Kleine ondernemers hebben plafond vaak al bereikt Marktbeleid mode- kreet, interventie blijft nodig IJsbrand Chardon op Internationaal Concours Hippique in Axel Mengelingen Ir. C.J.M. Wijnen van LEI: Beeld schuift op Misverstand Petje af Wol en wolvet Schelhaas ziet herstel zuivelmarkt Markt in herstel Melkprijs kan slechter Het perspektief dat voor enkele jaren nog bij veel melkveehouders leefde, is omgeslagen in onzekerheid. Jonge bedrijfsopvolgers staan voor grote investeringen en moeten melk bijkopen om voort te kun nen boeren. De toekomst is voor velen een sprong in het duister. Nie mand wil graag afvallen en dus neem je het zekere voor het onzekere. Hoewel de Rabobank officieel zegt de aankoop van melkkwota niet te willen financieren, ontkomt ook zij niet aan de vraag naar vreemd vermogen om melk bij te kopen. Er is volgens de makelaars in kwota een florerende handel ontstaan die niet meer te stuiten is. De banken doen daar volgens hen zonder uitzondering wel degelijk aap mee. Het afschaffen van de WIR heeft daar geen enkele invloed op. Vorige week werd over de handel in melkkwota een thema-avond belegd door de Werkgroep Beter Zuivelbe leid in Purmerend. Kritische melk veehouders uit vooral Noord- Holland kwamen hier bijeen om meer zicht te krijgen op de kansen die kleinere bedrijven (tot 30 melk koeien) nog hebben. In diverse krin gen worden deze bedrijven als te klein beschouwd om te overleven. Het Landbouwekonomisch Instituut (LEI) bevestigt dit in een recent ver schenen rapport hierover. Ir. C.J.M. Wijnen, schrijver van het LEI-rapport, schetste op deze avond de situatie van de huidige kleine be drijven (minder dan 300.000 kg melk). Hij stelt vast dat het beeld van kleine bedrijven in de tijd op schuift. Over 10 a 15 jaar zullen be drijven met nu nog 25-30 melkkoei en te klein zijn om er een volledig ge zinsinkomen uit te halen. Op die be drijven is nu nog wel het inkomen op peil te houden, maar ze kunnen niet meegroeien in de tijd. De financiële middelen ontbreken hen daartoe. Wijnen gaf met zijn verhaal duide lijk aan dat er op dit moment geen beleidsruimte aanwezig is om deze bedrijven te ondersteunen en zo het platteland leefbaar te houden. De weg van geleidelijk aan uitbreiden met niet al te grote investeringen is voor deze kategorie van bedrijven afgesneden. Een gericht struktuurbeleid ont breekt dus, waarvan op dit moment de kapitaalkrachtigste bedrijven het meest van profiteren. Wijnen vond het moeilijk een absolute grens aan te geven tussen kleine en middelgro te bedrijven. 'Een bedrijf met min der dan 300.000 kg melk is over niet al te lange tijd al een klein bedrijf'. 'Kijken we naar de struktuur en om vang van de huidige kleine bedrijven dan zien we dat een verdere produktie-verhoging er op deze be drijven er gewoon niet in zit', aldus ir. Wijnen. 'Deze bedrijven bevin den zich vaak in een vicieuze cirkel en komen daar niet uit. De produktie-omstandigheden (verka veling, ontsluiting en stalling) zijn een sta in de weg. Vooral jonge boe ren ervaren dit als pijnlijk. Verbete ring van de bedrijfsvoering is alleen mogelijk door nog een beter vak manschap aan de dag te leggen. Maar dat zet meestal te weinig zoden aan de dijk. Het plafond voor deze ondernemers is vaak al bereikt'. C. Wijnen 'Het is een misverstand te denken dat kleine bedrijven door gebrek aan vakmanschap hun produktie niet weten te verhogen', beklemtoonde Wijnen. Dat beeld is achterhaald door onze studie. Hun inkomensba sis is te smal en dan is het niet tot in lengte van jaren vol te houden als melkveehouder. Zeker als men be denkt dat deze veehouders minimale bedragen uitgeven aan luxe en verze keringen en er een sober levenspa troon op na houden'. 'Er komt nog een vervolg op deze studie, waardoor we een nog scher per beeld proberen te krijgen van de situatie op de Nederlandse melkvee bedrijven na invoering van de super heffing in de EG', deelde ir. Wijnen verder mee. Hij neemt zijn petje af voor de kleine bedrijven in Neder land. 'Zij zijn vaak vindingrijk, waardoor nieuwe ontwikkelingen eerder toegepast worden', meent hij. 'Te snel wordt getwijfeld aan de le vensvatbaarheid van deze bedrijven door buitenstaanders, hoewel daar toe zeker niet altijd aanleiding hoeft te zijn'. Jan Landeweer Sun Heat Systems, nieuw droogsysteem voor landbouwprodukten Sun Heat Systems is een droog systeem voor granen, grassen, peul vruchten, zaden, uien, aardappelen en bloembollen. Door stralingskollekto- ren wordt zonne- en stralingsenergie omgezet in warme, droge lucht. Door het gebruik van deze warme lucht met zeer lage luchtvochtigheid kan het Vrijdag 29 mei 1987 droogproces aanmerkelijk verkort worden bij zeer geringe operationele kosten. Afhankelijk van de kapaciteit kan de Sun Heat Systems droger de lucht met 15-20 graden Celsius verwarmen. Het systeem is milieu- en energievriende lijk, de investering kan in twee a drie jaar worden terugverdiend. De Sun Heat Systems drooginstallatie biedt volgens de fabrikant de gebruiker de volgende voordelen: Mogelijkheid tot snel en goedkoop drogen van diverse gewassen, derhalve beter rendement uit teelten (denk aan interventienor men voor granen, een-fase-methode bij uien; Vergroting van kapaciteit en effektiviteit van bestaande konventi- onele drogers; Tijdsbesparing en ri- sikovermindering door vroeger oogsten; Hoog rendement, ook bij marginale weersomstandigheden; Ar- beidsextensiviteit en betrouwbaar heid; Beperkte investering, lage operationele kosten; Milieu- en ener gievriendelijk, interessante premiemo gelijkheden. Voor meer inl. tel. 050-183233 of 03481-1784. Wol is de zachte vezelbedekking van het schaap. De wol die nage noeg het hele lichaam van het schaap bedekt, bestaat uit afzon derlijke wolvezels. De wolvezels worden door de kronkelingen en bindharen gebundeld tot stren getjes en stapels en vormen sa men het vlies. Als natuurlijke vezel heeft wol al de eigenschappen die van belang zijn voor bescherming tegen wis selende weersinvloeden. Deze eigenschappen maken het ge bruik van wol aantrekkelijk. Wol is elastisch en veerkrachtig, is sterk warmte en koude isolerend, heeft een groot vochtopnemend vermogen, is water afstotend en is gemakkelijk te kleuren. Voorts is het onontvlambaar, het schroeit alleen. Het wolverbruik in Nederland is ongeveer 2 kg per persoon per jaar. De inlandse wolproduktie is goed voor 10% van de jaarlijkse behoefte. Wol bevat vet. Dit wolvet heeft een bijzondere eigenschap; het is afwasbaar vet. Het lost in koud water gemakkelijk op. Het is reukloos en wordt niet ranzig. Voor het verwerken wordt de wol gewassen. Bij dit wassen komt dit vet, lanoline, in het waswater terecht. Door middel van centri fugeren wordt deze lanoline uit het waswater verzameld. Het wolvet heeft ook een huidver- zachtende werking. Door de spe cifieke eigenschappen heeft lano line kosmethische betekenis. Kosmetiek is de kunst om de schoonheid van het lichaam te verhogen of te behouden (Van Dale). De lanoline wordt o.a. ge bruikt bij de bereiding van huid crèmes. "t Is niet gedacht maar 't maakt wel zacht' J.H. Lantinga 'De landbouw heeft de afgelopen jaren vele mode-oplossingen en slo gans over zich heen horen gaan. Een nieuwe, en zeer belangrijke loot aan deze stam is marktgericht beleid. Zonder twijfel zit hier een ge zonde kern in, maar het gevaar is dat het teveel doorslaat. Het resul taat zal dan niet anders zijn dan van alle andere mode-oplossingen. Het probleem wordt verschoven, maar blijft bestaan. De overschot ten zullen minder groot worden, maar de inkomens onbevredigen der'. Dat zei H. Schelhaas, voorzitter van het Produktschap voor Zuivel, bij de opening van de bestuursvergadering van vorige week. Op Tweede Pinksterdag (8 juni) houdt de Ruitersportvereniging Axel, waarin de landelijke rijvereniging De Oranje- ruiters en de ponyclub De Kleppertjes samenwerken, haar traditioneel internationaal concours hippique. Dit jaar bestaan de Oranjeruiters 50 jaar, en de Kleppertjes 25 jaar, als vereniging de oudsten van Zeeland. Om dit te vieren, en de bezoekers van het concours iets ekstra's aan te bieden heeft de ruitersportvereniging Axel, IJsbrand Chardon uit Schipluiden bereid gevonden op Tweede Pinksterdag naar Axel te komen. IJsbrand Chardon nationaal kampioen, en reserve-wereldkampioen (1986 Ascot Engeland) zal met zijn vierspan adembenemende shows presenteren, terwijl hij later in het middagprogramma met zijn tienspan (allen vossen) zal optreden. Twee Belgische kombinaties tonen hogeschool-dressuur, terwijl ook de springwedstrijd klasse Z paarden om de felbegeerde NCRV-springtrofee, weer op het programma staat. Jan M. Murre 'Theoretisch is het niet uitgesloten om via direkte inkomenssubsidies het inkomen in de landbouw redelijk op peil te houden, maar in een tijd van bezuinigingen en beperkingen zal een nieuwe inkomenssubsidie slecht bescheiden kunnen zijn; veel meer dan een aalmoes zal deze voor de Nederlandse landbouw niet wor den. Overigens zijn de krachten die de landbouw voeren naar een meer marktgericht beleid, wereldwijd en zeer invloedrijk. De landbouw zal er verstandig aan doen, zich op een meer marktgericht beleid in te stel len', aldus Schelhaas. Hij waar schuwde wel voor het afschaffen van de interventie. Er is een groot ver schil tussen produkten met een zwa re marktordening zoals melk en gra nen en bijvoorbeeld de tuinbouw. In de tuinbouw is de flexibiliteit bij het aanbod vrij groot, terwijl de markt wordt gekenmerkt door een stijgen de vraag. De zuivelsektor en de graansektor bepleiten daarom te recht het vangnet van de inter ventie'. 'Van groot belang op lange termijn voor de landbouw is daarom een po litiek gericht op produktiebeper- king. Ik doel hierbij op een beleid, gericht op het uit produktie nemen van produktiemiddelen (w.o. grond), een vervroegde uittreding e.d. 'De zuivelmarkt is nog niet in even wicht, maar vele - echter niet alle - indikatoren wijzen wel in de richting van herstel. De volgende faktoren kunnen in dit verband worden vermeld: - de melkaanvoer: gedurende de eer ste vier maanden van dit jaar was de Nederlandse melkaanvoer bijna 6% lager dan in dezelfde periode van vo rig jaar, terwijl in de EEG de melk aanvoer ca. 4% daalde. Opmerke lijk is vooral de daling in april. In voorgaande jaren trad in de laatste weken van het scheidende kontin- gentsjaar een scherpe daling op en gaf de eerste week van april een ster ke stijging te zien. Dit jaar echter zet de in februari en maart opgetreden daling zich in april versterkt door (- 7%), dit zeer waarschijnlijk als ge volg van de ekstra korting van 6,5% op de heffingvrije hoeveelheden en de tot 100% van de richtprijs ver hoogde superheffing. In de komen de twee jaar is een verdere daling van de melkaanvoer te verwachten, met in de winter tijdelijke schaarste- verschijnselen voor de niet-vet bestanddelen van de melk (melkeiwit e.d.). - de voorraden: de afbouw van de voorraden zet thans door: begin mei was er nog 918.000 ton boter be schikbaar bij het interventieburo te gen vorig jaar 1,1 miljoen ton. Het moet mogelijk zijn de botervoorraad dit melkprijsjaar af te bouwen tot een 3 a 400.000 ton bijv. via afzet in de mengvoedersektor en als neutraal vet op de algemene en industriële vettenmarkt. - de eksport naar derde landen: de eksport vanuit de EEG naar derde landen laat hoogstens een licht en weifelend herstel zien; de eksport vanuit Nederland van vet en mager poeder en boter ligt nogal wat boven die van vorig jaar, maar de eksport van gekondenseerde melk blijft moeilijk en ook die van kaas naar derde landen is lager dan vorig jaar. 'De gemiddelde zuivelwaarde in Ne derland was met ca. ƒ66,50 per 100 kg de eerste vier maanden van dit jaar iets hoger dan in dezelfde perio de van vorig jaar (maar lager dan in de eerste drie maanden van 1984 en 1985). In de komende maanden zal een negatieve invloed uitgaan van de verwachte daling van de interventie prijs voor boter met 2% (met een in vloed van ƒ0,40 a ƒ0,50 per 100 kg melk op de gemiddelde zuivelwaar de) en misschien van een mogelijke verlaging van de m.c.b.'s. In de ko mende herfst en winter echter zal de schaarste vooral van de melkeiwit- komponent, de zuivelwaarde tijde lijk kunnen doen stijgen tot aanzien lijk boven het nivo van vorig jaar. De werkelijk uitbetaalde melkprijs over 1986 viel per saldo mee. De da ling t.o.v. 1985 was slechts een half procent tegen een verwachte daling van 1,5%'. 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 17