£3 Ir. C. Oomen: "Uitbreidingsmogelijkheden groenteteelt in Zeeland zeer beperkt" 1986 redelijk jaar voor Brabantse varkenshouders Rapport Waterschap: water Spuikanaal in droge perioden te zout voor aanwending in landbouw Gezworene M.v. Overloop: hogere heffingen voor kleine waterschappen Golf van muskusratten dreigt SNUIF verhuist naar Rusthoeve "Verbetering van de kwaliteit en presentatie, een vergroting van de bedrijfsomvang en de beschikking hebben over zoet water zijn speer punten waarop de Zeeuwse groentetelers zich de komende jaren zul len moeten richten willen ze de harde konkurrentiestrijd overleven." Dat zei de direkteur Landbouw en Voedselvoorziening ir. Cees Oo men dinsdagavond 17 februari j.l. op de algemene vergadering van de Zeeuwse Groentetelers Organisatie in Motel Goes. Oomen konstateerde dat in de sektor een aantal gewassen de laatste jaren een forse groei te zien heeft gegeven. De afzetmogelijkheden hebben nu evenwel in veel gevallen zo ongeveer de grens bereikt. Dat de sektor niet kiest voor quotering en afscherming maar de weg van de kwaliteit kiest, noemde de direkteur Lavo een zeer goede zaak. Wat de toekomst betreft zei Oomen dat een in het verleden reeds in gang gezette verschuiving van teelten van de groenteteelt naar de akkerbouw zich voort zal zetten, zij het minder snel en met name voor die gewassen die zijn te mechaniseren". Schakelt een akkerbouwer over dan dient hij zich wel goed te realiseren dat het om kwaliteitsprodukten gaat waar bij teelt, bewerking en afzet veel tijd en inzet vragen". Oomen merkte in dit verband op dat het ter hand ne men van de teelt van een bepaalde groente door een groep akkerbou wers is te prefereren boven een indi vidueel initiatief, dit vanwege de voordelen bij mechanisatie, voor lichting en dergelijke. Bij de gespecialiseerde vollegronds- bedrijven zei hij geen uitbreiding van het aantal bedrijven te verwach ten. In deze kategorie zal menig be drijf moeten proberen zich te ver groten en zich verder te gaan specia liseren danwel intensiveren met in achtneming van de gezondheid van de bodem. De afstand tot de veilin gen is in een aantal gevallen een be perkende faktor voor deze be drijven. Ook bij de glasgroentebedrijven is geen uitbreiding te verwachten. T.a.v. de suggestie om als glastuin bouw op grote schaal de afvalwarm te van de PZEM bij Borssele te gaan benutten was Oomen even kort als duidelijk: "Vergeet het maar. Op basis van slechts een vestigingsfak- tor nl. goedkope energie hoeft zo'n produkt niet op steun van het minis terie van landbouw te rekenen." Uit een onderzoek van de Technolo gische Dienst van het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland is als kon- klusie naar voren gekomen dat het water in de spuiboezem te Bath in droge perioden ongeschikt is voor zoetwatervoorziening voor agrari sche doeleinden door een te hoog zoutgehalte. Het onderzoek is op verzoek van de afdeling Rilland van de ZLM in gesteld. Met dit water zou eventueel de Rei- gersbergse polder en de Bathpolder van zoet water kunnen worden voor zien. Uit de studie is ook gebleken dat het water afkomstig vanuit Bra bant dat via een syphon onder door het Schelde-Rijnkanaal en het Spui kanaal aan de oostzijde in de Bathse spuikom stroomt wel geschikt is voor zoetwatervoorziening. Er bestaat nog onvoldoende inzicht in de hoeveelheid water die in droge pe rioden nog vanuit Brabant afvloeit. Dijkgraaf G. de Jager van het Wa terschap Noord- en Zuid-Beveland maakte dit dinsdagmiddag bekend op een distriktsvergadering van het schap in Krabbendijke. Wanneer er in de betreffende gebie den voldoende belangstelling bestaat voor deze zoetwatervoorziening dan is een verdere studie vereist, aldus de dijkgraaf. Wat betreft de toekomsti ge kwaliteit van het Zoommeerwater wees de Jager erop dat de keuze van de Raad van de Waterstaat voor een flexibel beheer in zou kunnen hou den dat het gemiddelde zoutgehalte van het in te laten water hoger uit komt dan oorspronkelijk was voorzien. Zuiveringsslib De heer de Jager hield de aanwezige boeren desgevraagd nog eens voor dat de weerstand bij de landbouw te gen het gebruik van het zuive ringsslib uit Zuid-Beveland onge grond is. Ons slib voldoet aan de ei sen en richtlijnen die door de mi nisteries van landbouw en Vrom zijn opgesteld. Mocht de slib bij be monstering niet voldoen dan zal het "Wanneer er aan de oevers van het Spuikanaal geen maatregelen worden getroffen met betrekking tot de begroeiing dan zal een golf van muskusratten niet te stuiten blijken. De rijksoverheid zou hier aktiever op moeten treden want met name voor de land bouw is hier sprake van een ge vaarlijke ontwikkeling." Dit be toogde de dijkgraaf G. de Jager dinsdagmiddag tijdens de verga dering van de distrikten 7 en 8 van het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland in het gemeen schapsgebouw te Krabbendijke. Uit cijfers blijkt dat de muskus rat blijft opdringen in met name het gebied rond Rilland-Bath en Krabbendijke. In de periode ja nuari t/m augustus 1985 werden in beide gebieden 824 ratten ge vangen terwijl dat in diezelfde periode van vorig jaar het dubbe le was. Uit onderzoek blijkt, zo zei de Jager, dat het Spuikanaal de grote boosdoener is als toe gangspoort vanuit België naar Zuid-Beveland. Door de begroei ing is het tevens een ideale kraamkamer voor deze dieren. Het Spuikanaal bij Bath vraagt dan ook wat de oeverbescher ming betreft dringend extra aan dacht, zo stelde de Dijkgraaf. De Stichting Nederlandse Uien Fe deratie (SNUIF) gaat van Middel- harnis verhuizen naar proefboerde- rij De Rusthoeve te Colijnsplaat (N.Bev.). De SNUIF heeft er de laatste jaren naar gestreefd om zoveel mogelijk van haar proeven op proefboerderij- en onder te brengen. Dit is al groten deels gelukt. Op de Rusthoeve ligt een groot deel van die proeven. Voorts heeft de SNUIF reeds een aandeel in de gebouwen van deze proefboerderij waar ook een grote be- waaraccommodatie aanwezig is. Deze overwegingen hebben zwaar meegewogen bij het besluit van het bestuur van de SNUIF om zich op de Rusthoeve te gaan vestigen. Boven dien is, aldus de direkteur van de SNUIF, de heer L. Blikman, de ui- enteelt in het Zuidwesten groot ge worden, reden om in die regio ook het onderzoek te blijven concentre ren. Voor proefboerderij Rusthoeve is het besluit van de SNUIF overi gens ook gunstig, doordat zij haar positie er mee versterkt. Over het nieuw te vestigen kantoor zijn nog onderhandelingen tussen de SNUIF en de Rusthoeve gaande. door de waterschappen zeker niet naar de landbouw worden afgezet maar de kans daarop is niet groot omdat in Noord- en Zuid-Beveland geen industriën zijn die het slib met schadelijke mineralen ongeschikt zouden maken voor gebruik in de landbouw. De door de rijks landbouwvoorlich- tingsdienst aangedragen nadelen van zuiveringsslib noemde de Jager op geklopt en bedoeld om zuive ringsslib zwart af te schilderen ten gunste van de afzet van dierlijke mest. Hij zei er ondanks het feit dat zuiveringsslib veilig in de landbouw kan worden gebruikt, een toenemen de weerstand tegen te verwachten. Er zal dan ook waarschijnlijk een andere aanwending voor moeten worden gevonden in de toekomst. Medisch onderzoek over cadmium in de Kempen Woensdag 18 februari is op het Bos sche provinciehuis aan gedeputeerde mevr. Th. Huberts-Fokkelman een exemplaar aangeboden van het rap port, waarin de effecten worden be schreven op de nierfunctie van men sen in de Kempen, die langdurig aan cadmium zijn blootgesteld. Het on derzoek is uitgevoerd door het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieuhygiëne. Volgende week zal nader op de inhoud van dit rapport worden ingegaan. Waterschap draagt alsnog f 674.000,- bij in verbetering wegen ruilverkaveling Yerseke Moer Door het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland is in 1983 en 1984 besloten dat wat betreft de financie ring van cfe ruilverkaveling niet zou worden bijgedragen in de kosten van wegverbeteringen en daarmee sa menhangende kosten. Dit standpunt was gebaseerd op de onzekerheden rond de wegenfinanciering en de op stapel staande wegensanering (over gang van wegen van waterschappen naar gemeenten). Nu is gebleken dat de aangekondigde sanering zo goed als zeker niet doorgaat, wordt door het waterschap alsnog bijgedragen in de wegenfinanciering voor een be drag van 674.000,—. Het ruilver- kavelingensplan voorziet in verbete ring van de volgende wegen: Kam- perweg (ged.), Vlakeweg (ged.), Ho- vyweg (ged.), Breeweg, Voornse- weg, Zweedijkseweg (quartaire we gen), Akkerseweg, Kersenweg en de weg onderlangs de Molendijk. De werken worden in 1990 uitgevoerd. Tegen de verwachting in heeft de varkenshouderij in 1986 een behoor lijk jaar gedraaid, ondanks een prijsdaling van twee kwartjes tegen het eind van het jaar. De verwach ting dat de varkensmarkt zou instor ten, is niet uitgekomen. Dit is onder meer te danken aan een daling van de voer-, energie- en kapitaalkosten. Dit was de optimistische teneur van de inleiding, die voorzitter W. van Hoof van de vereniging van varkens houders van de NCB vorige week vrijdag uitsprak op de jaarvergade ring in de Brabanthallen in Den Bosch. Hij wees erop dat de zeven procent grotere export ook een be langrijke rol heeft gespeeld. Zo is het verwachte biggenprobleem uitge bleven, omdat ruim 50.000 biggen per maand naar Spanje konden wor den uitgevoerd. De inzinking op de Duitse markt kon ermee worden goedgemaakt. Bij deze biggenexport kan overigens meteen de vraag worden gesteld, of de Nederlandse varkensboeren deze dieren niet weer als volwassen var kens op de markt kunnen tegenko men. Een ander minpunt is de aan-' pak door Brussel van de var kenspest. Die bestaat op het ogen blik uit het vernietigen van varkens op besmette bedrijven en pas in noodgevallen inenten, gekoppeld aan een exportverbod. Deskundigen hebben al uitgerekend dat een uit braak van varkenspest in Noord- Brabant (waar 40 procent van de Ne derlandse varkensstapel zit) een schade van 400 miljoen gulden kan veroorzaken. In de consumptie van varkensvlees zit nog steeds groei, zowel in Neder land als in Duitsland. Wel zou beter naar de consument moeten worden geluisterd: als er vraag is naar schar relvarkens, dan moeten die er ko men. Als de consument bang is voor hormonen of salmonella-bacteriën, dan moeten die er niét komen, zo be toogde varkensconsulent W. Joosten. De staten van Zeeland hebben er in hun opperste wijsheid op vrijdag 6 februari voor gezorgd dat de inwo ners en bedrijven van de kleinere wa terschappen in de toekomst tiental len guldens meer per heffingeenheid zullen moeten gaan betalen, dan bij voorbeeld de inwoners van het Wa terschap Noord-en Zuid-Beveland. Ik kan u verzekeren dat wij de taken die we hebben en die we eventueel nog krijgen naar draagkracht en des kundigheid uit kunnen voeren. "Dit zei het dagelijks bestuurslid van het Waterschap Noord en Zuid- Beveland de heer M.v. Overloop dinsdagmiddag op een distriktsver gadering in Krabbendijke. De heer van Overloop benadrukte dat fusie van de waterschappen mede gezien de nieuwe taken noodzakelijk was geweest. Hij zei zich niet te kunnen onttrekken aan de indruk dat de sta ten geoordeeld hebben over een zaak waar zij zelf niet erg veel van weten. "Maar wij zullen het democratisch genomen besluit respekteren", zo voegde hij eraan toe. Als het aan gezworene v. Overloop ligt dan verlaat het Waterschap de Technologische Dienst Zeeuwse Wa terschappen waaraan zij jaarlijks een half miljoen afdraagt, onmid dellijk. "Dat scheelt ons veel geld". Studiedag Agrarische C.P.J. ZH/NBZ Op 26 februari zal in de Brabantse Biesbosch een studiedag worden ge houden over "Bedrijfiovername". Deze vindt plaats op het bedrijf van de fam. Melse, 't Zalmpje 2 te Wer kendam. Onderwerpen die aan de orde komen zijn saldo berekening akkerbouwbedrijf, bedrijfsopvol ging akkerbouw/veehouderij, fiscus en melkquotum-overdracht. De dag start om 10.00 uur met kof fie. Om 10.30 uur is er een inleiding over bouwplan en weergave van een saldoberekening van een akker bouwbedrijf in eigendom en pacht- basis door de heer A. Lindenbergh, Sociaal Economisch Voorlichter van de ZLM te Goes. Om 13.15 uur is de opening door de voorzitter. In het middagprogramma zal de heer W. bestemmings plannen Hoeven Vanaf 11 februari 1987 ligt ter inza ge bij de gemeentesekretarie dat de gemeenteraad heeft besloten dat een herziening wordt voorbereid van een gedeelte van het bestemmingsplan 'Uitbreidingsplan in Hoofdzaak'. Best Gedurende een maand ligt vanaf 19 februari 1987 ter inzage het ontwerp-bestemmingsplan Golfter rein met bijbehorende voorschriften en toelichting. Gedurende bovenge noemde termijn kan een ieder schrif telijk bezwaren indienen bij de ge meenteraad. van Geer, direkteur van de Stichting Accountantsbureau CBTB te Gorin- chem een uiteenzetting geven over bedrijfsopvolging/fiscus. Tevens zal aandacht besteed worden aan het aktuele onderwerp quotum over dracht. Opgave voor de lunch (a 17,50) via tel: 01838-1549 of 04169-2463. W. den Boer voorzitter Wildschadekommissie Zeeland De kommissaris der Koningin in Zeeland, dr. C. Boertien, heeft als voorzitter van de Wildschadekom missie in Zeeland voorgedragen de heer W. den Boer. Hij volgt als zo danig de heer Huitsing, oud burgemeester van Kapelle, op. De heer Den Boer is burgemeester van de gemeente Midden-Schouwen en thans nog vice-voorzitter van de Wildschadekommissie. Zijn benoe ming tot voorzitter door minister Braks valt op zeer korte termijn te verwachten. Als vice-voorzitter van de Wildschadekommissie is voorge dragen de heer T.A. Vogel. De heer Vogel is burgemeester van de ge meente St. Philipsland. Nieuwe direkteur coöperatie Wouw De heer Chr. van Oers, direkteur van de Wouwsche Coöperatieve Land- bouwvereniging, gaat per 1 juli a.s. met pensioen. Zijn opvolger is ing. P. van Sande. De heer Van Sande (42) is woonachtig in Wouwse Plantage. Hij is 17 jaar werkzaam geweest bij de Land- en Tuinbouwbond te Haar lem en treedt per 1 mei a.s. in dienst van de coöperatie te Wouw. Vrijdag 20 februari 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 6