*v KNLC kommentaar over geld en goed Prijzenslag Superheffing en fiskale gevolgen Administratieve ruilverkaveling in De Braakman? Veldinventarisaties ruilverkavelingen "Schoondijke" en "Breskens-Zuidzande" Al naar gelang de regels ten aanzien van de superheffing zich verder uitbreiden wordt het aantal mensen dat in dit "melkwoud" de bo men nog door het bos kan zien, geringer. Zullen wij enerzijds hier mee moeten leren leven, anderzijds wordt het risiko, dat hiermee brokken worden gemaakt, steeds groter. Dit geldt zeker ook ten aan zien van gepachte grond. Het melkquotum is nog steeds grond gebonden Een misverstand dat nog steeds bestaat is de gedachte dat een pach ter, die op basis van een voor de nor male termijn gesloten en door de Grondkamer goedgekeurde pachtover- eenkomst, grasland waarop een melkquotum rust in gebruik heeft, vrijelijk over dit quotum zou kunnen beschikken. Zolang de ondernemer normaal blijft produceren en het hem toegekende quotum niet overschrijdt is er niets aan de hand. Anders wordt dit wanneer het bedrijf geheel of ge deeltelijk wordt beëindigd. Een pach ter mag zonder toestemming van de verpachter het gebruik van de pacht grond niet aan een derde overdragen. Evenmin kan en mag hij de op deze grond rustende hoeveelheid melk aan een derde verkopen. Bij het gebruik willen maken van de opkoopregeling kan dit, voorzover er sprake is van pachtgrond, alleen maar wanneer ook de verpachter hiermee instemt. Indien de verpachter geen medewerking wil verlenen, verkrijgt de pachter geen recht op een vergoeding voor de op deze pachtgrond rustende melkleve- ringsrechten. Ook niet als hij de pachc wenst te beëindigen. Vooral dit laat ste kan tot onplezierige situaties lei den. Een pachter die wel graag van de opkoopregeling gebruik zou willen maken maar hiervoor van de verpach ter geen medewerking verkrijgt, kan in feite alleen maar doorgaan met de melkproduktie. In de praktijk worden hiervoor meestal wel oplossingen gevonden, maar zeker niet in alle gevallen. En nogmaals voor alle duidelijkheid, een verpachter die niet aan het gebruik van de opkoopregeling wil medewer ken, is niet verplicht aan de pachter, die te kennen heeft gegeven zijn be drijf te willen beëindigen of de melk produktie te willen staken, een vergoeding te geven voor de melkle- veringsrechten. Pachtbeëindiging Het komt in de praktijk voor dat een melkveehouder, met of zonder ge bruikmaking van de opkoopregeling, de melkproduktie op de eigen grond staakt en de verpachter mededeelt dat hij geen prijs meer stelt op de pacht grond. Gezien de hieraan voor de ver pachter verbonden voordelen wordt hiertegen meestal geen bezwaar ge maakt. Formeel is het echter niet in de haak en er zijn ook praktische be zwaren aan verbonden. Wat de formele kant betreft. Een voor een bepaalde termijn gesloten pachtovereenkomst dient in principe te worden uitgediend. Indien de pach ter geen verlenging wenst, hetgeen overigens zelden voorkomt, zal hij dit tijdig, niet eerder dan drie jaar maar uiterlijk één jaar of in bijzondere ge vallen uiterlijk zes maanden voor het einde van de lopende pachtovereen komst per deurwaardersexploot of per aangetekende brief aan de ver pachter te kennen moeten geven, al dus artikel 36 lid 2 van de Pachtwet. Zoals reeds werd opgemerkt zal dit bij nalatigheid niet zo'n vaart lopen, om dat de verpachter meestal maar wat blij is dat hij de grond vrij krijgt. Hoe het ook zij, de pachter die de over eenkomst wil beëindigen zal in alle ge vallen overleg moeten plegen en er zal een beëindigings- of pachtontbindings- overeenkomst moeten worden opge maakt. Deze beëindigings- of ontbindingsovereenkomst behoeft in gevolge artikel 8 lid 2 van de Pacht wet de goedkeuring van de Grondkamer. Bij de beëindiging van pachtovereenkomsten met betrekking tot grasland waarop een bepaald melkquotum rust dient men aan het volgende te denken. Om voor later problemen te voorkomen verdient het aanbeveling in de pachtbeëindigings- of ontbindingsovereenkomst op te ne men welke heffingvrije hoeveelheid melk op de betreffende grond rust, welke hoeveelheid daarvan in het be treffende melkjaar reeds is geprodu ceerd en geleverd en welke hoeveelheid er derhalve nog in het be treffende jaar mag worden geprodu ceerd. Tot hoeveelheden van 20.000 kg melk per ha bestaat er een grote maat van vrijheid, doch ook hier weer, ter voorkoming van onnodige moeilijkheden, raadpleeg altijd de distriktsbureauhouder. Tenslotte nog dit. Daar waar sprake is van regels en voorschriften ontstaat bij diegenen waarvoor deze regels en voorschriften bedoeld zijn, soms een vorm van kreativiteit die tot de meest merkwaardige oplossingen kan lei den. De deugdelijkheid van deze oplossingen wil nog wel eens te wen sen overlaten. De voorlichter of voor lichtster die vervolgens geacht wordt de ontstane plooien even weer recht te strijken, staat hierbij vaak letter lijk met de handen in het haar. Ook hier geldt: vraag eerst voorlichting en handel daarna. De omgekeerde volg orde, die nog steeds maar al te vaak wordt toegepast, leidt niet altijd tot het gewenste resultaat. J. Veen In verband met een kursus zijn Gerrit Stap, Dries van Rozen en Jan Kikkert dinsdag 24 t/m vrij dag 27 februari afwezig. Gedu rende die tijd kunt u wel van de diensten van de SEV gebruik ma ken via tel: 01100-21010. Eén van de vragen die rijst bij aankoop van land en rechten op leve ring van een heffingvrije hoeveelheid melk is over welk bedrag over drachtsbelasting moet worden betaald. Het gaat er dan om of alleen over de grond moet worden betaald of over de grond verhoogd met de leveringsrechten (het kwotum). De fiskus meent over de grond en het kwotum, terwijl een belasting plichtige in een bepaald geval heeft gesteld dat overdrachtsbelasting alleen over de grond verschuldigd is! Inmiddels heeft het Gerechtshof Leeuwarden in de betreffende zaak uitspraak gedaan en is tot de kon- klusie gekomen dat degene, die de grond, die voor de melkveehouderij in gebruik is, verwerft en op die grond een melkveehouderij voortzet of begint, recht heeft op toewijzing van een kwotum ter grootte van het kwotum dat degene, die de grond als eerder vermeld overdraagt, verliest. Het optredende verlies en de optre dende verkrijging van een kwotum moeten worden gelijkgesteld met een rechtstreekse overdracht en verkrij ging van dat kwotum, waarvoor een prijs kan worden bedongen die geen deel uitmaakt van de prijs van het te gelijkertijd overgedragen onroerend goed. De verkrijging van dat recht is niet onderworpen aan de heffing van overdrachtsbelasting. De uitspraak, die gunstig is voor be lastingplichtigen, heeft alleen be trekking op de overdrachtsbelasting. Maar ook voor andere belastingen is de vraag of het kwotum aan de grond moet worden toegerekend van grote betekenis. Aangaande de fiskale behandeling van het kwotum kan na de genoem de uitspraak het volgende worden gesteld. Voor de inkomstenbelasting kan bij aankoop van een kwotum op de koopsom worden afgeschreven, ter wijl over de koopsom WIR-premie kan worden geclaimd. Bij verkoop van een kwotum moet volgens een resolutie van de staatsse- kretaris over ƒ0,325 per kilogram in komstenbelasting worden betaald. Landbouwers die voor de omzetbe lasting onder de landbouwregeling vallen zijn over het verkoopbedrag van het kwotum geen omzetbe lasting verschuldigd. Doet men aan De minister van Landbouw heeft eind december 1986 besloten dat voor de gebieden "Schoondijke" en "Breskens-Zuidzande" ruilverkave lingen met administratief karakter zullen worden voorbereid. In de loop van 1987 zullen landinrichtings commissies worden benoemd. Deze commissies worden belast met het opstellen van landinrichtingsplan nen voor de ruilverkavelingen "Schoondijke" en "Breskens- Zuidzande". Gelet op artikel 9 van de Landinrich tingswet en in overleg met het over legorgaan van de drie Centrale Landbouworganisaties in West Zeeuwsch-Vlaanderen is besloten om nu reeds deze gegevens te verza melen. Er zullen vooral gegevens over de aanwezigheid van drainages, kavelsloten, perceelsontsluiting, De voorstellen van de EG- commissie met betrekking tot prijzen en verdere maatregelen rond het landbouwbeleid zijn de ze week op een kille morgen ge presenteerd. Een kilheid zit ook in de voorstellen zelf. Dat er niet veel warmte van zou uitstralen was al eerder duidelijk gewor den. De huidige voorstellen lig gen echter letterlijk en figuurlijk beneden tot nulpunt. Natuurlijk weten ook wij dat er een aantal omstandigheden is, zoals marktsituatie, objectieve methode enz. die niet direct plei ten voor hoge temperaturen, lees prijzen. Maar forse dalingen moeten op dit moment absoluut van de hand worden gewezen. Bij de zuivel is het negatieve kerstpakket van de verdere quo tumaanscherping van 9,5 procent in 2 jaar tijd al voldoende om als melkveehouder mee te worstelen en bij de akkerbouwprodukten is een forse verlaging zonder verder ook maar enige poging te doen tot perspectief bieden een morele domper. Het heeft er dan ook alles van weg dat alleen uit een boekhoud kundige benadering de Europese Commissie, als ware de land bouw een supermarkt, aan een prijzenslag is begonnen. Een prijzenslag die weliswaar mis schien enige budgetverlaging met zich mee kan brengen, maar die niettemin aan de echte pro bleemstelling geen recht doet. Fundamenteel is namelijk het structureel oplossen van markton- evenwichtigheid bij een aantal produkten. De Europese Com missie komt niet verder dan symptoombestrijding. Het is in deze situatie begrijpelijk dat onzekerheid en onrustgevoe lens onder groepen van boeren en tuinders toeneemt. Dat wordt nog "gestimuleerd" door de Ne derlandse overheid die zich op vele fronten hard en afstandelijk richting agrarisch bedrijfsleven lijkt op te stellen. Een willekeurige opstapeling van wetgeving zoals interim wet, meststoffenwet, wet bodembe scherming, hinderwet met diver se richtlijnen legt de ontwikke ling van hele bedrijfssectoren aan banden en slaat in de veehouderij de ondernemers murw. Op fis caal gebied is er evenmin enige ruimte en is onvoldoende gevoel voor zelfstandigen en speciaal de agrariër. Ergenis wekt de inter pretatie van de WIR-toepassing bij bedrijfsovername, de fiscale benadering van opkoopregelin gen en quotumwaardering, om maar te zwijgen over de tege moetkoming in nationale zin, waar dat mogelijk is. En natuur lijk is daar de doorgaande bezui nigingsdrift die boer en tuinder treft, juist nu enige warmte van de overheid nodig is, omdat het klimaat buiten snel is afgekoeld. Er zijn in de EG-landen regerin gen die er met het oog op verkie zingen alle belang bij hebben dat boeren en tuinders gaan stemmen of niet. In Nederland kennen we tot nu toe een dergelijke situatie niet. Toch zal men in politiek Den Haag moeten beseffen dat niets mogelijk is. Per slot van re kening hebben we hier binnen kort ook verkiezingen. De georganiseerde landbouw in Nederland heeft nog altijd voor overleg gekozen; maar overleg moet zinvol blijven en vrucht af werpen, met name voor boeren en tuinders in de praktijk. Marius Varekamp voorzitter KNLC de gewone regeling voor de omzetbe lasting mee, dan is men die belasting wel verschuldigd. Overdrachtsbelasting moet volgens de genoemde uitspraak bij aankoop van een kwotum niet worden betaald. Voor de vermogensbelasting is te verdedigen dat het kwotum hiervoor niet in aanmerking is te nemen. Er blijven echter nog een aantal on zekerheden. De Staatssekretaris zou de uitspraak ter kassatie kunnen voordragen aan de Hoge Raad. Waarschijnlijk is, dat zulks niet zal gebeuren. De minister heeft aangekondigd het geven van WIR-premie over kwota te willen beëindigen. Na bovengenoemde uitspraak zou de resolutie waarbij is bepaald dat van de verkoopsom maar ƒ0,325 per kilogram is belast, kunnen worden ingetrokken. Het betrachten van spoed met even tuele transakties lijkt aan te bevelen. J. Spijk egaliteit van percelen, enz. worden verzameld. Deze zaken zijn van be lang om de onderlinge uitruilbaar heid en daarmee samenhangende kosten te kunnen bepalen. Daarom zullen vanaf half januari 1987 veldinventarisaties en opnames worden verricht. Dit gebeurt in opdracht van de Land- inrichtingsdienst te Goes door me dewerkers van de Grontmij N.V. U wordt verzocht toe te staan dat op Uw gronden opnamen worden ver richt. Men kan zich legitimeren. De drainage zal worden geïnventari seerd door medewerkers van de Land- inrichtingsdienst. Voor nadere informatie kunt U zich richten tot de Landinrichtingsdienst (01100 - 37911, tst. 255 of 01150 - 12550, heer Basting) of de Grontmij N.V. (076 - 876042, heer R. ten Klooster). Het bestuur van de ZLM, afdeling Hoek/Philippine, polst momenteel de achterban naar de animo om in de Braakmanpolder een administra tieve ruilverkaveling op de rails te zetten. De algemeen sekretaris van de ZLM, mr. J. Oggel, hield daar onlangs op een door ca. 100 leden bezochte afdelingsvergadering, een lezing over de administratieve ruil verkaveling. Daarop werd in het algemeen posi tief gereageerd en het afdelings bestuur heeft dan ook besloten de meningen bij de leden nader te gaan peilen. De hernieuwde belangstelling is mo gelijk mede ingegeven door de vrees dat de polder als beheersgebied zal worden aangewezen met alle beper kingen voor de landbouw die daar aan verbonden zijn. De landbouwers in de Braakman hebben, zoals bekend, in 1977 de kans gehad een ruilverkaveling in hun gebied uitgevoerd te krijgen. Toen werd dat' afgestemd. Hoe groot de kans nu is dat het gebied weer op de rol komt is moeilijk te zeggen. Na een eerste peiling blijkt de belangstelling in het gebied nu groter dan rond 1977. Volgens een woordvoerder van de afdeling ziet men het voordeel van een verkave ling er nu beter van in en bovendien is een* administratieve verkaveling goedkoper. Belangrijk is verder hoe de leden van de twee andere stands organisatie erover denken. Wanneer de suggestie ook daar posi tief wordt ontvangen dan zullen na dere informatieve bijeenkomsten worden belegd. Ruilverkaveling 'Willemstad' Kavelverbetering leidt tot opbrengst verhoging en kostenbesparing. Voor 1987 is voor de ruilverkaveling 'Wil lemstad' nog geld beschikbaar. Dien derhalve z.s.m. uw plan in, doch uit erlijk vóór 1 april 1987. Indien u het beter past, mag in het plan ook even tueel in 1988 uitvoeren. Als er ech ter, onvoldoende aanvragen worden ingediend dan is er in 1988 en 1989 minder geld beschikbaar. Zie voor nadere informatie de nieuwsbrieven van december 1986 en februari 1987. Wilt u eens praten over uw kavelverbetering, dan kunt u advies vragen aan de SEV van uw standsorganisatie. Vrijdag 20 februari 1987 3

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 3