Kritiek op prijsvoorstellen niet mals nieuws uit brussel Hormoongebruik verlegt zich van kalveren naar runderen Naast afbraak mcb's krapper marktbeheer Hazelnotenprojekt Europees landbouwcommissaris Frans Andriessen heeft het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. Zijn voorstellen een heffing te leggen op de raffinage van oliën en vetten mag op flink verzet rekenen van de EG-ministers van landbouw. Ook de Amerikaanse producenten van soja-bonen kunnen onmogelijk blij zijn met dit voorstel. De plannen om de huidige prijsvoordelen van de Duitse en Nederlandse boeren teniet te doen door een definitieve afbraak van de positieve mcb's zijn hard aangekomen in deze twee landen, ook al was het bekend dat dit, om de woorden van Andriessen te gebruiken, "eens moest gebeuren". (R. Winkel, Brussel) De Westduitse minister van Landbouw, Ignaz Kiechle kondigde in een officiële reactie an, dat hij zich in de raad met hand aan, tand zou verzetten tegen de prijsverlaging voor granen, de mcb- voorstellen en de nieuwe vetbelasting. Ook van Nederlandse en Britse zijde werd negatief gereageerd op de hef fing op oliën en vetten. Zowel Howe als Van den Broek toonden zich bevreesd voor reper cussies op het handelspolitieke front, met name van de kant van de Verenigde Staten. Ook de positie van magarinefabrikant Unilever zal niet vreemd zijn aan de Nederlandse en Britse opstelling. Volgens Amerikaanse gegevens im porteerde de Europese Gemeen schap vorig jaar voor 2,77 miljard dollar aan oliehoudende zaden uit de VS. Naar in Brussel verluidt heeft EG-commissaris Willie De Clercq, die er enkele weken geleden op het nippertje in slaagde een handelsoor log met de VS te voorkomen, mede met het oog op de Amerikaanse be langen tegen het 'voorstel gestemd. Amerikaanse functionarissen in Brussel gaven maandag onmiddel lijk te kennen dat de heffing "zeer gevoelig" zou kunnen liggen in de VS. Een nieuw handelsconflict ligt dus op de loer. Financiële redenen De Commissie heeft duidelijk ge maakt dat zij de heffing vooral om financiële redenen nodig heeft. Met de ondersteuning van de markt voor oliën en vetten is dit jaar meer dan vier miljard ecu (1 ecu is 2,33) ge moeid. Als de effecten van de toetre ding van de olijfolie-producenten Spanje en Portugal volledig door gaan werken, zou dat wel eens zes miljard kunnen worden. De heffing zal dit jaar een half en volgend jaar al ruim 2,1 miljard kunnen opleve ren, zo is de verwachting. De maat regel gaat overigens gepaard met prijsverlagingen voor soja en kool zaad (5 en 3,5 procent), de introduc tie van garantiedrempels voor olijfo lie en soja en een beperking van de interventieperiode voor olijfolie. Ook in de graansector wil Andries sen weer korter interveniëren, zo blijkt uit zijn voorstellen. Hij wil de aankoopperiode terugbrengen van 7 tot 4 maanden, te weten van februari tot mei. De Europese boerenorgani- saties, verenigd in de COPA, hebben zich gekeerd tegen elke "uitholling van het interventiemechanisme". De meeste graanprijzen moeten vol gens Andriessen licht omlaag. Hier tegen is vooral van Duitse zijde me teen krachtig geprotesteerd. De Duit se boerenorganisaties hebben uitge rekend dat alle maatregelen tezamen zullen leiden tot een daling van de graanprijs met gemiddeld 15 pro cent. Daarmee zijn de Duitse boeren terug op het niveau van 30 jaar gele den, zo beweren zij. Volgens Kiechle kan hij na de pijnlijke beslissingen over melk en rundvlees in december met geen enkele inkomensverlaging meer naar huis komen. Maar ook de discussie over de mone taire aangelegenheden dreigt bijzon der moeilijk te worden. Dat is trou wens al gebleken bij de bijzonder langdurige onderhandelingen in de commissie zelf. Andriessen wilde aanvankelijk terug naar de moge lijkheid van positieve mcb's, maar heeft op dit punt het onderspit moe ten delven. Net als nu het geval is zullen er na toekomstige wijzigingen in de wisselkoersverhoudingen al leen nog maar negatieve mcb's ont staan. Deze mcb's worden vervol gens binnen twee jaar geneutrali seerd door een automatische prijs verlaging in ecu's, aldus het voorstel. Prijsverlagingen Een en ander heeft tot gevolg dat er automatisch prijsverlagingen ont staan in land en met een sterke munt, zoals Nederland en Duits land. De Nederlandse en Duitse boe ren, profiteren nog als enige in de EG van positieve mcb's (die werken als een subsidie op de export en een heffing op de import uit andere EG- landen). De voorgestelde ontmante ling van deze mcb's leidt tot een prijs afspraak van 2,9 procent voor melk, 2,4 procent voor graan en 1,9 procent voor artdere produkten. Dat is voor Nederland en West- Duitsland niet zonder meer aan vaardbaar. Verwacht mag worden dat de landbouwraad met name op dit punt enkele harde noten heeft te kraken. De ministers van Landbouw komen aanstaande maandag al bij een voor een eerste bespreking van de prijsvoorstellen. Frans Andriessen verdedigde zijn "restrictieve" voorstellen maandag met een verwijzing naar de sterk op gelopen kosten van het landbouwbe leid. Als zijn plannen worden goed gekeurd kan de EG dit jaar 1,3 mil jard ecu besparen en volgend jaar een ruime 3,5 miljard, aldus An driessen. Daarmee hoopt hij een bij drage te leveren aan het oplossen van de overschotproblemen en van de acute financiële crisis die de Ge meenschap teistert. Voor Nederland betekenen de voorstellen een prijs daling van gemiddeld 2,4 procent. Nadat het Produktschap voor Vee en Vlees er een paar maanden ge leden in het geheim al over vergaderde, kon de klok er eigenlijk op gelijkgezet worden. De zorgen over het gebruik van groeihormonen in de veehouderij namen toe en eind vorig jaar werden op enkele plaatsen al "verdachte" dieren opgespoord. Begin deze maand kwam een omvangrijke hormoonaffaire aan het licht en sindsdien is Nederland andermaal in de ban van een schandaal met groei hormonen. De gevolgen ervan zijn nog nauwe lijks te overzien. De consument laat veel rund- en kalfsvlees bij de slagers liggen en de Consumentenbond eist controle van de urine van al het slachtvee. Nederland dreigt de grens te sluiten voor Belgisch rund- en kalfvlees, als de Zuiderburen volhar den in de export van vlees met groei hormonen. En minister Braks kan geen garantie geven dat het Neder landse vlees hormoonvrij is. De ver warring wordt nog groter, wanneer de deskundigen hun meningsver schillen over de gevaren voor de volksgezondheid in de media uit vechten. In de kalverhouderij bestaat een Identificatie- en Re gistratiesysteem (I- en R-regeling), dat preventief werkt. Heel anders ligt dat bij de volwassen runderen, waarvan wel schetsen bestaan, maar daarmee is geen sluitend registratie systeem op te zetten. "De hor- moonspuiters hebben de laatste ja ren het front verlegd van de kalveren naar de afgemolken koeien, die voor de slacht nog een tijdje worden afge- mest. Juist in het vlees van deze die ren zijn meerdere keren groeihormo nen aangetroffen", aldus adjunct directeur drs. F. Pluimers van de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees. De door de veehouders af gestoten melkkoeien worden vaak verkocht op dë markt of aan de koopman af-boerderij. Wat er daar na met de koe gebeurt, onttrekt zich meestal aan de ogen van de boer. In een enkel geval ziet hij dezelfde koe nog eens terug op de markt en kan hij soms nauwelijks geloven, dat het om hetzelfde dier gaat dat hij een week of zes eerder van de hand heeft gedaan. Een dierenarts, die anoniem wenst te blijven zegt dat op de be drijven "waar het gebeurt", vrijwel zeker geen bonafide dierenarts over de vloer komt. Van een gezonde concurrentie tussen de veehouders is volgens hem geen sprake meer, om dat de "gewone" mester het zonder meer moet afleggen tegen de gebrui kers van groeihormonen. Controle Van de kalveren, die naar het slacht huis gaan, kan door de I- en R- regeling in elke fase worden vast gesteld waar ze vandaan komen. Voor, tijdens en na de slacht bekij ken RVV-keurmeesters de conditie en gezondheid van de dieren en speuren zij naar mogelijke spuit- plekken. Voorts wordt per koppel van maximaal 25 dieren één dier en één per bedrijf onderworpen aan een microscopisch weefselonderzoek. Als dit onderzoek uitwijst dat hor monen zijn gebruikt, wordt alsnog zorgvuldig gezocht naar spuitplek- ken. De aangetroffen plaatsen gaan per post naar Wageningen. Levert dit dubbele onderzoek in het cen traal laboratorium een positief resul taat op, dan volgt afkeuring en ver nietiging. De onderzoekuitslag kan sinds eind vorig jaar als wettig en overtuigend bewijs worden gebruikt door het Openbaar Ministerie. Voor de volwassen runderen bestaat nog steeds geen identificatiesysteem, al wordt daar -ook al in verband met de bestrijding van dierziekten- al ja ren driftig naar gezocht. Wellicht brengt ook hier de micro-electronica (een chip, waarmee niet gefraudeerd kan worden) uitkomst. De meeste afgemeste stieren gaan direct naar het slachthuis. "Het hormoonge bruik bij deze dieren komt nog uiter mate zelden voor", zegt F. Plui mers. Veel bezorgder is hij over de vette koeien, die ter slacht worden aangeboden. Het oog van de meester, in dit geval een vakbekwa me keurmeester, is hier goud waard. Hij moet natuurlijke afwijkingen (zware nek, kleine uier, onrustig ge drag, e.d.) opmerken. Pluimers: "Een goede keurmeester heeft gauw door dat er wat mis is. Die voelen dat als het ware aan, al heeft dit na tuurlijk ook te maken met kennis en ervaring. De besten sturen we het he le land door om hun kennis te ver breiden". "Speurneuzen" Een verdacht dier wordt door meer dere keurmeesters bekeken en als er uiteindelijk een spuitplek wordt ge vonden, is het vervolgens een paar- dagen wachten geblazen op de uit slag van het centraal laboratorium in Wageningen. Sinds eind vorig jaar is een afspraak gemaakt tussen de AID en het Openbaar Ministerie hoe te handelen in geval van het gebruik van hormonen. De Officier van Justitie kan, met de RVV-onderzoekuitslag in de hand, besluiten tot een "voorlopige maat regel": de betrokken veehouder kan dan de dieren van zijn bedrijf alleen nog (laten) afvoeren in het bijzijn van de AID, die de dieren volgt tot de slachthaak, waar een nauwgezet onderzoek volgt. De beste "speur neuzen" van de RVV komen dan -al moeten ze soms van verre komen- in actie. Alle dieren gaan vervolgens "door de molen", zoals dat recente lijk is gebeurd met een paar honderd kalveren op de Veluwe. Jack Luyten De voorstellen voor het markt- en prijsbeleid in 1987/'88 van de com missie zullen nog moeten worden goed gekeurd door de Raad van Landbouwministers. Hoewel dat vóór 1 april a.s. dient te gebeuren,is het zeer twijfelachtig of de voorstel len tijdig en ongeschonden de Raad passeren. De voorstellen omvatten o.a. de vol gende hoofdlijnen. Het ongewijzigd handhaven van de richt- en interven tieprijzen e.d. voor de meeste pro dukten (in de Europese valuta eenheid EVE), terwijl ook de mede verantwoordelijkheidsheffingen op- melk en granen ongewijzigd blijven (resp. 2 en 3% van de prijs). Voor suiker zouden, vanwege de nog resterende financiële tekorten over 1986/'87 van ca. 450 min, niet al leen opnieuw (en nu hogere) zoge naamde crisisheffingen moeten wor den toegepast naast de A- en B- heffingen van respectievelijk 2 en 39,5%. Ook wordt nu voorgesteld de interventieprijs en de basisprijs voor bieten te verlagen met 2%. Voor enkele graansoorten worden prijsverlagingen voorgesteld, name lijk voor de richtprijs van gerst, mais en sorghum (2,3%) en de interven tieprijzen van voedertarwe (2,6%), mais (2,5%), gerst, rogge en soghum (2,6%) en durumtarwe (4,7%). Voor durumtarwe wordt gelijktijdig voorgesteld de steun per ha te verhogen met 12,4% tot 127,9 EVE. Voorts wordt voorgesteld voor de granen de maandelijkse staffelvergoedingen te RVV-adjunct-directeur Pluimers: Pas op voor clandestiene handel langs de deur... "De groeihormonen, die in Ne derland worden gebruikt komen voor een belangrijk deel uit Bel gië, maar ze worden ook hier ge maakt. De AID zit er bovenop om lieden, die hiermee handel drijven, te pakken. Het is inmid dels wel duidelijk dat de hormo- nen vaak aan de man worden ge bracht door mensen, die bij boe ren langs de deur gaan", aldus RVV-adjunct-directeur drs. F. Pluimers. Hij adviseert de veehouders goed uit te kijken en zich vooral niets wijs te laten maken door vlotte babbelaars. "Ze, en dat zijn clandestiene handelaren, bewe ren dan middelen te verkopen die wel een verbetering van de groei te zien geven, maar niets met hormonen te maken hebben. Boeren moeten hier zeer bedacht op zijn en uitkijken dat ze geen middel wordt verkocht, dat in werkelijkheid een "pepmiddel" is met hormonen. verminderen en de interventieaan koop te beperken tot de periode fe bruari tot mei. Tevens worden nade re kwaliteitseisen voorgesteld, zoals verlaging van het vochtgehalte tot 14%. Wat betreft de medeverant woordelijkheidsheffing wordt nage gaan of deze ook op -al dan niet ingevoerde- graansubstituten kan worden gelegd. Voor eiwitrijke produkten (erwten, bonen, lupinen) wordt voorgesteld de minimumprijzen met 10% te ver lagen, evenals de richt- en steun- drempelprijzen. Boter en poeder Wat betreft de interventie van boter en magere melkpoeder wordt aan sluitend op de besluiten in december jl. voorgesteld dat de Commissie de mogelijkheid krijgt deze op te schor ten indien de voorraden meer dan 300.000 ton bedragen en als de gemi- delde marktprijzen in de EG hoger liggen dan 90% van de interven tieprijs. De opschorting geldt voor zover in de betrokken lidstaat de prijs ook boven genoemde 90% ligt. Tevens kan de Commissie voor boter in het geval de voorraden groter zijn dan 200.000 ton de kwaliteitscriteria aanscherpen en de aankoopprijs aanpassen aan de seizoenmatige wij zigingen in de boterproduktie. Voor rundvlees wordt nu voor gesteld het gemeenschappelijk classi ficatiestelsel definitief door te voe ren en enige categorieën bijeen te voegen. Voor schapevlees wordt voorgesteld de ooipremie tot een maximum van 500 dieren per bedrijf te verlenen buiten de z.g. benadeelde gebieden. R. Winkel Voor het Hazelnotenprojekt waaraan in het ZLM-blad van 13 februari jl. aandacht is geschon ken en waarin belangstellenden werden opgeroepen zich te mel den, zijn inmiddels voldoende reakties binnen gekomen. Bin nenkort zal met betrokkenen na der van gedachten worden gewis seld over de wijze waarop een en ander kan worden opgezet. Eventueel zal nog nadere infor matie volgen. Vrijdag 20 februari 1987 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 5