VOO It ml Vit OIIW Agrarische Studiereizen Thema-ochtend 'Loon naar werken' Vervroegde aanmelding kursusonderwijs groot succes A Zeeland en Brabant onder redaktie van de Redaktiekommis- 4 sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge Op 11 maart werd door de Agrari sche Kommissie van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afd. Zeeland een thema-ochtend georga niseerd in Hotel Goes. Over het rap port van de Kommissie Van Zeil 'Loon naar werken', kon op deze morgen van gedachten worden ge wisseld. Spreker: mevrouw G.T. Middelkoop-Van de Ploeg, werk zaam bij de SEV van de ZLM. Gast: de heer A.F. vaa Rozen, werkzaam bij SEV van de ZLM. Mevrouw Dees, voorzitter van de kommissie geeft in haar openingswoord uitleg betreffende de aanleiding en het ont staan van het rapport. Over dit on derwerp is op 20 februari al een arti kel verschenen. We zijn van mening dat er telkens weer aandacht voor moet zijn; vandaar dat het nu ge plaatst wordt en we hopen dat u de 'gezamenlijke notitie' eveneens nog kunt nalezen in het nr. van 20-2-1987 op de pagina 'Voor de Vrouw'. In de afgelopen jaren is de positie van de meewerkende vrouw zowel in nationaal als internationaal verband meer in de belangstelling komen te staan. Als uitvloeisel van het EG- jaar voor het midden- en kleinbe drijf met inbegrip van de landbouw- sektor (1983) zijn Nederlandse poli tici met dit onderwerp aan de slag gegaan. Tevens zijn de resultaten be kend gemaakt van onderzoek ver richt door het Ekonomische Insti tuut voor het Midden- en Kleinbe drijf en het Landbouw Ekonomisch Instituut (LEI). Uit al dit werk bleek de behoefte te bestaan knelpunten te inventariseren en na te gaan tot welke konkrete be leidsmaatregelen dit zou moeten lei den. Hiervoor werd een kommissie geïnstalleerd waarin zowel de orga nisaties in het midden- en kleinbe drijf, de agrarische sektor als de overheid waren vertegenwoordigd. Deze kommissie 'meewerkende vrouw in het eigen bedrijf', publi ceerde het rapport 'Loon naar wer ken'. Mevrouw Dees acht het van groot belang dat agrarische vrouwen en de standsorganisaties dit rapport behandelen. Het doel is zoveel mo gelijk meningen te toetsen en eventu ele wensen tot uitvoer proberen te brengen. Toelichting Vervolgens krijgt mevrouw Middel koop het woord. Voordat zij de in houd aan de orde stelt geeft ze eerst een nadere toelichting op de vormge ving en de uitgangspunten van het rapport. Het is in feite een samen vatting van verslagen van 5 werk groepen. Deze namen ieder een be paald aspekt voor hun rekening nl. de bestaande regelingen, de sociale, fiskale en juridische kanten en de scholing en opleidingen. Vanuit hun visie werden aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek en suggesties voor mogelijke oplossingen gegeven voor de gekonstateerde knelpunten. Mevrouw Middelkoop legt uit dat de kommissie is uitgegaan van drie po sities die de meewerkende vrouw kan innemen, nl.: de meewerkende vrouw die geen ondernemer of werk nemer is, de meewerkende vrouw als. werknemer en de meewerkende vrouw als mede-ondernemer. In het rapport wordt de struktuur van het huidige landbouwbeleid niet behandeld. Ook worden geen aanbe velingen gedaan om het inkomen te verbeteren. Het werk van de vrouw wordt niet als beroep gezien; dus geen beroepsstatus. De ingebrachte arbeid wordt gezien als werk dat de ondernemer anders zelf zou doen of laten doen. Het rapport gaat uit van de vrije keuze van de vrouw om mee te werken. Hierbij moet toch wel een groot vraagteken worden gezet. Ver volgens geeft mevrouw Middelkoop enkele knelpunten aan die zijn gesig naleerd: de beloning, wat zijn de gemaakte uren, wat verstaat men onder werk, loon of meewerkaftrek, loon wel of niet uitbetalen en wat zijn de gevol gen fiskaal, sociaal en juridisch? samenwerkingsverbanden: hoe wordt de vermogensoverheveling ge regeld en wat voor konsekwenties heeft dat i.v.m. huwelijksgoederen en erfrecht. kosten huishoudelijke hulp en kin deropvang: deze kosten zijn niet af trekbaar. sociale voorzieningen: de kriteria voor bijv. de AAW zijn erg nadelig voor de meewerkende vrouw. Het feit dat men 40 werkuren moet kun nen aantonen is in vele gevallen erg moeilijk. De kommissie komt in het rapport tot de konklusie dat er weinig cijfer materiaal over de meewerkende vrouw voorhanden is. Het is dan ook van groot belang dat de meewerkende vrouw zoveel mo gelijk zichtbaar wordt in de sta tistieken. Verder is zij van mening dat een aan tal knelpunten niet door wet- en re gelgeving valt op te lossen. Wel is het zo dat kennis van de juridische, fiskale en sociale positie en de moge lijkheden van scholing en opleiding, de eigen positie van de meewerkende vrouw kan verbeteren. Voorlichting op allerlei gebied is en blijft wenselijk. Konklusies Naar aanleiding van een aantal stel lingen die mevrouw Middelkoop aan de aanwezigen heeft voorgelegd, kan het volgende worden gekonklu- deerd: Het uitgangspunt van alle be drijven en met name de gezinsbedrij ven is met zo weinig mogelijk on kosten, zoveel mogelijk proberen te verdienen. Het werk van de vrouw wordt dan ook meestal als een besparing gezien wat wel resulteert in meer verdienen. Willen we dat dit werk in alle op zichten meer gewaardeerd wordt, dan zullen we dat goed zichtbaar moeten maken. Een belangrijke mogelijkheid daar toe is de meitelling. Via die weg ko men de vrouwen in de statistieken te recht. Verder moet meewerken fis- kaal aantrekkelijker worden ge maakt. Dit kan juridisch en sociaal ook meer zekerheid geven. We moeten ons echter wel realiseren dat dergelijke maatregelen en aan passingen lastenverzwarend zijn voor het bedrijf. De vraag is willen we dat ja of nee. Willen we meer rechten en de daaruit voortvloeiende konsekwenties aanvaarden? Met een scherp gesteld voorbeeld geeft mevrouw Middelkoop ook de Bestuursleden Plattelandsvrouwen klimmen in de pen Van de Plattelandsvrouwen in de kring Tholen en St. Philipsland volgden acht bestuursleden een kursus schrijfvaardigheid. De kursus bestond uit een tweetal lessen die te Poortvliet gegeven wprden door mevrouw v.d. Wee- Ie en mevrouw Goettsch uit 's Gravenpolder. Het thema van de kursus was: 'Hoe schrijf ik een verslag, notulen, een brief, een aankondiging, een stukje voor de krant of een stukje over iets dat me bezig houdt? Aan de hand hiervan werd advies andere kant aan: - een meewerkende vrouw komt niet of nauwelijks in de boekhouding voor, omdat dit op een bepaald moment fiskaal gunstiger is. Maar wat gebeurt er wanneer de vrouw arbeidsongeschikt wordt of wanneer het tussen de echtlieden tot een scheiding komt; de cijfers die nodig zijn om bepaalde maatregelen te treffen ontbreken dan en wat eerst erg voordelig leek, kan later zeer on gunstig uitvallen. Het zal moeilijk zijn een keus te ma ken. Uniforme regelingen zullen niet mogelijk zijn, vooral ook omdat de situaties op de bedrijven onderling erg verschillend zijn. Tot slot is men van oordeel dat het erg belangrijk is zich bewust te zijn van de eigen positie op allerlei ge bied en informatie over bestaande regelingen en mogelijkheden zoveel mogelijk tot zich te nemen. In dat kader is de Agrarische Kommissie (Aanmelden voor deze kursussen bij de scholen). 4. Te weinig kursisten, waardoor de kursus niet in de planning is op genomen. Verdere gang van zaken Alle mensen die zich hebben aange meld voor een kursus krijgen binnen kort bericht van de school of de desbetreffende organisatie. Hierin wordt meegedeeld of men wel of niet Denemarken is in de eerste plaats een landbouwland! Ook al is slechts 6% van de beroepsbevolking in de land bouw werkzaam, toch produceren de Denen drie keer zoveel voedsel als de Deense bevolking kan konsumeren. 67% van het grondgebied wordt als landbouwgrond benut, vooral op de eilanden en het zuidelijke gedeelte van Jutland. Funen kan men als de Deense Betu we beschouwen vanwege zijn vele boomgaarden en de aardbeienteelt. Wanneer de gewassen op het veld in bloei staan, keurig in rechte vakken verdeeld, lijkt Denemarken wel een lappendeken! De agrarische studiereis naar Dene marken wordt georganiseerd van maandag 22 juni t.m. maandag 29 ju ni 1987. De eerste drie dagen worden doorge bracht op het Schiereiland Jutland; met bezoeken aan een agrarisch be drijf, de stad Arhus met een 10-eeuws centrum, bezoek aan Legoland en tochten door mooi natuurschoon. De volgende twee dagen worden doorgebracht op het eiland Funen, een idyllisch stukje Denemarken met een glooiend landschap en veel bloe men. Op vrijdag 26 juni wordt een groot gedeelte van het eiland bezich tigd. De dagtocht zal begeleid worden door een Nederlands echtpaar die al jarenlang in Denemarken een boeren bedrijf heeft. Tijdens het verblijf in Odense wordt een bezoek gebracht gegeven over woordkeus, inde ling en de vorm waarin iets ge schreven wordt, waar het voor gebruikt wordt, is het b.v. een stuk voor het archief, de krant of is het informatie aan de leden, ook afspraken met sprekers op de afdelingsavonden zijn be langrijk. Alle deelneemsters kregen op dracht thuis over twee van de on derwerpen iets te schrijven, tij dens de kursus werd dit beoor deeld en zo nodig verbeterd. De deelneemsters waren enthousiast over deze kursus en zullen er in de toekomst zeker voordeel van hebben. D.M. de Wilde-Gaakeer bereid nog een aantal bijeenkomsten te organiseren, zodat wat dieper op bepaalde aspekten van het rapport kan worden ingegaan. Belangstellen den kunnen zich hier reeds voor opgeven. Mevrouw Dees dankt de aanwezigen voor hun inbreng en wijst op het be lang dat zoveel mogelijk wensen en meningen naar voren komen, zodat deze in het toekomstige beleid kun nen worden meegenomen. Het rapport ligt op tafel. Hoe nu verder? Het laatste woord is er nog niet over gezegd. De agrarische kommissie en de aan wezige leden zijn mevrouw Middel koop bijzonder erkentelijk voor de leerzame ochtend en onderstreepten dat met een fleurige attentie. Aly Wiskerke geplaatst is of dat de kursus, doordat er te weinig aanmeldingen zijn, niet doorgaat. Mensen die op één of an dere manier niet kunnen meedoen aan een kursus krijgen de mogelijkheid om deel te nemen aan een kursus waar nog wel plaats is. Het P.O.O.C. wil iedereen bedanken voor zijn medewerking en wenst alle kursisten alvast een goede kursus toe. De kursuskoördinator aan het geboortehuis van Hans Christi an Andersen. De laatste drie dagen worden doorge bracht op het eiland Seeland. De zon dag wordt doorgebracht in Kopenhagen, een gezellige stad. Maandag wordt de terugreis naar huis aanvaard. En verder: Kent-Verenigd Koninkrijk; 22-26 ju ni 1987, 5-daagse boot/busreis; Fin land; 24 juni-3 juli 1987, 10-daagse busreis; De Rijn; 4-11 juli 1987, 8-daagse bootreis; Luxemburg; 13-18 juli 1987, 6-daagse busreis; Zweden- Zuidelijk gedeelte; 15-25 juli, 11-daagse boot/busreis; Schwarzwald-Duitsland; 20-25 juli; 6-daagse busreis; Canada-Ontario; 21 juli-5 augustus, 16-daagse vlie greis/rondreis per bus. Voor uw aanmelding voor één van de ze reizen óf voor de reizen later in het jaar, voor nader overleg of voor het aanvragen van de brochure Agrari sche Studiereizen 1987 kunt u opbel len naar het sekretariaat van Agrarische Studiereizen, mevrouw L. Deumer, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem, 085-512087 tussen 08.00 en 18.00 uur. Het voor 1 mei aanmelden om ko mende winter een kursus te kunnen volgen is het eerste jaar gelijk succes vol verlopen. Door de inzet van veel mensen en de positieve reaktie van u op het vroege aanmeldtijdstip, waren er op 1 mei 10% meer kursisten dan vorig jaar. Regiogroep Oost-Zeeuws Vlaanderen van de a.s. Agrarische Vrouwen Deze regiogroep die binnen het ZAJK werkt, later onder het RAK, organi seert vandaag 29 mei een exkursie naar een tuin op een boerderij onder begeleiding van Mariët Hage. De tuin is van familie J. Koster, Koning Wil lem IH-'weg 1, Zaamslag (tussen Stop- peldijkveer en Zaamslagveer). Aanvang 13.30 uur. Verzamelpunt: voor het gemeentehuis te Zaamslag om 13.15 uur. Daarna is er een be zoek aan Tuincentrum Terra Nova te Hulst. Dit kan worden beschouwd als praktische afsluiting, naar aanleiding van de inleiding die Mariët Hage hield op 29 april jl. PJZ-agenda Afd. Fijnaart Asterixteam, deze organiseert op 30 mei een Trekker- trek wedstrijd. Terrein: Groenstrook in Klundert. Aanvang: 9 uur. Boerenklasse. 1 uur specials. Als speciale attraktie deze dag zullen een aantal minipullers voor de sleep- wagen gaan. Bij regen is de uitstel datum 6 juni. Fijnaart: van 13 tot 16 november hebben we weer een weekend Sport- huis Centrum op 't programma staan. Wie mee wil, moet zich voor 1 juni a.s. opgeven bij: Jack Schreuders, tel. 01686 - 2744. Regio Fijnaart e.o. en Zevenbergen: Gekostumeerd dansfestijn, 19 juni in de 'Witte Roos' te Fijnaart. Ieder een is van harte welkom. De agrarische scholen kunnen nu op basis van konkrete aanmeldingen hun kursusplanning voor komende winter maken. Deze planning moet, om sub sidie voor de kursussen te krijgen be gin mei bekend worden gemaakt bij de inspekteur voor het landbouwon derwijs. Hoe is de planning opgesteld? Aan de hand van de aanmeldingen is de kursusplanning samengesteld. Per kursus kunnen zich 4 mogelijkheden voordoen, n.l.: 1. Kursus volgeboekt. Door de school wordt de kursus in de planning opgenomen. Veelal betekent dit dat er teveel aanmeldingen zijn. Het wel of niet kunnen deelnemen aan de kur sus hangt af van; opleiding, ervaring en het tijdstip van aanmelding. Men sen die niet kunnen deelnemen krij gen de mogelijkheid voor een andere kursus in te schrijven. 2. Voldoende kursisten voor een kur sus. De kursus wordt in de planning opgenomen. Indien men voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, worden al le kursisten geplaatst. 3. Te weinig kursisten voor een kur sus. Het aantal aanmeldingen is ech ter dusdanig dat de kursus wel in de planning is opgenomen. Aanmelden voor deze kursus is nog mogelijk. Het gaat om de volgende kursussen: - Booglassen gevorderden in Kapel- Ie en Schoondijke; - Autogeen lassen in Schoondijke; - Steen- en cement in Schoondijke; - Materialenkennis (kennis van le vend materiaal) te Kapelle; - Spuiten openbaar groen te Kapelle; - Snoeien van laanbomen te Kapelle; - Teelt en rendement vak akkerbouw gewassen in Terneuzen (speciaal voor agrarische vrouwen); - Vakgebiedskursus ekonomie in Goes. 20 Vrijdag 29 mei 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 20