gropatax verzekeringen zlm 9Czlm Bij de S.E.V. van de Z.L.M. traden twee medewerkers in dienst Sociaal Ekonomischc Voorlichting (SEV) van de ZLM Waarneming akkerbouwrayons Walcheren en West Zuid-Beveland P. Potters uit Moerstraten onderscheiden met gouden eremedaille Inhoudsopgave In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur. geen agendaberichten meer worden opgenomen. AFD. WISSENKERKE VAN DE ZLM Op maandag 8 mei is er weer de jaar lijkse ekskursie. Ditmaal is het naar machinefabriek en technisch buro van de Firma Verburg, Molenweg 1 te Colijnsplaat. Dit bedrijf maakt o.a. machines voor de visserij. Le den en huisgenoten worden om 15.00 uur bij het bedrijf verwacht. AFD. KAPELLE E.O. VAN DE N.F.O. Op maandag 11 mei, om 19.00 uur een avondekskursie naar het bedrijf van de heer M.H. Glerum, Ruisweg 2a, Wemeldinge. O.l.v. de heer Bos van het Konsulentschap wordt er gsproken over chemische dunning. AFD. WEST NOORD-BRABANT EN ST. PHILIPSLAND VAN DE N.F.O. Dinsdag 12 mei om 19.30 uur. Een avondekskursie bij de heer A.W. van Sprang, Oude Heijningsedij k 24 te Heijningen. Door de heer J.J. Blok wordt een bespreking gehouden over groeiregulatoren en chemische vrucht- dunning. AFD. GOES E.O. VAN DE N.F.O. AFD. WEST-ZEEUWS VLAANDE REN VAN DE N.F.O. Donderdag 14 mei om 19.00 uur. Avondekskursie naar het bedrijf van Adr. op 't Hof, Kostersweg 3 te Wolphaartsdijk. Onderwerp: Vruchtdunning op appels e.a. aktua- liteiten. AFD. HOEK-TERNEUZEN VAN DE ZLM EN DE NED. BOND V. PLATTELANDSVROUWEN Op 25, 26 en 27 juni 1987 een uitwis seling met de Ned. Bond van Platte landsvrouwen afd. De Braakman en afd. Hoek-Terneuzen van de ZLM. Ze gaan op bezoek bij de Ned. Bond van Plattelandsvrouwen afd. Warns- veld en de Gelderse Mij. van Land bouw. Diegene die géén gastgezin waren, kunnen ook mee. Kosten ƒ100,p.p. Opgaven vóór 22 mei a.s. bij mevrouw R. Dieleman, tel. 01154-1312. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010, tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wieringa, eindredactie tel. huis 01103-1440 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 2 Met ingang van 1 maart 1987 is als medewerker bij de SEV van de ZLM in dienst getreden Hans Mieras. Hans Mieras is geboren in Kapel- Ie als zoon van een fruitteler. Hij is 25 jaar. Na zijn Middelbare Schoolopleiding bezocht hij ge durende 1 jaar de Hogere Land bouwschool te Dordrecht. Daarna is hij overgestapt naar de Landbouwuniversiteit in Wage- ningen, waar hij in januari 1987 afstudeerde. Hij zal zijn werk zaamheden verrichten vanuit het kantoor te Goes waar hij onder meer de automatisering van de voorlichting ter hand zal nemen en verder als bureau-medewerker ondersteunend zal werken ten be hoeve van het Hoofd voorlich ting en de medewerkers(ster) in de diverse werkgebieden. Wij verwachten dat hij zich snel zal inwerken in het werk van de J.H. Mie ras SEV. Zijn telefoonnummer thuis is: 01102-1852, kantoor: 01100-21010. Zijn adres is Oude Bosstraat 38 te Kapelle. Met ingang van 1 mei 1987 is als medewerker bij de SEV van de ZLM in dienst getreden Rinus Meulenberg. Hij is geboren in Den Helder, ge huwd en heeft een leeftijd van 31 jaar. Na zijn Middelbare School opleiding, bezocht hij de Middel bare Landbouwschool te Gronin gen en vervolgde daarna zijn stu die op de Hogere Landbouw school aldaar. Na het behalen van zijn diploma in 1980 werd hij aangesteld als bedrijfsvoorlichter bij het Consulentschap in Assen. Rinus zal gaan werken in het ge bied Zuid-Beveland. Wij en hij hopen op goede contacten met alle agrariërs en hun gezinnen in dit gebied. Hij is telefonisch te bereiken onder de volgende num mers: thuis: 01100-31949 kan- M. Meulenberg toor: 01100-21010. Zijn adres is: Van Hogendorplaan 28 te Goes. Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel. 01100 - 15710 (Goes) tel.01153 - 2010 (Zaamslag) tel. 01180 - 11451 (Middelburg) tel. 01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel. 01665 - 2604 (St. Annaland) tel.01110 - 6051 (Zierikzee) tel. 01116 - 1540 (Renesse) SI Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 m Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur, de heer J. van Nispen, tel. 01100 - 21010. Bezoekers van de heer J. Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00-12.00 uur, de heer J. Vroegop, 01680 - 27921. m J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé), 01100 - 21010 (kantoor). J.H. Mieras, tel. 01102 - 1852 (privé), 01100 - 21010 (kantoor). G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117 - 1782 (privé). A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch be reikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé). J.R. Kikkert, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01154 - 2060 (privé). M. Meulenberg, rayon Zuid-Beveland, tel. 01100 - 31949 (privé), 01100 - 21010 (kantoor). A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Mevr. G.T. Middelkoop-v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor). Door het vertrek van de heer W. Jan- se is het akkerbouwrayon Walcheren per 1 mei 1987 vakant geworden. Met de waarneming is belast de heer ing. A.P. den Hollander, bedrijfsvoorlich ter akkerbouw voor Noord-Beveland. Individueel bedrijfsbezoek zal beperkt en alleen op verzoek mogelijk zijn. Voor telefonische informatie kunt u voor dringende zaken de heer den Hollander bellen tussen 8 en 9 uur 's morgens. Zijn telefoonnummer is 01199-926. Eveneens door vertrek is het akker bouwrayon West Zuid-Beveland per 1 mei 1987 vakant geworden. De heer ing. W.L. van de Ree heeft per gelij ke datum een funktie bij het land bouwbedrijfsleven aanvaard. Met de waarneming is belast de heer ing. A.P. Basting, bedrijfsvoorlichter ak kerbouw voor Oost Zuid-Beveland. Gedurende de waarneming zal indi vidueel bedrijfsbezoek beperkt en al leen op verzoek mogelijk zijn. Omdat in deze periode vrij veel vragen over gewasbescherming, -groei en ontwik keling aan de orde zijn, kunnen deze veelal telefonisch worden afgewik- radio - t.v. Dinsdag 12 mei a.s. Radio 5 (298 me ter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "Meer voorlichting aan en inspraak van boerinnen in landinrichtings- projekten", indrukken van voorlich tingsbijeenkomsten, een vraaggesprek met drs. J. Hartholt van de Landin- richtingsdienst te Utrecht en drs. mw. U. Blom van het Landbouw- Ekonomisch Instituut. Donderdag 14 mei a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "De voorjaarswerkzaamheden", m.m.v. diverse konsulentschappen. "Nachtvorstmaatregelen in de fruit teelt", m.m.v. het'konsulentschap voor de fruitteelt te Tiel. "Spaar de vogels in de weidetijd", m.m.v. de Nederlandse Vereniging tot bescherming van vogels te Zeist. keld. Hiervoor kunt u de heer Basting bellen tussen 8 en 9 uur 's morgens. Zijn telefoonnummer is 01102-3592. Aktuele akkerbouwinformatie Voor beide gebieden, maar tevens voor het gehele zuidwesten, wil ik u nog attenderen op de telefonische be richtgeving over aktuele onderwerpen in de akkerbouw. Het telefoonnummer is 01806-14166. Dit nummer kunt u op elk gewenst moment draaien. De konsulent ir. L.Th.J.M. de Wit Wisselingen in bestuur C.V.Z. De heer W. de Jager is per 1 mei be noemd tot voorzitter van de Centra le Tuinbouw Veiling Zeeland. Hij volgt in die functie de heer W. Ver- muëöp die op 16 maart j.l. is overle den. De heer De Jager was vice- voorzitter van de C.V.Z.Tot vice- voorzitter is benoemd L.J.E. Mi- chielsens uit Rilland. Deze was se cretaris van het bestuur. Tot secreta ris is de heer S. Oudkerk uit Goes benoemd. De heer Oudkerk was reeds lid van het algemeen bestuur van de C.V.Z. Zoals eerder gemeld is de heer W. de Pagter uit Ritthem als nieuw bestuurslid gekozen. W. de Jager. De heer P. Potters uit Moerstraten onderscheiden met de gouden ereme daille verbonden aan de orde van Oranje Nassau. "U spreekt in verga deringen altijd duidelijke taal. Soms misschien ook te harde woorden, maar ze komen uit een goed hart", aldus burgemeester A. Rombouts van Wouw. "Belangrijk vind ik dat U ruimhartig bent. Een man die niet al leen kijkt met het vizier van wat het belang is van de boer, maar die ook oog heeft voor natuur, landschap en rekreatie". "U bent in diverse organisaties konstruktief bezig". De heer Potters heeft onder andere zitting in het kringbestuur van Suiker Unie, is voorzitter van Waterschap "de Wouwse Gronden" en is hoofdinge land in Waterschap Cruyslandse Pol ders en heeft zitting in het Hoogheemraadschap West-Brabant. Eind 1986 was hij statutair aftredend van de aardappelafzetorganisatie voor Zuid-West Nederland waarvan hij begin jaren zeventig medeoprich ter was. In zijn eigen woonplaats was hij tot voor kort betrokken bij de Prei-ekskursie Op maandag 11 mei organiseert de preiwerkgroep een ekskursie naar een aantal bedrijven, die hun eigen preiplanten opkweken. Start om 19.00 uur op het bedrijf van de heer P. Wielemaker, Groeneweg 1, Kou- dekerke. Ingebruikname mengvoederfabriek CHV Op donderdag 14 mei a.s. zal de nieu we mengvoederfabriek van CHV aan de Waalkade in Oss officieel in ge bruik worden genomen. Ter gelegen heid hiervan wordt er vanaf 13.30 uur een feestelijke openingsbijeenkomst georganiseerd, waarbij o.a. een toespraak zal worden gehouden door minister Braks. Stichting Katholiek Onderwijs. Als integer en openlijk man vervult Piet Potters zijn taak als lid van de lan dinrichtingskommissie voor de ruil verkaveling Kruisland-Wouw. Kongres over agrarische eksport naar Japan Vorig jaar importeerde Japan voor ca. 50 miljard gulden aan agrarische produkten. Het Nederlandse aan deel daarvan was driehonderd mil joen. De 'Dutch and Japanese Trade Federation (Dujat) in Sassenheim meent dat dit Nederlandse aandeel aanzienlijk omhoog moet, en ook kan. Daarover wordt op 27 mei in Hilton Schiphol een kongres georga niseerd. Tijdens het kongres 'Japan een kans' onder voorzitterschap van G. Lodewijk (voorzitter Agrarisch Groothandels Verbond) voeren o.a. het woord minister Braks, ir. J.M.J.G. Kats en ir. J.E.C. Spitho ven. Nadere inl. via tel. 02522 - 66344. 4. Afscheid bedrijfsvoorlichter W. Janse. 5. Nieuws uit Brussel. 6 en 7. Uit de praktijk. 8. Toepassing van meet- en regel apparatuur. 9. Gebruik van resistente kruis- bloemingen zal toenemen; Recht uit de praktijk: aardappels en kleine lettertjes. 10. Vervolg vergadering hoofd bestuur. 11. Eerste met ongebluste kalk in gedikte mest aangevoerd. 12. Hoe vogels sparen bij weiden en maaien. 13. Melkveehouders willen op grote schaal melkquota kopen. 14. Melkquota bij verkoop belast. 16. Op termijn meer perspektief voor lammeren Vrijdag 8 wier f987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 2