gropatax verzekeringen zlm 9Czlm radio - t.v. Inhoud In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur. geen agendaberichten meer worden opgenomen. R Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel. 01100 - 15710 (Goes) tel. 01180 - 11451 (Middelburg) tel.01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) FIJNAART: óraanbeurs. vrijdag tel. 01665 tel. 01110 tel. 01116 27 februari a.s. 2604 (St. Annaland) 6051 (Zierikzee) 1540 (Renesse) 11.30-13.00 uur, Hotel de Postbus 70 - 4460 BA GOES tel. no. Algemeen 01100-38000 Polisafd. 01100-38880 Schademelding 01100-38888 m Landbouwhuis, Grote Markt 28, Goes. Dinsdagmiddag van 14.00-17.00 uur, de heer J. van Nispen, tel. 01100 - 21010. Bezoekers van de heer J. Zuidweg alleen op afspraak. Landbouwhuis, Stationslaan 4, Zevenbergen. Donderdagmorgen van 09.00-12.00 uur, de heer J. Vroegop, tel. 01680 - 27921. m Sociaal Kkononiischc Voorlichting (SEV) van de ZLM J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 01100 - 16838 (privé), 01100 - 21010 (kantoor), rayon Zuid-Beveland G.E. Stap, rayon Schouwen Duiveland en Tholen en St. Philipsland, telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01117-1782 (privé) A.F. van Rozen, rayon Noord-Beveland en Walcheren, telefonisch be reikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01100 - 21010 (kantoor), 01100 - 13036 (privé). J.R. Kikkert, rayon Zeeuws-Vlaanderen, telefonisch bereikbaar tus sen 08.00 en 09.00 uur, tel. 01154 - 2060 (privé) A. Lindenbergh, rayon Brabant, tel. 01651 - 2082 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, rayon Brabant, tel. 01685 - 2338 (privé), 01680 - 27921 (kantoor) Van maandag 16 t/m vrijdag 27 februari is de heer J. Markusse met vakantie. Maandag 2 maart is hij weer aanwezig. Ook gedurende de afwezigheid van de heer Markusse kunt u de SEV op het landbouw huis bereiken (01100 - 21010). Op 1 maart a.s. is het precies 40 jaar geleden dat de heer A. Kay- ser in dienst trad bij Gebr. Dek ker te Terneuzen. Kayser begon op 17-jarige leeftijd als paarde- knecht. In de loop van de jaren veranderde het landbouwbedrijf in een loonbedrijf. De jubilaris bracht het via traktorchauffeur tot kraanmachinist. Op 27 fe bruari a.s. wordt een receptie ge geven in restaurant 'De Kraag' te Zaamslag. Van 20.00 uur tot 22.00 uur is er gelegenheid tot fe liciteren. Studievergadering oogst- en verwerkingstechnieken vlas Op vrijdag 20 februari (vandaag) om 18.30 uur is er in het Vormingsinsti tuut KMO te Kortrijk (B) een studie vergadering met als thema 'de in vloed van de oogst- en verwer kingstechnieken op de opbrengst aan en de kwaliteit van de lange ve zel en op de verhouding lange ve zel/klodden. De heer Grégoire Demeestere, en Kring Walcheren van de Z.L.M. Algemene ledenvergadering op maandag 23 februari in hotel "Wal cheren" te Koudekerke, aanvang 19.30 uur. Opening; Notulen van de algemene ledenvergadering van 16 december 1986; Ingekomen stukken en mede delingen; Jaarverslag secretaris; Re kening en verantwoording over 1986; Verslag financiële commissie; Begroting 1987; Ter vergadering zul len aanwezig zijn de vertegenwoor digers van de diensten en instellingen van de Z.L.M. Zij zullen informatie verstrekken, terwijl er gelegenheid is voor vragen en discussie; Rond vraag; Sluiting. Kring Hulst van de ZLM Algemene ledenvergadering op dins dag 24 februari in zaal 'Tiffany' te Hulst om 19.30 uur. Agenda: opening door de voorzitter; notulen van de najaarsvergadering 1986; mededelingen en ingekomen stukken; benoeming notulen kom missie; bestuursverkiezing; vakature wijlen J. Scheele. Eventuele kandi daten opgeven bij de sekretaris. Af tredend zijn de heren M. Vinke en P. Perdaen, beiden herkiesbaar. Jaar verslag door de sekretaris. Rekening en verantwoording door de penning meester; verslag door de financiële kommissie. Pauze. Inleiding door ir. C.A.C.J. Oomen, direkteur Lavo met als onderwerp: 'De mogelijkhe den en onmogelijkheden van de Zeeuwse akkerbouw'. Rondvraag. Sluiten. Kring West Zuid Beveland van de ZLM Algemene ledenvergadering op woensdag 4 maart om 14.00 uur in de "Prins van Oranje" te Goes. Echtge notes en/of andere huisgenoten zijn ook van harte welkom. Agenda: huis houdelijk gedeelte met o.a. verkiezing van een nieuwe kringvoorzitter we gens terugtreden van de heer J. Nieu- wenhuyse. Het kringbestuur draagt voor de heren S.J. Noteboom uit Kloetinge en R.L. Boogaard te Hoe- dekenskerke. Er is een inleiding door de heer R.C.E. Barbé, lid G.S. Zee land over aktualiteiten in Zeeland. Daarna zal afscheid worden genomen van de heer Nieuwenhuyse als voor zitter van de kring, een ieder krijgt de gelegenheid dit persoonlijk te doen. AFD. NIEUWDORP-LEWEDORP VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op vrij dag 20 februari 1987 om 19.30 uur in het Verenigingsgebouw te Lewe- dorp. Inleiding door mr. J. Oggel, alg. sekretaris van de ZLM, over ak tualiteiten in de landbouw en met name over het onderwerp: 'Hoe is het om vandaag een bedrijf te hebben?' AFD. EETHEN VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op dins dag 24 februari 1987 om 19.30 uur in 't Dorpshuis te Drongelen. Inleiding door de heer A. Lindenbergh, SEV- ZLM, over het onderwerp: 'Aktuele zaken van de sociaal ekonomische voorlichting'. Ook de dames en de meewerkende gezinsleden zijn van harte welkom. AFD. LANGSTRAAT VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op dins dag 24 februari 1987 in Cultureel Centrum "Zidewinde" te Sprang- Capelle. Aanvang 20.00 uur. Inleidin gen door de diensten en instellingen: Verzekeringen ZLM, Gropatax, Ac countants Unie en SEV. AFD. OOSTKAPELLE VAN DE ZLM Jaarvergadering op dinsdag 24 fe bruari 1987 in hotel "Zeelandia" te Oostkapelle. Aanvang 19.30 uur. Na het huishoudelijk gedeelte wordt de film: "Impressie vanuit de ZLM" vertoond. Deze film bevat beelden over de jaren 1946-1985. AFD. FIJNAART EN HEIJNIN- GEN VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 24" februari 1987 in de 'Graanbeurs' te Fijnaart. Aanvang 19.30 uur. Gastsprekers zijn de heer en mevrouw Roelse die een lezing en diaserie hou den over hun reis naar Rusland. AFD. NIEUW- EN ST. JOOSLAND Algemene ledenvergadering, tevens* Gezinsavond, op dinsdag 24 februa ri 1987 om 19.30 uur in restaurant "Merelhoeve" te Nw- en St. Joos- land. De heer J. Drijgers, voormalig medewerker van het KNMI in Vlissin- gen, zal een inleiding houden met dia's over het weer en de weers voorspelling. AFD. AAGTEKERKE Jaarvergadering op dinsdag 24 fe bruari in zaal "Kodde" te Aagteker- ke aanvang om 19.30 u. Spreker is de heer Koppenhol, voorzitter raad teeltstudieclub over het onderwerp "Bloementeelt". Met vertoning van dia's. AFD. WEMELDINGE EN YERSE- KE VAN DE ZLM Algemene ledenvergadering op woensdag 25 februari om 20.00 uur in het Kerkelijk Centrum te Wemel- dinge. Dr. mr. J.C. Sneep, advokaat te Bergen op Zoom en landbouwer te Dinteloord, geeft een nadere en boei ende kennismaking met de dynami sche werkzaamheden van de advokatuur. AFD. VALKENISSE-WEST VAN DE ZLM Gezinsavond en jaarvergadering op donderdag 26 februari 1987 om 19.30 uur in hotel "Willebrord" te Zoute- lande. Het echtpaar P. de Kam uit Zoutelande zal spreken over hun reis, gemaakt door geheel Indonesië, met vertoning van een diaserie. AFD. BIEZELINGE - SCHORE VAN DE ZLM Algemene vergadering op donderdag Dinsdag 24 februari a.s.. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur 'Indrukken van de Algemene Verga dering van de Nederlandse Bond van Boomkwekers in het Jaarbeurskon- grescentrum in Utrecht'. Donderdag 26 februari a.s.. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur 'Het meerjarenplan bosbouw', een vraaggesprek met ir. F.C. Prillevitz, direkteur Staatsbosbeheer van het ministerie van landbouw en visserij. 26 februari 1987 in het Dorpshuis te Schore. Aanvang 19.45 uur. Lezing door de heer D.M. Vermerris, direk teur VanDerHave, over de landbouw in Japan. Hierna is er een diskussie met gelegenheid tot stellen van vragen. AFD. BIEZELINGE - SCHORE. Vergadering van de landbouwvere- niging "Algemeen Belang" op don derdag 26 februari 1987 in het Dorpshuis te Schore. Aanvang der vergadering om 19.45 uur. Lezing door dhr. D.M. Vermerris, directeur VanDerHave, over de landbouw in Japan. AFD. GRIJPSKERKE VAN DE ZLM Gezinsavond op vrijdag 27 februari 1987 in de ontmoetingsruimte van de Gereformeerde Kerk te Grijpskerke. Spreker is de heer A.P. de Klerk uit Uithoorn, van de Heemkundige Kring Walcheren, over "Ontstaan en histo rie van Walcheren". Verder bijzon derheden: De ZLM-film "Impressies vanuit de ZLM" wordt ook vertoond. AFD. OUDELANDE VAN DE ZLM Gezinsavond op vrijdag 27 februari 1987 in het 'Dorpshuis' te Driewe gen. Aanvang 17.30 uur. Deze avond wordt begonnen met een kof fietafel (ƒ10,— p.p.), dan om 19.30 uur treedt toneelgroep 'Driewegen' op. Na afloop is er gelegenheid voor een dansje. Aanmelden bij M.J. Goud, Burg. Vogelaarstraat 17, Baarland. AFD. BIERVLIET VAN DE ZLM Gezinsdag op vrijdag 2i7 februari 1987 in café "Tobbetje" te Biervliet. Ochtendprogramma: Samenkomst in het café om 9.15 u. Daarna een bezoek aan Dethon te Terneuzen (met eigen auto's). Avondprogram ma: Aanvang 19.00 u. o.a. met gourmet, muziek, een vrolijk ver haal en het rad van avontuur. AFD. 'UNITAS' COLIJNSPLAAT VAN DE ZLM Algemene vergadering op dinsdag 3 maart 1987 om 19.30 uur in hotel 'Zeelandia' te Colijnsplaat. Spreker is de heer W. van der Zwan, docent Informatica op de RMAS te Goes, over het onderwerp 'Komputerge- bruik in de landbouw'. AFD. WAARDE VAN DE ZLM Algemene vergadering op vrijdag 6 maart 1987 om 19.45 uur in het Dorpshuis te Waarde. De heer Woets van de veldgroep van de rijkspolitie, geeft met behulp van dia's een uiteenzetting over de taak van deze groep. AFD. SOUBURG EN OMSTRE KEN VAN DE ZLM Algemene vergadering op vrijdag 6 maart 1987 om 20.00 uur in 'Ons Dorpsleven' te Ritthem. Na het huis houdelijk gedeelte wordt de film 'impressies vanuit de ZLM' ge toond. Vooraf aan de vergadering wordt er een koffiemaaltijd met de dames gehouden. AFD. FIJNAART EN HEIJNIN- GEN VAN DE ZLM Een toneelstuk op vrijdag 6 maart 1987 om 20.00 uur in 'De Witte Roos' te Fijnaart. Entree ƒ3,50 p.p. Het toneelstuk heet 'Pa sprong in het diepe', een vrolijk spel in twee bedrijven van Hans van Wijngaar den. Opgave bij P. van Nieuwen- huijzen voor 1 maart a.s., tel. 01686 - 2418. AFD. NIEUWVLIET VAN DE ZLM Feestavond op vrijdag 6 maart 1987 om 19.30 uur in café Ruimzicht te Nieuwvliet. Er wordt toneel gespeeld door de PJZ West-Zuid-West Vlaanderen. AFD. THOLEN/ST. PHI LIPSLAND 27 maart - Informatieavond van de Rabobank en PJZ over bedrijfsover name. Niet alleen voor jonge boeren (boerinnen), maar voor iedereen die interesse heeft. RAK West Zeeuws-Vlaanderen Ekskursie op donderdag 26 februari 1987 naar Lambert Geer kens te Op- klapbeek. Vertrek vanuit Oostburg om 7.30 uur. Uiterlijk om 21.30 uur thuis, kosten van de lunch voor eigen rekening 350 Bfr.). Kosten voor de bus bedragen ƒ20,— p.p. Opgave vóór 20 februari bij M. van Vooren 01178 - 1644 of P. Hermans 01177 - 1959. Jaarvergadering K.l. Zuid- Nederland Op maandag 23 februari wordt in hotel-restaurant De Schammert in Leende de algemene vergadering ge houden van K.I. Zuid-Nederland. Tijdens deze vergadering, die om 10.00 uur begint, zal algemeen direc teur drs. C. Willems een inleiding houden over de perspectieven van biotechnologische ontwikkelingen in de rundveehouderij. Prei- en witlofexcursie De Zeeuwse Groentetelers Organisa tie (Z.G.O.) organiseert op woens dag 25 februari a.s. een prei- en wit lofexcursie naar Velthoven e.o. Er zal een bezoek aan veiling Velthoven gebracht worden. In twee groepen zal er een bezoek gebracht worden aan een witlofbedrijf (w.o.w.) en een preibedrijf waar een aantal oogst- en schoningsmachines aanwe zig is. Opgave vóór 24 februari bij E. Patijn (01152) 1620. Toneeluitvoering van de 'Plattelanders' in Oostburg Vandaag, 20 februari voert het to neelgezelschap de 'Plattelanders' voor de derde maal het stuk 'Be loofd is beloofd' op in het Ledel- theater te Oostburg. De 'Plattelan ders' is een uit oud-PJZ'ers bestaan de toneelvereniging uit West Zeeuws-Vlaanderen specialist op dit vlak, zal dit onder werp behandelen. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28. 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100) 21010. tst. 20. 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redaktie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel huis 01100-20228 J. Wieringa, eindredactie tel. huis 01103-1440 L. Kattenwinkel, redactiemedewerker tel. huis 01100-16104 Marjan van Erk red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK BV Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel. 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 Pag. 5 Kritiek op Brusselse prijs voorstellen niet mals; Hormoon- gebruik verlegt zich van kalveren naar runderen. Pag. 6 Ir. Oomen: Uitbrei dingsmogelijkheden groenteteelt in Zeeland beperkt; Water uit Spuikanaal in droge perioden te zout voor landbouw. Pag. 7 Oogstraming akkerbouw gewassen 1986 laat regionaal gro te verschillen zien. Pag. 8 Knolcyperus blijft taai. Pag. 9 Richtlijnen voor stikstof bemesting in 1987. Pag. 11 Half maart start cam pagne mestboekhouding. Pag. 12 Vast opnemen in bouw plan voorwaarde voor uitbrei ding teelt brouwgerst. Pag. 13 ZLM-studiedag. Pag. 14 Probeer toegestane melkvetgehalte zo dicht mogelijk te benaderen. Pag. 15 Tuinbouwklanken. Pag. 17 Topkadercursus ver sterkt bewustwording jonge agrariërs. f Vrijdag 20 februari 1987

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 2