nieuws uit brussel Landbouwoverleg verloopt moeizaam Landbouwschap onaangenaam verrast door fiscale koersverandering Instelling Nationaal Park De Biesboseh Werkbezoek KNLC aan LMIJ: Problemen rhizomanie voortvarend aanpakken Dat de landbouwraad nog geen echte resultaten heeft opgeleverd is weinig verrassend. Maar het moet voor de Belgische voorzitter van de raad Paul de Keersmaeker een teleurstelling zijn dat zelfs de kon- touren van een kompromis nog niet zichtbaar zijn geworden. Tijdens de eerste onderhandelingsronde hielden alle ministers nog vast aan hun uitgangspositie. De Keersmaeker .zag daarom af van zijn oor spronkelijke plan om vorige week woensdag al een eerste kompro- misvoorstel op tafel te leggen. Het dokument zal nu pas bij het begin van de komende raad op 18 mei, aan de ministers worden voor gelegd. Hoofdprobleem van De Keersmae ker is de harde Duitse opstelling in zake de mcb's. De Duitsers dreigen op dit punt onverholen met een veto en dat maakt zijn speelruimte bij zonder klein. "Het is een hard poli tiek punt, waarvoor niet direkt een technische oplossing denkbaar is", aldus De Keersmaeker. Ook volgens minister Braks zijn de onderhande lingen door de Duitse opstelling po litiek zwaarder belast dan ooit. Maar hij ziet desondanks mogelijk heden om de Duitsers op andere ge dachten te brengen. Braks vertrekt vier dagen voor de komende raad, die wellicht al beslis send zal zijn, naar Bonn voor over leg met minister Kiechle. Hij zal dan opnieuw proberen Kiechle ervan te overtuigen dat de kostenontwikke ling van dierlijke produkten, vol doende ruimte biedt voor de af spraak van positieve mcb's. Die bie den, zoals bekend, bescherming te gen het konkurrentievoordeel dat met name Franse boeren zouden ge nieten dankzij de goedkope franc. Duitsers beter Een groep hoge ambtenaren uit de EG-lidstaten heeft de afgelopen we ken de boereninkomsten in de twaalf landen met elkaar vergeleken. En uit die cijfers blijkt dat de Duitse boe ren er in 1986 reëel meer op vooruit zijn gegaan dan alle andere landbou wers in de gemeenschap. Als de kostenfaktor ook in beschouwing wordt genomen wordt duidelijk dat er in Frankrijk en Italië meer reden is voor nationale prijsstijgingen dan in de Bondsrepubliek en Nederland. Interessant is ook dat uit de cijfers bjiikt dat de zogenaamde intermedi air?. kosten, zoals veevoer en ener gie, ongeveer 50 procent van de tota le bedrijfskosten uitmaken. Omdat deze kosten bij een revaluatie van een munt direkt omlaag gaan (om dat de import goedkoper wordt) werd van Nederlandse zijde voor gesteld hiermee rekening te houden bij het vaststellen van toekomstige mcb's. Als het prijsvoordeel in de zwakke- muntlanden wordt weggestreept te gen het kostenvoordeel in de sterke- muntlanden hoeft een deel van de mcb's bijvoorbeeld de helft, niet eens te worden ingesteld, zo meent Nederland. De Britten kwamen ver der met het voorstel om de mcb's voortaan niet op de interventieprijs, maar op de marktprijs te baseren. Ook dat levert een aanzienlijke besparing op. Braks fel Een ander middel om mcb's maar gedeeltelijk in te stellen is toepassing van franchises. Maar minister Braks heeft zich zeer fel verzet tegen het voorstel van de kommissie om voor bepaalde produkten franchises tot tien procent te mogen toepassen. "Dat leidt tot ernstige konkurrentie- vervalsing, waarvan de landen met een sterke munt het slachtoffer wor den", aldus Braks. Landbouwkommissaris Andriessen bleef niettemin aan dit voorstel vast houden, al wil hij wel onderscheid gaan maken tussen produkten waar voor een min of meer permanente interventie geldt en produkten waar voor dat niet het geval is, zoals var kensvlees, pluimvee en eieren. Voor Andriessen is het de vraag of voor deze produkten überhaupt nog mcb's moeten worden ingesteld. Het is vorige week wel duidelijk ge worden dat de meeste EG- landbouwministers wat de mcb's be treft terug willen naar het systeem van voor 1984. Het huidige "switch over systeem", waarbij alleen nog maar negatieve mcb's worden in gesteld, zet namelijk de deur wijd open voor "kunstmatige" prijsver hogingen in landen met een zwakke munt. Van het restriktieve prijsbe leid in ecu's komt op die manier in nationale munten weinig tot niets te recht, zo meent Andriessen. Het probleem blijft echter dat de ont manteling van positieve mcb's door de Duitsers als een extra prijsverla ging wordt gezien. Zij blijven erop hameren dat de afbouw van positie ve mcb's via prijsverhogingen moet worden goed gemaakt. Heffingen olie en vet Op een ander hoofdpunt in de on derhandelingen, de heffing op oliën en vetten, leek enige voorzichtige be weging in de standpunten te komen. De mogelijkheid werd afgetast om vis-olie buiten de heffing te houden. Als dat gebeurt, zouden Denemar ken en Portugal hun verzet mogelijk opgeven. Alleen Engeland, Neder land en Duitsland zijn dan nog te gen, maar het werd in Luxemburg niet uitgesloten geacht dat Kiechle op dit punt toegeeft als hij bij de mcb's grotendeels zijn zin krijgt. "Waarom zou men dit keer niet eens olie in de wijn doen", aldus De Keersmaeker na afloop van de raad. Hij zei verder dat een land niet op ie der punt zijn zin kan krijgen. De raad heeft tenslotte uitvoerig gesproken over het graanbeleid. Volgens Andriessen zijn beleidsom buigingen hier dringend noodzake lijk' gezien het "alarmerend" hoge nivo van de wereldvoorraden. Hij verwacht dit jaar bovendien een rekord-oogst. Voorlopig steunen echter alleen Nederland en Engeland zijn voorstel om naast een prijsverla- (R. Winkel, Luxemburg) ging van 0 tot 4,71 procent ook over te gaan op een kortere interventiepe riode en een vermindering van de staffelvergoeding. Frankrijk ziet liever een verder gaan de prijsverlaging zonder systeem aanpassingen, omdat dat een dui delijker signaal aan de producenten zou geven. Net als de Ieren dringen de Fransen verder aan op verande ringen in de medeverantwoordelijk heidsheffing. Of de graanvervangers moeten er ook aan worden onder worpen, of er moet een uitzondering komen voor veevoer. Het grote probleem bij de granen is echter opnieuw de Duitse opstelling. De Duitsers zien niets in prijsverla ging om de produktie te beheersen. Kiechle rekende zijn kollega's voor dat er een besparing van 130 miljoen ecu ontstaat door 1 miloen ton graan uit produktie te nemen. De inko mens gaan dan met 0,7 procent om laag. Als dezelfde produktievermin- dering via een prijsverlaging tot stand moet komen gaan de inko mens vijfmaal zoveel achteruit, al dus Kiechle. R. Winkel Het Landbouwschap is onaangenaam verrast door nieuwe richtlijnen die staatssecretaris Koning van Financiën heeft uitgevaardigd over de belastingaanspraken bij de verhandeling van melkquota. Tot nu toe gold een bijzonder tarief op grond waarvan per verhandelde liter slechts 32,5 cent werd belast. Vorige week haalde Koning naar aanlei ding van een uitspraak van de Hoge Raad een streep door deze uit 1906 daterende afspraak. Een bijzonder tarief, maar dan variërend van 20 tot 54 procent, geldt voortaan alleen nog als het hele quotum wordt overgedragen en als de opbrengst fiscaal verantwoord wordt in hetzelfde belastingjaar. Voorzitter Varekamp van het Land bouwschap had woensdag in het maandelijks overleg met minister Braks geen goed woord over voor de fiscale koersverandering. Het Land bouwschap heeft bij Financiën ge pleit voor een bijzonder tarief van 20 procent voor de opkoopregeling. Het schap wil hierover op korte ter mijn alsnog met staatssecretaris Ko ning overleggen. Varekamp besprak woensdag met minister Braks ook een aantal ande re fiscale zaken die hij bij de staats secretaris van financiën aan de orde wil stellen. Het Landbouwschap gaat er voor pleiten om de waarde van het melkquotum bij bedrijfs overname niet in de belastingheffing te betrekken. Verder vindt het Land bouwschap het onjuist dat steeds meer belastinginspecteurs de waarde van het melkquotum meetellen voor de vermogensbelasting. Varekamp sprak wat dit betreft van "rijkdom op papier" waaraan op geen enkele manier inkomen kan worden ontleend. Minister Braks sprak zich niet uit over de fiscale wetgeving voor het melkquotum. Wel noemde hij het juist en nuttig hierover op korte ter mijn kontakt te zoeken met de ver antwoordelijke bewindsman. Het ministerie van Financiën wilde waar de van het quotum niet alleen rege len voor de inkomstenbelasting, m.aar ook in andere belastingwetten, waaronder de successie- en schen kingsregelingen. Minister Braks is het met het Land bouwschap eens dat er in verband met de verhoging van het lage btw- tarief ook enige verhoging moet ko men van het z.g. landbouwforfait. Vanwege de overheveling van voe dingsmiddelen naar het lage btw- tarief wil het ministerie van Finan ciën het forfait samen laten vallen met dit lage tarief. Het Landbouw schap ziet daarvoor geen reden. Mest Varekamp liet zich in het gesprek met minister Braks kritisch uit over een aantal onderdelen van de Meststoffenwet. Hij noemde de nog altijd bestaande onduidelijkheid over de bouwvergunningen voor mestopslag, de nogal ingewikkelde Minister Braks opent schoningsbedrijf Cebeco-Zuidwest Op woensdag 13 mei a.s. om 9.30 uur zal de officiële opening plaatsvinden van het centraal schoningsbedrijf, Siloweg 2 te Middelburg. De ope ningshandeling zal worden verricht door de minister van landbouw G. Braks. Na het officiële gedeelte zal het be drijf tot 15.00 uur openstaan voor bezichtiging. Minister ir. G. Braks van landbouw zal op 14 mei a.s. de Biesboseh instel len als Nationaal Park in oprichting. Nederland zal hiermee vijf nationale parken hebben die voldoen aan de internationale criteria voor nationale parken. Het Nationaal Park in oprichting de Biesboseh zal een omvang hebben van circa 7.100 hectare en zal de Bra bantse, Dordtse en Sliedrechtse Bies boseh omvatten. mestboekhouding en de voortduren de onzekerheid over een definitief verplaatsingsbesluit. Minister Braks zei over dit laatste dat hij nog voor het zomerreces van de Tweede Ka mer met een nota en een ontwerpre geling wil komen. Hij erkende dat de eerder genoemde invoeringsdatum van 1 juli 1^87 niet kan worden ge haald. Over de inhoud van het ver plaatsingsbesluit bestaat op dit mo ment overigens nog geen over eenstemming met het ministerie van VROM. Het ministerie van Landbouw on derzoekt op het ogenblik of overge bleven geld uit melkopkoopregelin- gen eventueel voor mestopslag kan worden gebruikt. EG Varekamp vroeg minister Braks ook opheldering over diens opstelling tij dens de laatste landbouwraad in Luxemburg. Volgens de verslagen in de kranten zou de bewindsman ten aanzien van de besluitvorming aan zienlijk verder willen gaan dan wat het landbouwbedrijfsleven nog aan vaardbaar acht. Minister Braks toonde zich niet verrast door de kri tiek. Volgens hem zit hij qua beleids richting wel degelijk op de lijn van het Landbouwschap, maar is hij be reid de marktoriëntering sterker door te trekken. Dat kan, aldus de bewindsman, omdat de agrarische ondernemers -ook in Duitsland- de laatste jaren wel degelijk met daling van de kosten te maken hebben ge had. Desgevraagd gaf hij toe dat de veehouders daar meer van hebben gemerkt dan de akkerbouwers. Hij zei met zijn opstelling vooral de voorstanders van meer nationale fi nanciering de wind uit de zeilen te willen nemen. Braks gaat hierover op 12 mei a.s. in Bonn praten met zijn Duitse ambtgenoot Kiechle. Minister Braks verzekerde het Land bouwschap desgevraagd, dat hij zich in Brussel zal inspannen om de z.g. vetquotering te versoepelen. Ten aan zien van de keus van het referentie jaar wil hij niet in individuele beoordelingen verzeilen. Hij is het met het Landbouwschap eens dat de overheveling van z.g. huisquota naar fabrieksquota zomogelijk moet wor den voorkomen. Het bestuur van het KNLC is er van doordrongen dat rhizomanie voort varend aangepakt moet worden. Een afdoende bestrijding is op dit mo ment niet mogelijk. Besmetting van grond met rhizomanie kan ern stige gevolgen hebben voor de ex port van kweekmateriaal. Groot- Brittannië eist nu al de garantie dat pootaardappelen vanuit Nederland zijn geteeld op grond die niet is besmet met rhizomanie. De rhizomanie-problematiek stond centraal bij een bezoek aan het vere- delingsstation Flevohil van de Zweedse Hilleshög-groep. Volgens B. Brussaard van Flevohil komt de ziekte op meer plaatsen voor dan nu nog gedacht wordt. Hij zette uiteen dat op het ogenblik langs verschil lende wegen van klassieke veredeling tot biotechnologie gezocht wordt naar het "inbouwen" van resistentie tegen rhizomanie. De heer D. van Leussen, districts-directeur Planten- ziektenkundige Dienst te Emmel- oord zei dat rhizomanie in de drie noordelijke provincies nog niet is ge signaleerd, maar dat deze ziekte in het beginstadium heel moeilijk is op te merken. Van Leussen on derstreepte de noodzaak dat telers zeer zorgvuldig te werk gaan. Hij be treurde het dat de kwikontsmetting juist op de tocht komt te staan", nu wij kwikontsmetting niet kunnen missen. Dit komt wel erg on gelegen". Het bestuur nam met belangstelling kennis van de ervaringen die de Rijksdienst IJsselmeerpolders heeft opgedaan met het spuitvrij akker bouwbedrijf NZ 27 van 300 ha. Door goede afzetmogelijkheden van de produkten in de "alternatieve sfeer", weet men een opbrengst te realiseren die overeenkomt met an dere bedrijven. Van RIJP-zijde werd ook de maatschappelijke betekenis van dit bedrijf onderstreept. Het dagelijks bestuur van het KNLC heeft dinsdag 5 mei een werkbezoek ge bracht aan de Landbouw Maatschappij IJsselmeerpolders. In het bijzonder is aandacht besteed aan rhizomanieeen probleem dat nationaal speelt. Op het spuitvrije bedrijf van de Rijksdienst IJsselmeerpolders werden de te velde staande gewassen in ogenschouw genomen. (foto Rob ter Haar) Vrijdag 8 mei 1987 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 5