Oogstraming akkerbouwgewassen 1986 laat grote kons. aardappelen kons. aardappelen opbrengstverscnillen per regio zien! produkt vlas voeder- zaai- inkl. exkl. inkl. exkl. suiker- Per 1 april 7 keer per dag "ververst" regionaal weerbericht Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg. Definitieve oogstraming akkerbouwgewassen 1986 11>1V op zandgrond op kleigrond gebied ongerepeld bieten uien uitval uitval uitval uitval bieten Uit de definitieve oogstraming ak kerbouwgewassen 1986 van het CBS blijkt, dat de verschillen in kg- opbrengst tussen de regio in Zeeland soms erg groot zijn. Wanneer we de hoogste en laagste opbrengsten nader beschouwen dan noteert St. Philipsland bij wintertar we met een gemiddelde opbrengst van 8900 kg per ha, ca. 600 kg meer dan Walcheren. Bij zomertarwe teelt men in West Zeeuws-Vlaanderen met een opbrengst van 7800 kg/ha ca. 1700 kg/ha meer dan op Tholen. Bij wintergerst wist men met een ge middelde opbrengst van 7600 kg per ha op Zuid-Beveland ca. 400 kg meer te telen dan in bijvoorbeeld Oost Zeeuws-Vlaanderen. Bij zo- mergerst bedraagt het grootste ver schil tussen de regio's 900 kg per ha. Bij snijmais zijn de opbrengstver- schillen betrekkelijk klein. Bij groe ne erwten bedraagt het grootste op- brengstverschil 650 kg en bij veldbo- nen 400 kg/ha. Bij zaaiuien liggen de uitersten op Zeeuws-Vlaanderen; een hoogste opbrengst in Oost Zeeuws-Vlaanderen van 50.000 kg/ha en een laagste in West Zeeuws-Vlaanderen; verschil 12.000 kg per ha. Bij kleiaardappelen liggen de hoogste en laagste opbrengsten ver uiteen; 47.500 kg op Schouwen- Duiveland en 39.000 op Tholen; ver schil 8500 kg per ha (inkl. uitval). Bij suikerbieten tenslotte ligt de top- opbrengst bij 56.500 kg en de Per 1 april a.s. zal de Land- en Tuin bouw 7 keer per dag kunnen be schikken over een "ververst" regio naal weerbericht, van het KNMI. Voor het distrikt Zuidwesten dat Zeeland, de Zuid-Hollandse Eilan den en West-Brabant omvat zal het bericht te horen zijn via nr. 06-91122342. Alleen het distrikt Midden-Brabant en Limburg blijft voorlopig verstoken van een derge lijk weerbericht. Een en ander kwam aan de orde op de algemene vergade ring van de Zeeuwse Groentetelers Organisatie dinsdagavond 17 fe bruari in Motel Goes. Voorzitter A. Zandee stelde in zijn openingswoord vast dat de winter bloemkool dit jaar weer voor 95% is stuk gevroren. Ook is er grote scha de in prei en spruiten. De aflevering van de vollegrondsgroenten aan de ZHZ levert weinig problemen op. Wel is het zo dat de transportkosten voor enige voluminuze produkten naar verhouding te hoog liggen. Vol gens Zandee is een verdere speciali satie op de groentebedrijven nodig en naar de andere sektoren toe stel de hij vast dat er weinig ruimte is voor uitbreiding van de teelten. Ing. J.A. Vogt van de Provinciale Wa terstaat zei in een inleiding van op vatting te zijn dat de landbouw zijn behoefte aan zoet water op korte ter mijn niet moet dekken uit het Zoom meer maar het veeleer moet zoeken in een peilbeheersing, en of het be nutten van het winterse neerslag overschot. Een andere mogelijkheid op korte termijn is het exploiteren van de zoetwatervoorkomens in de kreekruggen. In het kader van de Grondwaterwet heeft de provincie als waterbeheer der daarvoor een aantal spelregels opgesteld. Er is o.m. een vergunnin genstelsel en er is een verplichting om de hoeveelheid water die jaar lijks aan de grond wordt onttrokken te meten en op te geven. Een vergun ning kost 50,terwijl de formu lieren om een dergelijke vergunning te krijgen gratis verkrijgbaar zijn bij de provincie". Water aan de bodem onttrekken zonder een vergunning is een economisch delikt, aldus de heer Vogt. laagste opbrengst noteert Zeeuws- Vlaanderen met 52.500 kg, een ver schil van 4000 kg per ha! Hoogste opbrengsten Wanneer we bij de 15 belangrijkste gewassen een gebiedsindeling maken op grond van de hoogste en een na hoogste opbrengsten per ha dan sko- ren Schouwen-Duiveland en Noord- Beveland het hoogst met 8 eerste en tweede plaatsen, West Zeeuws- Vlaanderen is tweede met 7 maal, Oost Zeeuws-Vlaanderen is 3e met 6 maal, Walcheren, Zuid-Beveland en Tholen hebben 5 maal de eerste en tweede plaats, terwijl St. Philipsland de rij sluit met 4 keer een hoogste en een na hoogste opbrengst per ha. Zeeland/Nederland Bezien we de verschillen tussen de gemiddelde opbrengsten voor ons land als geheel en voor Zeeland dan blijkt dat Zeeland met een aantal ge wassen in^de plus en met een aantal gewassen in de min zit: wintertarwe in Zeeland een plus van 500 kg per ha, zomertarwe een gemiddelde meeropbrengst van 700 kg, winter gerst een plus van 900 kg, zomer- gerst een meeropbrengst van 500 kg, snijmais van 500 kg, groene erwten van 100 kg, koolzaad plus 450 kg, voederbieten van plus 19.000 kg, konsumptieaardappelen klei van plus 1000 kg inkl. uitval en van min 1000 kg eksklusief uitval. Bij een aantal gewassen is de op brengst in Zeeland achtergebleven bij het gemiddelde in het land als ge heel: kapucijners - 50 kg, vlas - 300 kg, zaaiuien een min van 8000 kg en suikerbieten noteert een lagere op brengst van gemiddeld 2000 kg per ha. J.W. Schouwen-Duiveland Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha 1985 Raming kg/ha 1986 54 8600 9500 16 105000 100000 499 42000 46000 2833 46500 47500 2833 42000 43000 2441 53000 55500 St. Philipsland Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha 1985 Raming kg/ha 1986 15 53000 45000 336 46000 46000 336 44000 40500 243 53000 55000 Tholen Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha 1985 Raming kg/ha 1986 25 100000 95000 214 48000 46000 2072 38000 39000 2072 35500 36000 1275 53000 55000 Zuid Beveland Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha 1985 Raming kg/ha 1986 79 8100 8400 34 92000 110000 666 44500 40000 3716 45500 44500 3716 39500 40000 3911 52000 54500 Noord Beveland Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha 1985 Raming kg/ha 1986 114 8500 8300 1 96500 105500 126 44000 41000 1242 49500 44500 1242 41500 38000 1048 52000 56000 Walcheren Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha 1985 Raming kg/ha 1986 86 9400 7800 63 102000 105000 423 44000 34000 46500 43000 1286 44000 45000 1286 39500 40500 2001 52000 56500 O.Z. Vlaanderen Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha 1985 Raming kg/ha 1986 1391 7500 7500 15 85000 110000 993 45000 50000 4 46500 32500 4 43000 28500 5106 39500 44000 5106 37500 38500 4860 49000 52500 W.Z. Vlaanderen Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha 1985 Raming kg/ha 1986 876 8400 7500 28 90000 110000 576 50000 38000 3 41500 3 37000 1927 45000 44500 1927 41500 39500 3909 49000 52500 Zeeland Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha 1985 Raming kg/ha 1986 2600 8000 7600 182 96500 105500 3512 45500 43000 7 46500 36000 7 43000 32500 18518 43500 44000 18518 39500 39500 19688 51000 54000 Nederland Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha 1985 Raming kg/ha 1986 3135 8250 7900 1980 84500 86500 11416 42500 51000 16179 39000 40000 16179 34000 34500 90865 44000 45000 90865 39500 40500 137695 48500 56000 N.B. Konsumptie-aardappelen inkl. vroege- en pootaardappelen. Centraal Bureau voor de Statistiek Definitieve oogstraming akkerbouwgewassen 1986 produkt gebied winter tarwe zomer tarwe winter gerst zomer- gerst rogge haver snij mais* groene erwten schok kers kapucijners bruine en gr.erwten bonen veld- bonen kool-karwij- zaad zaad blauw- maanzaad Schouwen-Duiveland Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha in 1985 Raming kg/ha 1986 3345 6900 8300 28 5500 6800 32 5000 7100 428 5300 6400 61 5500 7300 356 11000 13500 501 4700 5600 48 4600 5900 16 4000 5300 115 3600 3800 91 4900 5400 1500 St.Philipsland Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha 1985 Raming kg/ha 1986 455 7800 8900 3 6700 7300 26 1) 3500 6500 9 12000 14000 126 5300 5200 5000 3 5100 1 2000 1500 Tholen Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha 1985 Raming kg/ha 1986 1851 7200 8700 25 5400 6100 9 6000 168 5400 6100 10 6800 6000 300 12000 14000 365 4500 5400 6 4500 5900 12 3000 3700 44 5100 5400 1 3900 17 2400 7 1000 1300 Zuid Beveland Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha 1985 Raming kg/ha 1986 5946 7100 8600 176 6800 7300 207 6100 7600 1443 6100 7000 58 6900 6600 603 11000 14000 588 4850 5500 4600 3 4300 4950 81 3200 3000 150 4900 5100 2 3100 3900 36 1400 1950 1400 Noord Beveland Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha 1985 Raming kg/ha 1986 1726 7900 8500 6 6700 7300 11 7500 222 6100 7000 8 6900 7300 35 11500 14000 297 4250 5850 13 2650 2400 3 5100 27 1700 2600 1350 Walcheren Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha 1985 Raming kg/ha 1986 2415 7000 8200 23 6000 7000 2 7400 302 5000 5900 7 6100 7300 688 11500 14000 293 5100 5600 11 4100 3500 384 2600 3000 142 4700 5200 3000 12 1650 2000 3 1400 1500 O.Z. Vlaanderen Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha 1985 Raming kg/ha 1986 5650 7100 8500 172 7000 7400 112 6800 7100 1573 5700 6500 19 4200 5400 71 6000 6800 738 10000 14000 636 4200 5600 2 4600 5900 369 4300 5000 1457 2700 2900 841 5000 5000 31 2700 3900 124 1600 2200 22 1300 1700 W.Z. Vlaanderen Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha 1985 Raming kg/ha 1986 5436 7900 8800 75 7300 7800 115 7100 7500 992 6200 7000 203 7500 7700 453 11000 13000 1402 4500 5200 75 4300 4700 1175 2900 2500 459 5700 5200 5 3300 3900 401 1700 1900 43 1400 1400 Zeeland Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha 1985 Raming kg/ha 1986 Nederland Opp. in ha in 1986 Raming kg/ha 1985 Raming kg/ha 1986 26824 7300 8600 111889 6700 8100 508 6700 7300 5656 5700 6600 488 5144 19 418 6400 5800 4200 6900 7400 6700 5400 7300 9307 32711 4007 6501 5500 5000 4200 5200 6500 6200 4900 6100 3182 11000 14000 196241 11500 13500 4208 4550 5450 21489 3650 5550 56 4600 5900 93 4400 5500 474 3237 1733 39 618 4300 2800 5100 3000 1650 4950 2800 5100 3900 2000 837 3335 5794 5828 1929 3750 2800 4750 3050 1400 5000 2800 5200 3450 2000 75 1350 1500 199 1200 1550 kg droge stof 1) Deze kg-opbrengst is zo laag, omdat deze gerst op buitendijkse grond gezaaid is, die voor het eerste jaar beteeld werd. Vrijdag 20 februari 1987 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 7