'Kwaliteit en wijze van afzet bepalen de toekomst van de boerenkaas' Tweede Kamer steunt particulier initiatief bij mestafzet Eerste met ongebluste kalk ingedikte varkensmest in Zeeland aangevoerd Schelhaas in Kamerik: Een dnjfmestsilo is pure kapitaalsvernietiging, omdat er geen waar devermeerdering mee bereikt wordt, het kost alleen geld en arbeid". Met deze woorden geeft de heer J. Beeke uit Brouwershaven aan dat het zijns inziens onontkoombaar is de drijfmest een bewerking te la ten ondergaan. Het door hem gehanteerde systeem, 't door middel van ongebluste kalk indikken van de vloeibare varkensd rijf mest, biedt wat dat betreft enige voordelen, die in dit artikel nader worden uitge werkt. De aanleiding hiertoe is dat de eerste vracht ingedikte var kensmest, een proefpartij, is aangevoerd. Het Nederlands mestoverschot/jaar bedraagt 5 a 6 miljoen m3 of ton. Drijfmest weegt 1000 kg/m3, door het mixen met 5% (speciale) onge bluste kalk ontstaat een cl>emische reactie, waarbij warmte vrijkomt (60° C). Hierdoor verdampt een ge deelte van de oorspronkelijke 92% water die in varkensdrijfmest zit (8% droge stof)- Het SG loopt daar door terug tot 600 kg/m3. Drijfmest kan alleen per tankauto vervoerd worden, en opslag in dure mestsilo's, drijfmesttransport en opslag kan alleen met subsidie. Bo vendien is een bouw- en hinderwet vergunning nodig en is secundair tanktransport van de silo naar het bouwland nodig. Ingedikte (DROGE) drijfmest kan eenvoudig per afzetcontainer ver voerd worden, opslag is zeer goed koop nl: op de kopakker van het te bemesten perceel bouwland, waar door GEEN secundair wegtransport meer nodig is. Door het indikken kan de mest ook makkelijk over gro tere afstand vervoerd worden, wat belangrijk is voor de afzet van het produkt. Omdat vrachtauto's bij het leegkiepen van de containers op het bouwland verzakken gebeurt dit met een 4-assige knikgestuurde contai nercarrier. Dit voertuig (voorzien van brede lagedrukbanden) pakt de container van de auto en kan deze onder alle weersomstandigheden leegkiepen op het land. In de winter kan dit door een stukje kopakker niet te bewerken (ploegen) daardoor blijft de grond vast en kan altijd be reden worden. Hetzelfde voertuig kan de mest ook over het land ver spreiden, door eenvoudig een meststrooier met de hydraulische container installatie op het voertuig te trekken, deze mestverspreider is hydraulisch aangedreven. Het hele voertuig is vanuit de cabine bedien- baar. Uiteraard kan het voertuig ook bij oogstwerkzaamheden inge zet worden. Het wisselen van een container duurt 60 sec. Een contai nervrachtauto laden/lossen duurt 30 min. De bandenspanning van de lage drukbanden is 1 bar. Door de hitte die vrijkomt bij dit proces worden on kruidzaden gedood. Bij een volle vracht is circa 75 m2 stortplaats no dig (5 x 15 m). De ingedikte mest is afkomstig van een bedrijf in Reusel, dit bedrijf heeft een mestverwerkingsinstallatie ontwikkeld die bij fabrieksmatige schaal werkt met een zgn. biobedfil- ter. Hiermee wordt de ammoniak (zure regen) uit de lucht gefilterd en omgezet in eiwitten, het filtermateri- aal gaat na verzadiging in het eind- produkt. D^ mest bevat alle voor de akkerbouwer belangrijke stoffen nl. kalk, organische stof-, stikstof-, fos faat en kali, alles in een mooi droog goed strooibaar produkt. Deze mest heeft ook als voordeel dat een aparte kalkgift zoals schuimaarde komt te vervallen, een regelrechte besparing! De proefpartij is gestort op een per ceel bij Den Osse langs de Schouwse dijk. Voor verdere informatie: J. Beeke, Noorddijkstraat 56, 4318 BK Brouwershaven, 01119 - 1221. De eerste vracht ingedikte varkensdrijfmest. Om verzakken te voorkomen worden de containers op een vierassige carrier op het land leeggekiept. Vorige week donderdag hield de Bond van Boerderij - Zuivelberei- ders haar algemene ledenvergade ring in Kamerik. De belangstelling was groot. De voorzitter, de heer A. Hoogen- doorn, hield een uitgebreid ope ningswoord, waarin hij het wel en wee van de 650 boerenkaasbedrijven in Nederland - samen goed voor een produktie van ruim 8 miljoen kg boerenkaas in een jaar - schilderde. Er ging een aantal specifieke wensen over de vergadertafels. De eerste was richting Produktschap voor Zuivel, om de administratieve afwikkeling van de superheffing te bespoedigen. Een tweede punt van wensen betrof de 'Poolvorming'. Het blokkeren er van verhindert dat de ontstane ruim te - door stoppers of beperkers - niet, of in ieder geval te laat benut wordt. Het derde punt betrof de bijstelling van de omrekeningsfaktor, die ge bruikt wordt om de hoeveelheid ver kaasde melk om te rekenen tot kilo's kaas. Die bijstelling zou beter en snel moeten gebeuren. Het vierde punt betrof de zogenaam de 'wilde kaas'. Soms blijkt dat er plotseling boerenkaas op de markt komt, die door producenten al een hele tijd is bewaard. De handelaren op de Amsterdamse kaasbeurs on dervinden daar dan een sterke kon- kurrentie van, maar wat Hoogen- doorn eigenlijk vindt is dat er op die manier een konkurrentiestrijd op de boerenkaasmarkt wordt gevoerd, die alleen maar leidt tot een lagere boerenprijs. Dat kan leiden tot ver slechtering van de rentabiliteit van de boerenkaasbereiding. Hier werd de wens om dat niet te doen omgezet in een waarschuwing om niet in het eigen vlees (de eigen gemaakte kaas) te snijden. Kollektief optreden De tijd voor een individuele aanpak van de problemen voor de boeren kaas is voorbij. Voor het veilig stel len van de toekomst van de boeren kaas en voor een verdere verbetering van het rendement is een kollektief optreden nodig. Dat vond drs. H. Schelhaas, voorzitter van het Pro duktschap voor Zuivel, de belang rijkste boodschap voor de leden van de Bond van Boerderij - Zuivelbe- reiders. Voordat Schelhaas inging op de si tuatie in deze specifieke zuivelsek- tor, graasde Schelhaas van A (An- driessen) tot B (Braks) het zuivelbe- leidsveld af. Een enkele konklusie: de rest van deze eeuw zou best eens gekenmerkt kunnen worden door een sterk begrensde produktie en een sterk fluktuerend prijsnivo. De melkprijs zal instabieler worden, dan tot dusverre het geval was. De wezenlijke oorzaak van de zeer grote zuiveloverschotten in de krisis is de afzet van zuivelprodukten naar derde landen. Het zijn niet de grote bedrijven die daaraan schuldig zijn. Zonder die produktieuitbreiding wa ren de zuivelproblemen overigens wel wat kleiner geweest, zei Schel haas. De vooruitgang van de techno logie is verantwoordelijk voor de af name van het aantal (kleine) boeren en niet Braks, zo was zijn konklusie. Wat betreft de boerenkaasmarkt vroeg Schelhaas zich af of de handel te veel zou verdienen aan de boe renkaas. Tijdens een openbare vergadering van de Tweede Kamercommissie voor Landbouw over het mestactie-programma en de afzetmogelijk heden van dierlijke mest, hebben de regeringspartijen in de Tweede Kamer door middel van een motie Minister Braks uitgenodigd de overschotheffing te beperken tot 0,15 per kg P205 ingeval van dro ge pluimveemest, afzetovereenkomsten en export. Door deze beper king wordt het particulier initiatief aangemoedigd om buiten de mestbank om tot duurzame afspraken te komen over produktie, kwaliteit en afzet van overtollige dierlijke mest. Initiatieven van de Landelijke Mestbank om mest van goede kwaliteit, -welke via de mestbank wordt afgezet- te belonen met een premie, wordt door mi nister Braks en de Tweede Kamer op voorhand ondersteund. De discussie in de Tweede Kamer over de mestproblematiek afgelopen maandag, viel vrijwel samen met het van kracht worden van een ingrij pend pakket wettelijke maatregelen, welke voortkomen uit de meststof fenwet en de wet Bodembescher ming. Per 1 mei j.l. zijn vrijwel alle mestproducenten verplicht een mest- boekhouding bij te houden en moe ten zij zich houden aan de zgn. mest- Behalve kwaliteit (beter en konstan- ter) wees Schelhaas op het belang van een goede herkenbaarheid van de boerenkaas bij de afzet. Een betere kwaliteit en herkenbaar heid kan alleen bereikt worden door een kollektief optreden, zo stelde hij. Als dat gerealiseerd is, komt dat elke wijze van afzet ten goede. Piet Westra Vorige week vrijdag nam de heer J.v.d. Veen, de nieuwe directeur- generaal van het ministerie van landbouw, afscheid als voorzitter van de C.B.T.B. Copa-voorzitter H. Kjeldsen (midden) bood hem daarbij een tinnen bord aan. Wie de nieuwe C.B.T.B.-voorzitter wordt is nog niet bekend. gebruiksnormen. Bovendien heeft men te maken met een zeer gebrek kig verplaatsingsbesluit waardoor overdracht van mestproduktie ui terst moeilijk is, terwijl er nog regels op komst zijn voor: fosfaatverzadig de gronden, afzetovereenkomsten en reductie-overschotheffing. Alle poli tieke partijen en de twee bewindslie den (Braks en Nijpels) erkenden dat het hierbij gaat om het beheersbaar maken van een immens vraagstuk; in drie fasen zullen de gebruiksnor men worden aangescherpt zodat men uiteindelijk in de buurt van de onttrekkingsnorm uitkomt. In de eerste fase tot 1991 ligt de nadruk op: het terugdringen van het fosfaat in veevoer, het verbeteren van de kwaliteit en het opstarten van be- en verwerkingstechnieken die het over schot in de tweede fase moet helpen oplossen. Tot 1991 moet op jaarbasis 10.5 mil joen ton mest van overschotbedrij- ven verplaatst worden naar ontvan gende bedrijven in de regio, terwijl 3 miljoen ton over grote afstand moet worden vervoerd. Opslag capaciteit Het mestactieprogramma voorziet o.a. in het stimuleren van de eigen opslagcapaciteit op bedrijven die wel hun mest zelf kwijt kunnen, maar als gevolg van de uitrijregels in de problemen komen. Op rundveehou derij bedrijven is een gemiddelde opslag capaciteit van minder dan twee maanden, terwijl vijf maanden wenselijk wordt geacht. Het CDA drong bij monde van Van Noord aan om te onderzoeken of de EG-gelden die niet voor de opkoop regeling benut kunnen worden, in gezet kunnen worden voor stimule ring van mestopslag op rundveehou derijbedrijven. Minister Braks staat positief tegenover deze gedachte. De VVD waarschuwde voor kapitaal vernietiging wanneer dergelijke in vesteringen straks achterhaald wor den door achterblijvende bedrijfsre sultaten en/of nieuwe verwer kingstechnieken. Daartoe gevraagd zou minister Braks onderzoeken of het ook mogelijk is samenwerkings verbanden van Boeren (coöperaties) in aanmerking te laten komen voor WIR- en milieutoeslag. Veel kamerleden spraken hun zorg uit over de financiële consequenties voor de bedrijfstak en de individuele bedrijven. Minister Braks wees er met nadruk op dat 'de markt' in gro te mate het toekomstperspectief be paalt en dat de extra kosten i.v.m. de mestregeling daarbij in het niet val lende dergelijke ontwikkeling van de varkensprijs zal een ingrijpende sanering tot gevolg kunnen hebben. Reductie Het CDA toonde zich samen met de VVD voorstander om de reductie op de overschotheffing niet op 0,25 maar op ƒ0,15 te laten uitkomen. Ingeval van afzet overeenkomst, ex port of droge pluimveemest wordt het particulier initiatief gestimu leerd. Minister Braks voelde er niet veel voor evenals de oppositie partij en. Met de extra reductie is een be drag gemoeid van 2,3 miljoen. Al le partijen erkenden dat het maar af wachten is hoe de uiteindelijke be dragen en de eventuele animo voor afzet overeenkomsten zullen uitval len. Wanneer er onverhoopt finan ciële tegenvallers zullen zijn is de Tweede kamer bereid om het geheel van tarieven en reducties opnieuw te bezien. Nieuwe problemen Minister Nijpels kondigde een spe ciale nota aan waarin komend na jaar ingrijpende maatregelen zullen worden voorgesteld om de verzuring een halt toe te roepen. Als gevolg van industriële produktie, verkeer en intensieve veehouderij zijn er acute problemen met de bossen en het grond- en drinkwater. De oppositie partijen willen met het oog hierop nu al scherpere gebruiks normen, terwijl d.m.v. een vesti gingswet elke uitbreiding van de veestapel voorkomen zou moeten worden. Ook zou verdere uitbrei ding van het snijmais-areaal tegen moeten worden gegaan. Minister Braks had geen behoeften aan deze suggestie, maar het is wel tekenend hoe de oppositie partijen de landbouw en de mestproblematiek willen be naderen. H. van 't Land Vrijdag 8 mei 1987 \8<?r iorn 8 gBb|h 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 11