s; Mi Proefveld bloemzaadteelt w 7TWXS •T* van groot belang Lely krijgt naam Jacoba van Beieren-representante Uitbreiding gebruikswaarde onderzoek in bloembollensektor Ze zijn er weer, de nieuwe van de vollegrond! Appelrassen lijken wisselend beeld qua vruchtzetting te gaan geven Zaadteeltbericht Exkursiegids Groot Fruit Wilhelminadorp 1987 verschenen De boomgaarden op SCHOUWEN- DUIVELAND zijn uitgebloeid. Een mooie april maand met vrij hoge tem peraturen zorgde er voor dat de ont wikkeling van de bomen bijzonder snel verliep. Pruimen en peren heb ben maar korte tijd gebloeid en de vruchtzetting lijkt goed te zijn verlo pen. Alleen het laatst bloeiende pere ras, Doyenné du Cornice deed er evenals de appels heel wat langer over. Koel en regenachtig weer tijdens de bloei van de appels zorgden er voor dat veel rassen 3 weken lang bloeiden. Tussen de rassen onderling was het verschil in datum van hoofdbloei niet groot; wat positief kan zijn voor de bestuiving. Een langdurige bloei heeft echter onder de fruittelers een slech te klank met betrekking tot de vrucht zetting. Hoe het dit seizoen uit zal vallen is in dit stadium nog koffiedik kijken. Nachtvorst is vrijwel nergens in ons land voorgekomen, sommige percelen Jonagold en Karmijn en vooral Goudreinette en Lombarts za ten mager in de bloemen als gevolg van een beurtjaar. Meestal zijn deze bloemen zwakker dan die van een rijkbloeiende boom. Ook dit seizoen is de eerste indruk dat deze rassen een wisselend beeld gaan geven qua vruchtzetting. Goudreinetten zijn toch nog hier en daar chemisch ge dund met Amid-thin, 10 dagen na volle bloei is de uiterste grens om dit Ook dit jaar is er weer door de Zaad- teeltstudieklub 'Eiland Tholen' een proefveld bloemzaadteelt aangelegd. Uitvoering en organisatie vindt plaats in samenwerking met het Proefstation PAGV en Proefboer- derij 'Rusthoeve'. In de praktijk van de bloemzaadteelt is er nog steeds een grote behoefte naar onderzoek op het gebied van onkruidbestrijding. Een doelmatig gerichte vorm van onkruidbestrij ding zal er ongetwijfeld aan bijdra gen, dat de teeltmogelijkheden en de rentabiliteit niet onbelangrijk zullen toenemen. Bovendien kan het een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering van het zaad, daar bij een betere onkruidbestrij ding de aanwezigheid van onkruid zaad in de geoogste partij bloem zaad kan worden voorkomen. Voorts blijkt er in de praktijk drin gende behoefte te bestaan aan een betere ziektebestrijding in deze ge wassen. Daar dit met name ziekten zijn waarvan nog geen afdoende bestrijding in de zaadteeltgewassen bekend is, zullen ook hiervan dit jaar enkele gewassen in de proeven worden opgenomen. Ook deze proe ven vinden plaats op het proefveld te St. Annaland benevens een veld proef in een produktieperceel aldaar. Proeven onkruidbestrijding Dit jaar wordt door de onderzoeker de heer ir. P. Spoorenberg over gestapt op een ander onderzoek systeem, nl. proefneming door mid del van screening. Hierbij wordt niet op veldjes gezaaid, maar komen de middel nog te kunnen gebruiken; te vroeg om dan al iets te kunnen zien van de vruchtzetting, achteraf had dit soms bespaard kunnen worden. De Cox, Golden Delicious, Elstar en de zomerrassen lijken goed gezet zodat hier soms al gespoten is voor de dun ning of in een later stadium de Car- baryl toegepast gaat worden. De schurft-bestrijding vergt tot nu toe veel aandacht terwijl de meeldauw- bestrijding veelal pas na de bloei is gestart. De spintbestrijding is meestal in april uitgevoerd met Apollo, roest- mijt wordt dan echter niet bestreden, bij warm weer kan deze zich snel uit breiden. Doordat dit diertje zo bij zonder klein is, zorgt het nog al eens voor verrassingen. Jonagold en Beno- ni worden bij voorkeur door deze mijt bezocht. Eén juni is een belangrijke datum voor de zoetwatervoorziening van Schouwen-Duiveland. Als U dit leest is er hopelijk een gunstige beslissing genomen om ons polderwater zoet te maken. Na deze datum vervalt de toe zegging van onze vrouwelijke minis ter om aan dit projekt een bijdrage te leveren. Waarschijnlijk een laatste kans om in onze regio de tuinbouw een impuls te geven en voor de toe komst werkgelegenheid veilig te stellen. (Inmiddels hebben de G.S. van Zee land het licht voor zoet water op Schouwen-Duiveland op groen gezet, red.) gewassen in lange rijen in meervoud naast elkaar te staan. Haaks op de lengterichting worden alle in onder zoek zijnde gewassen met de zelfde middelen gespoten. Een voordeel van dit systeem is dat op een zelfde oppervlakte een groter aantal gewas sen kunnen worden onderzocht met wat-het spuiten enz. betreft, minder arbeid. Er kan dus sneller worden gewerkt, wat vooral met 't oog op de weersomstandigheden tijdens het spuiten, erg belangrijk kan zijn. Minder arbeid geldt echter niet voor de onderzoeker, daar evenals voor heen de waarnemingen met grote zorgvuldigheid zullen worden uitge voerd. Dit is uiteraard nodig, om de middelen die geschikt zijn gebleken, later voor het betreffende gewas (ge wassen) toegelaten te krijgen. Er zijn dit jaar 36 bloemzaadgewas-r sen voor dit doel in onderzoek. Proeven ziektebestrijding Een oude wens van de zaadteeltstu- dieklub om enkele moeilijk te bestrijden ziekten in onderzoek te nemen, is dit jaar in vervulling ge gaan. Dankzij de medewerking van de samenwerkende onderzoek- instanties zijn een drietal gewassen in de proeven opgenomen. Het onderzoek vindt plaats door mevr. R. Meier van het PAGV. Het betreft de volgende objekten: Bestrijding Colletotrichem in Lava- tera; Bestrijding Colletotrichem in Chrysanthemum; Bestrijding Rhi- zoctonia in Violen. De proeven worden in viervoud uit gevoerd. Er kunnen na zo'n eerste onderzoek- jaar uiteraard nog geen positieve re sultaten worden verwacht. Maar we hebben geduld en zullen als studie- klub hiervoor volgend jaar weer gaarne opnieuw gelegenheid scheppen. Wat is het koud en nat geweest in de maand mei, wel goed voor de op komst, maar weinig groei in de meeste kleine gewassen. Het is dan voor THOLEN weer opvallend dat de vroege aardappelen door bleven groeien. De meeste vroege aardappelen staan er al veelbelovend op, na een vlotte start door de goede struktuur en vol doende vocht. Dit zijn allemaal fak- toren die men als teler graag ziet, maar we zijn aan de andere kant toch weer wat huiverig of dit wel goed uit zal komen, mede gezien de lage prij zen voor de oude en de behoorlijke oppervlakte die er uitgepoöt is. Maar het is toch nog koffiedik kijken om dat meerdere faktoren van invloed zijn op het te vormen prijspeil. Zoals De exkursiegids van het Proefstation voor de Fruitteelt is zojuist versche nen. In deze gids staan de proeven met grootfruitgewassen beschreven die op de proeftuin staan. In het kort worden de proeven vermeld inklusief de resultaten tot en met het vorige jaar. Op de proeftuin is o.a. te zien be mesting via druppelleiding, vergelij ken van verschillende nieuwe appel en pere-onderstammen, plantsystemen- en boomhoogteproef bij appel en peer, winter- en zomer- snoei bij pruim, vergelijken van ver schillende nieuwe onderstammen bij pruim, het opkweken van appelbo men in containers, de beoordeling van verschillende voor Nederland nieuwe appelrassen en minder bekende vruchtsoorten (hazelaar, walnoot, abrikoos, perzik en mispel). Bij de proefnemingen met de kontainerteelt wordt onder meer onderzocht of tweejarige bomen direkt vrucht kun nen dragen in het plantjaar. De prijs van deze gids bedraagt ƒ7,50. Be gunstigers van het proefstation heb ben deze inmiddels ontvangen. Bezoek aan de proeftuin is uitsluitend in groepsverband mogelijk. Het is be slist nodig daar van te voren een af spraak voor te maken met de proeftuinchef, de heer J.L. Baarends (tel. 01100 - 16390)! Er zullen zich de komende jaren be langrijke veranderingen moeten gaan voordoen in de bloembollen- sektor, wil deze sektor bij de tijd blijven. Dat valt op te maken uit de nota Toekomstvisie Bloembollen teelt, afkomstig van een werkgroep, die bestond uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven en overheid. In de nota wordt een visie gegeven op de noodzakelijke ontwikkelingen in de sektor de komende jaren. De kwaliteit van het plantgoed kan worden verbeterd als er een schei ding tot stand kan worden gebracht van leverbaar- en plantgoedproduk- tie. Van groot belang moet het wor den geacht dat het gebruikswaarde- onderzoek wordt uitgebreid. Mede hieraan verbonden zou een voorlopi ge rassenlijst moeten worden opge zet. Daarvoor is dan wel nodig dat alle rassen worden geregistreerd en beschreven. Na verloop van tijd zou deze voorlopige rassenlijst dan kun nen uitmonden in een aanbevelende lijst. Zodra het mogelijk is de bloei baarheid van een bol aan te tonen, dan zou er een keuring van het lever baar moeten komen. Maar zolang het nog niet mogelijk is op een een voudige wijze de bloeibaarheid van een bol vast te stellen dan zou over wogen kunnen worden dat bollen ook nu weer het koude weer van de afgelopen weken een gunstige invloed heeft gehad op de radijs en boneprij- zen. Er komen dit voorjaar behoor lijk wat van deze produkten op de veiling ZHZ uit onze streek. Al kosten de bonen behoorlijk wat m3 gas, wan neer dit terug komt hoeft dat geen tuinder te zijn. Er is een gezegde dat zegt dat "wanneer een glastuinder buiten een dikke jas aan moet hij het meeste verdient". Al gaat dit niet al tijd op, gemiddeld is het toch zo dat men het van onder glas moet hebben wanneer het buiten niet groeit. Zeker met dit wisselvallig weer zit er voor een aantal produkten daardoor wel eens een extraatje in. Hoewel het ook dikwijls andersom is maakt dit dat het tuindersvak zeker geen sleur wordt en een afwisselend bestaan biedt, waar- beneden een bepaalde maat niet meer verkocht mogen worden. Op deze manier zou de koper toch nog enige garantie gegeven kunnen worden. Op dit moment is het niet mogelijk dat slechte partijen worden vernie tigd in het kader van de Landbouw- kwaliteitswet. Het moet mogelijk worden dat dit wel kan gebeuren. Dat zou dan bijv. kunnen op pri vaatrechtelijke of op publiekrechte lijke basis (PVS). In verband met de gewenste ruimere vrucht wisseling blijft inpoldering van de Markerwaard gewenst. Om meer doorzichtigheid (open heid) van aanbod en vraag te krijgen zou de invoering van een transaktie- en aanbodregistratie een stap in de goede richting betekenen. Daar kan tevens mee worden voorkomen dat een partij meer dan één keer wordt aangeboden. Om een en ander te be reiken zou gedacht kunnen worden aan de oprichting van producenten groeperingen, dat zijn groepen van telers met eenzelfde gewas of ras, die gezamenlijk bepaalde taken op afzet- en marketingsgebied gaan ver vullen, waarbij leverings- en afzet- kontrakten tot een van de mogelijk heden behoort. B.J. van der Toom voor harde werkers nog altijd perspektief inzit. Ondanks alles zal toch ieder op een blijvende weersver- betering hopen. De werkzaamheden buiten stagneren al een poosje. Daar nu de chemische onkruidbestrijding onvoldoende gewerkt heeft zal men dit met schoffelapparatuur en schrepel te lijf willen gaan. Ondanks de goe de chemische onkruidbestrijdingsmid delen die ons ten dienste staan kan men in de fijne gewassen toch niet zonder wiedwerk want de volle dosis spuiten blijft riskant. Zeker in de zaadteeltgewassen kan men onkruid niet gebruiken. Er ko men elk jaar nog partijen zaad voor die niet of vrijwel niet te schonen zijn waardoor er veel zaad of soms de ge hele partij verloren gaat. "Veilingen werken samen, maar ieder eigen verantwoordelijkheid" "Ik ben het niet eens met kritische ge luiden die zeggen dat koöperaties el kaar op het scherpst van de snede bekonkurreren, integendeel zelfs. Er is natuurlijk een zekere rivaliteit en iedere koöperatie probeert haar doelstelling voor haar leden te reali seren. Duidelijk is dat veilingen op zichzelf staande ondernemingen zijn, met een eigen exploitatie, een eigen balans en een eigen verantwoorde lijkheid". Dat zei A.J. van Marrewijk, voorzit ter van Bloemenveiling Westland, in zijn toespraak voor de Algemene Le denvergadering van de veiling op don derdag 21 mei. Van Marrewijk benadrukte in zijn openingstoespraak de noodzaak tot samenwerking. De voorzitter bespeurde een groeiend on begrip bij de overheid voor de proble men van de glastuinbouw. "Ik hoor regelmatig geluiden die niet direkt blijk geven van een helder inzicht in wat ons als koöperatie beweegt. In zicht in wat ons als telers gezamenlijk bezighoudt, inzicht in de wezenlijke knelpunten. Het zou jammer zijn als overheid en bedrijfsleven, die al 100 jaar zeer goed samenwerken in de landbouw, uiteen groeien en er twee werelden zouden ontstaan". Op de lelyparade 1987, die op de Keukenhof door de voorzitter van de Ko ninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollenkultuur de heer J. Veldhuyzen van Zanten werd geopend, toont Els van der Lans hier een lely die haar naam draagt. Mevrouw Van der Lans treedt bij belangrijke momenten op de Keu kenhof op als Jacoba van Beieren. Zo overhandigde ze in deze hoedanigheid de sleutel voor de opening van de lelyparade aan de heer Veldhuyzen van Zanten. 14 Vrijdag 29 mei 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 14