De maand juni op het Zuidwestelijk veebedrijf Laat de schapen 12 uur vasten voor het scheren Grond- en gewasonderzoek vormt basis voor juist bemestings- en voederbeleid Ontschurft op tijd! Een goede reiniging is het halve werk schapenhouderij melkveehouderij Kalveren op stal of in de wei? Zeugen •m Mestvarkens Bestrijding van vliegen Zomerwrang Erf- en kuilverharding Myiasis bij schapen en/of lammeren Afleveren van de lammeren varkenshouderij pluimveehouderij Om een optimaal gebruik te kunnen maken van de grond moet U een juist bemestingsbeleid voeren. Dit zal niet mogelijk zijn als U niet weet hoe rijk of arm uw grond is aan mineralen. Grondonderzoek biedt daarvoor de gewenste informatie. Als U een monster laat nemen van Uw grasland, laat dan ook onder zoeken hoe de magnesium- en kopertoestand van de grond is. Deze mineralen zijn namelijk van belang voor de gezondheid van het vee. Om te weten of de kuilen geslaagd zijn is het aan te raden om het ruw- voer te laten onderzoeken. Door het laten opmeten en onderzoeken van de kuilen krijgt U een inzicht in de voe derpositie en kunt U berekenen of Uw ruwvoer zult moeten aankopen en welke soort krachtvoer straks nodig zal zijn. Voor deze vraag zullen veel veehou- Op een aantal bedrijven worden, van wege de koude, de zeugen alleen in het voorjaar en de zomer ontschurft. In de winter en het voorjaar zie je dan ook meer schurft voorkomen bij var kens. Het goed schurftvrij maken van deze dieren vraagt veel tijd en extra kosten. Het is dan ook van belang re gelmatig de schurftmijt te bestrijden. Om biggen vanaf de geboorte zo goed mogelijk te beschermen is het nodig dat de zeugen, voordat ze in het kraamhok geplaatst worden, vrij zijn van schurft en andere parasieten. Dit kan bereikt worden door de zeugen te injekteren of te wassen met een a'nti- schurftmiddel. Een vrij eenvoudige methode is injek teren. Dit vraagt weinig tijd, is effek- tief maar is wel de duurste manier. Vanwege hygiëne wassen de meeste vermeerderaars de zeugen toch voor dat ze in het kraamhok geplaatst worden. Het vraagt bijna geen extra tijd en het is dan eenvoudig om dan de zeugen meteen na het wassen te ontschurften. Het ontschurftingsmiddel wordt over de dieren uitgegoten. Daarna worden ze in het kraamhok geplaatst. (Na het ontschurften niet afspoelen). ders ieder jaar weer komen te staan. Aan beide systemen zitten voor- en nadelen. Het 's zomers op stal hou den levert vaak praktische bezwaren op, terwijl het weiden van kalveren een besmetting met maagdarmwor men kan betekenen. Een lichte besmetting is niet zo erg. Het is zelfs wel goed want hierdoor bouwt het dier weerstand op. Wordt de besmet ting te groot, dan betekent het dat de ontwikkeling van de dieren achter blijft. Het is ook mogelijk alle dieren in één keer te behandelen. Dit kan het beste door met een hoge drukspuit, lauw water met ontschurftingsmiddel over de varkens te spuiten. Bij deze metho de moet u de behandeling na 5 a 7 da gen herhalen. Dit zal enkele keren per jaar moeten gebeuren. Een gezonde big is over het algemeen vrij van schurft. Toch zal de var- kensmester kritisch moeten zijn op de aanwezigheid van parasieten op de dieren. Let vooral op schuren en krabben want dat is een teken van ir ritatie bij de dieren en maakt een schurftbehandeling noodzakelijk. Hierbij wordt het vee met een hoge drukspuit behandeld, ook weer met een tussentijd van 5 a 7 dagen. Let op de tijd tussen behandelen en afleve ren. Lees altijd eerst de bijsluiter! Om een goede schurftbehandeling te verkrijgen, is het noodzakelijk routi nematig alle dieren, dus ook de beren, te behandelen, zowel in de winter als in de zomer. Verander regelmatig van middel om resistentie te voorkomen. Geef de schurftmijt weinig kans zich te vermenigvuldigen dan is de bestrij ding eenvoudig en snel te realiseren. Het is beter regelmatig schurft te bestrijden, dan hoeven de dieren er niet onder te lijden. Om een zware besmetting te voorko men is inscharen in een "schone" wei de noodzakelijk. Een schone weide is zoveel mogelijk vrij van wormen. Dit is het geval met een gemaaide weide. Konklusie: schaar Uw kalveren in op etgroen. Na ca. 2 weken moeten de dieren om- geweid worden naar een nieuwe scho ne weide. Dit systeem is alleen goed toepasbaar als er regelmatig gemaaid wordt en er voldoende grasland rond om het bedrijf ligt. Een ander systeem is om de dieren preventief te behan delen (b.v. bolusmethode). Ook dit systeem legt beperkingen op bij het omweiden. Zijn deze systemen niet mogelijk dan zult U de kalveren op stal moeten houden. Om de dieren toch een lich te-besmetting te geven (noodzakelijk i.v.m. immuniteit) is het gewenst om ze enkele weken te weiden. Vliegen leveren last op voor mens en dier. Als de omstandigheden gunstig zijn vermenigvuldigen ze zich enorm snel. De bestrijding begint dan ook met het zorgen voor slechte omgeving voor vliegen. Dit is te bereiken met een goede hygiëne. Toch is dit vaak niet voldoende. Als het vee van de wei voor het melken de stal in komt bren gen ze ook vliegen mee. U zult dan een insekticide moeten gebruiken. Gebruik in ieder geval een middel dat toegelaten is voor het gebruik bij melkvee. U voorkomt hiermee dat de melk- en/of vleeskwaliteit in gevaar komt. Doordat vliegen zich snel ver menigvuldigen kan er al snel immu niteit tegen een bepaald bestrijdingsmiddel optreden. Door niet steeds hetzelfde middel te gebrui ken voorkomt U dit probleem. Zomerwrang maakt elk jaar weer slachtoffers onder het jongvee. Bij het veroorzaken van deze ziekte spelen vliegen de hoofdrol. Dit is de reden dat de bestrijding zich voornamelijk richt op de bestrijding en weren van vliegen. Dit kan op een aantal manieren ge beuren: - Met een anti-wrangpasta op de spe nen. Het aanbrengen moet zorgvul dig gebeuren. Na elke 14 dagen moet dit herhaald worden. - Met bestrijdingsmiddelen. Dit kan worden opgebracht in een anti- wrangbox, met een rugspuit of d.m.v. de zogenaamde opgietmethode. Af hankelijk van het middel moet dit na ca. 2 - 6 weken worden herhaald. - Een andere methode is het zgn. oor merk. Er zijn sinds enkele jaren oor merken in de handel die de dieren enige tijd vrijhouden van vliegen. Regelmatig zal er op Uw bedrijf zwaar verkeer komen om produkten te laden of te lossen. Om dit moeite loos te laten verlopen is een goede ver harding een eerste vereiste. Onder een goede verharding verstaan we een ver harding van de juiste sterkte en afme tingen. Bovendien wordt het werkgemak voor U zelf hierdoor ver beterd. Ditzelfde geldt voor de verharding on der en naar de kuilen. Om problemen met het uithalen en verlies aan kuil- voer te voorkomen is een kuilverhar ding vaak een noodzaak. Aan welke eisen een verharding moet voldoen m.b.t. materialen, plaats, af metingen e.d. is van veel faktoren af hankelijk. U kunt bij Uw bedrijfsvoorlichter terecht voor advies hierover. Ook zijn bij hem vlugschrif ten over dit onderwerp te krijgen. Het scheren van schapen kan het best omstreeks half juni plaatsvinden. Het dier heeft dan al voldoende wolvet ge produceerd, waardoor het scheren ge makkelijk gaat. Ook is in het algemeen de temperatuur voldoende hoog zodat er weinig kans is op "kou de stress". Wanneer op de dag van het scheren een felle zon schijnt moet er enige be schutting voor de dieren zijn, daar an ders huidverbranding kan optreden. Elk jaar sneuvelen er schapen door scheerziekte. De oorzaak hiervan is de tijdelijke stilstand van de werking van maag en darmen. Door het over de rug wentelen van de dieren ontstaat er een draaiing in de dikke darm, waardoor bloedvaten worden dicht- gesnoerd. Ter voorkoming van dit probleem is het verstandig om de die ren 12 uur voor het scheren te laten vasten. Zowel schapen als lammeren kunnen de gehele zomer worden aangetast door huidwormziekte of huidmyiasis. Myiasis kan op elk bedrijf voorkomen. Veroorzakers van deze "ziekte" zijn larven van de blauw-groene brom vlieg. De lichtschuwe larven dringen via de vacht tot de huid door. Daar in vreten ze gaten en veroorzaken zo stinkende wonden die opnieuw vlie gen aantrekken. Aangetaste dieren zijn onrustig en gunnen zich nauwe- De vorige keer hebben we vooral maatregelen tegen ziekte-insleep tij dens een produktiecyclus bekeken. Nu iets meer over een tweede belang rijke peiler voor een goede hygiëne: het reinigen en ontsmetten van stal len tussen twee produktieperiodes. Het is belangrijk om bij het opzetten van een nieuw koppel (opfok)hennen met een schone lei te beginnen. Een grondige schoonmaak is hierbij een eerste vereiste. Belangrijk is om niet te lang te wachten met het schoonma ken. Hoe eerder dit gebeurt na het af leveren van de dieren hoe beter, want in een schone omgeving sterven ziek tekiemen sneller af. Ook een goede werkvolgorde speelt een rol. Overgebleven voer wordt ver wijderd, evenals losse onderdelen. De stal wordt bezemschoon gemaakt en eventueel aangekoekt voer en vuil wordt los gestoken. Vervolgens wordt de stal in de week gezet, waarbij even tueel een inweekmiddel gebruikt kan worden. Inweken vraagt geen grote hoeveelheden water, belangrijker is dat het goed en systematisch gebeurt. Kort voor het schoonmaken kan eventueel nog een tweede keer inge weekt worden. Het reinigen zelf zal zo weinig moeite meer kosten. Een druk van 50 - 80 bar is ruim vol doende, een hogere druk reinigt niet extra, terwijl meer beschadigingen op treden. Extra water-verbruik bij rei nigen geeft bovendien extra water in de put! Na de reiniging kan nog een ontsmet ting plaatsvinden. Goed ontsmetten kan alleen maar nadat de stal goed is schoongemaakt. Er zijn tal van ont smettingsmiddelen op de markt, die in te delen zijn in een paar hoofd groepen. Allereerst hebben we de alkalische middelen. Een bekend voorbeeld hier van is natronloog. Het doodt bakte- riën en virussen, maar is uitermate agressief. Fenolverbindingen voldoen goed te gen bakteriën, maar hebben minder lijks tijd om te eten. Ernstig aange taste dieren kunnen binnen enkele dagen doodgaan. Bij aangetaste die ren de wol ter plaatse wegknippen. De maden doden met een insekticide zo als Vetrazin of Supona. Kontrole op aantasting is elke dag no dig, zodat bij een begin van de "ziek te" meteen gehandeld kan worden. Deze maand worden de eerste slacht- lammeren afgeleverd. Om tot een goede prijsafspraak te komen is het nodig dat U weet of de bevleesdheid c.q. rijpheid van het lam goed is. Voor de bepaling van de bevleesdheid moet U het lam op 3 plaatsen betasten (zie tekening): de schouders (C) en rug (A) en de billen (B). De bevleesdheid is goed tot zeer goed als de lendenen en de rug dik en breed zijn. De doornuitsteeksels en dwars- uitsteeksels van de rugwervels mogen slechts bij flink.drukken met de vin gers zijn te voelen. De beste indruk krijgt U op de plaatsen A B. Bij de schouders en de rug kunt U de be vleesdheid beoordelen, door vast te stellen de mate waarin de benige de len van rug en schouder nog voelbaar zijn. Bij het vaststellen van het bedek kend vet moet U letten op de stuit en de vang. Probeer lammeren af te leveren met een optimale slachtkwaliteit. Dit is een voorwaarde voor een rendabele schapenhouderij. grip op virussen. Ook organisch ma teriaal (vuil) remt de werking. Halogenen zijn chloor- en jodiumver- bindingen. Veel gebruikt zijn de chlooraminen. Ze werken goed tegen bakteriën en virussen, maar vuil en reinigingsmiddelen remmen ook hier de werking. Tenslotte zijn er de alde- hyden. Bekend is formaldehyde, op gelost in water heet dit formaline. Het doodt virussen en bakteriën en heeft bovendien weinig last van organisch materiaal. Het werkt echter langzaam en minder bij lagere temperaturen. Bovendien is het sterk irriterend. Voor alle middelen geldt steeds: han del volgens de gebruiksvoorschriften en neem voldoende voorzorgsmaat regelen, ook voor uw gezondheid. Verder moet bedacht worden dat sommige middelen ook de inventaris kunnen aantasten omdat ze agressief zijn. Om te weten of een ontsmetting goed is uitgevoerd, kan door de Gezond heidsdienst een hygiëne-onderzoek worden uitgevoerd. Hierbij wordt een aantal monsters genomen waarvan bakterie-kwekers worden gemaakt. De uitslag is snel bekend, valt het te gen dan kan nogmaals ontsmet wor den, of een volgende keer op bepaalde punten worden gelet. Op bedrijven waar droge mest wordt geproduceerd (m.n. deeppit- of kana- lenstal) is een natte reiniging moeilij ker uitvoerbaar, omdat dan problemen ontstaan met de mestkwa- liteit. Toch is het hier van belang om de stal in ieder geval zo goed moge lijk schoon te maken. Goed doorluch ten en evt. ontsmetten verkleind ook hier de kans op ziekte-overdracht van de oude naar de nieuwe koppel. Zo hebt u een goede basis voor weer een koppel met goede resultaten. Ing. Th. Bijzet en ing. M. Westhuis, CR Tilburg Ing. G. Meeuwissen en ing. D. Pullen, CVP Tilburg 's Zomers geeft het op stal houden van de kalveren vaak praktische proble men, terwijl het weiden een besmetting met maagdarm wormen kan betekenen. Vrijdag 29 mei 1987 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 13