Knolcyperus blijft taai! Ook in het voorjaar vereist Rhizoctonia - bestrijding bij pootaardappelen zorgvuldigheid Akkerbouwcommissie KNLC: Prijsvoorstellen zijn aanslag op portemonnee van boer korte wenken akkerbouw Overzicht goedgekeurde oppervlakten pootaardappelen oogst '86 De bestrijding van rhizoctonia vergt ieder jaar de nodige aandacht van de pootgoedteler. De schimmel blijft vooral op de knol achter in de vorm van bruin-zwarte korstjes (lakschurft). Vooral in koude, natte voorjaren doet deze schimmelaantasting zich voor en veroorzaakt dan een onregelmatige opkomst, een holle stand van het aardappelgewas, minder en overwegend grovere of misvormde knollen. Hiernaast kan zich een rhizoctonia aantasting vanuit de grond voordoen. In dit arti kel wordt ingegaan op de bestrijdingsmethoden die naast kuituurmaat regelen op een knol - en zonodig een grondbehandeling zijn gericht. In de eerste plaats moeten de juiste voorzorgsmaatregelen worden geno men door uit te gaan van pootgoed dat op het oog zoveel mogelijk vrij van rhizoctonia is. De bruin-zwarte sclerotiën die vrijwel altijd in meer of mindere mate op het pootgoed te vin den zijn lopen in het voorjaar uit. Om te voorkomen dat de toppen van de spruiten door de schimmeldraden worden aangetast en afsterven moe ten maatregelen worden getroffen die een snelle ontwikkeling van de sprui ten bevorderen. Een vereiste is gezond pootgoed met krachtige en goed af geharde kiemen. Dit voorgekiemd pootgoed krijgt vooral een voor sprong als niet te vroeg in een nog koude grond wordt gepoot. Hierbij kan ook worden overwogen de rug gen in etappes op te bouwen. Aanvullende behandelingen De keuringsnormen voor de aanwe zigheid van rhizoctonia op aardappel- pootgoed zijn streng. Om aan deze eisen te kunnen voldoen zijn veel pootgoedtelers genoodzaakt om naast een ontsmetting met kwik, in het voorjaar nog een aanvullende behan deling tegen rhizoctonia uit te voeren. Deze behandeling in het voorjaar is vooral gewenst indien de verwachting is, dat de kwikontsmetting in het na jaar onvoldoende effekt heeft gehad of wanneer er dikke sclerotiën aanwe zig zijn. Rhizotox-rookbom Bij bewaring in kiembakken zijn met de Rhizotoxbom-methode goede re sultaten te behalen. De formaldehy de damp doodt de sclerotiën op de knollen. Een goed resultaat wordt al leen behaald als een goede verneveling van de damp ontstaat in de ruimte waar de behandeling plaatsvindt. De werking van de damp mag niet te veel belemmerd worden door aanhangen de grond. De knollen moeten droog en goed afgehard zijn. Voer de behan deling niet uit binnen 3 weken na ver Rhizoctonia op aardappelknol. werking (sorteren, afkiemen, omstorten), omdat de formaldehyde damp agressief is op de wondjes. Knolbehandeling Bij bewaring van poters in kiembak- jes kan ook gedurende 5-10 sekonden worden gedompeld of gedoucht in een 3Solacol vlb. oplossing of een 4% Moncereen vlb. oplossing. Duidelijk zal zijn dat rotte of beschadigde knol len niet mogen voorkomen in verband met versmering van bakterieziekten. Een andere mogelijkheid is op de pootmachine Solacol of Moncereen toe te passen. Voor de vloeibare mid delen is speciale apparatuur be schikbaar. Het risiko blijft bij "nat" werken een versmering van eventueel aanwezige bakterieziekten. De voor keur gaat dan ook uit naar poedervor- mige middelen. Voor toepassing van poedervormige middelen op de poot- machine is het ziro- poederdoseerapparaat zeer aan te be velen. Dit apparaat kan eenvoudig op iedere pootmachine worden bevestigd en aangesloten. Dit apparaat maakt tijdens het poten een eenvoudige toe passing mogelijk en geeft een optima le bedekking van de knol. Het gebruik van iprodion (o.a. Rovral) beperkt zich tot de rassen met grove sortering, omdat het middel de sortering beïn vloedt. Verder is nog een groot aan tal andere middelen toegelaten. Wanneer voor pootaardappelen bestemd pootgoed wordt behandeld met poedervormige middelen dan bestaat de kans op knolkonservering. De moederknollen die te lang gaaf blijven moeten bij de oogst van poot aardappelen zorgvuldig worden uit gezocht. Grondbehandeling Wat betreft de bezetting van het te oogsten produkt met lakschurft wordt dit slechts in beperkte mate beïnvloed door de meer of minder sterke bezet ting van het pootgoed. Vooral op de lichtere "rhizoctonia-gevoelige' gronden is de toepassing van een grondbehandelingsmiddel noodzake lijk. Voor een grondbehandeling komt Moncereen of Rizolex in aan merking. Vanwege het kostenaspekt wordt Moncereen in een halve dose ring als rijenbehandeling toegepast. Voorwaarde is wel dat het middel zo goed mogelijk in de rug verdeeld wordt. Bij een goede rijentoepassing behoeft vrijwel niet op bestrijdings- resultaat te worden toegegeven. Middelen afwisselen In het voorjaar hebben we voor de rhizoctonia-bestrijding een aantal goede en specifieke rhizoctonia- middelen beschikbaar. Wel moet wor den gewezen op de noodzaak van een afwisselend gebruik van middelen ge durende de opbouw van hoogwaardig materiaal naar gebruikerspootgoed. Een resistentieontwikkeling wordt bij de pootaardappelteelt in de hand ge werkt indien kontinu met hetzelfde middel wordt gewerkt. Rhizoctonia blijft de pootgoedteler tot de oogst bezighouden. Partijen met meer dan 25% licht aangetast ko men immers niet als gebruikerspoot goed in aanmerking. Het is daarom belangrijk om binnen 10 dagen na loofvernietiging te oogsten. Wel komt na looftrekken de vorming van lak schurft later en trager op gang dan bij het doodspuiten. Ook bij de toepas sing van Moncereen of Rizolex bestaat iets meer speling hetgeen de kans op vellerigheid beperkt. Toch is over het algemeen met het oog op de kwaliteit van het pootgoed raadzaam de oogst niet langer uit te stellen dan strikt noodzakelijk is. H. Salomons, CAT Goes Hoewel al heel wat inspanningen verricht zijn bij de bestrijding van de knolcyperus, blijft grote inspanning vereist dit moeilijk te bestrijden on kruid de baas te worden. Hier en daar wordt een ernstig beroep ge daan op de saamhorigheid onder de landbouwers. Sankties De zwaarste sankties die vandaag gelden voor besmette percelen of ge deelten daarvan zijn de teeltverbo den van alle gewassen waarvan on dergrondse delen geoogst worden. Dat zijn o.a. de knol-, bol- en wor telgewassen. In streken waar deze laatste kategorie gewassen een be langrijke rol spelen in het bouwplan van de landbouwer, wordt in alge mene zin het snel woekerend on- Tot dit standpunt kwam de KNLC- commissie Akkerbouw, die donder dags voordat de prijsvoorstellen in Brussel werden bekend gemaakt, bijeen kwam. Vanwege de absentie van de heer Leeuwma werd de verga dering geleid door de vice-voorzitter de heer v.d. Oord. Belangrijkste agendapunt waren uiteraard de ver wachte Europese prijsvoorstellen. Een belangrijke rol bij de prijs voorstellen hebben gespeeld de mo netaire ontwikkelingen. Grote verschillen Het probleem dat zich momenteel voordoet, is dat bij een prijsbevrie- kruid goed en efficiënt bestreden. En vooral, daar waar sprake was van lichte aantastingen van de bo dem met de knolcyperus, worden goede vorderingen gemaakt; on danks het feit dat hier en daar weer ontheffingen worden verleend vindt ook in die gevallen toch ook nog nieuwe uitbreiding plaats. In streken waar de teeltverboden minder zwaar wegen, zoals op ge mengde bedrijven waar naast gras land toch hoofdzakelijk maisteelt plaatsvindt, heeft de bestrijding een geringere belangstelling. Het is zelfs zodanig dat bepaalde bedrijven het gewoon aan hun laars lappen. Er wordt door de georganiseerde land bouw, samen met P.D. (Planten- ziektenkundige Dienst) en land bouwvoorlichting alles aan gedaan zing uitgedrukt in Ecu's de gevolgen voor de individuele boer en tuinder tussen de verschillende lidstaten enorm kan verschillen. Dit afhanke lijk van de mogelijkheid om mcb's af te breken. Zo kunnen landen met negatieve mcb's (bijv. Verenigd Ko ninkrijk) ondanks Europese prijsbe vriezingen toch aanzienlijke natio nale prijsverhogingen realiseren. Vanwege de positieve mcb's is dit voor bijv. Nederland en Duitsland onmogelijk. Het is duidelijk dat deze koerspro- blematiek het doen van Europese prijsvoorstellen ernstig bemoeilijkt. Vooruitlopend op de prijsvoorstel- om iedereen in de streken waar dit speelt erbij te betrekken. Vanuit het zuiden van het land wor den zelfs pogingen ondernomen om de sankties nog zwaarder te maken en voor die boeren die het vertikken om mee te doen aan een goed opge zette bestrijding een algemeen teelt verbod van alle gewassen op te leg gen, behalve dan blijvend grasland. Beroep Vanuit de speciale kommissie knol cyperus, een landelijke kommissie in de gewasbescherming, wordt een zeer dringend beroep gedaan op alle land- en tuinbouwers om mee te wer ken aan de bestrijding van bovenge noemd taai en lastig onkruid. Vindt men het zelf dan minder belangrijk, doe het dan alstublieft uit kollegiali- teit tegenover uw kollega's. We heb ben het met zijn allen al moeilijk ge noeg om ons in land- en tuinbouw staande te houden. Er is een goede len van de Europese Commissie trokken de KNLC-akkerbouwers fel van leer. Donderdag was de situatie zo dat een prijsverlaging van de voertarwe werd verwacht, evenals het afschaffen van de staffeling en een beperking van de interventiepe riode (februari tot maart?). Daar naast zou het vochtpercentage aan gescherpt worden tot 14%. Voor erwten en bonen werd eveneens een prijsverlaging verwacht en voor sui ker een extra heffing. Op de import van olieën en vetten zou een heffing worden ingesteld, terwijl op termijn een heffing op de import van graan- vervangers mogelijk ingesteld zou gaan worden. De Akkerbouwcommissie vindt dat als dit inderdaad door de Europese Commissie zou worden voorgesteld, er sprake is van een regelrechte aan slag op de portemonnee van de ak kerbouwers. Het zijn opnieuw de bijkomende maatregelen (afschaffen staffel, beperking interventie) die het verschil tussen de zogenaamde institutionele prijzen (richtprijs, in terventieprijs e.d.) en de door de ak kerbouw daadwerkelijk ontvangen prijs verder doen toenemen, ten na dele van laatstgenoemde prijs. Zo zal de minimumprijs van aardappel zetmeel nog sterker onder druk komen. Willem Koops samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Veel zaken hebben we niet in eigen hand. Maar de bestrij ding van knolcyperus wel! Er is een aantal goede bestrijdingsmetho den ontwikkeld. Laten we die dan ook met zijn allen gebruiken. Bedrijfshygiëne Het zal langzamerhand duidelijk zijn dat wij naast de knolcyperus- bestrijding de algemene bedrijfshy giëne hoog in het vaandel moeten blijven dragen. Niet alleen om ver dere verbreiding van knolcyperus in te dammen, maar tevens steeds maar BLAUWMAANZAAD moet - na half maart - zo vlug mogelijk wor den gezaaid. Eind april zaaien geeft al een aanzienlijke opbrengstder ving. Streef naar 60-80 planten per De Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) heeft onlangs een definitief overzicht naar buiten gebracht van de goedgekeurde en afgekeurde op pervlakten pootaardappelen per ras en klasse, oogst 1986. In totaal werd bijna 35Vi duizend ha aangemeld (35418,88). Ruim 2 duizend werd af gekeurd (2094,83); er werd definitief ruim 33,3 duizend ha goedgekeurd (33.324,05; oogst '85 was dat 33.680,38 ha). Van de 7.806 ha Bint je werd 7.433 ha goedgekeurd (oogst '85 werd 8.389 ha goedgekeurd). Volgens de NAK is moeilijk met ze kerheid te zeggen waar de afname bij de Bintjes in zit, maar is er wel een sterke indikatie dat telers wat meer voor AM resistente rassen kie zen. Bovendien is er van oogst '86 t.o.v. die van '85 wat meer afge keurd vanwege phoma-aantasting. toenemende andere ziekten en pla gen. Zorg dat er geen produkten het bedrijf binnenkomen met aanhan gende grond; geen ongekontroleer- de, niet gecertificeerde mest; geenen vult u maar in! Een beroep doen op elkaar bij de bestrijding van knolcyperus is drin gend gewenst. Werken binnen een besmet gebied een aantal kollega's niet mee, dan is bestrijding bij de an deren 'dweilen met de kraan open'. Dat geldt overigens voor de gehele bedrijfshygiëne. A. Vermeer m2, wat erop neerkomt dat u 1.000-1.500 gram zaaizaad per hek- tare moet verzaaien. Om deze kleine hoeveelheid zaai zaad TE KUNNEN ZAAIEN is het mogelijk om kleinzaadwieltjes te ge bruiken. Deze zijn voor elke nokkenrad-zaaimachine verkrijg baar. Blauwmaanzaad kunt u ook gemengd met kristal-suiker, dood zaad of met andere zaden (zoals kar- wij, witte klaver of graszaden) ver- zaaien. Het zaaien met de precisie- zaaimachine is ook goed mogelijk. De OPTIMALE STIKSTOFGIFT VOOR BLAUWMAANZAAD is 90-120 kg/ha. U moet wel rekening houden met de voorvrucht. Wan neer u bij het zaaien 2/3 van de opti male hoeveelheid stikstof strooit en de rest ongeveer één week vóór de bloei geeft, heeft u de meeste kans op een goede opbrengst. Om een goede struktuur van de grond te behouden is het telen van een GROENBEMESTER een nood zaak. Bedenk wel dat deze manier van organische stof-voorziening al tijd nog de beste en goedkoopste is. Maak er dan ook zo veel mogelijk gebruik van. De voor- en nadelen van KLA VER EN GRAS als groenbemestingsge- was moeten per bedrijf tegen elkaar worden afgewogen. Gras stelt gerin gere eisen aan de grond en heeft daardoor een betere kans van sla gen. Gras biedt meer mogelijkheden voor een chemische onkruidbestrij- ding, zowel in de dekvrucht als in de stoppel. Klaver heeft geen ekstra N- bemesting nodig en is meestal goedkoper. Bij een gedwongen keuze tussen een prijsverlaging of een verhoogde medeverantwoordelijkheidsheffing kiest de Akkerbouwcommissie van het KNLC voor de heffing. Via deze heffing wordt immers door de consument meebetaald en tevens zijn landen met negatieve mcb's wel in staat nationaal een prijsverlaging te voorkomen, maar zo'n heffing dienen zij wel op te brengen. Een heffing op graanvervangers (en olieën en vetten) wordt door de Akkerbouwcommissie niet afge wezen. Bij zo'n heffing moet de medeverantwoordelijkheidsheffing op granen worden uitgebreid tot iedere kg graan in plaats van de nu toegestane vele uitzonderingen. 8 Vrijdag 20 februari 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 8