Meer bloembollen Het areaal bloembollen blijkt zich uit te breiden. Meer aan het slot van dit verhaal daarover. Op de groente markt deden zich geen schokkende veranderingen voor. De eerste vleesto maten zijn er en de komkommeraan- voer neemt met de week toe. Vollegrondsgroenten Kool blijft een favoriete groente in de ze tijd van het jaar, niet in de laatste plaats vanwege de aantrekkelijke prijs voor de huisvrouw. Witte en rode kool zijn wel erg goedkoop dit jaar. Groene kool bracht vorige week iets meer op, onder invloed van een lage re aanvoer, Chinese kool daarentegen zag de prijs dalen, zij het niet zo veel. Spruitkool moest een grotere prijs- koncessie accepteren, mede omdat het aanbod toenam. De export van sluit- kool ligt dit jaar iets hoger dan vorig jaar vooral van rode kool. West- Duitsland neemt veel minder witte en rode kool af, Frankrijk evenwel veel meer. Peen bracht over de hele linie vorige week een hogere prijs op. De aanvoer van breekpeen was beperkt. Witlof laat nu al een aantal weken een konstante aanvoer zien, maar deson danks variëren de veilingprijzen, on der invloed van exportmogelijkheden. Net als Nederland voeren de Belgen dit jaar veel witlof uit, vooral naar West-Duitsland. Ook naar Italië en Amerika voeren de Belgen meer uit, maar de export van Belgisch witlof naar Frankrijk viel tegen. De prei- aanvoer was vorige week ruim. Dat gold ook voor de prijs. Prei heeft vo rige maand een gemiddelde veiling- prijs gehaald van ƒ1,75. Vorig jaar januari was dat ƒ1,01 en in 1985 ƒ3,22. Bij kroten waren er nauwelijks aanvoer- en prijsverschillen waar te nemen. Het aanbod van knolselderij nam af. Dat gold ook voor de op- brengstprijs. Fruit Op de fruitveilingen was de aanvoer van appels ruim, vooral van de Gol den Delicious. Alle soorten appels brachten een lagere prijs op, met uit zondering van Elstar. Op een uitzon dering na, was de aanvoer van peren kleiner. Het prijsver loop van peren was verschillend, afhankelijk van aanvoer en ras. In de vorige maand was de appelaanvoer op de Neder landse veilingen ruim 20% groter dan in januari 1986. De prijzen waren laag, zodat de omzet terugliep met 23%. De aanvoer van peren liep met ruim 25% terug. De prijs was ruim 10% hoger, maar dat was te weinig om de omzet te handhaven. Deze liep dan ook met een kleine 20% terug. In Frankrijk is vorig jaar ruim 80.000 kg appels meer geoogst dan in 1985. Dat is een stijging van ca. 5%. De peren- produktie daalde met bijna 80.000 kg, dat is een vermindering van bijna 20%. Per 1 februari was de appel- voorraad in Frankrijk bijna 365 mil joen kg. Dat is een 10 kg miljoen kg meer dan op 1 februari 1986. De voorraad peren bedroeg per die da tum een kleine 19 miljoen kg, dat is CVZ NOTERINGEN 2 miljoen kg meer dan een jaar gele den. In België was de appelvoorraad per 1 februari 1987 bijna 75 miljoen kg, tegen 55 miljoen kg een jaar eer der. De perenvoorraad bedroeg 29 miljoen kg, 3 miljoen kg meer dan op 1 februari 1986. Per 1 januari jl. was de voorraad appels in Spanje 185 mil joen kg tegen 245 miljoen kg een jaar eerder. Van de 185 miljoen kg was 130 miljoen kg Golden Delicious. De voorraad peren bedroeg op 1 januari van dit jaar in Spanje 37 miljoen kg, tegen 70 miljoen kg een jaar daar voor. Kleine voorraden hard fruit in Spanje dus. In Zwitserland zijn de plannen om het areaal appelbomen in te krimpen maar voor een heel klein stukje gelukt (243 ha van de 4842 ha). In Zwitserland is de gemiddelde leef tijd van de appelbomen relatief groot (15% ouder dan 20 jaar en 17% tus sen 16 en 20 jaar). In Zwitserland was de appelvoorraad per 1 december jl. bijna 15% groter dan een jaar eerder. Golden Delicious maakte de helft van de voorraad uit. Bloemen en planten Vorige week - met Valentijndag aan het eind - was de bloemenaanvoer enorm groot. Het verschil met de week daarvoor bedroeg veel en met vorig jaar eveneens veel. De prijzen waren ook iets hoger, maar toch la ger dan een jaar geleden. De aanvoer van planten steeg ten opzichte van twee weken geleden sterk en lag veel hoger dan vorig jaar. De prijs van de planten ging omlaag en kwam daar mee ook onder het prijspeil van een jaar geleden te liggen. Uit voorlopi ge cijfers van het Produktschap voor Siergewassen blijkt dat het bloembol lenareaal in 1986/1987 bijna 4% gro ter is dan in 1985/1986. De uitbreiding is het sterkst bij de tulpen en wel van ruim 6980 ha tot 7325 ha. In procenten uitgedrukt is dat bijna 5%. Tegenover de 345 ha meer tul pen staat een uitbreiding van een 100 ha van de andere voorjaarsbloeiers, waarvan een 35 ha voor narcissen en een 20 ha voor hyacinten. Bij de over ige bloembollen bedraagt de uitbrei ding maximaal 5 ha per bolsoort. Behalve deze totaalcijfers geeft het PVS gedetailleerde gegevens over de arealen. Varkens in de aandacht De varkensmarkt is deze week vrien delijk, door ondersteuning van een opslagregeling. Het aantal krulstaar ten is inmiddels de 14 miljoen gepas seerd. Het PVV gaat letten op de detailhandelsprijzen van varkensvlees en er komt nog deze zomer een nieuw klassifikatiesysteem. Meer over dit al les verderop. Runderen Op de rundermarkten deden zich geen grote prijsveranderingen voor. In de eerste zeven weken van dit jaar zijn 2300 stuks gebruiksvee en 2300 stuks slachtvee meer op onze veemarkten aangevoerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De (prijs)konkurrentie voor stierenvlees zal in Frankrijk WEEK 6 18-2 Ras/soort Maat Hoeveelheid x 1000 kg. Middenprijs week 6 week 7 week 6 week 7 Cox 1 70/75 7 13 0,92 0,85 tot. kl. 1 95 78 0,60 0,53 II 70/80 (75) 1 2 0,71 0,50 tot. kl. II 13 11 0,42 0,35 Elstar 1 70/75 25 14 1,19 1,32 tot. kl. 1 65 42 1,19 1,32 II 70/80 1 0,84 tot. kl. II 2 0,69 Golden 1 70/80 81 58 0,52 0,51 tot. kl 1 190 85 0,49 0,49 II 70/80 32 24 0,42 0,39 tot. kl. II 88 84 0,36 0,88 Jonagold 1 70/80 50 36 0,93 0,84 tot. kl 1 88 60 0,86 0,88 II 70/80 4 0,50 tot. kl. II 6 0,49 Doyenné 1 70-80 1 2 2,18 2,83 tot. kl. 1 3 7 2,04 1,56 1 70/80 5 11 1,64 1,17 totaal kl. II 34 39 1,27 1,00 Conference 1 55-65 165 68 0,91 0,91 tot. kl. 1 190 93 0,99 1,05 II 55/65 45 31 0,55 0,52 tot. kl. II 122 91 0,50 0,44 zwaar blijven, stelt het PVV. Er komt op korte termijn een grote uitstoot van slachtkoeien (melkproduktiebe- perking) en detailhandel en konsu- menten denken over rundvlees van stieren anders dan van slachtkoeien. Kalveren en schapen Op de kalvermarkt is het prijsverloop van nuchtere (jonge) kalveren stabiel. Alleen de beste en zwaardere kalve ren werden iets duurder. Het aanbod van vleeskalveren is ruim voldoende. De prijs ervan daalde deze week. De afzet van kalfsvlees - vooral het voor vlees - verloopt moeizaam. De oorza ken zijn: schoolvakanties in het buitenland, groter aanbod van Frans en Italiaans kalfsvlees en de hor- moonverhalen. Vorig jaar is het aan tal mestkalveren in Nederland gedaald met 2 Zi Op de wolvee markt bleven de prijzen onveranderd. Varkens De varkensmarkt is vriendelijker de ze week, met name door het on dersteunend effekt van de partikuliere opslagregeling, vooral te merken bij de hammen en schouders 10 tot 15 cent). In Duitsland is de karkas- senprijs het meest gestegen (gemid deld 10 cent). Al met al gunstige antwikkelingen voor de hoogte van de zgn. roepprijs. Tot begin februari werd in ons land een 3000 ton var kensvlees opgeslagen onder de parti kuliere opslagregeling. In de EG was dat 17.000 ton. Vorig jaar is de var kensstapel in ons land toegenomen met 9%, ofwel ruim 1 miljoen stuks. Daarmee kwam het aantal varkens boven de 14 miljoen stuks. Het CM A voert momenteel een aktie om de ver koop van varkensvlees in Duitsland te bevorderen. Het PVV gaat kijken naar het verloop van de prijzen van varkensvlees in de winkel, omdat CBS prijzen aangeven dat er geen daling van die prijzen is, terwijl de var- kensprijzen de laatste maanden - en nog langer - dalende zijn. Als alles volgens plan verloopt zal het nieuwe systeem van klassificeren van var- kenskarkassen in ons land op 6 juli a.s. van start gaan. Het systeem wordt uitgevoerd met een prik-apparaat, ge koppeld aan een computer. Neder land gaat over op dit nieuwe klassifikatiesysteem, omdat de EG- ministerraad in het verleden besloot om het kwaliteitssysteem in de hele EG te uniformeren. Slachtpluimvee en eieren De afzet van pluimveevlees verloopt - wat hoeveelheden betreft - bevredi gend. Alleen lukt het de slachterijen nog niet betere prijzen te bereiken. De Barneveldnotering liep op tot aan het kontraktniveau. De prijs van broedei- eren en ééndagskuikens zit rond het integratieniveau. In pluimveedichte gebieden leidt ziekte hier en daar tot groeistoringen, waardoor in die geval len het aanbod verlaagd wordt. De ei ermarkt lijkt zich in een stabiele positie te bevinden. Vorige week wa ren er een aantal prijsplussen met een gemiddeld positief effekt van 45 cent per 100 eieren of 9 cent per kg. De re den van de prijsverbetering is de ople ving van de eierprijs in landen om ons heen en de wat betere vraag naar eie ren. Verder blijkt Zwitserland een steeds betere afnemer te worden van onze eieren en is dit land op weg een kans te maken op het beste export land voor ons voor eieren. Zuivel Op de zuiveimarkt is de verhoging van de Goudse kaasprijsnotering met 10 cent per kg en die van de Edam mer met 5 cent de belangrijkste prijs- verandering van de laatste week. De kaasproduktie is momenteel zo'n 10.500 ton per week en dat is ruim voldoende om de binnenlandse be hoefte en die van de export te dekken. Belegen en oudere kaas genieten van de handel extra belangstelling. In Brussel wordt nog getracht een goe de exportorder van boter in de wacht te slepen, maar de prijshoogte blijft de bottle-neck. In "Zuivelnieuws" wordt melding gemaakt van een Brits rapport waarin o.a. staat dat de De nen (in 1984) 17 kg margarine aten, de Zweden 15,9 kg, de Noren 14,7 kg, de Nederlanders 11,9 kg, de Belgen 11,0 kg, de West-Duitsers 8,2 kg, de Engelsen 8 kg en de Finnen 7,6 kg. Daaruit blijkt dus dat de Nederlan ders niet de grootste margarine-eters zijn. In de eerste vier weken van ja nuari was chocolademelk zeer popu lair. Aan volle chocolademelk werd 25% meer in konsumptie gebracht en magere chocolademelk 13%. Vorig jaar is de melkveestapel in ons land afgenomen met 3,3%. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Op de graanmarkt was de vraag van verwerkerszijde klein waardoor de markt als "rustig" werd omschreven. Het prijspeil van tarwe bleef stabiel. Haver was prijshoudend gestemd. Op de zadenmarkt doen het aanbod van buitenlandse zaad alsmede een zwak kere vraag, de prijzen dalen. Op de peulvruchtenmarkt waren er in brui ne bonen nauwelijks zaken te doen. Amerikaanse en Chinese peulvruch ten oefenen een druk op de prijzen uit. Bij de erwten kwamen eveneens geen zaken in beeld en bij kapucijners ontbrak elke vraag. Aardappelen en uien Op de aardappelmarkt verloopt de handel een beetje moeizaam. Neemt het aanbod iets toe dan zijn er klei nere aardappels "over", neemt het aanbod iets af, dan komt men grote re aardappels te kort. De export heeft in de laatste weken wat problemen ondervonden van de "ijsgang" en nu van de stakingen in Rotterdam. De handel hoopt dat de telers - in hun ei gen belang - regelmatig aanbieden, om straks een forse prijsval te voor komen. Gerekend over de gehele maand januari brachten uien op de beurs een gemiddelde prijs op van 17 ct. per kg. Dat is het dubbele van wat uien vorig jaar januari opbrachten, al was het prijsverloop gedurende de maand januari van dit jaar dalende. Veevoeders Door een ruim aanbod daalde de prijs van de Noord-Amerikaanse maïs. De handel in EEG maïs verliep redelijk. Tapioka en soja stonden onder druk. Bij maïsglutenvoermeel waren grote prijsverschillen te konstateren. Bie- tenpulp en citruspulp noteerden lager, vooral de laatste. Het konsulentschap - in algemene dienst - van de Voeder voorziening heeft begin deze maand weer een prijsvergelijking veevoeder- grondstoffen uitgevoerd met als uit komst: 1000 VEM 35 ct.; toeslag van 1 kg VRE 30 ct. 1000 VEVI 31 ct.; toeslag van 1 kg VRE 39 ct. De nieuwe importquota van tapi oka van de periode 1987-1989/'90 zijn: Thailand 21 miljoen ton, met een limiet van 5,5 miljoen ton per jaar; Indonesië 825.00 ton per jaar. Brazi lië 145.590 ton, China (Mariok) 350.000 ton en Viëtnam 30.000 ton per jaar. Nederland zal dit jaar waar schijnlijk de grootste mengvoederpro ducent in de EG worden en West-Duitsland tweede. Schema biggenprijzen In de week van 23-2-1987 tot 2-3-1987 dienen de biggenprijzen, die vermeld staan in het Biggenprij- zenschema voor Zuid-Nederland van 3 november 1986 met ƒ1,80 te worden verhoogd. De kostprijs van 1 kg varkensvlees in deze week is ƒ3,81. Veemarkt 's Hertogenbosch Op de Paardenmarkt van Den Bosch werden 12 februari 151 stuks aan gevoerd. De prijzen waren per stuk: Luxe paarden van ƒ1.500,tot ƒ2.450,Voljarigen van ƒ1.400, tot ƒ2.300,2-jarigen luxe (mer ries) van ƒ1.350,tot ƒ2.100, 2-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.350,— tot ƒ2.100,—; 1-jarigen luxe (merries) van ƒ900,tot ƒ1.750,1-jarigen luxe (hengsten) van ƒ900,tot ƒ1.750,Veulens (merries) van ƒ400,tot ƒ1.200, Veulens (hengsten) van ƒ400,tot ƒ1.200,Hitten van ƒ600,tot ƒ1.500,Shetland pony's (merries) van ƒ275,— tot ƒ550,—; Shetland pony's (ruins) van ƒ275,tot ƒ450,Jonge slachtpaarden van ƒ3,80 tot ƒ5,30, kg.gesl.gew.; Oude slachtpaarden van ƒ3,30 tot ƒ5,50, kg.gesl.gew. De handel verliep rustig, prijzen gelijk. Aardappelen in de Gemeenschap Rotterdam gaf maandag een duide lijke prijsval te zien voor de Bintjes 35/50 mm die tot ƒ4,lager noteer den dan voorgaande week. Voor de Bintjes 50 mm opw. was voor de fri- tesaardappelen een prijsstijging van ƒ1,te konstateren. Betaald werd tot ƒ28,50. In de week vanaf 9 februari liepen op de termijnmarkt de noteringen aanvankelijk op. Op 13 februari evenwel liepen de noteringen op nieuw terug tot ongeveer het nivo van het begin van de week. De markt blijft onzeker. De uitvoer was in de week van 9 tot 13 februari met 28.000 ton niet on bevredigend. De uitvoer ligt tot nu toe niet- onaanzienlijk boven vorig jaar, doch een vergelijking met vorig jaar zegt weinig. Beter is een vergelijking met 1985. In de Gemeenschap is de situatie wisselend, doch overwegend flauw gestemd. Incidenteel doen zich wat prijsstijgingen voor in een Franse markt die duidelijk profiteert van een goede afzet naar Spanje. Duitsland meldt een overwegend zeer rustige markt. Het aanbod neemt toe, doch oefent geen of nauwelijks een prijsdruk- kende werking uit. Tot eind juni kunnen in de EG (10) 88.000 ton vroege aardappelen wor den ingevoerd. De invoer van vroege aardappelen in Frankrijk uit de landen rond de Middellandse Zee en uit Israël is niet zonder betekenis. Een deel daarvan is bestemd voor re-eksport, o.a. naar Duitsland. Grotere eksport uien Tijdens de koude periode in januari steeg de beursnoteringen van uien fors, later in de maand daalde deze weer, maar de gemiddelde notering van 17 cent per kg lag aanzienlijk hoger dan vorig jaar, toen 8 cent per kg werd genoteerd in januari. De buitenlandse vraag nam sterk toe. Er werden de afgelopen maand 43.000 ton uien geëksporteerd, een toename van 23 procent ten opzichte van vo rig jaar januari. Hiermee komt de seizoeneksport 3 procent boven die van vorig jaar in dezelfde periode. Slachtschapen Het prijsverloop van slachtschapen is in 1986 niet zo gunstig geweest. De prijs komt gemiddeld hoge uit dan in 1985. De prijzen liepen ook min der uiteen dan in 1985, waardoor het seizoensverloop nauwelijks zicht baar wordt. Het is mogelijk dat het prijsverloop op andere markten niet precies dit beeld van Purmerend volgt, maar de trend mag wel als al gemeen geldend worden gezien. Ver der moet er rekening mee gehouden worden dat het aandeel vlees van slachtschapen een 15 a 20% van het totaal uitmaakt en dat lamsvlees nog altijd het leeuwenaandeel levert. De niet onbevredigende prijzen van slachtschapen in 1986 houden ver band met de wat grotere belangstel ling voor de schapenhouderij, om dat de melkveehouderij - wat pro- duktie betreft - aan banden is ge legd. Sommige veehouders kochten slachtschapen om ze nog een tijdje aan te houden, mede omdat schapen niet onder de regels van de mestwet geving vallen. Hoe het prijsverloop van slachtscha pen over 1987 zal zijn valt nog niet te zeggen. De start is niet zo gunstig, maar er kan nog veel veranderen. 22 Vrijdag 20 februari 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 22