Snijmais nog nooit zo snel opgekomen Gestreken gras en golvend graan De broek blijft heel 'Aktualiteiten' Door het mooie warme weer in de laatste week van april zijn de WAL- CHERSE landerijen sterk in aanzien veranderd. Het tere groen van de bo venkomende gewassen siert het land schap, zoals de percelen met vlas en gerst. Op veel percelen 'rijen' de bieten al mooi terwijl erwten en veldbonen al heel duidelijk strakke rijen verto nen. Nu, met het winderige weer zien we op de voorbarigste percelen het wintertarwegewas al 'golven'. In het grasland zagen we dat het snelge- weide gras plaatselijk al neiging heeft om te 'strijken'. Een mooi be gin van de meimaand, nu al golvend graan en gestreken gras. De tweede stikstofbemesting op wintertarwe is soms in diskussie. Sommige telers hebben een 2e gift gegeven, anderen zien nog even aan. De kleur van het gewas is dan nog goed. Wel is er kort voor of na de paasdagen gespoten met CCC. Op veel percelen is toe passing daarvan nodig, vooral bij vlotte groei. De opkomst, groei en ontwikkeling van de gewassen is door het zonnige en voor de tijd van het jaar bijzon der warme weer zeer gunstig. Bij de suikerbieten zien we een zeer hoge veldopkomst. Ook de tijd tussen zaaien en opkomst was zeer kort. Bieten in 8 dagen en uien 14 da gen, Al met al een periode in het voorjaar om met genoegen aan terug te denken. Terwijl we daar regels schrijven zijn de noorse buien erg aktief. Koud en guur is het. De groei wordt nu weer sterk getemperd. Voor de vlotte groei van de gewassen De WESTHOEK is in feesttooi. De dijken hebben het bruiloftsleed aan getrokken. Eerst de sleedoorn met z'n enorme boeketten. Snel ontdaan van z'n witte pracht door de vele uren zon en de hoge temperaturen. Deze 2 faktoren doen nu het fluite- kruid in een snel tempo groeien. We zien reeds de schaampjes van de kantachtige bloempjes verschijnen. In veertien dagen van niets als een wortel tot een plant van twintig cen timeter uitgegroeid om nu de polders en dijken witte kragen te geven. De ze snell£ groei vinden we ook terug in de gewassen. Het feest houdt niet op bij het zien van onze mooie dij ken. Het zet zich voort bij het kijken in de polders. Daar beginnen zich de gewassen te ontwikkelen. De bieten staan boven. Ze zijn er allemaal. De broek die menig jaar versleten wordt met het zoeken en tellen van de bie- Veel schade door kraaien Alle takken van de land- en tuin bouw in Noord-Brabant hebben te kampen met kraaienschade. Dat blijkt uit enquêtes van de Brabantse Gewestelijke Raad van het Land bouwschap. Vooral aan maisgewas- sen en maiskuilen doen zich veel schadegevallen voor. Om het kraai- enbestand in de hand te houden, pleit de raad voor het inzetten van meer kraaienvangkooien. Ook denkt de gewestraad aan een efficiënter wildbeheer met liefst meer jagers per wildbeheersgebied doet ook het onkruid niet onder. We noteerden in de maand april voor onze omgeving 14'/2 mm neerslag verdeeld over 9 bui(en)(tjes). Voor een goede werking van de bodem herbiciden is de regenhoeveelheid toch wel aan de krappe kant ge weest. Vooral muur, kleefkruid en varkensgras komt er veel voor. Op sommige percelen bieten zagen we dat er al veel onkruid verwijderd is door nauwkeurig schoffelen. Dit is door de vlotte opkomst en met de huidige schoffelapparatuur al vlug mogelijk. Het vee is nu weer in de wei inge- schaard. Door het mooie weer is de grasvoorraad flink toegenomen. De veeverzorging vraagt nu weer min der tijd. Deze vrijgekomen tijd zal in de komende weken wel weer besteed worden aan het kuilen van gras. De afnemers van onze landbouw- produkten zijn in ons gebied erg ak tief. Op het industriegebied langs het kanaal door Walcheren wordt het centraal schoningsbedrijf van Cebeco-Zuidwest officieel geopend door minister Braks. Deze handeling zal plaatsvinden op 13 mei a.s. om 09.30 uur. De vestiging van Agrarische Unie- Vulkaan te Middelburg is ook druk bezig met de bouw van nieuwe be drijfsgebouwen en verdere outtilage aan het Arnekanaal. Voor een goede ontvangst, bewer king en afzet van onze produkten is& het van groot belang dat, koöperatie en handel efficiënt kunnen werken met moderne apparatuur. Dit zal de uitbetalingsprijs zeker ten goede komen. tenplantjes, blijft dit jaar heel. En je hoort de zucht van 'Als ik dit gewe ten had dan had ik ze wat ruimer gezaaid'. De erwten hebben een fantastische opkomst. Mooi vol, gul en groen. Voor 100 procent opgekomen al kan van alle narigheid van ziekte en pla gen nog over ze komen. De start is goed en dat geeft moed. Een goed groeiend gewas zien we als we naar de tarweblokken kijken. Hier en daar is al met CCC gespo ten. Nu de tarwe zo gul groeit is een tijdige bespuiting zeker op z'n plaats en wordt in de praktijk uitgekeken naar windstil weer. Wind, je weet niet waar hij van komt of henen gaat. Moeilijk voorspelbaar in ons snel van weer verstellend landje. Meestal moeten we het in de late of zeer vroege uren zoeken. Bij het hoofdstuk gras voor graszaad moe ten we toch nog wel wat kantteke ningen plaatsen. Er is hier en daar een blok verongelukt. Was de stand tot februari goed en zou je hem een hoog cijfer geven, nu brengt hetzelf de blok het niet verder dan een ma ger vijfje. Schuldige de derde vorst periode. Er zijn ook stukken die ten volle hebben geprofiteerd van het groeizame weer van de laatste weken en die zijn naar je toegegroeid. Veld- beemd laat een goed gewas zien. Tarweopslag blijft ook een kwaal. Deze kwaal kunnen we zelf voorko men en zoiets noemen we dan 'eigen schuld'. Om eigen schuld wordt het meest ge maand, is een gezegde. Zo ging ik deze week naar de kring vergadering. Ik reed door onze pol ders, terwijl een mooi ondergaande zon ons de volgende dag weer mooi weer beloofde. Blij keek ik rond Op Koninginnedag regende het in WEST-BRABANT-ZUID 4-10 mm. Deze hoeveelheid was net voldoende om bij diverse veldwerkzaamheden het stuiven tegen te gaan, vooral bij het aardappels-aanaarden en land zaaiklaar maken voor snijmais. Dat het weer snel om kan slaan heb ben we de laatste weken gemerkt. Een maand geleden hadden velen het nog over een laat voorjaar en nu spreekt men van een vroeg voorjaar. Gewassen als snijmais en sperziebo nen mogen normaal gesproken de aprilmaand niet zien, maar nu ston den op diverse percelen eind april de sperzieboontjes boven en in mindere mate snijmais. Bij de sperziebonen dient wel opgemerkt te worden dat dit jaar veel percelen afgedekt zijn met plastik. Hoewel dit een investering vergt van ƒ2.000,per ha kan deze ekstra kostenpost zeker rendabel zijn. Zeker bij het optreden van nacht- De omstandigheden voor de gewas sen op ZUID-BEVELAND zijn ide aal. Ze groeien dan ook voorspoe dig. We hebben de laatste weken warm weer met af en toe een buitje gehad, kortom: groeizaam weer. Dat is dan te merken ook. Het groeizame weer is het best te merken aan o.a. de wintertarwe. Het gewas groeit in veel gevallen zo hard dat het lijkt als of er stadia overgesla gen wordt. Het is dan ook belangrijk dat de wintertarwe goed in de gaten gehouden wordt in verband met ziek tes zoals meeldauw. Meeldauw kan als de omstandigheden zich voor doen, snel door het gewas heen lo pen. Attent zijn, is dus zeer be langrijk. In de suikerbieten is ook weer het een en ander waargenomen. Op komst problemen waren er praktisch niet. Maar nu ze boven staan is er wel wat te zien. Aantasting door trips en bietekever, als je dit niet op tijd konstateert kunnen ze goed huishouden in een perceel. Dit kwam/komt de onkruidbestrijding niet altijd ten goede. Na een bespui ting met parathion moet men toch altijd een dag of vijf wachten voor er een onkruidbestrijding uitgevoerd kan worden. Dit geldt trouwens ook voor de erwten en de veldbonen. Het is toch al moeilijk om afgehard on kruid te bestrijden. Met name het varkensgras zoals we dat hebben kunnen zien, bleek moeilijk te bestrijden. Wat makkelijker te bestrijden is dit jaar, is de bladrandkever. Het war me weer zoals we dat gehad hebben in april is daar zeker debet aan. Dit in tegenstelling tot vorig jaar toen de bladrandkever door het koudere weer moeilijker te bestrijden was. Zoals u merkt lopen we in hoog tem po de belangrijkste gewassen even langs zoals de situatie op het mo ment is. Als laatste dan nog iets over de aard appel. De aardappel staat nog niet boven; maar dat zal niet lang duren. Als men hier en daar is een aardap pel opgraaft zal blijken dat er al flin ke schoten op staan. Dit is belangrijk voor degene die nog een onkruidbestrijding vóór opkomt uit willen voeren. Inmiddels zijn op Zuid-Beveland de veldbezoeken door de studieklubs begonnen. Het is altijd interessant om te zien wat er momenteel in een gewas speelt. Daarnaast worden er vaak objekten bekeken met het oog op de toekomst. over de groenende velden. Ik zag de goed groeiende en uitkomende ge wassen en de speelse lammetjes aan de dijk. De zwaluw was terug, het was lente. Op de kring ging dat blij de gevoel helemaal over. Het was al kommer en kwel en een beetje be droefd ging uw praktijkschrijver naar huis. Thuisgekomen zong nog een late merel z'n hoogste lied op zoek naar een vrouwtje. M'n oog zocht deze blijde vogel en ik dacht 'Dit is er ook nog en laten we ons daar aan vasthouden'. vorst zoals dit vaak gebeurt in de eerste weken van mei. Bij de suikerbieten zien we een bui tengewoon goede veldopkomst. Op bijna alle percelen stonden de bie tenplantjes 14 dagen na het zaaien boven. Een paar percelen zijn ovgr- gezaaid moeten worden omdat tegen het stuiven wat teveel ongemengde drijfmest op het land is gereden. In die gevallen bleek de drijfmestlaag te dik voor de plantjes om hier door heen te breken. In veel percelen is wel enige schade te konstateren van vreterij door bosmuizen. Hoewel dit ieder jaar voorkomt kun nen we dit seizoen plaatselijk wel spreken van een plaag. Op een enkel perceel was door de muizen duidelijk zichtbaar een 'hoofdweg' aangelegd om vandaar uit systematisch bietenzaad op te graven. Als mogelijke oorzaak voor deze on verwachte overlast wordt gedacht aan de droge periode zodat de bo venlaag tamelijk los ligt. Schade door bosmuizen is niet gekonsta- teerd op percelen die vooraf gespo ten zijn met lindaan. Slechts enkele dagen hebben deze De laatste weken zijn voor wat betreft het aantal werkdagen wel erg kort geweest. Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Koninginnedag en Nationale Bevrijdingsdag zijn dagen waar we als het werk het toelaat graag aan meedoen. Als agrariërs zien we er wel kans toe om zeven dagen per week bezig te zijn, maar of dat allemaal nodig is, blijft nog steeds een vraag. Immer proberen we voor de re gen klaar te zijn met de veld werkzaamheden en als het niet regent, dan zoeken we weer wel wat anders op. Vooraf weten we niet wat het weer doet en daarom moet je als moderne boer wel wat overgemechaniseerd wezen. Ver der dienen we te weten welke pij len we nog op onze boog hebben voor het geval, dat er wat te genloopt. In de zestiger jaren werd er wel eens gespoten onder het mom van verzekeringspremie. Inder tijd groeide het aantal gewasbe schermingsmiddelen per jaar. Ondanks onze spuitdiploma's moesten we toch jaarlijks naar een spuitdag louter om bij te blij ven. Zodra onze zoons als leer ling van de landbouwschool af kwamen kochten we een spuit- machine, want dat was het wa pen om de gewassen mee schoon en gezond te houden. Een schof felgarnituur en een onkruideg waren uit de boze, want bij ge bruik ervan neemt de verdam ping van het bodemvocht toe. Bij het gebruik van een spuitmachine heb je dat niet en per keer spuiten gebruiken we bovendien nog 400 liter water per ha. In de landbouw wordt alles goed koper, maar de gewasbescher mingsmiddelen juist niet. Menig boer is daarom gaan denken hoe hij zijn inkomsten en uitgaven in balans kan krijgen met een goed batig saldo als sluitpost. Beknib belen op spuitkosten is daarom geboden en dat zien we iedere dag meer en meer. Het gebruik van onkruideggen, schoffelmachines en ander dito apparatuur neemt met de dag toe. Voor deze verpleging der ge wassen moeten we natuurlijk niet de hoogste versnelling van onze trekker inschakelen, want dan is het geen verpleging meer, maar knaagdieren aktief kunnen zijn om dat het bijzonder goede weer zorgde voor een snelle kieming. Bosmuizen zijn zaadeters, geen planteneters. Geen enkele rundveehouder kan zich herinneren dat snijmais half april ge zaaid voor mei bovenstond. Wat de ruwvoervoorziening betreft is de melkveehouder tevreden. Het gras is zo snel gegroeid dat veel be drijven overgeschakeld zijn op rant soenbeweiding om teveel vertrappen te voorkomen. Onder zeer goede omstandigheden mais hebben kun nen zaaien is de tweede meevaller omdat snijmais een goede struktuur van de grond vraagt. Omdat nogal wat snijmais gezaaid wordt op lage niet gedraineerde grond valt de opbrengst vaak tegen. Dit jaar is op deze grond niet hoeven knoeien om voor een bepaalde da tum toch de snijmais in de grond te krijgen. Of er in Brabant een uitbreiding in deze teelt zal zijn is nog niet bekend. Zaadleveranciers spreken van zeker niet meer mais dan vorig jaar terwijl de loonbedrijven beweren dat ze ze ker niet minder dan vorig jaar heb ben uitgezaaid. Wel hebben diverse loonwerkers dit voorjaar hun vierrijige zaaimachine ingeruild voor een zesrijige. wordt het meer mishandeling. Als je als boer wel eens in een zie kenhuis hebt gelegen, dan heb je genoeg ervaring opgedaan met verplegen. In Liempde zal deze maand op de tentoonstelling ge noeg te zien zijn voor wat betreft bovengenoemde apparatuur en de verbeteringen welke er inmid dels aan zijn aangebracht. In we zen is bieten aanaarden het .systeem van zaadonkruiden le vend begraven, maar het werkt en je krijgt als boer later er geen rekening van. Grootvader ging altijd van de stelregel uit, dat een boer zo weinig mogelijk moet uitgeven en zoveel mogelijk moet ontvangen. Dat is de man gelukt, want in 1925 ging hij op 55-jarige leeftijd op het dorp rentenieren met 15 mille in zfjn oude kous. De huidige totale spuitkosten van sommige gewassen zijn ongeveer evenhoog als de kosten van de pacht. Gelukkig komen er nu uit- vloeiers op de markt welke één derde besparing op de spuit kosten geven. Wanneer iets te duur wordt, dan zoekt de prak tijk zelf naar oplossingen en die vindt men ook. Onze rustend spuitleraar is na de jaarwisseling met hart en ziel be gonnen met het schrijven van een nieuw leerboek over het spuiten in de landbouw en bestemd voor het gebruik van dit aangepaste werk op scholen en kursussen. Het Ministerie had voor dit schrijven drie maanden uitge trokken. Ontwerp of konsept zo als het ook wel heet zal de druk ker inmiddels wel gepasseerd zijn. Vele oudleerlingen zien mo menteel reeds met spanning uit naar de inhoud van het nieuwe werk over spuiten en wat dies meer zij. Recent hebben we aan geschaft een boek over de teelt van granen en thans hebben we in bestelling een boek over de teelt van granen en thans hebben we in bestelling een boek over de teelt van suikerbieten. In groot vaders tijd hadden de agrariërs de bijnaam van de 'boer met de wandelstok'. Wij leven thans in de periode van de 'boer met de boekenkast' en dus maar af wachten 'wie van de twee zijn schaapjes op het droge had of heeft'. 6 Vrijdag 8 mei 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 6