant. Daar lopen de ontwikkelingen doorgaans parallel aan die in Nederland. Ook in Frankrijk is de export van oogst 1986 goeddeels afgelopen. Evenals in Bel gië vinden vrij omvangrijke hoeveel heden aardappelen hun weg in de voedersektor. Er is dan ook nog een vrij intensief handelsverkeer tussen België en Frankrijk in voeraardappe- len. Spanje is momenteel leverancier van aanzienlijke hoeveelheden vroe ge aardappelen. Daarnaast vindt van uit de Benelux en ook uit Frankrijk nog een zekere export van oogst 1986 naar Spanje en Portugal plaats. De afzet naar Spanje en Portugal heeft aan het prijspeil een onverwacht grote steun verleend, zonder welke het prijspeil zeker aanzienlijk lager ge weest zou zijn. Dat betekent overigens niet dat ook volgend jaar deze steun weer aanwezig zal zijn, hoewel wei nig zo onvoorspelbaar is als de ont wikkeling op de aardappelmarkt, als gevolg van een groot aantal verschil lende en uiteenlopende faktoren. Komkommers In de grafiek is de prijs van komkom mers weergegeven in guldens per 100 kg. Ter oriëntatie: in maart vorig jaar lag de komkommerprijs op ruim 80 cent per stuk, dit jaar enkele centen lager. Uit de vergelijking in de grafiek blijkt dat er een duidelijk seizoensma- tig karakter naar voren komt. De prijslijn begint in maart, maar het KOMKOMMERS IN GLD/I00KC. VEILINGPRIJZEN De produktie van asperges was dit jaar niet alleen ongekend vroeg, maar ook groot. Meer over asperges aan het slot van het verhaal over volle- grondsgroenten. Op de groenten- markt is het aanvoerbeeld nogal wisselend. Dat geldt ook voor de prijzen. Glasgroenten Voor de derde achtereenvolgende week zijn de prijzen van de tomaten gedaald. Toch liggen deze hoger dan een jaar geleden, behalve voor de vleestomaten. De aanvoer van sla uit de kas is nu heel klein geworden, de prijs is erg laag. Van natuursla bleef het aanbod vorige week gelijk. De prijzen waren wisselend. De aanvoer van komkommers is al een maand stabiel, maar de prijs daalt al drie weken. Vollegrondsgroenten Kool blijft ook de laatste tijd vrij konstant in aanvoer. De prijsontwik keling bij witte kool is wat gunstiger dan bij rode kool. De aanvoer van spinazie komt nog niet vlot op gang, hetgeen prijsondersteunend werkt. Spinazie brengt de laatste weken heel wat meer op, dan eind april/begin mei. Ook vergeleken met een jaar eer- der is de spinazieprijs voor de teler gunstig. De aanvoer van waspeen daalt de laatste weken. De prijsont wikkeling is mede daardoor niet on gunstig. Witlof loopt de laatste weken in aanvoer terug, maar in prijs om hoog. Bij prei is het aanvoerbeeld ook zo, maar daarvan wisselt de prijs nog al. Spinazie lijkt wat aanvoerbeeld en prijsontwikkeling betreft op witlof. Ook kroten laten een dalend aanbod en een stijgende prijs zien. Vorige week was de aanvoer van asperges klein en liep de prijs flink op. De pro duktie van asperges is nog nooit zo vroeg op gang gekomen als dit jaar. De reden is de warmste aprilmaand van deze eeuw. Tot half mei was er al bijna 2500 ton aangevoerd tegen een kleine ton vorig jaar. Tot 9 mei was de prijs, met uitzondering van de eerste twee weken in april, steeds la ger dan vorig jaar. In de week van 11 tot 16 mei lag de prijs hoger en dat tikte, vanwege de grote hoeveelheid zo hard door, dat de gemiddelde prijs in dit seizoen tot half mei, weinig ver schilde met die van vorig jaar. Dat be tekent dat de totale omzet, door de grotere hoeveelheid, veel groter is ge weest. Voor de aspergetelers is het van veel belang te weten wat er op het ge bied van de asperges over de grenzen plaats vindt. Lisette van Rossum van het PGF wijdt ook daaraan aandacht in haar marktbericht over asperges. Het blijkt dat in West-Duitsland de aspergeteelt verder is uitgebreid. On danks de felle konkurrentie tussen Frankrijk en Spanje op de Duitse markt, met Griekenland in de achter hoede, is het marktaandeel van Ne derland stabiel gebleven. Frankrijk lijkt de grens van de exportmogelijk heden bereikt te hebben, nu Spanje fors oprukt op de aspergemarkt. Spanje heeft het areaal asperges sinds 1980 vervijfvoudigd en de teelt kun nen vervroegen. Spanje kan dit jaar boven de 10.000 ton export uitkomen, tegen 500 ton in de beginjaren tachtig. Fruit Op de fruitveilingen brachten de ap pels meer op, behalve Jonagold, ook de prijs van peren trok iets aan. Van een 6 tal - hierna te noemen - landen was per 1 mei j.l. de appel voorraad in miljoenen kilo's, met tussen haak jes die op 1 mei 1986, als volgt: Italië 307 (306), Frankrijk 181 (148), Enge land 33 (34), Nederland 31 (25), Bel gië 25 (16) en West-Duitsland 21 (15). Samen betekent dat een grotere voor raad van 54 miljoen kg. Bloemen en planten Vorige week is er een prijsstijging voor de snijbloemen genoteerd, wat het gevolg was van een aanvoerdaling (van 13%). Van 1 januari tot half mei is er voor ruim Zi meer aan bloem- kwekerijprodukten geëxporteerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De waarde van de snijbloemexport lag 3 Vi lager maar die van de planten ruim 10% hoger. Wat betreft de ex portbestemming blijkt dat de Verenig de Staten voor ruim 20% minder geimporteerd hebben vanuit ons land. De grootste "groeiers" waren Italië met bijna 20% meer, België met ruim 14% meer en Denemarken met 12'/2 meer. In Duitsland is uit een enquête bij 5000 huishoudens geble ken dat de bestedingen aan bloemen en planten de afgelopen twee jaar der mate zijn teruggelopen dat het niveau van 1976 werd bereikt. Uit een konsumentenonderzoek in Groot Brittannië blijkt dat het percen tage kopende huishoudingen van dro ge bollen in het najaar is teruggelopen. Bij die aankopen blijft de narcis met ruim 20% het grootste marktaandeel innemen, gevolgd door krokus (13%) en tulp (12%). Bijna 85% van de aangekochte bollen gin gen de tuin in. Bij aankoop van dro ge bollen in het voorjaar is er een lichte stijging waargenomen. Dan zijn de belangrijkste soorten: gladiool (27%), begonia (12%), anemoon (8%) en dahlia (5%). De laatste maanden stegen de prijzen van de stikstofmeststoffen licht, maar insiders verwachten voor deze zomer geen verdere stijgingen meer. Aan het eind van dit marktverhaal meer daarover. Runderen Op de slachtveemarkt stelden dé gros siers zich bij de aankopen terughou dend op. De afzet van rundvlees verloopt stroef. De prijzen van het slachtvee kwamen daardoor onder druk te staan. Ook de slachtstieren brachten minder geld op. De handel in het gebruiksvee verliep moeizaam en er kwamen lagere prijzen tot stand. Het EG runderbudget voor 1987 werd teruggebracht met 12%. Van de ge schatte uitgaven is 57% uitgetrokken voor restituties, 37% voor interven tie en partikuliere opslag en 6% voor premieregelingen (exkl. de nieuwe éénmalige premie voor stieren). Kalveren en schapen Op de kalvermarkt werden de jonge kalveren nog weer duurder. De prijs verhoging was er op alle markten en voor alle soorten. Het aanbod van vleeskalveren is in evenwicht met de afzetmogelijkheden. De omzetten van kalfsvlees zijn groter, i.v.m. de ko mende feestdagen. Op de wolvee- markt deden zich nauwelijks prijsveranderingen voor. Bij de ge- bruiksschapen stond de prijs licht on der druk. Varkens De varkensmarkt is deze week op nieuw vriendelijk en er komen hoge re prijzen tot stand. In Vleuten werd voor deze week een plus van 5 tot 7 cent voorspeld. Het aanbod is krap, o.a. in West-Duitsland. Bij de afzet van de karkassen, doet Griekenland 5 cent meer, Frankrijk 1 tot 6 cent, Italië 5 tot 10 cent en Duitsland zelfs 10 tot 15 cent. De afzet naar Spanje is niet interessant, al stijgt de prijs daar wel iets. Bij de onderdelen doen de hammen tot 10 cent meer in Frank rijk, Italië en Duitsland. De schouders zijn redelijk gevraagd en de ribben trokken - vanwege het betere weer - meer aandacht in Duitsland en Frank rijk. Dit marktbeeld zal ongetwijfeld vertaald worden in hogere var- kensprijzen, al manen de slachterij en tot voorzichtigheid. Slachtpluimvee en eieren Op de slachtpluimveemarkt is er eni ge zorg over het prijsdrukkend effekt dat een verdere produktiegroei in Ne derland en in West-Duitsland kan ver oorzaken. Omdat de slachterijen geen voorraadvorming willen, is de kon kurrentie scherp. Misschien dat enke le produktiedagen minder in de komende weken, de druk wat van de ketel haalt. Vorige week liep de prijs van de slachtrijpe kuikens iets terug. De prijsverwachting voor de komen de maanden van eendagskuikens en broedeieren is niet zo gunstig. De ei ermarkt was midden vorige week nog redelijk stabiel, maar aan het eind werden er al weer prijskoncessies ge daan. De verwachting bestaat dan ook dat de eierprijzen eerder zullen dalen, dan stijgen. In de eerste 4 maanden van dit jaar zijn 1 '/2% meer eieren geëxporteerd, dan in dezelfde periode vorig jaar. De waarde ervan lag dan 19% hoger. Zuivel Op de zuivelmarkt waren de noterin gen onveranderd, behalve voor ma gere melkpoeder, waarvan de prijs iets steeg en weipoeder waarvan de prijs iets daalde. Op de kaasmarkt doet de oudere kaas het beter dan de jongere. Uitbreiding van de produk tie zal de jonge kaas onder een prijs- druk plaatsen. De boterafzet veranderde nauwelijks. De melkpoe- dermarkt is niet onvriendelijk. Op de wereldmarkt nemen de poedervoorra- den af. In de eerste vier maanden van dit jaar is de Nederlandse melkpro- duktie 6% en de Europese 4% lager geweest dan in dezelfde periode vo rig jaar. De voorraad boter was be gin mei 940.000 ton tegen 1.100.000 ton een jaar eerder. De voorzitter van het PZ acht het mogelijk dat de bo tervoorraad dit jaar afgebouwd kan worden tot 3 a 400.000 ton. Hij vindt de melkpoedervoorraad van 760.000 ton, momenteel eigenlijk geen groot probleem meer. In dit kader wijst hij er op dat de botervoorraad in de USA maar 80.000 ton en de voorraad ma gere melkpoeder maar 40.000 ton meer is. De gemiddelde melkgift per koe in de EG lag vorig jaar het hoogst in-Nederland (5600 kg) en Denemar ken (5500 kg), gevolgd door Engeland (5100 kg). De laagste was Griekenland (2900 kg). Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt is er van kopers zijde weinig belangstelling. De om zetten zijn dan ook klein. In de EG valt een toenemende belangstelling voor de teelt van boekweit waar te nemen, hetgeen voor de Europese Kommissie aanleiding is geweest om stappen te ondernemen boekweit in de granenrichtlijn op te nemen. In juli a.s. spreekt het Permanent Co mité hierover. De zadenmarkt blijft gebukt gaan onder de voorraden die er nog zijn. Na een korte opleving is de peulvruchtenmarkt weer op het oude prijspeil terug. De bloei van de appelen is ook ach ter de rug. Het is een lange bloeiperi ode geweest, met wisselende weers omstandigheden en vrij lage tempe raturen. De eerste indruk is, dat de vroeg bloeiende appelrassen goed gezet zijn. Over de late bloeiers bestaat nog onzekerheid. De zetting bij de peren is uitstekend: de vruchten groeien goed door. Het is te hopen dat er een stevige rui komt. De vraag naar appelen is in de afge lopen week aangetrokken, wat resul teerde in belangrijk hogere prijzen voor de Golden Delicious. De vraag en daardoor de stijging van de prijzen was het grootst bij de goe de klasse I. De Jonagold is iets in prijs gedaald. Mogelijk dat het grote landelijke aanbod hiervan de oorzaak is. Het aanbod van Winston daalt zeer snel, restanten worden geruimd. Dit ras heeft dit jaar geen beste beurt ge maakt. De maatsortering viel erg tegen. Het meest teleurstellend was de prijsvorming. Het gehele seizoen is deze ver beneden de maat gebleven voor dit ras. De eerste frambozen uit de kas zijn weer aangevoerd en tegen hoge prij zen verkocht. De middenprijs voor een doosje van 150 gram was ƒ6.60. Dit is duidelijk een primeurprijs. Schema biggenprijzen In de week van 1-6-1987 tot 8-6-1987 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprijzenschema voor Zuid-Nederland van 4 mei 1987 met ƒ1,20 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in de ze week is ƒ3,68. aanbod van komkommers begint al eerder. Toch is niet voor januari of februari als startpunt gekozen, omdat de prijzen in die twee maanden sterk afhangen van wisselingen in het klei ne aanbod. Wat het niveau betreft schetst de grafiek tussen de beide ja ren geen grote verschillen. Alleen in december bleef de prijs vorig jaar ach ter bij die in dezelfde maand van 1985. Een verklaring daarvan is niet te geven, omdat het aanbod te mini maal is, om konklusies uit prijsver schillen te trekken. Zoals reeds in het begin gesteld, is er weinig verschil in prijs geweest in maart van dit jaar t.o.v. maart vorig jaar. Wat het ver dere verloop van de komkommerprijs dit jaar betreft, ziet het er naar uit dat er zich geen grote verschillen met vo rig jaar aankondigen. Veemarkt 's-Hertogenbosch Op de paardenmarkt van 's- Hertogenbosch werden 21 mei 179 stuks aangevoerd. De prijzen waren per stuk. Luxe paarden van ƒ2.825,— tot ƒ3.650,oude paarden van ƒ2.125,- tot ƒ2.900,—; 3-jarige paarden van 1.525,— tot ƒ3.000,—; 2-jarige paarden van ƒ1.525,— tot ƒ2.675,veulens van ƒ625,tot ƒ1.250,hitten van ƒ775,— tot ƒ1.700,pony's van ƒ525,tot ƒ1.525,Shetland pony's van ƒ375,tot ƒ650,oude slachtpaar- den van ƒ4,40 tot ƒ6,15 per kg.gesl.gew.; jonge slachtpaarden van ƒ4,65 tot ƒ6,25 per kg.gesl.gew. De handel verliep redelijk, slachthitten vlot. Ras/soort Maat Hoeveelheid Middenprijs x 1000 kg. week 21 week 22 week 21 week 22 Golden D. 1 70/80 17 45 0,93 0,88 tot. kl. 1 47 84 0,64 0,72 II 70/80 41 32 0,68 0,69 tot. kl. II 150 95 0,49 0,50 Winston 1 70-80 21 8 0,74 0,73 tot. kl. 1 61 34 0,50 0,46 II 70/80 2 0,57 tot. kl. II 2 3 0,57 0,38 Gloster 1 70/80 8 1,00 tot. kl. 1 17 0,89 II 70/80 tot. kl. II Jonagold 1 80/85 10 7 1,66 1,95 tot. kl. 1 56 54 1,55 1,68 1 80/85 2 1,51 tot. kl. II 5 6 1.01 1.16 Conference 1 55-65 91 21 1.31 1,40 tot. kl. 1 103 23 1,34 1.43 II 55/65 31 2 0,97 1,18 tot. kl. II 71 8 0,79 0,77 22 Vrijdag 29 mei 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 22