Eeuwige lente op Tenerife en La Gomera! Ook minister Braks wil geïntegreerde landbouw Meerjarenprogramma natuur- en landschapsbehoud is aktieplan Afd. Milieubiologie R.U. Leiden: Minister Braks in Tweede Kamer: Agrarische Studiereizen 1987 Programma: En verder: CVZ wil meermalig fust afstoten "Uit de nota van de minister blijkt, dat hij de hoofdlijnen van een geïntegreerde landbouw in belangrijke mate onderschrijft. Dit biedt goede uitgangspunten voor een bevordering van geïntegreerde land bouw door de rijksoverheid". Dit schrijft de Afdeling Milieubiologie van de Rijksuniversiteit Leiden in een reaktie op een nota van de mi nister van Landbouw en Visserij. In die nota heeft de minister on langs zijn standpunt gegeven over de studies "Bouwstenen voor een geïntegreerde landbouw" en "Speelruimte voor een geïntegreerde land bouw" die de Afdeling Milieubiologie heeft uitgevoerd in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Uit de nota van de minister blijkt, dat ook hij streeft naar een meer geïnte greerde landbouw. Het gaat ook hem hierbij niet alleen om landbouwpro blemen, maar bijvoorbeeld ook om de belasting van het milieu door meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Verder schrijft de minister, dat de doelstellingen die betrekking hebben op milieu, natuur en landschap in principe van hetzelfde gewicht beho ren te zijn als de ekonomische doelstellingen en dat steeds gezocht moet worden naar optimalisatie. Beleidswijzigingen Ondanks de bedoeling van de minis ter om geïntegreerde landbouw te be vorderen heeft de Afdeling wel twijfels of het landbouwbeleid vol doende zal worden gericht op meer doelstellingen en op het bereiken van geïntegreerde oplossingen. In de reak tie van de Afdeling wordt benadrukt, dat bij de instrumenten om geïnte greerde landbouw dichterbij te bren gen niet in de eerste plaats moet worden gedacht aan instrumenten van de overheid, maar vooral aan het ver ruimen van de mogelijkheden van de direkt betrokkenen. In dit verband denkt de Afdeling bijvoorbeeld aan meer zeggenschap van mensen over inrichting en beheer van de eigen om geving en aan een verschuiving van de financiële speelruimte van de boeren. De minister ziet hierin echter weinig heil. De Afdeling erkent, dat de door haar voorgestelde lastenverschuiving niet gemakkelijk op korte termijn is te ver wezenlijken, maar vindt dat de Minis ter zich op de mogelijkheden daarvan wel moet blijven bezinnen, omdat juist een verschuiving van de finan ciële speelruimte de meeste perspek- tieven biedt voor een meer geïntegreerde landbouw. Wat het huidige beleid betreft pleit de Afdeling voor een landinrichting die meer dan tot nu toe wordt gericht op integratie van landbouw, milieu en natuur op bedrijfsniveau. En voor de mogelijkheid dat boeren ook buiten beheersgebieden natuur- beheersovereenkomsten kunnen af sluiten. In het door de minister voor genomen onderzoek naar oplossingen voor de landbouw-overschotten moet volgens de Afdeling niet alleen wor den gekeken naar de effektiviteit van maatregelen voor de beheersing van de produktie; bij dit soort beleids voornemens is namelijk ook onder zoek naar de gevolgen voor andere doelstellingen essentieel voor de be vordering van een meer geïntegreer de landbouw. De Afdeling dringt er bij de minister op aan deze werkwij ze te volgen. Voor de bevordering van geïntegreer de landbouw wijst de Afdeling even als de minister op het belang van de praktijkgerichte aktiviteiten van de Stichting Centrum Landbouw en Mi lieu. Dergelijke aktiviteiten moeten volgens de Leidse onderzoekers wor den voortgezet en nieuwe modellen worden gestart. De Canarische archipel heeft een op pervlakte van zo'n 2000 km3 en bestaat uit 7 eilanden: Tenerife, La Gomera, La Palma, El Hierro, Lan- zarote, Las Canarias en Fuerteven- tura. Al deze eilanden hebben zeker één ding gemeen: het is er altijd lente!! Tenerife is het vruchtbaarste eiland met het meeste natuurschoon: bananen-, tomaten- en wijnplanta ges, pijnboombossen en de vulkaan El Teide in het Nationale Park de las Canadas. Het gehele jaar staat voor al het noordelijke gedeelte van Tene rife in bloei. Er zijn bloemen- en plantensoorten te vinden - zoals de legendarische drakenbloedboom - die elders zo goed als uitgestorven zijn. De 'Guanches', de oorspronke lijke bewoners van Tenerife, ge bruikten het sap van deze boom 'drakenbloed' voor godsdienstige ri tuelen. De Spaanse ontdekkingsrei zigers waren verbijsterd toen zij eind 1400 op Tenerife, zo vlak bij de Af rikaanse westkust, een blank volk met blond haar aantroffen, dat nog De boulevard Playa de las Americas op Tenerife Onderzoek bekendheid Agrarische Studiereizen Ter gelegenheid van het 3e lustrum van Agrarische Studie reizen wordt binnenkort onder de lezers van de Landbode, de Landbouwcourant VBB, het ZLM land- en tuinbouwblad en het Fries Landbouwblad een on derzoek gedaan naar hun be kendheid met Agrarische Studie reizen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Nederlands Weten schappelijk Instituut voor Toerisme. Mogen wij die lezers, bij wie de vragenlijst in de bus valt, verzoe ken enige tijd te besteden aan de invulling van de lijst. U doet dit in het belang van Uw Eigen Or ganisatie - Agrarische Studie reizen. Als u vragen hebt, schroomt u niet te bellen: 085 - 512087. Bij voorbaat dank ik u voor uw tijd en moeite. L. Deumer in het Stenen Tijdperk leefde. Herin neringen aan dit volk vindt men in de vorm van holwoningen, onleesba re opschriften in grotten en de 'flui tende' spreekwijze, die de herders op La Gomera nog steeds gebruiken. Véél valt te genieten op Tenerife en La Gomera tijdens de Agrarische Studiereis, 20-27 maart le dag: 's morgens vlucht Amsterdam-Tenerife; 's middags verkenning van de omgeving van het luxueuze hotel Vulcano in Las Ame ricas aan de zuidkust. 2e dag: dagtocht langs de zuid westkust tot aan los Gigantes, reus achtige donkere kliffen die steil uit zee oprijzen; door het gebied Bar- ranco del Infierno (Ravijn van de Hel) met diepe afgronden, waterval len en gigantische varens; via het dorpje Adeje met overblijfselen uit het koloniale verleden. 3e dag: dagekskursie per boot naar La Gomera; bustocht over het berg achtige eiland met landbouw op terrassen; dadelpalmen, het Natio nale Park Garajonay met laurierbos- sen èn de 'fluitende' taal!! 4e dag: Las Americas-Puerto de la Cruz; tocht langs bananenplantages naar de top van de Teide, met 3718 m de hoogste berg van Spanje; via lava-rivieren, basaltrotsen, oker- kleurige vlakten en door de vlakte 'Het meerjarenprogramma natuur- en landschapsbehoud 1987-1991 is op 2 februari jl. door minister ir. G. Braks tijdens een uitgebreide Kom missievergadering van de Vaste Kommissie voor Landbouw van de Tweede Kamer gepresenteerd als een aktieplan. Wat de programmering van het ei gen sektorbeleid betreft, geeft het meerjarenprogramma volgens mi nister Braks ruime aandacht aan de grote landschappelijke eenheden. Zo zal het voor alle grote eenheden straks mogelijk zijn, onderhoudso- vereenkomsten voor landschapsele menten aan te gaan. Zo'n 50% van alle terreinen die ten behoeve van natuur en landschap worden verwor ven, liggen binnen de grote land schappelijke eenheden. Deze eenhe den zullen beschreven worden. De beschrijvingen geven zakelijke infor matie over de ekologische, kuituur- historische en landschappelijke ken merken van de grote landschaps eenheden. Overigens is uitwerking van beleid niet afhankelijk van deze beschrij vingen. Zij hebben een waardevolle ondersteunende funktie. Pachtwet Aanpassing van de Pachtwet, waar door boeren meer bij het beheer kunnen worden ingeschakeld, is in de ogen van de minister een goede zaak. Hij wees er op, dat het ont werp van de beheerswet en de in dat ontwerp vervatte bepalingen tot wij ziging van de Pachtwet sinds mei 1986 voor advies bij de Raad van State liggen. Het wetsontwerp voor ziet in de mogelijkheid boeren op meer duurzame wijze in te schakelen bij het beheer van natuurterreinen door het afsluiten van pachtkon- trakten, omdat het de mogelijkheid biedt in pachtkontrakten bepalingen- op te nemen met betrekking tot het beheer van natuur en landschap. Ook in situaties, waarin nu wordt gewerkt met eenjarige pachtkon trakten, kan dan naar het zich nu Iaat aanzien, in deze richting een oplossing worden gevonden, die enerzijds meer garanties biedt voor een goed beheer en anderzijds tege moet komt aan wensen van de agra riërs met betrekking tot de konti- nuïteit. Minister Braks ging tijdens de kommissievergadering in op de verwezenlijking van het relatie- notabeleid. Het relatienotabeleid is momen teel voor ruim 20.000 ha al volle dig ingevuld; dit is ruim 20% van de oppervlakte in de eerste fase van het relatienotabeleid. De minister acht het gewenst het tempo waarin beheersregelingen kunnen worden uitgevoerd te versnellen. Mogelijkheden om dit via onder andere standaardi satie en proceduele vereenvoudi ging te bereiken zijn in studie. Hij streeft ernaar, dat in de eer ste helft van de jaren negentig in alle daarvoor in aanmerking ko mende gebieden in de eerste fase van de Relatienota ook beheerso vereenkomsten kunnen worden gesloten. In totaal zal naar schat ting circa 70.000 ha in de eerste fase van de Relatienota onder een beheersplan worden ge bracht. Uitgaande van een deelne mingspercentage van circa 50 zou in de eerste helft van de jaren ne gentig circa 35.000 ha onder een beheerovereenkomst kunnen val len. Verder kan, uitgaande van een verwervingstempo van circa 1.250 ha per jaar, in de eerste helft van de jaren negentig meer dan 20.000 ha zijn verworven. De openstelling van de tweede fa se van de relatienota vereist een ekspliciete beleidsbeslissing van de regering. Minister Braks: 'Ik verheel niet, dat voor een beslissing van het kabinet, of het nu het huidige of een volgend is, het financiële ka der altijd een ernstig knelpunt zal zijn. Daarom moet ik op dit mo ment terughoudend zijn'. Door de ontwikkelingen in EG- verband en de ruimte, die op ter mijn in de Europese begroting kan ontstaan, na wegwerking van de landbouwoverschotten, zag hij echter mogelijkheden om met meer recht van spreken een pleidooi te houden voor een rege ringsbeslissing inzake de toegang tot de tweede 100.000 ha. van Orotava naar Puerto de la Cruz aan de noordkust. 5e dag: wandeling door de Jardin de Aclimatación; deze botanische tuin werd in de 18e eeuw aangelegd met duizenden plantensoorten uit de ge hele wereld; 's middags vrije tijd om Puerto de la Cruz te bekijken, dat het toeristisch centrum van Tenerife is, met een karakteristieke oude ha venwijk. 6e dag: tocht door het vruchtbare noordelijke gedeelte van Tenerife met bezoek aan een agrarisch be drijf; rondleiding door Santa Cruz, hoofdstad en handelscentrum met het 18e eeuwse paleis van Carta en de kerk van San Francisco; bezoek aan La Laguna, de voormalige hoofdstad, met een typische sfeer uit de koloniale tijd èn universiteitsstad; de prachtige duizenden jaren oude Drakenbloedboom. 7e dag: tocht door het landbouwge bied van Orotava; bezoek aan een proefboerderijbananenplantage, li keurstokerij (en -proeverij); bezich tiging van Orotava met prachtige huizen met houten galerijen. 8e dag: na enige vrije tijd, vlucht Tenerife-Amsterdam; einde van een veelzijdige, zonnige ekskursie! PARIJS, 9-13 maart, 5-daagse bus reis met bezoek aan de Salon d'Agri- Het bestuur van de Centrale Tuin bouwveiling Zeeland te Goes heeft besloten tot het uit de roulatie nemen van de meermalige 3/4 kist, standaard fruitkist en pallet. Dat gebeurt per 1 april a.s. Wat op dat moment nog in bezit van de aanvoerders is, gevuld met fruit, kan worden aangemeld en uiteraard later worden ingeleverd. Het ligt in de bedoeling dit meerma lig fust in haar totaliteit af te stoten. In de eerste plaats zullen de leden in de gelegenheid worden gesteld om de kisten en pallets te kopen. Wat over blijft zal aan derden worden aange boden. Het bestuur is er van culture, de grote internationale land bouwtentoonstelling De reis wordt herhaald van 11 t/m 15 mei 1987. AMSTERDAM, 7-10 april, 4-daagse busreis naar uw eigen kul- turele hoofdstad van Europa. Op verzoek van deelnemers georgani seerd, dus meldt u aan!! ANDALUSIË-SPANJE, 21-28 april, 8-daagse vliegreis/rondreis per bus: Sevilla, Jerez de la Frontera, Granada, Cordoba. Voor uw aanmelding, aanvraag bro chure Agrarische Studiereizen 1987 of nader overleg kunt u bellen naar: Agrarische Studiereizen, mevrouw L. Deumer, Roermondsplein 20, 6811 JN Arnhem, telefoon 085 - 512087 (eventueel 085 - 427784). overtuigd dat dit voor een aantal te lers een vrij ingrijpend gebeuren is. Er staat tegenover dat de kisten verou deren en aankoop van nieuwe is van uit de exploitatie gezien niet mogelijk. Wanneer de teler ze in eigendom heeft, zullen ze langer meegaan dan wanneer ze bij de veiling rouleren. Ook de lage aardbeien/frambozen- kratten worden uit de roulatie geno men. Deze zijn eveneens te koop. Ook hiervoor geldt dat eerst de leden in aanmerking komen om ze te kopen. Privatisering voorlichting centraal NTS In de vergadering van het Hoofd bestuur van de NTS op 19 januari jl. heeft het voornemen van de over heid, om de bedrijfsvoorlichting voor een deel te privatiseren, cen traal gestaan. De heer W. Duffhues heeft in een inleiding de voornemens nader toegelicht: Men wil de consu- lentschappenopzet zoveel mogelijk handhaven, tot 1990 wordt de finan ciering gegarandeerd, men wil spoe dig met de 3 CLO's de operatie in hoofdlijnen invullen en voor vak en tak-organisaties als de NTS ligt een taak in de programmatische sturing van de betrokken voorlichting (stu ring van de uitvoering van tuin- bouwvoorlichting). Om een goed funktionerend voor lichtingsapparaat in stand te houden moeten grote scheidingen tussen overheidsdienst en geprivatiseerde dienst worden voorkomen. Vrijdag 20 februari 1987 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1987 | | pagina 19