Willen en kunnen zegge en schrijve 2100 /SCf?0> zuidelijke landbouw maatschappij Natuurbehoud Weg vrij voor realisering Zoetwaterprojekt Schouwen-Duiveland Platteland m m VRIJDAG 29 MEI 1987 0^ HA 75e JAARGANG NO. 31 lallll1"" 611 tuinbouwblad De vorige week maandag 18 mei jl. heeft het dagelijks bestuur van de ZLM een bezoek gebracht aan het werkgebied van de Kring West-Brabant. Kringvoorzitter J.C. Geluk en sekretaris J.v.d. Slikke lieten het gezelschap o.m. de pas definitief drooggevallen gronden langs de oevers van Krammer Volkerak zien. Een unieke opname: volgend jaar zullen deze gronden zijn begroeid met naar de boeren vrezen vooral de akkerdistel (zie ook zegge en schrijveen pag. 7). Dit jaar duurt het wel bijzonder lang voordat er rook opkringelt uit het vaticaan van de landbouw in Brussel ten teken dat er eindelijk een besluit is genomen over de landbouwprijzen 1987/88. Afgaande op wat er over het beraad naar buiten komt lijkt de zaak nu echt be hoorlijk vast te zitten. Sommige ministers willen blijk baar liever barsten dan buigen. Gevreesd moet worden dat er uiteindelijk (weer) een aantal ad hoe besluiten uit de hoge hoed zal worden getoverd zonder enig uit zicht op een werkelijke oplossing voor de problemen waar het Europese landbouwbeleid voor staat. In Brus sel weet men blijkbaar niet dat de kruik slechts zolang te water gaat tot hij barst. En dan zijn de poppen pas echt aan het dansen. Eigenlijk is het ongeloofwaardig dat men in Brussel niet bij machte zou zijn een werk bare strategie voor de landbouw te formuleren. De vraag is dus: Kunnen ze niet of willen ze niet? In tegenstelling tot de land- en tuinbouw heeft het na tuurbehoud de wind flink in de rug. De huidige - tijde lijke - problemen in de landbouw worden daarbij gretig gebruikt als argument om het natuurbehoud voorrang te geven. Tot mijn grote teleurstelling heb ik moeten konstateren dat aan geen van onze wensen m.b.t. het beleidsplan Krammer/Volkerak wordt tegemoet geko men. Ons verzoek om de georganiseerde landbouw een plaats te geven in de beheerskommissie is "gehono reerd" met een jaarlijkse informatieve bijeenkomst voor belanghebbenden. Zelfs een adviesraad - zoals bij het Nationaal Park De Peel i.o. - kan er blijkbaar niet meer af. Ook over de distelproblematiek hebben we een zeer terughoudend antwoord gekregen: de landbouw moet er maar rekening mee houden dat er in het Kram mer/Volkerak gedurende een aantal jaren een sterke ontwikkeling van onder meer akkerdistels zal plaats hebben. Chemische bestrijding daarvan komt niet in aanmerking terwijl mechanische bestrijding technisch vrijwel onmogelijk is Mijn hoop is nu een beetje ge vestigd op een recente uitspraak van de Raad van State over de bestrijding van distels in het Markiezaat. Deze procedure is aangespannen door één van onze leden en intensief begeleid door de ZLM. Er is reeds bekend dat de uitspraak op zich positief is uitgevallen maar wij wachten nu nog - met enige spanning - op de motive ring want daar gaat het in feite om. Overigens is de boot bij de bij het Markiezaat betrokken boeren goed aan. Dat belooft wat voor het Krammer/Volkerak. Vo rige week hebben we met het dagelijks bestuur van de ZLM tijdens een werkbezoek aan de kring West- Brabant nog op de inmiddels droog gevallen gronden in het Krammer/Volkerak gelopen. Prima landbouw grond, zo was de algemene konklusie. Onvoorstelbaar dat dit gebied - als er niks gebeurt - de komende jaren volledig zal "verdistelen". We hebben ter herinnering aan betere tijden nog maar een foto gemaakt. Tenslotte de ganzenproblematiek: Zoals bekend hebben wij gepleit voor de inrichting van grootschalige fourageergebieden voor ganzen in het Krammer/Volkerak. Het antwoord dat we daarop ge kregen hebben luidt letterlijk: "Een sterk agrarisch ge tint beheer alsmede het aanleggen, inzaaien en bemesten specifiek ten behoeve van ganzen, is ech ter onverenigbaar met de voorgestane eco-systeem ontwikkeling". Het moge duidelijk zijn dat we het daar bij niet zullen laten zitten. Natuurbehoud heeft de wind mee. Niet alleen in het Krammer/Volkerak. Bij de offi ciële instelling van het Nationaal Park i.o. De Biesbosch Bij de onderhandelingen over de financiering van de zoet- waterpijp naar Schouwen-Duiveland is dinsdag 26 mei jl. een belangrijk besluit genomen. GS van Zeeland zijn be reid de voor de aanleg nog ontbrekende ƒ500.000,bij te passen. Dit betekent in feite dat het licht voor de zoet watervoorziening ten behoeve van de landbouw op Schouwen-Duiveland op groen is gezet. De ingelanden hebben het laatste woord. Op een algemene vergadering 10 juni a.s. zullen zij er zich definitief over uit moeten spreken. Het kollege van GS heeft de ministeries van Verkeer en Waterstaat en Landbouw, die elk ƒ7,5 miljoen subsidie heb ben toegezegd, woensdag per brief van hun beslissing op de hoogte gesteld. Bij het hele projekt gaat het om een investering van ca. 25 miljoen gulden; ca. 15,5 miljoen voor de aanleg van de pijp en 10 miljoen voor de vereiste aanpassing van sloten, watergangen en dergelijke. Deze aanpassing wordt in het kader van de zgn. A2 werken uit gevoerd. De verantwoordelijke gedeputeerde mevrouw G. de Vries-Hommes zei ons desgevraagd erg blij te zijn dat het projekt nu door kan gaan. "Als nieuwe gedeputeerde is het natuurlijk erg fijn om zoiets in het gebied te mogen presenteren". Wel wijst zij erop dat de provincie een aan tal voorwaarden heeft gesteld. Zo moet de provinciale wa terstaat de direktie bij de aanleg van de pijp voeren. Hiermee is een bedrag van ca. ƒ275.000,gemoeid. Ver der mag het bedrag van ƒ500.000,niet worden over schreden, moet de kwaliteit van het in te laten water door minister Smit-Kroes worden gegarandeerd, mag het chlo ridegehalte ook in een extreem droog jaar niet boven de 350 ml komen en mogen de nog te sluiten waterakkoor den niet tot een kostenverhoging leiden. Mevrouw de Vries: "We willen uiteraard de zekerheid dat er van het uit de Krammer-Volkerak in te laten water goed gebruik kan worden gemaakt". De aanleg van een zoetwatersysteem op Schouwen- Duiveland, waarvoor de landbouw zich al 5 jaar inzet, leek onlangs vanwege te hoge kosten niet door te kunnen gaan. Een drietal ingenieursburo's had berekend dat de kosten ca. 10 miljoen hoger uit zouden komen dan de beschik baar gestelde 15 miljoen. Dit zou betekenen dat de door de ingelanden geaccepteerde geschotsverhoging van ƒ130,per ha zou worden overschreden en dijkgraaf M.J. Steur, die erg blij is met het besluit van GS, kon toen niet anders dan konkluderen dat de zaak vast zat. "Maar wij wilden uiteraard graag dat zoete water dus werd door wa terschap en provincie de nodige kreativiteit en inventivi teit in stelling gezet om te bezien of er toch nog mogelijkheden waren". En die bleken er te zijn. Zo kan flink op de pijp worden bespaard dankzij het feit dat het chloridegehalte op het Zoommeer lager wordt dan aan vankelijk werd verwacht. Er behoeft minder te worden doorgespoeld en dus kan de pijp kleiner. Verder kan het tracé verkort worden terwijl de vervanging van een elek trisch door een dieselgemaal een flinke besparing oplevert. Het toen nog resterende tekort van een kleine miljoen wordt door de provincie aangevuld. Het dagelijks bestuur zal de ingelanden in afwijking van een eerder ingenomen standpunt voorstellen de exploitatie van pijp en water systeem op zich te nemen. Daarbij wordt de eerder vast gestelde geschotsverhoging van ƒ130,niet overschreden. op 14 mei jl. in Werkendam heeft de minister van Land bouw gezegd dat hij de belangen van de landbouw in het gebied niet veronachtzaamd heeft. Tot mijn spijt kan ik het daar echter niet mee eens zijn. Met name het feit dat het Steurgat binnen de begrenzing van het park is opgenomen is voor de landbouw een onverteer bare zaak. We zullen daarom blijven proberen dat als nog te veranderen. Het platteland is duidelijk aan het veranderen. De land en tuinbouw - zelf sterk in beweging - moet steeds meer rekening houden met andere belangen. Vorig jaar is vanuit de Bond van Plattelandsvrouwen in zowel Zee land als Noord-Brabant, de Plattelands Jongeren Zuid en de ZLM het idee ontstaan een gezamenlijk projekt op te zetten onder de titel "Wonen en werken op het Platteland". De bedoeling is nu dit projekt deze winter te realiseren. Met enige nadruk moet vooropgesteld worden dat het hier niet om een agrarisch projekt gaat maar om een integrale diskussie over het leven op het platteland anno 1987. "Josien" kan tevreden zijn: haar oproep tijdens het onlangs gehouden jubileum van de PJGN wordt hiermee prompt beantwoord. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 1