De asperges zijn er weer volop CVZ NOTERINGEN WEEK 19 Lagere aardappelprijzen De aanvoer van asperges komt nu goed op gang. Op de groentenmarkt neemt het aanbod van kasgroenten nu flink toe. Door de goede vraag naar saladegroenten leidde dit niet in alle gevallen tot lagere veilingprijzen. Glasgroenten De aanvoer van tomaten was vorige week overweldigend groot. Het aan bod steeg uit boven dat van een jaar eerder. Gelukkig was de vraag naar tomaten - ook uit het buitenland - veel sterker. Daardoor kon de gemiddel de veilingprijs zelfs nog oplopen. Tot 15 april hebben de tomaten op de vei lingen in Z-Holland gemiddeld ƒ4,03 per kg opgebracht. Dat is bijna 70 cent meer dan een jaar eerder. Ver geleken met twee jaar is de plus slechts 3 cent. De export'van toma ten door het kanaaleiland Guernsey is tot nu toe groter geweest dan vorig jaar. Overigens zoekt men op dit ei land naar alternatieve teelten. Was in 1978 de tomatenexport drie keer zo groot dan die van bloemen. Vorig jaar werden driemaal zoveel bloemen geëxporteerd dan tomaten. Verder wordt gezocht naar uitbreiding van andere groenten en van siergewassen. De aanvoer van komkommers nam vorige week eveneens flink toe. De veilingprijs mocht dan niet - net zo als bij de tomaten - omhoog gaan, maar dezelfde of een iets lagere prijs, was gezien het grote aanbod niet slecht. Dit jaar hebben de komkommers - ge rekend tot 15 april - op de Z. Hollandse veilingen een gemiddelde prijs opgebracht van 81 cent per stuk. Dat is 3 cent meer dan een jaar eer der, maar 21 cent minder dan twee jaar terug. Ook sla zat ruim in het aanvoerjasje, al lag het aanbod nog een heel stuk lager dan een jaar gele den. De prijs van sla nam door de grotere vraag flink toe. De prijs van de sla van de sortering 17/18 kwam uit op het dubbele van die van vorig jaar. Ook de veilingprijs van ijs bergsla steeg, zij het in veel mindere mate. Van 1 maart tot 15 april heeft de voorjaarskassla in Z.-Holland een gemiddelde veilingprijs opgebracht van 47 cent per krop. Dat is 23 cent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, maar 7 cent minder dan twee jaar geleden. Vollegrondsgroenten De witte en rodekoolmarkt was wei nig in beweging, met vrij stabiele prij zen. Spinazie was er vorige week in zeer ruime mate, dank zij de hogere temperaturen. De aanvoer lag twee maal zo hoog dan een jaar eerder. De veilingprijs bedroeg nog geen 40 cent, tegen ƒ1,80 vorig jaar. De aanvoer van peen was redelijk stabiel. De prij zen trokken in de meeste gevallen wat aan. Van 15 juni vorig jaar tot 15 april nu heeft fijne peen in Z.- Holland een gemiddelde veilingprijs opgebracht van 40 cent per kg. Dat is 4 cent meer dan een jaar eerder, maar 18 cent minder vergeleken met dezelfde periode twee jaar terug. De peenproduktie in Frankrijk heeft sterk geleden van de vorst. In april was de produktie nog geen 4000 ton, terwijl men 14.000 ton verwacht had. In deze maand wordt nog 500 ton ver wacht. Het huidige seizoen van Fran se peen is daarmede zo goed als voorbij. Witlof gaf een verschillend prijsverloop te zien. Klasse II bleef op peil, maar klasse I leed een gevoelig prijsverlies. De aanvoer van witlof was kleiner. Tussen 1 augustus vorig jaar en 15 april van dit jaar heeft wit lof op de veilingen in Z.-Holland een gemiddelde prijs opgebracht van ƒ1,73 per kg. Vorig jaar was dat ƒ2,26 per kg en twee jaar geleden ƒ3,10 per kg. Prei was stabiel in aanbod en in veilingprijs. Datzelfde gold ook voor kroten. Asperges komen er nu steeds meer en doordat de aanvoer stijgt, daalt de prijs. In de tweede week van april brachten de asperges klasse AAI-wit bijna ƒ27,op, vorige week ruim ƒ10,Doordat de groei- omstandigheden gunstig waren, be gon het aspergeseizoen dit jaar minstens een week eerder dan vorig jaar. De komende weken zal de aan voer regelmatig stijgen. Er wordt een grotere produktie dan vorig jaar ver wacht en dat zou best eens tot lagere prijzen kunnen leiden. Fruit Op de fruitveilingen was er een rui me aanvoer van appels. Desondanks brachten de meeste appels een hoge re prijs op. Alleen de Rode Boskoop's daalden in prijs. Ook de aanvoeren van peren waren groter. De prijs van de peren was konstant. In Polen zijn in de eerste maanden van dit jaar veel fruitbomen door de vorst zwaar be schadigd. De ergste schade werd toe gebracht aan de appelbomen en de kersen, perziken, abrikozen en prui menbomen. De opbrengst van die bo men zal dan ook dit jaar stukken lager liggen, waardoor de export - ook van de afgesloten kontrakten met Rusland - gevaar loopt. In Grieken land heeft de vorst grote schade aan gebracht aan de frambozen. De Griekse oogst zal dan ook maar de helft zijn van normaal. Daardoor zal Griekenland dit jaar niet of nauwe lijks frambozen kunnen exporteren. De druiven op de veiling Westland Noord waren twee weken geleden niet zuur, maar wel duur. De eerste.3 bak jes druiven met in totaal 6 kg brach ten ƒ300,op. Dat is ƒ60,-s- per kg. De gemiddelde druivenprijs op deze veiling lag vorig jaar op ƒ7,30 per kg. Dit jaar zal naar schatting 5 Zi miljard kg ananas verhandeld worden. Dat zou 3% meer zijn dan in 1986. Thai land is de belangrijkste producent van ananas. Nederland importeerde vorig jaar 19 miljoen kg ananas en 15 mil joen kg ananas op sap. Bloemen en planten De algemene trend van de laatste paar maanden zette zich voor snijbloemen ook in de vorige week voort. Bij een snijbloemenaanvoerstijging van 8% werd een prijsdaling van 4 cent geno teerd. Ten opzichte van vorig jaar zien we een vergelijkend beeld, name lijk een aanvoerstijging van 7en Ras/soort Maat Hoeveelheid Middenprijs x 1000 kg. week 18 week 19 week 18 week 19 Gloster 1 70/80 17 22 0,91 0,94 tot. kl. 1 63 37 0,83 0,82 II 70/80 tot. kl. II Jonagold 1 80-85 9 14 1,54 L78 tot. kl. 1 59 73 1,45 f,74 II 80/85 1 1,48 tot. kl. 1 26 4 0,86 1,45 Lombarts 1 70/80 4 1 0,50 0,62 tot. kl. 1 7 2 0,43 0,53 II 70/80 1 0,40 tot. kl. II 1 1 0,40 0,45 Conference 1 55/65 16 15 1,36 1,41 tot. kl. 1 21 17 1,42 1,46 1 55/65 32 14 1,12 1,26 tot. kl. II 50 45 0,98 0,79 Golden D. 1 70-80 41 22 0,69 0,78 tot. kl. 1 94 44 0,53 0,62 II 70/80 17 15 0,41 0,51 tot. kl. II 27 42 0,40 0,40 Winston 1 70/80 17 9 0,56 0,71 tot. kl. 1 36 61 0,47 0,37 II 70/80 tot. kl. II 16 0,36 een prijsdaling van 8 cent. Vorige week noteerden trosanjer, standaard anjer, Cymbidium groot/klein, Als- troemeria en Anthurium een aanvoerstijging van meer dan 25%. De tulp en de narcis lieten een forse aanvoerdaling zien. Grote achterblij vers in de prijzen zijn rozen, trosan jer, Cymbidium groot/klein, Alstroemeria, Anthurium, Statice en bolbloemen. Vorige week is de aan voer van kamerplanten weer fors gestegen (met 35%) waarbij een prijsstijging werd genoteerd van 2 cent. Ten opzichte van vorig jaar zien we eveneens een aanvoerstijging van 30%, maar een prijsdaling van 30 cent. Afgelopen maandag gingen op de Groothandelsbeurs in Rotterdam de aardappelprijzen weer iets omlaag. De handel sluit grotere prijsverlaging en niet uit, zeker als de boeren niet zorgen voor een gespreide aanbieding van wat ze nu nog van oogst 1986 in voorraad hebben. Runderen De aanvoer op de rundermarkten is vorige week erg ruim geweest. Aan slachtvee werd 1200 stuks meer aan gevoerd. Desondanks wisten de prij zen van het vrouwelijk slachtvee zich te handhaven. Het aanbod van slachtstieren was klein. Desondanks noteerden de wat minder goede kwa liteiten een iets lagere prijs. Met in gang van afgelopen maandag (4 mei) zijn een aantal wijzigingen aange bracht in de interventieregeling stie renvlees. De belangrijkste veranderingen zijn de verlaging van de overnameprijzen met ca. 18 cent per kg en het stop zetten van kwali teitsklasse R in Denemarken en de klasse U, R en O in Italië. Vanaf de ze week worden op elke 1ste maan dag van de nieuwe maand nieuwe interventie - overnameprijzen van kracht, welke in principe gelden tot de 1ste maandag van de volgende maand. Doen er zich tussentijds gro te wijzigingen voor, dan kan aanpas sing plaats vinden, voordat die maand verstreken is. De aanvoer van ge- bruiksvee was vorige week groot. Er werden een kleine 2000 stuks ge- bruiksvee meer aangevoerd. De prij zen waren iets gedrukt. Kalveren en schapen Op de kalvermarkt brachten de jon ge kalveren dezelfde of een wat lage re prijs op. Deze kalveren blijven duur. Eind april waren de jonge kal veren duurder dan een jaar daarvoor. Voor kalveren van kwaliteit R en van 40 kg, was het positieve prijsverschil voor MRY-stierenkalveren ƒ2,35 per kg levend gewicht. Voor MRY- vaarskalveren was de plus ƒ0,60 voor zwartbonte stierkalveren ƒ2,25 en voor zwartbonte vaarskalveren ƒ1,60. Hieruit blijkt dat de stierkalveren ster ker in prijs zijn gestegen dan de vaars kalveren. Door feestdagen, warmer weer en aanbod van goedkoop var kensvlees, was de afzet van kalfsvlees de laatste weken moeilijk. Vooral het voorvlees was moeilijk te plaatsen. Het aanbod van vleeskalveren is te ruim voor de afzet van kalfsvlees, al thans voor een lonende afzet. De prijs van de vleeskalveren is na een lichte daling eind vorige week, nu weer te rug op het oude niveau. Op de wol veemarkt blijft het rustig. Het aanbod van weidelammeren is beperkt en dat •zou in de handel dit jaar wel eens zo kunnen blijven. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Door Koninginnedag en de 1 mei viering waren de aktiviteiten op de graanmarkt zeer beperkt. Vrijwel al le buitenlandse handelshuizen waren gesloten. De binnenlandse graan markt was over de gehele linie kalm gestemd. Op de zadenmarkt kwamen de laatste weken weinig transakties tot stand. Op de peulvruchtenmarkt lie pen de prijzen van de erwten terug, noteerden de bruine bonen onveran derd en wisten de kapucijners een kleine prijswinst te halen. Varkens Op de varkensmarkt is er deze week een ruim aanbod. Aanvankelijk leek de markt iets vriendelijker dan vori ge week - en de Utrechtse beurs in Vleuten voorspelde een plus van 4 a 5 ct per kg - maar begin deze week vie len de te maken prijzen toch tegen. Bij de karkassen was Italië het meest in reaktie (tot -10) maar ook in Frank rijk en Duitsland liep de prijsdaling op tot 5 cent. Bij de onderdelen no teerden de hammen lager, waren de schouders over de gehele linie onver anderd, leek de handel in ribben iets vlotter (zonder dat evenwel een prijs verbetering tot stand kwam) en wa ren de buiken moeilijk te plaatsen en moest een prijsdaling van 10 ct geac cepteerd worden. Al met al geen af- zetbeeld om over naar huis te schrijven. Het installeren van de nieu we klassifikatie-apparatuur in de ruim 60 slachterijen loopt volgens schema. In 20 bedrijven is de apparatuur in middels geïnstalleerd. Het ligt in de bedoeling dat op 6 juli a.s. alle slach terijen gelijktijdig overschakelen op de nieuwe klassifikatiemethodiek en op een nieuw uitbetalingssysteem. Vanaf maandag 4 mei j.l. geldt een aangepast biggenprijzenschema voor Zuid-Nederland. Aardappelen en uien Op de aardappelmarkt loopt de afzet minder vlot en brokkelen de prijzen - vooral van de 50 min. opwaarts - verder af. De export naar Spanje en Portugal - en ook naar Italië valt de laatste tijd tegen. De handel vreest dat als de aardappeltelers de rest van de oogst 1986 nu niet geleidelijk aanbie den, een grotere prijsval niet te voor komen is. De uien noteerden vorige week op de veilingen ruim een dub beltje hoger. In Canada is de uien- voorraad al geruimd, iets wat tot heden nog nooit begin mei is voorge komen. De Nederlandse uien- exporteurs profiteren daarvan, omdat Canada nu uien moet importeren. Veevoeders Van de grondstoffenmarkt is er geen nieuws te melden over de Noord- Amerikaanse mais. Door vraag van uit Italië en Griekenland trok de (f.o.b.-)prijs van Franse mais aan. Er was veel vraag naar tapioka voor di- rekte levering. De prijzen van citrus- en bietenpulp zijn op dit moment zeer laag, bij gebrek aan belangstelling (ook voor de nieuwe oogst). Voor maisglutenvoermeel was weinig koop interesse. Export- en verwerkingscijfers aardappelen Het Produktschap voor Aardappelen deelt mede, dat in de maand maart in totaal 134.000 ton aardappelen is ver werkt tot frites, puree, chips en an dere konsumptieprodukten. De verwerking is daardoor op 385.000 ton gekomen. In 1986 werd t/m maart 331.000 ton aardappelen ver werkt en in 1985 311.000 ton. De uit voer van produkten omgerekend tot verse aardappelen is daardoor t/m maart 1987 op 282.800 ton gekomen, de uitvoer bedroeg t/m maart 1986 246.300 ton en in 1985 215.000 ton. De invoer van produkten omgerekend tot verse aardappelen bedroeg in de maand maart 7.800 ton. Verder wordt bekendgemaakt dat op basis van de in de week van 27 april t/m 1 mei bin nengekomen expoftformulieren 30.000 ton konsumptie- en industrie aardappelen is geteld. Veemarkt 's Hertogenbosch Op de Paardenmarkt van 's Herto genbosch werden 1 mei 114 stuks aangevoerd. De prijzen waren per stuk: Luxe paarden van ƒ2.825,tot ƒ3.525,Oude paarden van ƒ2.125,— tot ƒ2.825,—; 3-jarige paarden van ƒ1.525,— tot ƒ2.825,—; 2-jarige paarden van ƒ1.525,— tot ƒ2.675,—; Veulens van ƒ625,tot ƒ1.250,Hitten van ƒ775,— tot 1.525,—; Pony's van ƒ525,— tot 1.325,—; Shetland pony's van ƒ375,— tot ƒ725, Oude slachtpaarden van ƒ4,40 tot ƒ6,15, kg.gesl.gew.; Jonge slacht paarden van ƒ4,65 tot ƒ6,25, kg.gesl.gew. De handel verliep flauw, prijzen gelijk. Aardappelen in de Gemeenschap Rotterdam gaf maandag voor de klein-Bintjes over de gehele linie een aflopende markt te zien. Vergeleken met voorgaande week liepen de no teringen met 50 cent tot ƒ2,50 terug; het sterkst was de daling bij de grove Bintjes voor de fritesindustrie, wie overigens nog ruim 3x zo hoog in prijs liggen als de 35/50 mm. Er is in de handel voor gepleit de no tering voor de 35/50 en 35/55 mm te vervangen door 40/50 en 40/55 mm. De uitvoer is niet slecht met 30.000 ton in de week tot 1 mei, in welk cij fer de afzet naar België nog niet ge heel is inbegrepen. Opmerkelijk goed blijft de vraag vanuit Spanje en ook Italië, naar aardappelen van oogst 1986. Nederland heeft daarvan dit seizoen goed kunnen profiteren, evenals Frankrijk, waar het steeds moeilij ker wordt eksport-geschikte partijen te vinden. Niettemin wist Frankrijk in de week tot 19 april nog bijna 11.500 ton aardappelen uit te voe ren, waarbij Spanje met bijna 7600 ton en Italië met bijna 3100 ton de grootste afnemers waren. Tevens werden nog ruim 900 ton in dustrieaardappelen uitgevoerd, in hoofdzaak naar Engeland. Anderzijds kwamen er goed 700 ton binnen, waarvan ruim 500 ton uit België en 135 ton uit Nederland. De vroege aardappelen beginnen ge leidelijk meer op de Europese mark ten te verschijnen. Veel daarvan worden via Frankrijk verder in de EG afzet. Vooral Spanje komt met de primeurs wat meer op de voor grond, ook al blijft vooralsnog Ma rokko de grootste leverancier. De hoge prijzen voor primeurs ma ken dat aardappelen van oogst 1986 nog vrijg oed afzet vinden in Duits land, waar de markt nog voldoende ruim voorzien blijft. Ook hier gaan nogal wat overtollige poters in de konsumptie. Schema biggenprijzen In de week van 11-5-1987 tot 18-5-1987 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij zenschema voor Zuid-Nederland van 4 mei 1987 met ƒ0,40 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is ƒ3,70. Slachtkuikenkorrel Begin 1984 bedroeg de prijs van slachtkuikenkorrels gemiddeld ƒ87 per 100 kg, bij levering van 8 ton in bulk. Aan het eind van dat jaar was die prijs gedaald tot ƒ82, Zoals blijkt is de prijs in de loop van 1985 verder gedaald en wel tot rond ƒ74,Ook in 1986 zette de daling zich voort en kwam in december van dat jaar uit op ongeveer ƒ67, 22 De prijsdaling is het gevolg van de graanvoorraden, het graanbeleid, de dalende dollarkoers en ruime oogsten. Voor de prijsontwikkeling van slachtkuikenkorrel komt daar nog bij de prijsontwikkeling op de vettenmarkt. Deze is de laatste jaren met enkele tientallen guldens ge daald. Vorig jaar kwam interventie- boter in de veevoerssektor terecht, waardoor die vettenmarkt verder onder druk kwam. De prijsdaling van ƒ20,— in drie jaar tijds betekent op jaarbasis per slachtkuiken van 1300 gram en een voederkonversie van 1,75 ruim 45 cent per slachtkuiken. Ingewijden sluiten een verdere voer- prijsdaling van ƒ4,op korte ter mijn niet uit in deze sektor. Vrijdag 8 mei 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 22